URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Abocaments legals

Alternativa | 25 Setembre, 2007 06:00 | facebook.com twitter.com

Ja hem presentat les al·legacions a la sol·licitud d’autorització d’abocament al mar de les aigües de neteja procedents de l’explanada de varada del club nàutic del port de pollença.

El dissabte a la fira marinera varen poder parlar amb el vicepresident 1r del Club, Mateo Dupuy, que ens va argumentar les seves raons defensant el sistema que han presentat, una canal i un sistema d’arquetes de decantació. El vaig comentar que pensava qeu aquestes aigües haurien d'anar a la depuradora, i em va dir que no era possible ja que a la depuradora no poden anar aigües pluvials. El que no entenc és per què no es pot tancar la canal quan plou?

No he pogut contactar aquests dies amb el tècnic de Medi Ambient però el regidor m'ha confirmat que l'Ajuntament no farà al·legacions.

Nosaltres pensam que el sistema proposat pel CLUB és insuficient per assegurar que no arribi aigua amb restes de pintura a la mar i que ja que tenim una depuradora aquesta aigua hauria d'anar a la mateixa.

La neteja dels vaixells es realitza amb aigua a pressió i les aigües residuals es troben restes de pintures que poden contenir metalls pesats com coure, zinc...  La contaminació per metalls pessants és molt perillosa , ja que no són química ni biològicament degradables. Una vegada emesos, poden romandre a l'ambient durant centenars d'anys. A més, la seva concentració en els éssers vius augmenta a mesura que són ingerits per altres, per la qual cosa la ingesta de plantes o animals contaminats pot provocar símptomes d'intoxicació.

Tot això ens recorda que no s'han fet els promesos estudis de metalls pessants al Torrent de S. Jordi per comprovar si l'estudi del 2005 que havia detectat quantitats perilloses era correcte o no. En principi la raó ha estat la situació finanç era de l'Ajuntament i especialment de la seva àrea de Medi Ambient on es varen fer un munt de despeses sense partida pressupostària. Pensam que amb eaquest tema que afecta a la salut no s'ha de esperar més i al proper ple demanarem solucions.

 

 

A continuació les al·legacions.

Formula les següents al·legacions

 

- Primer: L’article 52,  de la   Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes estableix que “no podran abocar-se substàncies ni introduir-se formes d'energia que puguin comportar un perill o perjudici superior a l'admissible per a la salut pública i el mitjà natural, conformement a la normativa vigent.” .La neteja dels vaixells es realitza amb aigua a pressió i les aigües residuals es troben restes de pintures que poden contenir metalls pesats com coure, zinc...  La contaminació per metalls pessants és molt perillosa , ja que no són química ni biològicament degradables. Una vegada emesos, poden romandre a l'ambient durant centenars d'anys. A més, la seva concentració en els éssers vius augmenta a mesura que són ingerits per altres, per la qual cosa la ingesta de plantes o animals contaminats pot provocar símptomes d'intoxicació

 

- Segon: Per la recollida  de les aigües el Club Nàutic del Port de Pollença preveu  una canal i un sistema d’arquetes de decantació  que consideram insuficient per la total seguretat de que no arribin metalls pessants a l’aigua.

 

- Tercer: A la pàgina 9 de l’annex al projecte, que es va fer a sol·licitud de la Conselleria de Medi Ambient ( 15 de desembre de 2006), surt subratllat  el següent paràgraf: “S’estima que la Conselleria de Medi Ambient, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Llitoral es pronuncii  sobre la periodicitat de realització i seguiment d’aquestes analítiques”. No ens consta ni hem trobat al projecte que la Conselleria de Medi Ambient s’hagi pronunciat sobre aquest punt.

- Quart: L’article 52,  de la   Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes estableix que “és necessari que el peticionari justifiqui prèviament la impossibilitat o dificultat d'aplicar una solució alternativa per a l'eliminació o tractament d’abocaments contaminants.  No podran abocar-se substàncies ni introduir-se formes d'energia que puguin comportar un perill o perjudici superior a l'admissible per a la salut pública i el mitjà natural, conformement a la normativa vigent.
 En funció dels objectius de qualitat fixats per al mig receptor de contaminació, els abocaments es limitaran en la mesura que ho permeti l'estat de la tècnica, les matèries primeres i, especialment, en virtut de la capacitat d'absorció de la càrrega contaminant, sense que es produeixi una alteració significativa de dita mitja.”

Al projecte no s’ha fet la justificació de la impossibilitat o dificultat d’aplicar una solució alternativa i la tècnica permet que les aigües residuals de la neteja dels vaixells vagin a la xarxa de clavegueram  i a l depuradora .municipal

- Quint la Badia de Pollença és una badia tancada i un habitat important de prades de Posidònia (Posidònion Oceanicae),  declarada zona sensible Decret autonòmic 49/2003, de 9 de maig, el que, en virtut de la normativa de la Unió Europea, requereix que les aigües residuals rebin un tractament addicional al secundari abans de ser abocades al mar ( com es fa a la depuradora municipal)
Segons la Directiva 91/271/CEE és necessari exigir un tractament més rigorós en les zones sensibles. La falta d'aquest tractament pot produir la deterioració d'aquest important ecosistema, contaminant aquesta zona marítima i costanera
A més consideram que permetre aquests abocaments és no vetllar pel compliment de les Directives 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals, de la fauna i flora silvestres i 91/271/CEE, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes, modificada per la Directiva 98/15/CE i les Directives 76/160/CEE, relativa a la qualitat de les aigües de bany i 78/659/CEE, relativa a la qualitat de les aigües continentals que requereixen protecció o millora per a ser aptes per a la vida dels peixos?

SOL·LICITAM

La denegació de la sol·licitud d’autorització d’abocament al mar de les aigües de neteja procedents de l’explanada de varada del Club Nàutic del Port de Pollença, terme municipal de Pollença, expedient 020/06-abocaments. (BOIB Num. 131 30-08-2007). I que es demani al citat Club Nàutic que les  aigües residuals de la neteja dels vaixells vagin a la xarxa de clavegueram connectada a la depuradora municipal .

Pollença 21-09-2007

Comentaris

Pepe

Gràcies JRV

Pepe | 26/09/2007, 13:34

Gràcies per l'aportació JRv treure el tema al ple. Pens que aquest punt és bàsic pel bon funcionament de l'Ajuntament i hauria de ser prioritari

Joan Ramon veterà

cremar o orgtanitzar

Joan Ramon veterà | 26/09/2007, 07:20

Jo no soc partidari de cremar res, però si de reciclar. Les fotos del rei es podrien vendrer als souvenirs, i trauriem un duro. I el rei serà un excel·lent relacions publiques quan deixi el càrrec.
Respecte a la situació financera de l'Ajuntament, en aquest moment encarà no veig cap plà serios d'austeritat REAL, tan sols comentaris de taverna de que "no hi ha dobers". Al final bona part de la situació la pagarà el personal en general al servei de l'Ajuntament, i de rebot, els ciutadans. En aquest moment la situació d'amuntegament deguda a la manca d'espai i d'organització en general fa que serveis tan essencials com el subministrament d'aigua, recollida de fems, serveis socials, etc. etc. no puguin rendir com cal, amb aquesta situació tipus Son Banya o tribu nòmada. Desprès de moltes advertències, hem veure abocat, "mal que me pese" a presentar denuncia a l'Inspecciò de treball. Tal volta aquest hauria de ser un tema a treura al Plè, només sigui de cara a tenir instal·lacions dignes i plantilla suficient i professionalitzada per donar bon servei als ciutadans.

Pepe

Música

Pepe | 26/09/2007, 06:46

Normalment fan les convocatòries amb el mínim que marca la llei, 48 hores i les comissions les estan fent de matí, ells tenen dedicació exclusiva la resta ens hem de cercar la vida.

Garci

Re: Abocaments legals

Garci | 25/09/2007, 22:45

Després de molt de temps de llegir, pensar, tornar llegir, fer algun comentari esporàdic, llegir més... m'he posat al dia. M'en alegro de que el bloc segueixi tan actiu. Per cert avui a l'avió m'he trobat un pollencí resident a Madrid que m'ha comentat que segueix el bloc.
Per altre banda estic content de veure com les propostes s'accepten en un exercici de racionalitat senzill, tampoc demanam gran cosa, però tot arribarà. I que la mateixa racionalitat ens porti a estudiar els temes en profunditat i sempre, sempre, cercar solucions. Pels qui creguin que sempre diem no a tot, que mirin la tasca que feim. Alomillor sempre diem no, però mai deixam de cercar solucions i proposar alternatives.

Per cert, m'han convocat a una reunió del Patronat de l'Escola de Música per divendres a les 12.30. M'han dut la carta a les 9 del vespre. Tenc 2 dies. A més a les 12.30 del matí hauria de deixar moltes coses que no puc: compromisos de fa més de dos dies. I sort que els convocants(Joan Cerdà) té dedicació exclusiva i no ha de deixar la feina. Per la resta de persones a les 12.30 del matí ens és impossible reunir-nos i més sabent-ho 2 dies abans. És casualitat?

Pepe

Solució alternativa

Pepe | 25/09/2007, 21:46

Ja ens han explicat quina seria la solució ideal tècnicament, solució que s'aplic a altres ciutats i que a més solucionaria un problema més enfora del varador.
S'ha comprovat experimentalment que l'aigua de pluja recollida en els deu - quinze primers minuts de precipitació està tan contaminada com un aigua residual de tipus mig.
Per evitar que arribi al mar la solució és construir dipòsits de retenció per a l'aigua recollida en els primers minuts de precipitació, aigua que posteriorment serà introduïda en la depuradora de forma gradual (tancs de tempesta).

Joan  Ramon

alegacions

Joan Ramon | 25/09/2007, 20:45

Gràcies Pepe
ara o he vist
salut

Pepe

Francisca

Pepe | 25/09/2007, 15:33

Gràcies per la teva aportació, el 16 d'agost varen demanar que es donés al ple una explicació de tot el que va passar a la patrona. Com pots observar a la convocatòria no n'hi ha un punt dedicat al tema, igual parla del mateix a la informació de batlia, però pens que haurien de ser els regidors de festes i policia els que donessin explicacions (per alguna cosa delega el batle).
Si no surt el tema farem una bateria de preguntes ( les teves i alguna més).
Si que ja et puc respondre a la pregunta de quants policies havia la nit de l'Alborada, l'inspector em va donar aquesta dada; exactament 11 ( la policia té 51 efectius)

pepe

Xesca

pepe | 25/09/2007, 15:28

Hola Xesca, gràcies de nou per la teva participació i informació que ha enriquit tant aquest blog.
El tema de la investigació històrica que tú tan bé descrius és dur, jo em vaig dedicar un any i ...al final m'he acabat dedicant a la docència.
Si un dia trobes la fotocòpia m'agradaria que la publicassis al teu blog.

Pepe

Jr i fralokus

Pepe | 25/09/2007, 15:21

Hola J.R ja t'he enviat les al·legacions.
Hola fralokus, esper aconseguir l'opinió del técnic de medi ambient que és la que més m'interessa en aquest moment. M'han telefonat de IB3tv (per primera vegada en quatre anys)per demanar-me sobre el tema, el millor és que no havia fet nota de premsa d'aquest tema o sigui que han tret la informació d'aquest blog. De moment ells he dit que abans de fer qualsevol declaració a la premsa volia tenir aquesta opinió tècnica.
Abans de fer alguna cosa més em falta aquesta opinió i que responguin a les al·legacions.

Xesca

Sobre la cremació de llibres a la plaça de Pollença

Xesca | 25/09/2007, 13:30

Em pens que fou l'any 1934. I què te penses que cremaven? La Bíblia, el comte de Montecristo, El Quijote... No n'hi havia gaire llavors de llibres.
Trobaràs les col·leccions de 'El Sol' (que és un diari de gran format, a la biblioteca de la fundació Bartomeu March. Estan al soterrani. Si ets al·lèrgic als àcars, no hi vagis ni amb mascareta, perquè s'aguanten amb grans tires de cautxú ample que subjecten una tapa dura de gran format. Has de ser un brau per destravar allò sense aixecar polseguera.
Jo ara no hi tornaria per por d'això. Sé que per trobar aquesta portada vaig haver de mirar tres o quatre mesos. Sé que en vaig fer fotocòpia, però en aquests moments no la puc cercar.

Xesca Ensenyat

Alabat sia Déu misericordiós

Xesca Ensenyat | 25/09/2007, 12:49

DIMARTS, 25/09/2007 - 13:21h
Uriel Bertran i Hèctor López Bofill s'autoinculpen per la crema de fotos dels reis
Protesten d'aquesta manera per l'actitud de l'Audiència Nacional espanyola
El diputat Uriel Bertran, l'escriptor Hèctor López Bofill i el president del Casal Argentí de Barcelona Diego Arcos han presentat als mossos d'esquadra un escrit autoinculpatori amb el qual es posen a disposició de la justícia espanyola per ser detinguts si continua la persecució per la crema de fotos del reis. D'aquesta manera protesten per la decisió de l'Audiència Nacional de demanar la identificació dels qui dissabte van cremar fotografies.

El jutge Fernando Grande-Marlaska ha demanat als mossos d'esquadra i a la policia espanyola que identifiquin els qui el cap de setmana van cremar fotografies de Juan Carlos de Borbó a les concentracions de Girona i de Molins de Rei, amb centenars de manifestants. I la fiscalia ja ha obert diligències per a processar els manifestants per presumpte delicte d'injúries a la corona espanyola.

Avui, amb l'escrit autoinculpatori, Betran, López Bofill i Arcos protesten pel que consideren un atac a la llibertat d'expressió i avisen que si la justícia espanyola vol perseguir els qui van cremar les fotos, també els haurà de perseguir a ells, un dels quals és un representant electe del poble català.

L'escrit que han fet arribar a la comissaria dels mossos d'esquadra del carrer Nou de la Rambla de Barcelona també l'adreçaran al jutjat d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional.
*******
Sabeu quina la vaig a fer ara totd'una, estimats?
No ho endevinau?

francisca

PLENARI DE SEPTEMBRE

francisca | 25/09/2007, 11:23

Crec que al plenari d'aquest mes EU hauria de fer una bona bateria de preguntes. Hi ha moltissimes questions que mereixen respostes inmediates per part dels regidors responsables d'area. No podem oblidar tot el que va pasar per la Patrona: hi havia una plenificacio policial? Com es va preveure la arribada de tanta gent? Es va reforsar amb efectius la policia local? On era la policia municipal el vespre de l'alborada? Quan d'efectius feien feina aquest vespre? Quines actuacions varen dur a terme? No s'entengui tot aixo una critica a la policia local, sino a la falta de direccio, control, planificacio i actuacio per part del regidor d'aquesta area.

Xesca Ensenyat

LA BRUTOR MOS MENJARÀ

Xesca Ensenyat | 25/09/2007, 11:02

Però no hi faran res. Com que ho vegi.
He penjat un article a L'HIDRO, L'ESPANT DE L'INCENDI DE FORMENTOR (II).
Subjectivitat.
Si hi ha gent vella o néts de gent vella que pasturin per aquí, agrairé anècdotes que es recordin d'aquella feta, per refrescar la memòria.

fralokus

Re: Abocaments legals

fralokus | 25/09/2007, 08:33

Tornem al de sempre, ara li toca al negoci del "barquito" tots a menjar merda, abans han estat les terrasses dels bars, tots a menjar cadires i olor a menjar en tot el passeig, i abans va haver altre i segurament després vindrà altre negoci, que caldrà passar-li per alt la gestió mediambiental, doncs no.

En aquest cas a l'Ajuntament li diria que encara que no vulgui detenir aquest abocament, que almenys faci algun comentari a favor o en contra del mateix tal com els diuen als porters de futbol, "llença't almenys per a la foto".

Com protesta podríem organitzar una "pixerada en grup" en el moll, "pixerada més o pixerada menys" no es notarà.

Per cert i l'Associació de Veïns de Port que diu? O són els mateixos.

Recollir signatures també? Informar als "molleros" i perquè la majoria no tenen ni idea de tot aquest assumpte.

"Banderita tú eres azul"
"Banderita de la ecología"
"Banderita quedarás llena de m..."

Joan Ramon

Alegacions

Joan Ramon | 25/09/2007, 07:16

PEpe podries enviar les alegacions per correu?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb