URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

DEBAT I ESPORTS (P14)

Alternativa | 23 Maig, 2007 06:00 | facebook.com twitter.com

 AVUI serem al mercat del Port i a les 19:00 us esperam al debat DE TOTS ELS CANDIDATS a l'AAVV del Port (modera la directora de la ràdio Patricia). Aquest debat pràcticament l'hem organitzat nosaltres, sembla que a Joan no li interessava res debatre al Port, i al final amb l'excusa de la final de la Champion,han canviat l'hora de les 21 a les 19. Pensam que s'hauria de fer a les 21:00; hi ha més gent que fa feina que gent que li agradi el futbol.

4. ESPORT

L´ activitat física i l´esport han de ser considerats com elements bàsics al servei de la salut, la educació,  la integració social i la convivència.

L’Ajuntament ha de ser més que un simple gestor d’instal·lacions esportives i encarregat del seu manteniment. Volem implicar-nos en la vida esportiva de la ciutat, de les seves entitats i clubs.

Fa falta una major coordinació entre els diferents clubs del municipi, superant divisions i diferències, mitjançant el Patronat i un Consell Municipal d’esports.

1.- POTENCIAL HUMÀ .

 Pollença comte actualment amb un gran potencial a nivell de recursos humans en l´àmbit de l´activitat física i l´esport, ya siguin professionals sortits de l´àmbit universitari o des de el cicles formatius que es duen a terme en el mateix  municipi. Per tant  ja que contam amb gent cualificada i preparada per poder dur a terme un projecte ambicios, consideram que Pollença s´ha de situar com a municipi capdaventer en aquesta matèria

S’ha de vetllar perquè la gestió indirecta, no serveixi per precaritzar la feina dels professionals de base i per evitar l’intrusisme laboral.

Podeu veure un nou vídeo en clau d'humor sobre Pollença a l'abadia del boig  


 

 


2.- PATRONAT MUNICIPAL DE L´ACTIVITAT FÍSICA I L´ESPORT.

1                 Potenciarem  patronat municipal de l´activitat física i l´esport per a que conti amb recursos suficients (humans, materials i económics), presupost propi i autonomia per per coordinar de manera efectiva tots els temes  relacionats en aquest àmbit. Coordinant les activitats dels diferents clubs, empreses o altres associacions relacionades amb l´activitat física i l´esports. S’ha de dotar al patronat de personal tècnic suficient, professional ( amb la formació adequada) i independent.

2                Recolçarem les iniciatives que desde el teixit associatiu cerquen el foment de l´activitat física com a element de salut, educació i socialització, ja siguin provenent de clubs esportius o empreses privades, triant aquelles que siguín més profitoses per el municipi.

3                El patronat ha de tenir la voluntad de voler aprofitar els recursos humans que surten dels cicles formatius o de l´àmbit de l´educació física creant ofertes de tréball ja sigüi mitjançant les diferentes associacions o de forma directe i lluitant contra l´intrusisme laboral.

4                Crearem un equip de treball interdisciplinal que coordini les àrees d´educació i serveis socials amb el patronat municipal de l´activitat física i l´esport, per aconseguir una major efectivitat en el foment de l´activitat física i l´esport i que la activitat física contribuexi a la integració, socialització i educació dels ciutadans.

5                Si bé la funció del patronat ha de ser sobretot de control i coordinació, delegant en les associacions l´organització de les activitats,  es fonamental que es crein els mecanismes necesaris (sistemas de control de la gestió) per garantir la qualitat de les  activitats, i que aquestes s´ajustin a les expectativas dels usuaris.

6                El patronat també tendrà la funció d´organitzar aquelles activitats que no siguin oferides desde el teixit associatiu i que es considerin necesaries o interesants per els ciutadans.

7                 Fomentarem  l´afiliació dels ciutadans al patronat com a mesura per garantir el control del bon us de les instalacions. Per els usuaris no afiliats es demanará  un depósit económic simbólic que es tornará una vegada comprobat el bon us de les instalacions.l

8                 Fomentarem la interelació amb altres municipis de l´illa cercant la realització de activitats conjuntes en l´àmbit de l´activitat física i l´esport.

2.                   INSTAL.LACIONS.

1.             Realitzarem un estudi seriós i rigurós per part d´un equip de profesionals interdiciplinals,  per detectar quines son les mancançes més importats en aquest nivell . És clar que fan falta un pavelló al Port i el  pavelló institut.

2.             Mantenir i ampliar un conveni amb el Govern de les Illes Balears per gestionar amb eficàcia tant els Equipaments Esportius Escolars a fi de poder-los utilitzar el màxim de temps possible i establir convenis entre les diferents institucions que disponguin de equipaments esportius amb la finalitat de garantir el máxim aprofitament d´aquestes.

3.             S’ha de fer un esforç per deixar espai a les instal·lacions municipals a l’esport no federat..

4.             Hem d’aprofitar l’entorn natural privilegiat del que disposam Platja, mar, muntanya ( camins públics, costes). Els espais oberts han de tenir unes zones esportives per a la pràctica informal i lliure de l’activitat física: tennis taula, basquet etc. Així mateix, des de l’Ajuntament s’ha de promoure les rutes i itineraris de caminades, senderisme, zones de vianants, carril-bici, amb la senyalització adequada de circuits.

5.             Som partidaris d’una revisió del PGOU, reserva de sòl per evitar problemes com els de la disseminació d’instal·lacions al Port.

6.             Cal construir noves instal·lacions amb criteris d’espais de sostenibilitat de la ciutat i aprofitar millor tots aquells llocs on es pot fer la pràctica de l’esport (la piscina). Les noves instal·lacions han de tenir capacitat i serveis útils per a tothom, sense cap mena de discriminació, atenint-nos a les normes donades per a totes aquelles persones que tenen dificultats d’accés i d’utilització d’aquests espais: persones grans i amb discapacitat, infants...

7.             Adaptarem les instal·lacions construïdes a les mesures del Pla d’estalvi energètic i d’aigua. Instal·lació de plaques fotovoltàiques i tèrmiques, per a la producció d’electricitat i d’aigua calenta a tots els equipaments esportius. Plans d’estalvi de recursos, energia i aigua i d’impacte ambiental. Concretar actuacions per a l’adaptació d’instal.lacions per facilitar l’accés a l’activitat esportiva a les persones amb discapacitats i mobilitat reduïda, articulant els recursos necessaris per fer-ho possible.

8.             Crearem una base solida en quan  a instal·lacions per no haber de fer grans inversions en el futur

9.             Les instal·lacions no poden ser motiu d´enfrontament entre les localitats del Port i Pollença, per això es necessari aconseguir que el transport públic faciliti  la possibilitat d´utilitzar les diferentes instalacions independenment de la seva situació geogràfica.

10.         Cercarem els models de gestió mes adient per cada instal.lació i aplicar-ho per garantir el bon funcionament i la eficiència en l´us de les instal.lacions.

11.          Fomentarem de la pràctica de l´activitat física mitjançant l´adopció d´una política de tarifes redundes per els colectius socials i económicament desfavorits que garanteixi la possibiltat d´acces  i ús a les instal.lacions de tots els ciutadans.

12.         Establirem convenis entre les diferents institucions que disponguin de equipaments esportius amb la finalitat de garantir el máxim aprofitament d´aquestes.

4.- DIFERENTS PERÒ COORDINATS ESPORTS.

1                 Fa falta diferenciar i coordinar  la gestió de l’esport base, social, familiar i de promoció de l’esport federat de competició i d’elit.

2                L’esport base ha d’arribar a tots els ciutadans en edat escolar. En aquesta fase hem de fomentar  sobre tot l’educació integral dels nostres joves (disciplina, compromís, esperit de grup, confiar amb els altres, acceptació de normes, etc.). Actualment els clubs federats dediquen molt d’esforços a guanyar i fer campions. I això no sempre és promocionar els valors educatius de l’esport.

3                Crearem  escoles esportives municipals multisdiciplinars, en col·laboració amb les associacions i els clubs  del municipi, per tal d’oferir durant tot l’any, i especialment fora del període escolar, continuïtat en la pràctica esportiva. Esport de base. Potenciació de les escoletes esportives i creació de noves. Les escoletes han de contribuir de forma important en el procés de integració, educació i socialització dels nins i nines, per tant s´ha de facilitar i  fomentar el seu accés a les families més desfavorides.

4                Millorarem la pràctica esportiva en els col·legis públics, com a esglaó bàsic en l’educació física i psicomotriu dels nostres infants, per la qual cosa és necessari dotar les escoles de les instal·lacions i el material esportiu adient, facilitant -a més- als mestres i professors d’educació física dels centres i a les APAS el suport necessari a través de programes d’activitats en horari extra-escolar a càrrec monitors i professionals qualificats. D’aquí han de sortir els nostres esportistes federats, competitius i d’elit. Però no tots tindran les qualitats necessàries per arribar-hi. Aquí és on entre l’esport “social i familiar”, tothom té o hauria de tenir la possibilitat de practicar l’esport que més li agrada sigui quin sigui el seu nivell. .

Fa falta impulsar la motivació de la gent, fent esports per tots.

1                                       Organitzarem proves populars, convidant estrelles d’un esport concret. Carreres populars, cros i semimaratons, piragüisme, bàsquet al carrer, 3X3, cicloturisme, patinatge, petanca, etc. Les gran proves populars en les quals participa molta gent, atreuen els ciutadans, ja que tothom es pot sentir protagonista per un dia. Si a més a més poden veure els seus ídols d’aprop i participar en la mateixa prova que ells, augmentarà la seva motivació per a practicar esport.

2                                       Impulsarem i facilitarem la pràctica esportiva a la població d’immigració recent, com instrument d’integració social de la població nouvinguda. Premiar la tasca d’integració social a través de l’esport que venen realitzant moltes entitats ciutadanes (escoles esportives, clubs esportius, associacions, etc.), avaluant les seves necessitats i dotant els programes que desenvolupen dels mitjans necessaris perquè continuïn assolint objectius concrets en benefici de col·lectius determinats.

3                                       Realitzarem  Jornades esportives cap de setmana

4                                       Farem una política de preus popular. Tarjeta amb preus adequats als diferents segments de la població. S’ha de fomentar més que la gent es faci sòcia.

5                                       Fomentarem el multiesport.


5.- ESPORT I SALUT.

Fa falta fomentar aquelles activitats físiques mes relacionades amb la salut, la prevenció de patologies i l lluita contra l´estres. (Gimnasies correctores, taixí, joga...)

Fomentar la intervenció dels profesionals de l´activitat física i l´esport dintre dels centres  d´atenció primaria Desenvolupar programes de salut a través de l’esport, adreçats al tractament de patologies específiques (drogodependències, alcoholisme...), en coordinació amb els serveis sanitaris, i la participació de les entitats socials d’atenció i suport, per a la realització d’activitats físiques rehabilitadores orientades, en els equipaments esportius públics.


6.- ESPORT PER A TOTS.

Des del Patronat garantirà la oferta de activitats físiques per quatre grans grups ja sigui delegant en la xarxa associativa o organitzant-les directament. .Aquests quatre grans grups son:

1.  Gent gran.

Foment de l´activitat física  i hàbits saludables per les persones majors. ( tarifes reduides)

Foment de l´ exercici físic com a element de la lluita contra l´osteosporosis.

2.  Adults.

Foment de l´activitat física i els hàbits saludables.

3.  Col.lectius amb nececitats especials.(Coordinació àrees de educació, serveis socials i el patronat municipal)

4.  Esport de base. Potenciació de les escoletes esportives i creació de noves.  Les escoletes han de contribuir de forma important en el procés de integració, educació i socialització dels nins i nines, per tant s´ha de facilitar i  fomentar el seu accés a les famílies més desfavorides.

5.   Foment i organització d´events esportius a la platja..

Millorar la pràctica esportiva en els col·legis públics, com a esglaó bàsic en l’educació física i psicomotriu dels nostres infants, per la qual cosa és necessari dotar les escoles de les instal·lacions i el material esportiu adient, facilitant -a més- als mestres i professors d’educació física dels centres i a les APAS el suport necessari a través de programes d’activitats en horari extra-escolar a càrrec monitors i professionals qualificats.

6.              CLUBS ESPORTIUS.

Les entitats i Clubs esportius de nostre municipi, han tingut des de sempre una presència activa en la pràctica esportiva. Per tant hem de recolzar els clubs esportius del municipi, procurar la seva integració en les propostes municipals.

La seva implicació en el territori i el sector són bàsiques per la promoció i generalització participativa de la ciutadania en el món de l’esport sigui reglat i no reglat. Des d’un lideratge públic potenciarem a les entitats esportives del territori per desenvolupar les seves activitats, mantenint la diversitat de models i disciplines esportives, establint instruments harmònics entre la pràctica de diferents esports i vetllant perquè les entrenadores i els entrenadors tinguin la titulació que correspon per donar una oferta esportiva qualificada.

Les subvencions han d’anar unides a projectes concrets i a una gestió totalment transparent i coordinada per part dels clubs. En tot cas, s’ha de garantir que les activitats portades a terme estiguin al servei d’una educació en valors i igualitària, tot contemplant la diversitat de gènere i multicultural, així com l’atenció a les persones amb necessitats específiques. Cal no oblidar mai que l’esport és educació, salut, participació, oci, que fomenta les relacions i els valors. Al respecte de les subvencions

- Per a subvencionar projectes concrets dels clubs. per exemple formació de tècnics (els preus dels cursos superiors son molt alts), campus, clinics, etc.

El més important des de l’Ajuntament és la formació en valors. Per tant les seves subvencions més que cap a la gestió professional han d’anar cap a les escoletes i la formació educativa de monitors i entrenadors que han de ser de la cantera.

1.    Recolzar els clubs esportius del municipi, procurar la seva integració en les propostes municipals.

2.   Premiar la tasca d´integració social mitjançant l´esport que realitzen els clubs (avaluant quins son els que la realitzen en major o menor mesura).

3.   Fomentar la creació de nous clubs esportius (voleibol, natació, jockey...)

4.   Facilitar l´ accés a una titulació oficials als col.lectius que es dediquen a la preparació física.

5.   Fomentar l´esponsorització privada premiant a les empreses que recolzin  la pràctica esportiva.

7.              Promoció de l´activitat física en el medi ambient.

1.                                      Fomentarem o organitzar activitats relacionades en l´activitat física a la natura, no sols als mesos d´estiu sinó durant tot l´any.

2.                                      L´activitat física a la natura s´ha de constituir en un elements educatiu en relació al respecte al medi ambient y també com a eina de integració i socialització.

3.                                      Foment del cicloturisme i el senderisme com activitats educatives per els residents així com a elements de promoció turística. (creació de un centre de BTT, fomentar i col·laborar  al ressorgiment de la secció de muntanya, com secció tradicional e important dins el municipi ).

8.              ESPORT I TURISME.

1.                                      L´esport ha de ser un element més de promoció turística al nostre municipi.

2.                                      Fomentar o organitzar activitats físiques a la natura com a part de les alternatives al turisme de sol i platja


3.                                      Organització d´events esportius, congressos i activitats que reforcin el turisme en els mesos mes fluixos a nivell turístic.

4.                                      Coordinació del patronat amb la oficina de  turisme amb la finalitat d´oferir activitats per els turistes (convenis amb els hotelers per organitzar les activitats)

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb