URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Matrax i Futur (P17)

Alternativa | 25 Maig, 2007 16:32 | facebook.com twitter.com

Avui publicam la darrera part del programa, el més obert, participatiu, extens i concret de tots els partits que es presenten a Pollença; 77 pàgines que defensarem aquesta legislatura si decidiu donar-nos vostre vot.

A partir de dilluns aquest blog tornara a ser l'habitual.

 

Avui la tercer part dedicada al futur; Nins, joventut. Medi Ambient. Solidaritat Internacional. 

 

3. I FUTUR

NINS I JOVENTUT

El tècnics de l’Àrea socioeducativa (dinamitzador sociocultural, educador de carrer, i educador social) hauran de ser l’enllaç entre els joves del municipi i l’Ajuntament. Hauran de coordinar les actuacions públiques als àmbits de l’educació no formal i informal, reglada i no reglada, han d’afavorir l’associacionisme juvenil i la participació dels joves en les decisions i actuacions municipals i extramunicipals que els afecten. Aquests objectius necessiten la redacció d’un Pla Jove que articuli totes aquestes actuacions i sigui el resultat d’un  procés de participació social entre tots els joves del municipi, i que alhora sigui una escola de democràcia i participació.

Genial vídeo de arenalnegro; Matrax pp "que miedo" 

 


 

 

Propostes

1       Crearem infrastructures per a nins. Dos espais dels petits equipats per a l’ús infantil a Pollença i al Port.

2       Constituirem un Consell Municipal Infantil com a vehicle d’expressió de les necessitats de la població infantil: disseny d’espai públics com places o carrers, disseny de l’oferta d’activitats extraescolars, disseny de les infrastructures i activitats per a nins (ludoteques, club d’esplai, estiu viu, etc.) participació democràtica en la vida pública. A participar se n’aprèn (o no) des de petits.

3       Crearem una ludoteca a Pollença i una altra al Port de Pollença .

4       Crearem un club d’Esplai a Pollença  i un altre al Por de Pollença.

5       Potenciare, des dels Serveis Socials municipals la incorporació de nins ensituació de risc d’exclusió social

6       Crearem infrastructures per als joves.

7       Constituirem un Consell Municipal Juvenil com a vehicle d’expressió de les necessitats de la població juvenil: locals juvenils, disseny d’espai públics com places o carrers, disseny de l’oferta d’activitats d’oci, formació, etc.

8       Crearem  dos casals de joves: un a Pollença à i un altre al Port . Els dos casals seran gestionats directament pels joves mitjançant un contracte programa amb el suport de l’àrea socioeducativa, cultural i social, i molt especialment del departament de joventut.

9       Realitzarem a partir de les iniciatives dels joves un projecte municipal que contemplàs: activitats formatives, d’oci i temps lliure, un Pla Jove negociat i pactat al CM de Joventut

10  Potenciarem programes d’oci Juvenil(diürn i nocturn) en col·laboració amb els ajuntaments veïnats amb transport públic a preus mínims.

11  Potenciarem l'associacionisme juvenil.

12  Captarem joves per als programes de formació dels joves que estiguin fora del sistema escolar

13  Promourem la participació dels joves en programes d’informació i educació per a la salut: sexualitat, abús de drogues, etc.

14  Promourem la participació social, sindical, esportiva, cultural, etc.

15  Promoure la integració social, cultural i lingüística dels joves immigrants.

 

MEDI AMBIENT

En l’àmbit del medi ambient partim de la feina feta per l’Agenda Local 21, que s’ha de fer complir i desenvolupar pels diferents regidors.

           

  1. INFORMACIÓ I EDUCACIÓ.

                        L'educació ambiental és una de les eines més importants per millorar la situació ambiental i prevenir els problemes. L'educació ha de ser un dels eixos fonamentals de qualsevol política ambiental. A més a més, en una societat democràtica és imprescindible que la informació sobre el medi ambient estigui disponible i accessible a tots els ciutadans, i que es promogui i garanteixi el dret a participar en els processos de presa de decisions sobre qüestions ambientals.

           

Propostes.

           

1        Reforçarem el  Pla d'educació ambiental que inclogui tots els àmbits (els ciutadans en general; els escolars, treballadors, empresaris, turistes, mitjans de comunicació, pagesos, l'administració, etc.), que estableixi els objectius prioritaris en funció de la nostra problemàtica ambiental, i que analitzi les necessitats de formació, recursos i infraestructura.

2        Impulsarem la formació ambiental dels sectors prioritaris: educadors, tècnics (arquitectes, enginyers...), periodistes, polítics, càrrecs de l'administració local, hotelers i altres empresaris.

3        Donarem suport a les iniciatives d'educació ambiental que realitzin els diversos col·lectius (centres educatius, sindicats, fundacions, associacions i organitzacions no governamentals en general, a més de les governamentals: Natura Parc, CIM, diverses conselleries del Govern, Govern central, etc.)

4        Facilitarem l'accés a qualsevol informació sobre el medi ambient, garantint el compliment de la llei sobre llibertat d'accés a la informació ambiental, eliminant qualsevol resta d'obscurantisme.

5        Promourem la creació d'una base de dades d'informació ambiental del terme municipal completa, actualitzada i fàcilment accessible.

6        Realitzarem una cartografia ambiental sobre protecció del territori, qualitat ambiental, riscs, etc sobre una base cartogràfica actualitzada i de fàcil accés ( Google earth)

7        Promourem l’aula municipal de natura a Santuïri i millorarem els itineraris i espais comuns.

8        Potenciarem dins l’oficina de participació ciutadana un sistema únic d’informació amb oficines d’atenció al ciutadà, on puguin oferir tota la informació ambiental i consells necessaris.

9        Potenciarem la unitat de la policia local especialtizada i dedicada exclusivament a Medi Ambient.

 

1.- MEDI NATURAL.

 

Pollença gaudeix d’una gran diversitat d’ecosistemes; muntanya, costa, zones humides i mar. Aquest ecosistema i paisatge són un privilegi que converteixen a Pollença en un lloc singular i atractiu[1].

En el medi urbà substituirem o plantarem a les noves zones ajardinades plantes
autòctones que no precisin per al seu creixement i subsistència quantitats
d'aigua que es precisen per al consum humà.

 

 

A.- PLATGES i COSTA i MAR

La Costa de Pollença té un gran varietat paisatgística amb platges, cales, penyasegats, illots i un relleu escarpat  únic. La longitud de la costa és molt gran i és una de les fonts de major riquesa de municipi. En aquest sentit millorarem la comunicació i transferència de informació i peticions amb Costes i Ports.

 

El manteniment de les platges. No es pot fer a canvi de la destrucció dels fons marins. La regeneració artificial de les platges suposa un fort impacte ambiental, ja que suposa la destrucció dels fons marins i de les comunitats biològiques que hi viuen.

 

Propostes

 

1        Promourem actuacions directes sobre les causes de la desaparició de l'arena a la costa com revegetar el litoral del Port.

2        Reforçarem els plans de neteja del litoral interanual.

3        Farem complir la Llei de Costers (1988) i que tots els ciutadans de Pollença puguin gaudir de la costa, que és un bé públic.

4        Farem complir a Costes el seu anunci d’obrir un passeig a la Zona de Fomentor

5        Crearem una platja naturista Cala Carbó.

 

L’ecosistema marítim que rodeja el municipi  sofreix continues abocaments de residus i d’aigües residuals, per evitar-ho:

1        Ordenarem, controlarem i millorarem el clavegueram del municipi. Localització i reparació de les fuites d'aigües residuals al Port. Separació progressiva de les aigües residuals de les pluvials.

2        Realitzarem campanyes educatives de sensibilització als usuaris d’embarcacions. Sobre selecció i gestió dels residus a bord, utilització de productes biodegradables, estalvi d'aigua i respecte a la vida marina.

3        Utilitzarem un barca solar per la neteja del litoral.

4        Col·laborarem amb les empreses nàutiques per aconseguir que totes disposin d’un sistema de gestió ambiental certificat. Amb incentius via taxes de residus o similars

5        Inspeccionarem els negocis i indústries locals potencialment contaminats.

6        Donarem informació periòdica i pública sobre l’estat i qualitat d’aigües de bany no només als panells sinó també a internet.

7        Demanarem a Costes la gestió pública dels amarraments  de la Badia de Formentor.

8        Millorarem el Pla de Gestió de la Conselleria respecte a la protecció de la Posidonia.

 

 

B- ZONES HUMIDES.

Pollença té tres importants zones humides amb una gran diversitat florística i faunística.

 

- LA GOLA.

El projecte del parc de la Gola no només ha de tenir una finalitat i convertirse en un simple fons escènic amb passarel·les i`passeig, sinó que ha de tenir una clara finalitat mediambiental. La Gola és un equipament perfecte per fer formació ambiental.

 

- L’ ALBUFERETA.

És la tercera zona humida de l’Illa en extensió i importància. Declarada Reserva Natural l’any 2001. Però actualment és un paper parc, un afigura de protecció que només és tal sobre el paper.

1        Formarem una nova Junta Rectora del Parc.

2        Demanarem una major protecció i recuperació de la zona.

3        Realitzarem una vigilància i actuació efectiva per evitar abocaments incontrolats i noves urbanitzacions.

 

L’ULLAL.

Zona humida ( inventari 1991) considerada com urbana en el Pla Territorial.

1        Protegirem  la zona i retirarem  la seva consideració com urbana

2        Recuperem aquesta zona degradada pels abocaments i la construcció de la segona fase de la circumval·lació.

 

C.—MUNTANYA.

A Pollença disfrutam de l’extrem septentrional de la Serra de Tramuntana; torrents, coves, avencs, flor ai fauna variada i una zona ideal pels excursionistes i també pels esports d’aventura, l’espeologia, l’escalada...

 

1        Demanarem als Serveis Hidràulics de la Conselleria de Medi Ambient el manteniment de la riquesa de flora i fauna dels torrents, evitant que la neteja dels jaços suposi la destrucció d'aquests ecosistemes tan especials.

2        -Realitzarem  un diagnòstic científic del grau de contaminació del llit del torrent de Sant Jordi i el rehabilitarem

3        Farem efectiva l’obertura de camins.

4        Verificarem i controlarem l’aplicació de Plans contra  Incendis Forestals, inundacions i despreniments.

 

3.- RESIDUS

Un problema mediambiental  clau és el dels Residus nostra proposta es basa en les tquatre R;  Recuperar, reduir, reutilitzar i reciclar. El millor residu és el que no existeix.

1        Realitzarem campanyes educatives de forma continuada perquè els ciutadans, els comerciants, hotelers, empresaris, administració, centres educatius, etc., participin en la recollida selectiva i redueixin els seus residus.

2        Recuperarem la gestió directa del servei de recollida de fems, bé per via municipal, bé de forma mancomunada amb altres municipis. En qualsevol cas, introduirem clàusules socials i ambientals en el plec de condicions i fer un seguiment constant de la qualitat del servei.

3        Ambientalitzarem l’administració- Ambientalitzarem l i tots els serveis i dependències
municipals, impulsant l'us de paper ecològic, estalvi de energia elèctrica,
combustible dels vehicles municipals, energia elèctrica tan a les
dependències com a l'enllumenat públic, i aigua potable.
 

 

4        Comprarem un vehicle elèctric per la recollida del centre urbà.

5        Promourem la recollida selectiva domiciliària.

6        Realitzarem una recollida diferenciada dels residus comercials i del sector turístics.

7        Realitzarem una recollida selectiva de matèria orgànica i crearem una  planta de compostatge.

8        Facilitarem la recollida de les restes de poda i jardineria de particulars. Gran part dels residus de poda són destinats a abocament, amb la qual cosa s’està malbaratant un residu valuós.

9        Incrementarem la recollida selectiva delsproductes tòxics d'utilització domèstica (pintures, vernissos, fluorescents, tòners, olis, piles i bateries, etc.). Fomentarem la prevenció d'aquests residus mitjançant la seva substitució per productes no contaminats.

10   Instaurarem de forma obligatòria la recollida selectiva interna en els edificis públics, centres escolars, així com a les instal·lacions turístiques del municipi.

11   Recuperarem i ampliarem la xarxa de punts de recollida selectiva.

12   Reformarem la taxa municipal de residus urbans. Baixarem la taxa de les activitats econòmiques menys productores de residus amb la introducció de bonificacions per a les activitats que gestionen  i penalitzacions. Introduirem un sistema de mòduls en els establiments comercials i en l’oferta complementària, segons l’aforament de cada establiment.

13   Elaborarem una ordenança municipal sobre la neteja de solars urbans i rústics amb bonificacions i penalitzacions en la contribució (IBI).

14   .- Combatrem l’acumulació de pedres, runes, restes d’obres i magatzems de construcció a parcel·les rústiques de l’alou. Controlarem que el sòl rústic no albergui usos no admesos.

15   .- Remodelarem  la deixalleria (Agenda 21).

16   Instal·lació d’una bàscula per a la quantificació dels  materials entregats a gestors de residus.

17   Adequació de les construccions existents per al control informàtic de les entrades.

18   Creació d’una coberta de manteniment de residus perillosos que impedeixi les filtracions.

19   Creació d’una secció de residus reaprofitables , com mobles o altres elements en bon estat, reduint la quantitat de residus generats.

20   Creació d’un aula d’educació i informació ambiental respecte als residus, adequada per a la visita de grups escolars ( 25 alumnes mitjana)

21   Recepció de vehicles (utilitaris i petits transports),.

22   Tasques d’educació ambiental i sensibilització contra l’abandonament de residus voluminosos.

23   .Ajudarem i col·laborarem a les Associacions del municipi per la realització de rastrillos.

24   Estudiarem les possibilitat per fomentar enterraments ecològics.

           

 

4.- AIGUA.

L’aigua és un recurs natural vital i escàs que hem de gestionar de manera eficaç.

1        Exigirem la llicència municipal preceptiva dels pous realitzats en els darrers anys i que els equips de governs anteriors han ignorat.

2        En coordinarem i donarem tot el suport al govern pel compliment de la moratòria per excavar nous pous, la realització d’un inventari i control dels pous existents i la vigilància de l'ús i el volum d'aigua extreta dels pous.

3        Desenvoluparem el pla director municipal d’ investigació hidràulica.

4        Intensificarem les campanyes de sensibilització ciutadana, sobretot amb el bon exemple de l’administració. Fer plans d'estalvi a edificis i serveis públics.

5        Incrementarem la progressivitat de les tarifes en funció del consum en el propi Ajuntament

6        Fomentarem sistemes de rec i cultius de baix consum.

7        Farem un pla d'estalvi d'aigua a les instal·lacions hoteleres.

8        Prioritzarem les inversions a reduir les fuites de les conduccions: renovar la xarxa d’aigua potable i la de sanejament.

9        .- Afavorirem l'aprofitament de les aigües pluvials, especialment a habitatges aïllats.

 

5.- AÏGUES RESIDUALS.

La situació del municipi a aquest punt és molt deficient i impròpia del segle XXI. La cobertura de la xarxa

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb