URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Pacte de govern i CULTURA (P13)

Alternativa | 22 Maig, 2007 16:09 | facebook.com twitter.com

 Al carrer es parla del pacte UM-Paraíso-PSOE. Remor o realitat?

Aquest cartell es troba al costat del bar Can Toni, la fotografia l'he fet aquest matí. 

 


 

A continuació seguim amb la publicació de nostre PLA DE FUTURA GESTIO MUNICIPAL PER AL MUNICIPI DE POLLENÇA. Dins l'apartat de CIUTADANS AMB QUALITAT DE VIDA AVUI presentam nostra programa de CULTURA.

3 CULTURA

La cultura son totes les formes de vida i expressions d’una societat determinada. Per tant entenem cultura les diferents identitats col·lectives que hi ha en el municipi. I hem de procurar que tots i totes les inquietuds culturals tinguin cabuda i un espai en el nostre municipi. Hem de fomentar al màxim la cultura ja que és aquesta la que ens nodreix de coneixements i per això ens fa més intel·ligents, més independents i per tant més lliures.

És necessari un pla general de cultura, que abordi el conjunt de la planificació cultural del municipi en totes les seves facetes. I tot coordinat per un Consell Municipal de Cultura.obert al poble. Es tractaria de que la gent pogués participar més en la programació cultural del poble

Auditori

A Alternativa EU- EV hem deixat clar que pensavam que Pollença no necessitava un macro auditori de Moneo, improvisat ( sense un pla de administració i gestió). Amb una sala amb capacitat per 200 persones es podrien fer la majoria dels%2

Música

Totes les actuacions cal que estiguin coordinades amb els agents socials implicats. Ja sigui amb els diferents col·lectius o persones interessades com podrien esser la Associació de Músics de Pollença(AMP).

Propostes.

1        Ampliarem i millorarem dels locals d’assaig de Pollença. Coordinats sempre amb l’AMP.

2        Convocarem beques per a la realització de maquetes i CDs dels grups, de la banda i de la banda de cornetes del Soldà.

3        Organitzarem  concerts per difondre els treballs dels grups locals, juntament amb grups d’altres llocs. Coordinats amb l’AMP i les demés associacions i grups interessats.

4        Acceptarem propostes ciutadanes envers als grups i activitats musicals que es volen, mitjançant la xarxa(la pàgina web de l’Ajuntament) i el consell municipal de cultura.

5        Donarem difusió a través de la ràdio municipal a tots aquells projectes i maquetes dels grups municipals.

 Escola de música.

6        Millorarem les instal·lacions i insonoritzar les aules per tal de que no hi hagi interferències entre elles ni amb la biblioteca.

7        Millorarem al màxim l’oferta educativa de l’escola de música ofertant el màxim d’estudis possibles: diferents instruments... per tal de cobrir lo màxim possible les diferents inquietuds musicals.

8        Realitzarem tallers de músics.

9        Cal també, dintre d’un pla d’eliminació de barreres arquitectòniques, fer accessible l’accés a l’escola de música a aquelles persones amb mobilitat reduïda.

Festival de Música Clàssica.

Un error més de l’Auditori és pensar traslladar al mateix el festival de música. El festival s’ha de mantenir al claustre, ja que aquest lloc forma part del seu encant ( igual que el teatre de Merida o el festival de Música del Castell de Peralada). El que s’ha d’estudiar és un sistema de cobriment que mantingui la fisonomia del Claustre ( si l’ampliació del Prado s’ha fet al claustre de los Jerónimos, aquest cobriment és possible).

Per tal d’acostar la música clàssica a la gent i de que no sigui un concert per una elit adinerada i un bon grapat de convidats, i per altre part molt costós, proposem:

1        Posarem uns preus més baixos i uns bons per a tot el festival per als pollencins.

2        Regalarem les mínimes entrades als organitzadors i no reservarem seients ni fer tractes de favor a autoritats ni amics. Aquesta mesura permetria abaratir els preus de les entrades, a més d’acabar amb els privilegis i dotar d’una posició d’igualtat entre tota la gent.

3        Buscar el màxim de finançament del festival per part d’empreses i caixes d’estalvis per tal d’evitar grans despeses.

 

 Biblioteca

La biblioteca com a espai bàsic i fonamental per a la Cultura ha de ser un espai dinàmic i atractiu per a la gent del poble. És tracta d’oferir un servei més ampli i d’acord amb les exigències de la gent.

1        Millorarem els horaris de la biblioteca. Obrir en horaris en que la gent no treballi: dissabtes capvespre...

2        Augmentarem els horaris en temps d’exàmens, tant de l’institut com de la UIB.

3        Insonoritzarem la biblioteca per tal de que no sofrir molèsties de renou provinent de l’escola de música.

4        Habilitarem sales de treball i estudi col·lectiu independents per no molestar als demés usuaris a l’hora de fer treballs conjunts. Això es podria fer traslladant i unificant l’arxiu a can Llobera. L’actual sala que ocupa l’arxiu serviria per a tal fi.

5        Elaborarem plans d’animació a la lectura per a totes les edats i grups socials.

6        Promourem la presentació i crítica de novetats d’editorials a les biblioteques municipals.

7        Augmentarem els fons mitjançant els suggeriments i demandes dels usuaris, tant de llibres com DVDs, a través d’una bústia de suggeriments o per Internet.

8        Per tal de fomentar la lectura, promourem una biblioteca ambulant pels diferents nuclis del municipi. A l’estiu podria distribuir llibres a les platges, en tots els idiomes, a canvi d’una panyora significativa que se retornaria al tornar el llibre en bon estat. De manera similar podria recorrer els carrers del municipi prestant llibres per les cases de la mateixa manera que ho la biblioteca actual però a domicili.

9        Cal també, dintre d’un pla d’eliminació de barreres arquitectòniques, fer accessible la biblioteca a aquelles persones amb mobilitat reduïda.

Publicacions

1        Fomentarem i potenciarem les publicacions que divulguin Pollença com a municipi d’interès cultural i natural.

2        Impulsarem unes jornades anuals sobre estudis que tinguin com a objecte donar a conèixer, aprofundir i establir línees d’actuació sobre el terme municipal.

3        Impulsarem jornades anuals d’estudis locals, ja siguin històrics, geogràfics, sociològics... per tal de donar difusió a temes que ens afecten i tenir un major coneixement del nostre passat, el nostre entorn i la nostra societat. A més de donar possibilitats a tots aquells investigadors que no tenen veu ni recursos per publicar els seus estudis.

4        Farem publicitat dels concursos municipals per a l’edició dels diferents catàlegs i cartells(patrona, fira...) i decidir el projecte guanyador per votació popular. Internet seria una bona eina.

 Arxiu municipal.

1        Unificarem l’arxiu municipal, l’arxiu Llobera i la resta d’arxius en un únic espai obert al públic, can Llobera, per tal de facilitar la recerca. L’espai buit que quedaria a la biblioteca seria per habilitar sales de treball i estudi col·lectiu independents per no molestar als demés usuaris a l’hora de fer treballs conjunts.

2        Informatitzarem els índexs de recerca de tots els arxius en un únic òrgan per fer més fàcil la recerca.

3        Microfilmarem o digitalitzarem tots els documents que per la seva importància i el seu estat de conservació ho requereixin.

4        Cal també, dintre d’un pla d’eliminació de barreres arquitectòniques, fer accessible l’arxiu a aquelles persones amb mobilitat reduïda.

Museu.

Un altre pilar bàsic de la cultura és el museu. El nivell d’ús actual del museu és ínfim. Se necessita un pla d’actuació per donar un impuls, ja sigui amb una campanya de promoció a dins el poble i, sobretot, fer campanyes a nivell turístic on se promocionin no només les platges sinó el museu i el patrimoni pollencins. Per això proposam:

1        Ampliarem els horaris d’obertura. L’actual horari és tan reduït que en determinades èpoques de l’any tan sols obri els caps de setmana.

2        Farem promoció, tant entre els pollencins, escoles..., com turística. Promocionarem el turisme cultural ha de ser una prioritat. I el museu amb tot el fons artístic, les restes arqueològiques i el Mandala, peça singular feta pel “Dalai-lama” i que només n’hi ha un parell a tot el món, retaules... ha de jugar un paper bàsic.

3        Habilitarem una sala per a exposicions dels artistes locals que es faran durant tot l’any i que aniran rotant tant les obres com els artistes.

4        Acondicionarem el museu per a la conservació i preservació de les peces exposades i minimitzar el deteriorament.

5        Cal també, dintre d’un pla d’eliminació de barreres arquitectòniques, fer accessible la visita al museu a aquelles persones amb mobilitat reduïda.

 Festes.

1        La participació ciutadana és una peça clau en el nostre programa i per això volem que a totes les festes i participin les màximes persones, tant en la participació, però sobretot en la realització. Per això cal una comissió de festes oberta als diferents col·lectius i persones interessades, i on participi la màxima gent possible. Que sigui transparent i democràtica on la gent decideixi lo quines festes vol.

2        També cal posar preus populars a totes aquelles festes que no puguin esser gratuïtes. Primant sempre la gratuïtat de totes les festes i actes.

3        És necessària l’eliminació del patiment dels animals a les festes. En festes com el Pi de Sant Antoni caldria eliminar el gall i donar-lo després junt amb el premi, i per Sant Joan Pelós s’hauria de substituir el menet per un de peluix. Les festes de tir dels caçadors, tant de tir al colom, a la guatllera o altres animals vius, hauran de ser sempre de tir al plat.

4        Desestacionalitzarem les festes i actes (concerts, espectacles) que majoritàriament es fan el mes de juliol i agost, i fer-les repartides tot l’any per tal de donar una alternativa d’oci a les nits de tot l’any.

 

Tallers.

1        Cal donar les màximes possibilitats d’oci instructiu a la gent del poble. Per això hem de fomentar la creació de tallers i la màxima oferta per tal de cobrir les màximes inquietuds possibles..

2        Crearem una oferta de tallers per a totes les edats on puguin participar les màximes persones possibles.

Teatre.

1        Impulsarem el teatre a nivell local com a alternativa d’oci: teatre a la fresca, festivals amateurs... Dins un pla de desestacionalització de les festes caldria fer un calendari teatral que es fes al llarg de tot l’any.

2        Ajudarem als grups de teatre amateurs amb diades o festivals de teatre on puguin representar les seves obres, incloent-los al calendari teatral.

Art.

1        Per tal de que els artistes locals puguin exposar les seves obres i treballs, farem exposicions durant tot l’any on hi puguin participar les diferents persones interessades. El lloc podria ser una de les sales del museu.

2        Substituirem les exposicions permanents a l’església del convent, degut al seu elevat cost, incloent el catàleg, per l’exposició de les millors obres, triades per la gent de les exposicions abans citades.

3        Fomentarem unes jornades anuals d’art al carrer per fer més proper l’art a les persones. D’aquesta manera tots els artistes i qui tengui inquietuds podrà mostrar la seva obra sense necessitat d’un espai específic, i també arribarà a més gent.

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC: PARC HISTORICO-CULTURAL.

Creació del Parc Historicocultural de Pollença. Caldria definir, protegir, difondre i explotar racionalment les moltes possibilitats i recursos que ofereix el patrimoni cultural de Pollença.

És evident que ja hi ha organismes e institucions que fan actuacions en aquest sentit, però la manca de coordinació, el desinterès a vegades, la passivitat en molts casos i, per damunt de tot, la inexistència d’un pla global d’actuació, fa necessària la creació d’un projecte que unifiqui esforços i criteris amb un sentit positiu i enriquidor per desenvolupar l’àmbit cultural pollencí. La creació d’un Parc Historicocultural de Pollença és una necessitat progressista que superi una política concreta que, en casos com el Museu de Pollença, mostra un grau d’abandonament i desaprofitament clamorós.

Els objectius fonamentals d’una entitat com aquesta que proposem són els següents:

-         Definir i registrar el patrimoni cultural de Pollença en totes les seves manifestacions.

-         Integrar tots els elements del patrimoni cultural pollencí en una entitat comuna.

-         Recuperar i protegir els valors culturals, artístics i històrics de Pollença.

-         Difondre la riquesa cultural, artística, arqueològica i històrica de Pollença.

-         Utilitzar el patrimoni historicocultural de Pollença com a instrument formatiu al servei de les activitats dels Centres docents del poble.

-         Vincular les diferents administracions i institucions amb competències en l’àmbit cultural històric: Govern, Consell Insular, Ajuntament, Universitat, etc en la gestió i finançament del Parc Historicocultural.

-         Explotar dins l’àmbit turístic, i d’una manera racional i coherent, aquest patrimoni artístic, històric, arqueològic i cultural.

-         Gestionar totes les necessitats (financeres, humanes, de recursos, etc.) des d’una institució o organisme únic: Fundació o altre tipus d’entitat gestora similar.

No es pot fixar aquí un model únic dels mecanismes més adients per dur a terme aquests objectius, integrant de forma correcta tants i tants elements com els que constitueixen el parc cultural proposat. La realitat, els recursos, els condicionaments i les limitacions definiran el models definitiu i l’estructura orgànica del parc; però si podem fer una proposta de model que serveixi com a punt de partida per dissenyar una estructura orgànica definitiva que pot integrar tots o part dels següents elements:

1.-Creació d’una fundació o entitat similar, titular del parc, que sigui qui coordini els esforços, unifiqui criteris i dissenyi polítiques d’actuació. Aquesta fundació pot estar gestionada per una Junta o una Comissió Gestora en la qual han d’estar representats tant membres de l’Ajuntament i tècnics especialistes en les diverses àrees, com representants d’altres institucions com la conselleria de Cultura, el Consell Insular, la Universitat o la mateixa Església.

És necessària la incorporació d’un arqueòleg municipal per tal de gestionar tots aquests afers a més d’altres funcions com serien la d’excavacions d’urgència quan son requerides en les obres.

2.-La principal feina de la Fundació ha de ser la dinamització dels elements propis del parc per la qual cosa, es fa necessari dotar-la de tres elements bàsics:

-         Una gerència amb funcions executives.

-         Recursos econòmics adients.

-         Pla d’activitats

Entre les múltiples línies d’actuació possible pel bon funcionament d’una entitat d’aquest tipus en proposam algunes com són:

-         Fer l’inventari exhaustiu dels bens patrimonials de caràcter cultural, històric, artístic i d’interès humà de Pollença.

-         Promoure la millora del museu de Pollença. Actualment es troba en un estat de desídia, abandonament i falta d’explotació considerable.

-         Elaboració d’una proposta didàctica per utilitzar els recursos del parc en escoles. I publicacions de difusió destinades tant a la població de Pollença com als turistes.

-         Dissenyar estratègies d’explotació turística “sostenible” dels recursos del Parc:

·        Millora, condicionament i difusió dels diversos jaciments prehistòrics.

·        Recorreguts turístics per la vila de Pollença: casc urbà, les esglésies, les cases senyorials…

·        Excursions per conèixer fora vila: possessions, molins de Llinàs…

·        Fomentar l’excursionisme a indrets emblemàtics: Castell del rei… i fomentar i preservar les rutes de pedra en sec.

-         Promoure la investigació científica en l’àrea d’actuació del parc (excavacions, etc.)

-         Vigilar pel manteniment del patrimoni historicoartístic en col·laboració amb els titulars del mateix: particulars, l’Església, institucions...

-          Dinamitzar i vehicular les expressions de cultura popular que hi ha a Pollença: artesans, músics, ball de bot, glosadors, pintors i escultors, altres artistes, etc.

Comentaris

Pepe

Tornam poc a poc

Pepe | 29/05/2007, 08:42

Gràcies jdt, Tomeu, Joan Ramon, Wuppertal, Joan...
Molt bó això de "a por ellos..."
La veritat que havia pensat mirar qué era Wuppertal però amb la campanya el meu cap ha estat ko... poc a poc estic tornant. Pobre Engels sempre ha estat el gran oblidat.
Wuppertal enhorabona pel resultat del PP a Pollença, però em sembla que com nosaltres sereu a l'oposició.

Gràcies a tots per fer d'aquest blog un lloc viu.

Pepe

Playa

Pepe | 29/05/2007, 08:34

Gracias Santiago. Supongo qeu tú escepticismo como el de Wuppertal se basaban en vuestros círculos de amistades y conocidos, mucha gente no me conoce todavía, aunque el debate televisado creó que ayudó mucho. Nosotros nos basabamos en la gente que nos rodea; pienso que hemos tenido mucho voto joven.
Ya veremos si se producen las reflexiones que dices. Yo tenía claro que dejaba de ser coordinador si no lograbamos representación. Per por lo que siempre he visto en los demás "políticos" no son muy dados a reconocer sus fracasos ( no espero ninguna dimisión).
Gracias por tus granos de arena, esperamos más, esto no ha hecho más que empezar, en el 2011 seremos una playa.

Wuppertal

Nom Wuppertal

Wuppertal | 28/05/2007, 23:03

Hola,
efectivament Wuppertal es el lloc d'Alemanya on va neixer Engels, coautor com sabreu del Manifest Comunista amb Marx. De totes formes es nomes una petita broma per veure qui s'hi fixava primer, sense mes importancia...heu tardat mes del que pensava :-)

Pepe

JOAN

Pepe | 28/05/2007, 21:05

Anava en la llista de Falange de Llucmajor, ja, ja...
Bé farem feina de valent i contam amb tú, ara fa falta més gent, més idees. Hem posat el peu en quatre anys hem de entrar amb tot el cos.

GArci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

GArci | 28/05/2007, 19:59

Que bo Jona Ramon...jajaja...segur que si que era pels diners...jajja

joan ramon

Fan por

joan ramon | 28/05/2007, 17:15

jo em vaig asustat quan en Miquel Nadal I companyia deien "a por ellos oe, a po ellos oeee...", esper no es referisin als diners públics,
salut

Joan

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Joan | 28/05/2007, 17:05

Esper que el "fracàs" relatiu del BLOC,(s'ha de mirar la llei d'hont i que el Psm venia a la baixa després de les 2 darreres eleccions)no sigui per motius de PSMeros insatisfets per la formació progressista, realment s'ho haurien de fer mirar i reflexionar que punyetes volen per Mallorca si aquest fós el cas. Quina diferència hi ha en entrar junts habans que després i més per una raó d'amor cap a la nostra terra evitant que es perdi qualsevol "T'estim" pel camí per mor de les lleis electorals. Increible si han actuat d'aquesta manera, esper que no sigui el cas i es tracti de vot útil(inútil) cap al PSOE. Em de debate fort lo del BLOC, els partits i la societat illenca, per a que a les pròximes eleccions no hi hagi TITUBETJOS ni MALES CARES.Em d'arrivar a un acord ferm i de futur per a les illes.Salutacions a tots esper que no aneu massa "moixos".VENGA....!

Joan

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Joan | 28/05/2007, 16:52

Com sempre els pctes es fan en base al programa no en qüestió de cadires, i per desgràcia UM encara viu dins l'era cretàssica, és increible que en Miquel Nadal amb 2 regidors demani la batlia de Palma amb aquesta incultura política. O jo som el batle o ho serà na Cirer. Pèssim trist, trist, trist...encar tenimpartits basats en l'orgull i no en el treball per al poble. Realment fa mal pactar amb aquesta gent. Esperem que el sector més socialista d'UM agafi més força i es deixin de bajanades egoïstes que no duen a en lloc.

tomeu

salutacios

tomeu | 28/05/2007, 16:32

enhorabona

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 28/05/2007, 15:30

Esper que el Bloc no pacti amb UM i que no se desfaci i continui com a un únic partit, ja se que és difícil.
A Pollença estic convençut PSOE-UM. I un amic del PSM dubte de si li donaran alguna cosa a Biel. Ell pensa que si. No el necessiten però així tendrien menys oposició.

Amic Herasmu, a jo me van deixar oblidat quan va venir el meu circ a Pollença, per tant no se de política. D'aquí 4 anys quan sigui regidor ho seré de festes, perquè en això hi tenc experiència.

Per cert, Wupertal, el teu nom és d'un lloc d'Alemanya???

jdt

herasmu

jdt | 28/05/2007, 14:16

herasmu te agrada molt insultar es clar aixi com u fas tu es molt facil.
pens que han tret un bon resultat i sense ajuntarse han ningu fent feina desde fora que es bastan complicat.
que he hauria fet el pp sense ump i um sense unpi ??'
que te he de dir beneit o pallaso'????

joan ramon

no se

joan ramon | 28/05/2007, 12:22

jo o dubt Wuppertal

Wuppertal

confident

Wuppertal | 28/05/2007, 11:50

Jo sense confidents ja te dic que esta cantat que anirà així, salvo sorpresa majuscula

Joan Ramon

posible pacte

Joan Ramon | 28/05/2007, 11:40

El meu confident em diu que les negociacions van així:
Parlament Francesc antich PSOE
Consell Insular Maria Antonieta UM
Ajuntament de Palma Aina Calvo PSOE
Pollença Joan Cerdà Um
ja veurem

GArci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

GArci | 28/05/2007, 10:24

Hola erasmu. Tal vegada som beneit. No se. Però l'objectiu d'estar a l'Ajuntament, pel que hem treballat 4 anys, l'hem complit. I això mereixia celebració!

Tomeu

tot pot ser

Tomeu | 28/05/2007, 10:12

Bé l'unic és que UM està deixant clar que a Pollença no vol pactar amb el PP.
Així i tot , baldament diguin que no, dependrà molt de Palma.
saLut

Wuppertal

nirvis per pactes

Wuppertal | 28/05/2007, 10:00

Hola,
jo no crec que el PP pensas tenir cap possibilitat de governar sense UM, per tant no hi ha hagut cap sorpresa, tot està com s'esperava.

Joan Ramon

Salut

Joan Ramon | 28/05/2007, 09:33

Tens raó Wuppertal que qui ha baixat a pollença és l'esquerra, però jo em referia al Partit Popular, en relació al possible pacte.
De tots maneres si pens que mentre esquerra unida és l'unic que pot dir que a tengut el que esperava, els altres han perdut o en el cas del PSOE, només mantingut, de totes maneres no em sorprenen els resultats de pollença, i els nirvis per els pactes et puc asegurar que i són.
Al col·legi electoral alguna gent del PP en saber els resultats i alguns comentaris de gent de UM diguent que o tenien molt bé per pactar amb el PSOE, feien mostra dels seus nervis, t'ho asegur, de fet ara hi haura nirvis per tot fins que surgeixi el nou consistori, esper les esquerres no tornin donar suport a un batle de dretes,
salutacions.
per cert Garci, com és que et diuen que ets un pallaso? ja o explicaras, supos que no t'has fet cap foto amb en Jaimito "matas" rasputin, no deu ser això, no?
Salutacions

Wuppertal

nirvis

Wuppertal | 28/05/2007, 09:14

Jo crec que els nirvis son mes aviat pel sector esquerrà, que es qui ha descalabrat, pero bé, tot son punts de vista supos

Joan Ramon

ENHORABONA

Joan Ramon | 28/05/2007, 09:03

Enhorabona , bona gent.
bona entrada a l'Ajuntament, veig que hi ha nervis pel sector dretà de Pollença.

herasmu

familia garci

herasmu | 28/05/2007, 08:35

Com podeu comprovar aixo de celebrar un acte sese sebre com poren anar les coses es de beneits, Garci Munar com pots esta a un pertit si no saps que es politica lo teu es el mon del fer el payaso

jdt

gracies¡¡¡¡¡

jdt | 28/05/2007, 06:20

molt be sou un gran equip¡¡¡¡
ara he fer mes feina.
GRACIES¡¡¡¡¡¡¡

SANTIAGO

PRIMERAS VALORACIONES

SANTIAGO | 27/05/2007, 22:22

Enhorabuena campeones!!! La verdad es que yo también he sido un exceptico y veía algo difícil este resultado. Estaís todos de enhorabuena, celebrarlo, os lo haveis ganado.
Enhorabuena al PP por ser el más votado otra vez en Pollença. La debacle del PSM es historica, creo que Biel Cerdà serà consecuente. Respecto al PSOE, ya hablaremos en estos días. A primera vista el resultado es malo y los socialistas tendrían que encaminar su futuro hacia un nuevo lider. Bueno, ya hablaremos.
A vuestra disposición compañeros!
Salut y república
p.d. ya hiremos poniendo + granitos de arena, esto no ha hecho más que empezar.

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 27/05/2007, 21:56

Gràcies a tots amics. A partir d'ara molta feina. Llàstima que per uns 15 vots no hagi sortit ERC. Crec que és això que els ha faltat per arribar al 5%. Enhorabona al PP.
I ara a esperar a les autonòmiques, que no pinta massa bé.

I nosaltres seguim de festa a can MAnolo!!!!!!!!!!!

Wuppertal

Resultats

Wuppertal | 27/05/2007, 21:44

PP-UMP: 6
UM-UNPI: 5
PSOE: 4
PSM: 1
EU: 1
Amb el 100% escrutat, tot i que no se si falten vots per correu o ja estan comptats.

Joan

ENHORABONA

Joan | 27/05/2007, 21:43

ENHORABONA I ARA A NO DEIXAR RESPIRAR A NINGÚ ,OPOSICIÓ FORTA, FERME I DEMANANT UNA FITXA DIÀRIA DE TOT LO QUE SE COU A TOTES LES ÀREES.
Gairebé 600vots !!!! Una llàstima la pèrdua de ERC. L'orgull polític mai ha d'anar per davant de les necessitats dels ciutadans. Pepe t'estarem damunt contínuament, no t'estréssis però tampoc te dormis....SORT AL CONSISTORI!!!!!!!!!!

Wuppertal

valoracions

Wuppertal | 27/05/2007, 21:43

Hola,
supos que estareu de celebracio, per tant fare la primera valoracio de resultats. El primer que he de fer es felicitar molt sincerament la formacio d'alternativa pel seu regidor, la veritat es que jo era bastant esceptic quant a la possibilitat que l'optingués i l'ha tret de llarg.
En segon lloc, crec que la debacle del PSM ha estat majuscula, a mes tenint en compte que si haguessin editat el bloc, ara mateix possiblement s'haurien fet amb 3 regidors. L'il·luminat que pronosticava que els vots a EU eren vots perduts, faci el favor de no fer quinieles. Pens que la situacio hauria de costar la dimissio de Biel Cerda per la seva caparrudesa, cosa que no crec que se produeixi.
En tercer lloc, les coses no han canviat gaire tot i que s'apunta un pacte UM-PSOE, deixant de banda PSM i també EU, que ja havia manifestat que no pactaria amb UM. Per tant crec que tendrem "si,si..." 4 anys seguits.
I per acabar felicitar al PP per la seva victoria electoral.
Salut!

Manolo Pardo

Elecciones

Manolo Pardo | 27/05/2007, 21:19

Alguien puede informarnos de los resultados electorales de Pollença? Por favor.

Martorell

PRIMERES DADES

Martorell | 27/05/2007, 18:38

Pareix ésser que Pollença han votat 5.518 (dades 56,62% agafades de la web del govern) Això significaría 1755 vots menys, respecta a les passades eleccions. Si els descontents son els votants d'esquerres (normalment son el que sestenen)o tenim cruu.

Marti Cifre

RESULTATS

Marti Cifre | 27/05/2007, 18:29

Efectivament Joan, el PP està pitjant bastant fort. Podría ésser que pujassin 1 regidor

Joan

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Joan | 27/05/2007, 16:52

M'han comentat que el PP a Pollença pitjava fort si qualcú sap rés de rumors...?Mem si hi ha sort i al menys EU-VERDS en treu 2

Joan

PePe

Joan | 27/05/2007, 16:47

Pepe...mira si te riu.Menos caxondeo que tots sabem que ets un infiltrat de la "FALANGE", avui mateix els detectius privats m'han acabat de donar tota la informació. Et pensaves que no et descobririom..??jajajajajajajaj.La teva dona frissa de que arrivi el vespre per que li tens el cuc de l'orella rebentat de tararear el cara al sol. Hi ha unes fotos molt fortes amb n'Estaràs, però per respecta a la teva família no hi faré negoci...jajajajajajajajaja.Au venga torna't a manyolàndia que aquí ja no ens dones el "PEGO".Esper que avui diguis tota la veritat i rés més que la veritat i et treguis el carnet del PP davant tota la prensa.

Pepe

De tot

Pepe | 27/05/2007, 14:47

Bernat & Joan, fa falta un 5% dels vots mínims, calculam que uns 400. Us esperam a la festa.
Gràcies Wuppertal igualment.
Gràcies JR estic segur que podem començar a canviar aquest municipi.

Joan Ramon

Salutacions

Joan Ramon | 27/05/2007, 12:35

Esper tingueu una festa completa.
Pepe, esper la teva tasca els propers quatre anys com a regidor de l'ajuntament de Pollença, pugui ser un punt de partida cap un canvi de maneres a Pollença.
Salut i branca.

GArci

Festa!!!!!!!

GArci | 27/05/2007, 11:07

Hola amics. El carre BOU és devora l'escola Montission i enllaça amb el carrer Lleó.
Vos hi esperam a tots!!!

Bernat & Joan

MOLT BE ANDREU!

Bernat & Joan | 27/05/2007, 08:27

Molt bé Andreu per votar ERC. Cada cop veig més possible un Ajuntament IU-ERC. Pollença avança de veritat!!!!

Bernat & Joan

ESPERANZA

Bernat & Joan | 27/05/2007, 08:24

Quin tant per cent de vots deu tenir ja IU? On és el carrer Pou? per favor

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 27/05/2007, 07:58

Moltes gràcies Wuper i igualment. que tenguis un dia d'eleccions pofitós. Per nosaltres ho serà, estic convençut

Wuppertal

jornada

Wuppertal | 27/05/2007, 06:13

Ahir i avui es jornada per reflexionar, no per fer reflexionar als demes, per tant no hi ha comentaris d'estil politic, al manco per part meva.
Que tengueu tots una bona jornada electoral!!

Pepe

PUMPUM

Pepe | 26/05/2007, 22:56

Cuida Martí que això de l'aire l'útiltiza la Rosa Estaràs per demanar el canvi al Consell.
No has d'oblidar la responsabilitat d'UM als temes que dius.

Pepe

Decepció

Pepe | 26/05/2007, 22:52

He pogut veure el partit per internet, la única cosa positiva és que la temporada que ve una altre vegada podre veure al CAI en Inca i Palma.

Martí Cifre

REFLEXIONS PELS PPEPEROS QUE PASSIN PER AQUÍ

Martí Cifre | 26/05/2007, 22:14

Als votants del PP que passin per aquest blog, els hi daman uns reflexió: els carrers de Pollença estan nets? Podem anar d’excursió pels camins dels nostres avantpassats sense trobar-se’ns barreres i panys de maletes? podem estar tranquils que no ens pujaran els imposts en tanta deute municipal? podrem seguir gaudint de les vistes cap a Formentor des de la Talaia del Bercuix? Podrem seguir conservant la nostra llengua, tradicions, cultura?
Reflexioneu, tal volta un canvi d’aires ens vendria bé a tots

fralokus

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

fralokus | 26/05/2007, 21:44

I a mi em sap greu el del CAI amb el "Climalia León".

Sobre el DVD la pròxima vegada haurà més sorpreses

Pepe

Problemes

Pepe | 26/05/2007, 20:36

Em sap greu fralokus però no varen poder veure el dvd per problemes tècnics, haurem de fer una sessió especial a la plaça major o dins koulechov.

Pepe

Ens trobarem

Pepe | 26/05/2007, 19:32

Esper que ens trobem algun dia Wuppertal, no surt massa, però ja saps que em pots trobar a l'Institut.

Pepe

Joan assesor

Pepe | 26/05/2007, 19:30

Estic cansat de reflexionar, Joan ahir quan Garci em va ensenyar el diari pepero vaig entendre la deriva dels teus darrers comentaris...Ja, Ja, Ja...futur assesor de xeremies amb Mateu ( dilluns ja parlaré amb ell)

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 26/05/2007, 12:21

Jajaja...Fralokus, amb això n'hi ha per riure molt. Fora conyes que això és serio...jajaja.

Perdona Joan, no vull ofendre, però ahir ho vaig mostrar a uns quants i tots van riure molt.

fralokus

Ho sabia, ho sabia

fralokus | 26/05/2007, 11:24

Ho sabia, ho sabia. Garci, No et vaig dir ahir en el Claustre que Joan els posava una querella? ja ja

GARCI

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

GARCI | 26/05/2007, 10:07

NO ME FALTEN GANES!
SALUT JOAN!

Joan

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Joan | 26/05/2007, 09:58

Disculpau les errades ortogràfiques

Joan

neolliberalisme aberrant

Joan | 26/05/2007, 09:54

Bé, deixarem pixar el mul i mirarem si la malaltia s'estén, s'estacionlitza o mimba. Farem un diagnòstic clar i objectiu i debatrem la solució. Adeu Garci, me'n vaig a amollar les gallines i acavaré de reflexionar a la finca...XAO. PREPARA'T QUE ET FALTA UN DIA PER A ENTRAR COM A REGIDOR!

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 26/05/2007, 09:48

T'he enviat un mail Joan per si vols que te doni aquest diari.

GARCI

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

GARCI | 26/05/2007, 09:37

Aquest és un debat que ve de molt antic. El neoliberalisme és la nova versió del capitalisme. La meva opinió és que mentre hi hagi diners i haurá desigualtat i explotació. S'haurien d'abolir els diners i cercar noves formes col·lectives? La veritat és que sempre he pensat així. Tenim suficient per produir perquè tothom tengui de tot. PErò tornant a la realitat, crec que el mal del capitalisme és crònic. Me sap greu ser tan pessimista però o rescatam la paraula revolució o estam abocats a la nostra pròpia destrucció.

Joan

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Joan | 26/05/2007, 09:28

No fotis faves, ja miraré de veuret.EL MUNDO ÉS UN PAÑUELO. Ara em posaré en contacte amb el meu advocat

Joan

Bones Garci

Joan | 26/05/2007, 09:24

La riquesa no és ferte ric, és poder desenvolupar-te física i intelectualment. L'intercanvi de "cromos" monetaris al menys és més sa que passetjar pollastres o peix tot lo dia per a intercanviar-lo amb llet o fruites. Voler que tothom tengui lo mateix sense treballar igual tampoc és jostícia. El capitalisme és bassar l'economia en sistema monetari, no s'ha de confondra amb el neolliberalisme despectiu i destructiu.

Garci

a Joan

Garci | 26/05/2007, 09:11

Per cert, ahir al metro de Palma va arribar a les meves mans un d'aquests diaris fets pel PP però sense dir-ho. A la portada hi havia "Trio de ases per Mallorca" i sortien els tres del PP. A dins hi havia articles contra en ZP, promeses del PP...segur que tots ja sabeu de que parlo.
Doncs quina va ser la meva sorpresa quan vaig veure una foto on sortien Mateu Vila i Joan Serra tocant les xeremies...
La veritat és que vaig riure molt.
Per cert, Joan, no sabia que t'havies fet del PP...Si vols vaig agafar el diari i el tenc a casa.
Salut!

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 26/05/2007, 09:07

Hola Joan, no estic massa d'acord amb lo de la repartició de la riquesa mundial. Per jo que el problema és de sistema. El Capitalisme és sinònim de desigualtat. Però no hem demanis la solucio...

Joan

...a Garci

Joan | 26/05/2007, 09:01

Totalment d'acord amb tu Garci(estic reflexionant tot u dia i em perdonareu avui sinó escric amb frescura), la meva reflexió era una resposta a n'en Pepe damunt la incompatibilitat economia-natura, que ell em deia que el capitalisme per gènesi, no podia conviure amb un medi respectuós. Factiblement hi podrà conviure, ara el problema d'injustícia social ja és una altre cosa. Em de facilitar i ajudar en l'autonomia econòmica dels països inmigrants i afavorir la disponibilitat de treball per als qui venen, així se reequilibrarà la riquesa mundial. Enviar quatre pessetes o comprar postaletes són actes hipòcrites si després actuam despectivament quan ells arriven als nostres pobles per a la subsistència pròpia i familiar.....reflexion.....reflexion......zzzzzzzzzzzzz j

Wuppertal

Can Manolo

Wuppertal | 26/05/2007, 08:52

Me sap greu, no visc a Pollença ni seré per allà demà,... però t'acceptaré un beure una altra vegada que vengui, cap problema :-)

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 26/05/2007, 08:24

Hola wuper, a jo també m'agradaria parlar en persona, tant de parlar pel bloc i no se ni com ets. Per cert, encara que no siguis d'Alternativa, EU-EV pots venir diumenje a Can Manolo i feim un beure junts. No és una proposició indecent, no te mal pensis.
Salut.

Wuppertal

A Marti Cifre

Wuppertal | 26/05/2007, 07:40

Esteim a dia de reflexio i no tenia previst fer cap comentari, pero com vaig dir una vegada a en Pepe, ni som regidor, ni afiliat del PP, o siqui que basta de mostrar el llauto tirant pals de cec, que no me sap greu que ho diguis de jo, pero despres segur que tambe ho dius dels demes. Tambe li vaig dir que quan el vegi ja me presentare, i estic convençut que me va creure.
Salut!!

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 25/05/2007, 23:20

Estic bastant d'acord amb tu Joan,però hi ha un problema, quan el biorritme de l'economia encara no sigui el ritme de la igualtat encara no haurem solucionat el que realment importa, les persones. D'acord en que el medi és imprescindible, però les desigualtats existents entre ciutadans son molt més penoses que la destrucció del territori. l'economia no s'ha d'adaptar a la natura, s'ha d'adaptar a les persones que no poden ni arribar a final de més, que viuen al carrer, o que creuen el mar en una patera.

Martí  Cifre

INTUICIÓ

Martí Cifre | 25/05/2007, 22:10

No sé, però tenc el presentiment, que aquest tal Wuppertal és un regidor del PP, que per cert, tampoc, al igual que l'actual batle, no hauri fet correctament els seus deures cim a regidor. Ens basta un cop d'ull als carrers de Pollença, per donar-mos compta que hi ha merda per tot

Joan

capitalisme ecològic

Joan | 25/05/2007, 17:23

Podem discutir si és "moral" o no que el sistema actual permeti gent "superrrique" amb més mil.lions que els presupostos de paisos sencers. Però el model monetari que no és res més que la modernització de l'antic sistema d'intercanvi "d'espícies",una vegada establert una llei del dret a l'habitage i s'anuli l'especulació territorial, els diners seguiran establint diferents estatus de gerarquies,moralment correctes o incorrectes, però l'economia aprendrà a viure amb BIORRITME, a respirar al mateix temps que la natura i no per que sí, sinó perqué la mateixa societat ho imposarà. Passarem d'un capitalisme bassat en la destrucció i l'expoliació natural, a un capitalisme de tecnologia i inteligència. La destrucció pasarà a no estar de moda i els diners i la natura aniran de la ma. L'ètica monetària de voler més i més seràn problemes d'inmoralitat cívica però rés a veure a l'actual capitalisme arcaic bassat en la INtecnologia BIOrítmica. Tots vivim amb l'intercanvi de dobblers, el problema és la inversió que feim amb ells, els hem de dirigir cap al respecta social i ambiental, i això només s'aconsegueix revaloritzant-los amb l'educació.

Joan Ramon veterà

objectivitat

Joan Ramon veterà | 25/05/2007, 17:08

Tinc a dir que com també amant de parlar clar i catalá, Tomeu Cifre com a persona hem cau bé, malgrat dins la negociació del Conveni col.lectiu del personal de la residencia, i en altres ocasions que hem hagut de tractar temes de caire colectiu casi ens hem tirat els trastos al cap.Tampoc he rebut pressions seves per afavorir qualcú en el meu àmbit de gestió a l'empresa municipal, i aixó hem passa cada dia amb altres regidors, avui mateix amb Joan Cerdà, encara que fos de forma indirecta.No se si en el futur la cosa canviarà si arriba a ser batlle per 4 anys sense condicionants d'altres partis, ja que la naturalessa de la majoria de les persones es manifesta despoticament quan tenen poder. Per descomptat el guió de les seves actuacions no l'escriurà ell tot sol, ja que va dins una llista que el condicionarà, només que sigui per mor dels interessos que tenen molts dels que la integran,i a mes que no es pot fuguir massa enfora de les directrius d'un partit com el PP. No hem d'oblidar tampoc les questions que esmenta Martorell: La seva poca elegancia en el tema del cami públic tancat , l'enxufe a Sa Pobla, el posterior substancios enxufe a l'assessoria fantasma de Matas.. En quan als seus avantpassats, no crec que ell hen tengui cap culpa de les seves malifetes, i no es ètic retreurer-li a ell, encara que jo sigui partidari de donar poblicitat als noms dels repressors d'aquell temps.
Si en definitiva s'ha de diferenciar de Joan Cerdà, puc dir que en el fons hi ha com d'un mort a un viu

Pepe

Em sap greu

Pepe | 25/05/2007, 16:02

Hola Wuppertal, com tú dius no m'agraden els comentaris sobre temes personals, però una cosa és que no m'agradin i altra esborrar-les.

Només he esborrat a aquest blog dos comentaris que insultaven directament a persones del PSOE sense aportar cap argument.
Estic d'acord amb Garci, aquest comentari sobre els avantpassat de Tomeu pens que no aportava res a la crítica política de Martorell el podia haver evitat però tampoc
ns'ha cagat en... com dius tú.
Mantindrem el criteri que hem seguit fins ara, sempre que les coses s'argumenten mínimament tots els comentaris es mantindran.

A aquest blog han fet comentaris amb atacs personals, sobre tot amb referències a la meva professió i no els he esborrat i m'han dit de tot.

fralokus

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

fralokus | 25/05/2007, 15:32

El que és graciós és que sigui des del bloc d'EU-Verds el qual hagi de defensar al candidat de PP, creo que ningú es mullaria tant com vosaltres a defensar a l'adversari d'una situació que qualificaríem de "inoportuna per al moment", potser uns altres li haguessin posat uns mitjons de plom.

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 25/05/2007, 15:23

Gràcies MAria per el uport que ens donau, molta gent com tu ens dona ànims per seguir endavant i aporta el seu granet d'arena perquè el projecte surti endavant. I gràcies per no dir sort Pepe,perquè aquest és un projecte de tots els que conformam Alternativa, ho demostren els cartell de grup, som l'únic partit amb cartells de la seva assemblea. Estic convençut de que sortirà endavant. Ens veiem a can Manolo, c/BOu 5 diumenje per celebrar els resultats

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 25/05/2007, 15:20

Hola de nou wuper, lo únic dur és lo de "me da asco, repelús". És una opinió un poc dura, però crec que no és censurable. No diu cap mentida sobre la vida d'aquest a qui es refereix. No és un atac personal contra Tomeu aquesta frase.
És cert que gent com aquesta va fer molt mal al poble, i que les seves famílies se'n beneficien. Això ésun fet. Però torna a repetir que a Tomeu no se li pot reprobar res perquè el PP de Pollença ha condemnat el cop d'estat i el règim franquista.
O sent però amb la meva opinió no ho censuraria. A jo també fe fan "oi" les persones que han fet possible una repressió tan butal com la que va succeir a Mallorca al 1936. A Pollença 21 morts i gairebé 200 empresonats.
Salut Wupertal

Wuppertal

comentaris

Wuppertal | 25/05/2007, 11:53

Pepe,
ja que sempre m'has dit que no acceptaves atacs personals, i ho has complit, el que crec que s'ha d'eliminar es aquest:
"De los antepasados de Tomeu, no cabe ni hablar, algunos de ellos me dan asco, repelús. Alguno de ellos hizo muchísimo daño a familias de este pueblo y hay gente que no podemos olvidarlo, lo siento pero es así, y más cuando nos ha tocado de cerca"

La resta son opinions que van amb el càrrec, si un es fa politic -i mes alcalde- es perquè encaixarà les opinions professionals contraries, les cregui certes o no. A un futbolista, el dir-li que juga de puta pena va amb el sou. Ara cagar-se amb sa mare, crec que no te perquè aguantar-ho.

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 25/05/2007, 11:36

Hola Wuper, crec que no fa falta esborrar cap comentari ja que tot i que les paraules són fortes, més val que se vegi quin tipus de gent pot arribar a haver-hi. Pens que esborrar comentaris hauria de ser per un insult molt greu. No se si m'equivoc però no he vist res molt greu, Si vols que borrem alguna cosa specifica pots posar-ho i ho valorarem.
Amb lo dels avantpassats i familiars s'ha de tenir molta cura. Ni els successors ni els familiars tenen culpa de tot el que han fet. Enhorabona pel PP per haver condemnat el frnquisme.

fralokus

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

fralokus | 25/05/2007, 08:11

No perdem la raó per temes que no vénen al cas, el meu "predí" quan algun personatge del "règim" visitava Pollença, també havia de presentar-se davant les autoritats, havia de ser un "subversiu". A més quan anava cap a la caserna anava xiulant "El himno de Riego".

Wuppertal

comentaris

Wuppertal | 25/05/2007, 08:09

Pepe,
t'agrairia que pel be del blog esborris els comentaris que consideris ofensius. De vegades no es possible tenir contents a tothom, i si no se dona un cop sobre la taula, passa el que li passa a "si, si,..."
Per part meva no tenc res mes a dir

Pepe

Política

Pepe | 25/05/2007, 07:54

El tema dels avantpassats no té que veure amb la resta d'arguments polítics.
He de recordar que políticament que el PP de Pollença ha estat dels pocs que ha condemnat el franquisme.

maria

A pel regidor

maria | 25/05/2007, 07:23

Sort per dia 27, us la mereixeu

Martorell

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Martorell | 25/05/2007, 06:54

A mi el que en supera es que no puguis rebatre els arguments que diferentes persones han expossat en contra de la gestió de Tomeu Cifre.
Nosaltres, els que varem patir el faxisme, hem sabut perdonar pero no volem oblidar, ni oblidarem mai. No tenc res ni vull tenir res en contra de la persona de Tomeu Cifre. Segurament és un bon pare, marit, fill, etc, pero com a gestor, com a polític a demostrat seguir la tradició familiar i mirar només pels seus propis interesos i no pel conjunt de la societat.
hagués estat molt bé que hagués donat la mitat del seu sou com assessor (assessor de qué?, on és el balanç de la seva feina?) a PRODIS, no té pareix?
No en parlis de capitalisme, ja se que vosaltres, els del PP, en sabeu molt.

Martorell

FETS I NO PARAULES

Martorell | 25/05/2007, 06:45

Els meus varen patir moltissim per culpa d'algún faxiste que no té nom. El meu pare es va passar més dos anys a la presó i un germà del meu pare va ésser fusellat. Tot per ser "rojos de mierda"

Wuppertal

tema finiquitat

Wuppertal | 25/05/2007, 05:36

Ho sent pero l'argument dels avantpassats m'ha superat. Que saps que varen fer els teus?
De la resta ja xerrarem personalment quolque dia, hi ha molts d'exaltats al blog.
Adeu

Pepe

Comparativa

Pepe | 24/05/2007, 23:02

Tranquilo Martorell que no habá un pacto PP-EU-EV
Mi valoración de Tomeu parte sobre todo de la comparación con Joan, y he escuchado argumentos similares a gente del PSOE y PSM.
En mi caso he defendido de Tomeu que cómo persona es más honesto y directo en su trato .Lo que pasó en el debate es un buen ejemplo.Mientras Joan hizo un gran ejercicio de hipocresía, Tomeu había pedido la participación de Miquel Angel.
Los elogios políticos que he hecho son muy concretos ( me he pasado igual cuando dije que quería mejorar la gestión, aunque lo puse como deseo no como realidad).
Todas las críticas que le haces son ciertas.
Su gestión de Hacienda ha sido bastante deficiente; presupuestos sin cuadrar y presentados con mucho retraso. Creo que el trabajar duro no es una de sus virtudes.

El tema de los gastos en cenas y saraos también es propia de los políticos del PP y algunos otros, la austeridad tampoco es una de sus virtudes.

En el tema de los caminos tienes razón, pero él nunca lo ha ocultado ni ha jugado a sí pero no.

Lo del hotel Formentor ya he dicho que es lo que más me preocupa y nos debería preocupar a todos.

"Fer parts i quarts" también es uno de sus defectos y hay muchos más ejemplos.

También pienso que su prioridad en política es ganar dinero, como la de la mayor parte de los dirigentes del PP.

El tema de los antepasados creo que es historia, no hay que olvidarlo pero tampoco hay que convertirlo en "argumento político"

En resumen claro que tiene muchos defectos pero tiene una virtud que yo aprecio y es que es directo aunque políticamente estemos en polos opuestos.

Ahora Wuppertal supongo que nos rebatirá estos temas

Miki Serra

PP + UM

Miki Serra | 24/05/2007, 22:40

UM pactará con el PP

Pepe

Al que grita

Pepe | 24/05/2007, 22:28

Nos encanta el humor y creó que a Francisca también le haría gracia el cartel que no es nada ofensivo sino visualizar un rumos muy extendido. Tranquilizate y no seas más papista que el papa.

Pepe

A Joan

Pepe | 24/05/2007, 22:24

Veig que ha estat molt animat el blog.
Joan pens que la incompatibilitat de l'economia i la Natura acabará simplement amb la desaparició de la segona que només existirá en la publicitat i petites reserves.
El capitalisme i la Mallorca que a ti t'agrada són imcompatibles, el primer necessita sempre creixer i la segona és limitada.

Martí

UN PUPUT DE CRETA MOLLA

Martí | 24/05/2007, 21:45

Na Molinera

Martorell

PP ? NO GRACIAS

Martorell | 24/05/2007, 21:24

Es increhible que en este foro alguien intente defender la honestidad y el buen hacer de Tomeu Cifre Ochogavía. Pongamos algunas cosas claras de este tipo: descuadre de cuentas en el presupuesto municipal, cantidad de gastos innecesarios (cenas y más cenas) a costa del ayuntamiento (que somos todos), cierre de un camino público que pasa por su propiedad, total apoyo (sin contar con el apoyo del pleno municipal) a la ampliación de hotel Formentor, colocación de amigos y cargos del PP en el ayuntamiento (consorcio de la Gola, Residencia, etc) Vamos, que este tipo de santo no tiene nada. Este fenómeno es un pesetero. hay que recordar que durante tres años a ejercido como concejal de hacienda y asesor del govierno de Matas. Cargo que le suponía 45.000€/año sin apenas trabajar.
De los antepasados de Tomeu, no cabe ni hablar, algunos de ellos me dan asco, repelús. Alguno de ellos hizo muchísimo daño a familias de este pueblo y hay gente que no podemos olvidarlo, lo siento pero es así, y más cuando nos ha tocado de cerca

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 24/05/2007, 18:23

Fralokus, els teus vídeos son genials. Però alerta que encara te treuran de pollença a tirs d'escopeta! és broma.
Joan, crec que és molt però que molt difícil poder pactar amb qualsevol. Una cosa és parlar i fer acords puntuals i l'altre governar amb un partit que te una ideologia tan diferent com és el PP. I ara per ara no crec que vulguin aprendre com se pot salvar aquesta incompatibilitat actual entre Natura i Economia. L'economia per als nostres governants és negoci fast food, ara dona diners construir/destruir, doncs a fer barbaritats, el futur no importa. Ells s'omplen les butxaques i els que vendran ja s'ho faran!

fralokus

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

fralokus | 24/05/2007, 16:30

Per al·lusions, el muntatge tal com vaig dir és per a riure una estona "hombre de mundo" ja que em dius o millor dit ens dius "pueblerinos" i veus idees modernes en els altres i no les veus en nosaltres i a més ets excloent, ho dic pel de "ERC ni hablar". Per cert si ets caçador el pròxim muntatge va "dedicat" a ells.

Y esto te lo digo en castellano por si no entiendes el idioma de aquí, cuando escribas en un foro o un comentario en un blog no uses las mayusculas porque eso quiere decir que gritas y este sitio de momento no hay nadie histérico. Desde Frenillo del Paramo informo Fralokus o mejor dicho Fray Lokus en el idioma de Cervantes

DEERC NI HABLAR

DEERC NIHABLAR

DEERC NI HABLAR | 24/05/2007, 15:51

MUY SERIO LO DEL CARTEL, SI SEÑOR , SE NOTA CUANDO UN PARTIDO DE PUEBLO ( DIGO LOCAL) ES SERIO Y TIENE ARGUMENTOS MODERNOS Y PROGRESISTAS PARA GANAR Y NO NECESITA ACUDIR AL HUMOR ABSURDO Y SOEZ, POR CIERTO EL AUTOR DEL "MONTAJE" ES SIMPATIZANTE DE LA LISTA PUEBLERINA ( DIGO LOCAL) MENOS VOTADA DE POLLENSA EL PROXIMO 27 Y CON ESTO ESTA DICHO TODO. VISCA LA ESQUERRA REPUBLICANA DE FRENILLO DEL PARAMO.

Joan

Pactes,diners i natura

Joan | 24/05/2007, 12:17

En relació al neolliberalisme que practica el PP institucional(sense contar la mafia que s'hi ha instalat actualment), si que esteis allunyats, ara dins l'ambit ecològic..., sinó fós pels militars i els grans terratinents, ja fa temps que Mallorca i cabrera haurien desaparescut dins la neoriquesa del "Pueblo llano". Cal se justos i no criticar més del conta. Les esquerres obren el camí futur a les dretes, i una vegada acabat aquesta incompatibilitat de l'economia i la Natura que es practica atualment,(quan aprenguin a fer els diners d'una altre manera),els partits autonòmics i municipals no tendran cap excusa per a pactar si així els ho demana el poble.La gràcia està en pactar amb qui no t'entens, sinó quina cultura democràtica donariom...?

Pepe

Interessos

Pepe | 24/05/2007, 06:54

Wuppertal no vull dir que Tomeu tingui interessos econòmics personals, els interessos els té evidentment el grup Barceló i el PP farà el possible per facilitar aquests interesos.

Wuppertal

Ramon

Wuppertal | 23/05/2007, 22:49

Per cert veig que no surt molt el tema Francesca Ramon, se veu que no hi ha molt a dir, si el PSOE ha hagut de recurrir a això, es que van arreglats per dedins... i encara faran cosa!

Wuppertal

confusio i interessos

Wuppertal | 23/05/2007, 22:47

Perdo per la confusio Garci-Pepe, ha estat pel tema del llinatge.
Pepe, de tot el que has comentat, només pus dir-te amb seguretat 100% -ho creuras o no, es clar- que t'equivoques en el tema de Formentor, i dels GRANS interessos econòmics... no hi ha res d'això. Seguretat 100%. Que me diguis que aquesta es la seva idea -i del partit supòs- de com ha d'anar l'economia, no te diré que no. Pero de interessos economics personals, vas errat pero erraaaaaat. Es com si te diuen que tu tens interessos economics en empreses de reciclatge de cartro, perque intentes fomentar el reciclatge,...
Per cert, pepu=Wuppertal, intentare signar sempre amb el mateix nom, m'he fet un embolic amb el quadre del tema i del nom.

Pepe

chat

Pepe | 23/05/2007, 22:05

Garci, ja que estas conectat, com va el tema del duros, "papelillos"... També has de recollir les acreditacions d'apoderats.

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 23/05/2007, 21:59

Hola de nou Wuppertal. Crec que te confons, no és en Pepe qui t'ha dit lo del PP. Que quedi clar que jo Garci, no som en Pepe, encara que col·labor en el bloc i som membre d'EU-EV, vaig de segon a les llistes.

Pepe

Resum

Pepe | 23/05/2007, 21:59

En resum pepu (que no t'havia citat), un pacte no és possible però pens que cap dels dos tindrà problemes en fer feina conjunta en temes concrets. O sigui cap dels dos dirà com el diu o proposa ____ res de res.

Pepe

Tomeu

Pepe | 23/05/2007, 21:57

Gràcies pels teus comentaris Wuppertal.
Avui a la plaça un senyora m'ha confós amb Tomeu a la propaganda (aquest és un tema de conya a nostra asssemblea)

A nivell humà la meva relació amb Tomeu ha millorat molt, quan li varen atacar per la seva assessoria a en Matas no em saludava, però després de unes festes de la patrona on Juanjo (PSOE) va fer d'intermediari hem tingut una bona relació.
Però he de dir que és a nivel humà, políticament valoro de Tomeu que no sigui hipòcrita, que no es compliqui la vida amb coses com censurar l'opinió de la gent. Que sigui capaç de condemnar el franquisme. Que acepte les crítiques, que es procupi per millorar la gestió de l'Ajuntament,valoro també que encara no es comporta com un polític professional...
Ara pens que Tomeu té darrera uns grans interessos econòmics com els que ara sobrevolen Formentor que no m'agraden gens.
També pens que l'ha faltat valentia en el tema de Mito (no és un tema ideològic, persones como aquesta sobren al poble).
O sigui humanament cap problema, políticament són dos models massa diferents, pens que no es pot arribar a l'acord del qui parla Joan. Però com vaig dir al debat, quan sigui a l'oposició votaré el que digui nostra asssemblea i aquesta és molt honesta, farem una oposició raonable.
Per a cert Garci,

Pepe

Llistes

Pepe | 23/05/2007, 21:41

Veig que ha estat animat el tema, anam per parts.
Les llistes obertes són un ideal democràtic a aconseguir, però per desgràcia als partits no els interessa, ja que funcionen en general d'una manera poc democràtica (és la tris realitat). Als capos dels partits els interessa més tenir el control i poder en un moment donat castigar als elements "díscolos".

Wuppertal

cap

Wuppertal | 23/05/2007, 21:23

Pepe,
no som un cap dins el PP ni molt menys. No estic afiliat tammpoc. Ni tan sols visc a Pollença, però hi som nascut. Te vaig dir que en veure't me presentaria, però es que venc poc, i no t'he vist mai.

Wuppertal

cap

Wuppertal | 23/05/2007, 21:22

Pepe,
no som un cap dins el PP ni molt menys. No estic afiliat tammpoc. Ni tan sols visc a Pollença, però hi som nascut. Te vaig dir que en veure't me presentaria, però es que venc poc, cada 2-3 mesos, i no t'he vist mai.

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 23/05/2007, 21:15

La veritat es que les pràctiques del dia a dia entre PP i UM difereixen molt. No se pot negar que el PP de Pollença almenys va de cara, cosa que no passa amb UM. Jo també pens que si governen ens escoltaran. Per com parles Wupperlan pareix que ets un cap a dins el PP. De totes maneres siguis qui siguis, no deixis de participar en el bloc, i més sense insultar.
I Joan, tant de bó tenguis raó! Però cal pensar que si hi ha un control supramunicipal hi haurà nteressos de partit, jo propòs la màxima autonomia pels municipis, però per això cal una classe política que miri pel bé comú i no pel bá de la seva butxaca.

Wuppertal

pacte

Wuppertal | 23/05/2007, 20:01

Pepe,
fa un any, quan en Tomeu va agafar la batlia, tu tenies bastantes crítiques per ell. Jo et vaig dir a aquestes mateixes pàgines que es perque no el coneixies bé, i me vares dir que no se deixava conèixer. Estic satisfet que en aquest temps haguis vist que la seva ideologia no és la "fatxa" que de vegades es vol vendre. Evidentment no compartiu ni de bon troç ideologia, però això no deixa perque hi hagui bones i males, -utils i inutils millor dit-, persones a tots els bàndols. En Tomeu Cifre ha rebut atacs absolutament personals sense motiu, i record sobretot la campanya del 2003, amb comentaris de tot color, inclus sobre avantpassats seus,... però això ja és aigua passada, i en el seu dia li va costar el càrrec al socialista que la va orquestrar, una persona per cert amb una alçada moral que no puja per sobre de la sola de les sabates.
Be, en tot cas, esper que, si es el que finalment acaba sent, faceu una oposicio digna, i no tenc dubte que aixi sera. I si finalment el PP governa, segur que escoltarà i valorarà les propostes de EU si entra al consistori. Jo, des del meu lloc, intentaré que així sigui.

Joan

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Joan | 23/05/2007, 18:56

L'experiència gestora del PP més la nova visió dinàmica moderna ecològica i de sostenibilitat de Eu-Verds farien un pupurrí bastant engrescador. Venga(el problema del PP illenc es que fa massa anys que goberna i ja té massa vicis agafats, però en un futur, jo no els hi negaria cap possible pacte, qui sap, ells al menys no s'amaguen de la seva manera de pensar...)SÓN COM SÓN

Joan

...a Pepu

Joan | 23/05/2007, 18:49

Esper que un futur no molt llunyà ens aporti les llistes obertes per a posar al cap davant de cada regidoria al més implicat i competent. Les diferents ideologies no tenen el perqué afectar quan cada estament consistorial ja funciona de manera autònoma.El sistema municipal(l'estatal és més complexe per la seva cojuntura socio-econòmica), passarà a ésser una gestora de lleis i petits quefers quotidians, on els representants del poble no haurien de dependre de les imposicions dels partits. Una vegada escollits els regidors per a cada àrea, la democràcia els obligaria a entendrer-se per al correcte funcionament del consistori. Això passa però, per la tutelació "supramunicipal" per part dels governs de les lleis i dinàmiques socio-ambient-econòmiques fonamentals.Així l'enteniment consistorial seria molt més factible. Podriom veure en Pepe i en Tomeu junts i ningú es pegaria cops pel cap. Esperem que el futur vagi cap aquest camí.

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 23/05/2007, 18:22

Hola Pepu. La veritat és que l'altre dia ho parlava amb un amic, els del PP ens tracten molt molt bé. Diumenje a la plaça vam intercanviar condons i tot amb les joves del PP. Ideològicament no pactarem amb ells, però se'ls ha de valorar que por lo menys van de cara. un si és un si i un no és un no. També te puc dir que més d'un del PP m'ha comentat que esta content de estar a l'oposició amb nosaltres. No se que els passa però ens tracten bé. es clar que als altres partits els podem llevar vots i a UM li molestam molt i això afavoreix al PP.
Per cert, ja has fet la porra?

pepu

pacte

pepu | 23/05/2007, 17:44

Supos que em tractareu de sonat, pero si el que pactassin fossin les persones, al marge dels partits, crec que en Pepe Garcia i en Tomeu Cifre farien un bon pacte. Els dos diuen el que pensen i fan el que diuen. Ara bé, realment es un pacte impossible. La resta de candidats son uns hipocrites.

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 23/05/2007, 08:40

Per cert, quina passada de poster. Més val una imatge...

Garci

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

Garci | 23/05/2007, 08:38

Pens que Crua Realitat ha pixat un poc fora de test. L'unic vot util per donar un cop de timó? L'únic canvi o cop de timó seria que UM no sigui al Govern. I segons pareix per totes les declaracions, el PSM no tendrà problemes per pactar amb UM. I ho sento, si que hi serem, i no pactarem amb UM perquè pensam que aquests anys han estat un desastre i que continuarà així si governa.
Millor un vot perdut però de consciència que un vot perdut per la mala gestiò del beneficiari d'aquest vot!!!!

joan ramon

PssoE-UM a no ser que es reediti Mates-Um

joan ramon | 23/05/2007, 06:21

jo també penso que lúnic vot útil és el que es fa a conaciència, i hagues estat bé juntar les forces progresistes, i també opin que el pacte serà el de PP-UM.
Per altre banda, les altres lectures s'han de fer a partir del 28 de Maig.
Salutacions.

Bernat

eleccions 2003

Bernat | 22/05/2007, 21:53

Elecciones Municipales Mayo 2003
Municipio: POLLENÇA (ILLES BALEARS)
Población de Derecho: 15.074
Número de Mesas: 16
Censo Electoral: 10.725
Nº Votantes: 7.273 67,81%
Abstención: 3.452 32,19%
Afluencia de votantes
Hora Votantes Porcentaje
14:00 4.283 39,93%
18:00 6.085 56,74%
20:00 7.273 67,81%
Votos Válidos: 7.219 99,26%
Votos Nulos: 54 0,74%
Votos Blancos: 118 1,63%
Votos a Candidaturas: 7.101 98,37%

Gráficos
Participación Votos Candidaturas Escaños Candidaturas

Candidatura Votos % Válidos Concejales
PP-UMP PARTIT POPULAR - UNIO MOLLERA POLLENCINA 2.297 31,82% 6
UM-UNPI UNIO MALLORQUINA UNIO POLLENCINA INDEPENDENT 2.271 31,46% 5
PSOE PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL 1.621 22,45% 4
PSM-EN PSM-ENTESA NACIONALISTA 912 12,63% 2

Pepe

Cop de timó?

Pepe | 22/05/2007, 21:22

Quina pena que un votant del PSM utilitzi arguments propis del PSOE i el bipartidisme, supós que és conseqúència d'aquesta campanya esgotadora i dels nervis del darrer moment.
A aquest blog pot trobar dos articles que parlan del tema del vot útil. El vot útil és una falàcia, tots els vots valen igual i fins que s'hagi fet el recompte no sabrem que "ha estat més útil".
El PSM a les darreres eleccions li van sobrar 155 vots ( va obtenir 2 regidors amb 912 vots i hagués tingut el mateix resultat amb 757. La llista autonòmica d'EU-EV va tenir 295 vots amb 74 vots dels 155 que li van sobrar al PSM es podia obtenir un regidor d'EU_EV que a més a mésse li hagués dut al PP-UMP. Diumenge per la nit i els quatre anys següents sabrem realment la utilitat dels vots.
El més útil abans de les eleccions hagués estat el BLOC a Pollença, aquest hagués estat realment el cop de timó que necessitava el poble.

fralokus

Re: Pacte de govern i CULTURA (P13)

fralokus | 22/05/2007, 17:28

Si es tudan els vots d'EU i ER no és per culpa d'ells precisament.

Atès que ni PSM, ni EU, ni ER haurien d'estar en aquestes eleccions a Pollença, creo que s'entén el que vull dir.

Crua realitat

UM-PSOE

Crua realitat | 22/05/2007, 16:59

Si no hi torna a haver promeses d'inversió del PP balear o insular, el pacte serà UM-PSOE, sempre i quant sumin. El PSOE es vendrà per un plat de llenties, millor dit, per una dedicació exclussiva a na Fca.Ramon que li asseguri 4 anys de sou i 2 anys de paro, i despres, a jubilar-se. Recordem que na Francisca no va a cap més llista, per tant no podrà tenir sou de diputada.
PER TANT L'ÚNIC VOT ÚTIL PER DONAR UN COP DE TIMÓ ÉS VOTAR PSM. Els de ERC i EU-EV, ho sento, tindran 0 regidors i tudaran els vots que pesquin.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb