URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Dels excrements a la pesca (JG080108)

Alternativa | 27 Gener, 2008 07:00 | facebook.com twitter.com

Ja ens ha arribat l’acta de la sessió de la junta de govern de 8 de gener de 2008. En vermell nostres comentaris. De tot un poc; dels excrements de cans a la pesca submarina passant per indemnitzacions per l'accident de la patrona.

A la secció d’urbanisme n'hi ha 12 concessions de llicències.

 A la secció d’ Hisenda. S’aproven  les següents factures.

Raó social interessat

Text Assentament

Import

SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

CARTELLS, FULLETS I

3.543,80


DIPLOMES "LA FIRA 2007".


SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

CARTELLS, DIPTICS, FULLETS

2.983,52


"FIRA DE LA MAR".
6.527,32

Més d’un milió de les antigues pessetes en  publicitat de paper, un tema en el que pensam que amb la ràdio municipal que ara s’escolta a tot  el municipi s’haurien de rebaixar aquestes despeses. A més a més hi ha un tema ecològic, molta d’aquesta paperassa termina a la paperera sense llegir.

Les despeses de GESA i TELEFÒNICA, han estat; 23.715,83 euros.

Certificacions d’obra

Els reunits acorden aprovar la certificació d´obra número 18 del projecte “Centre de dia de Pollença”, presentada per l´entitat “Crespí Construccions d´Obres Públiques s.l.u.”, per import de 30.719,80 euros

Propostes de pressupost

Els reunits acorden aprovar el pressupost presentat per Endesa Distribución per a la instal·lació del subministrament d´energia elèctrica (85 kW) en el Carrer Santo Domingo s/n (Centre de Dia de Pollença) per import de 9.845,14 € IVA inclòs.

A proposta del regidor delegat de Policia, Sr. Joan Josep Mir Polar, els reunits acorden adquirir a l´entitat “Audiolab”  un calibrador sonor CESVA CB5 pel sonòmetre integrador promediador SC-20c, per import de 751,68 €, i a l´entitat “Nàutica Eu Moll” un anemòmetre per import de 110 €. No havia altra empresa a la que comprar aquest aparell?  Pens  que la  creació d'aquesta empresa i la cessió a la mateixa de la gestió del varador no ha estat precisament una qüestió clara.                                                                                                       

 Varis

A proposta de la regidora delegada de Serveis Socials, Sra. M. Francesca Ramon Pérez de Rada, els reunits acorden concedir una subvenció de 3.000 € a l’Associació Pollença Solidària per l´any 2007, a la presentació dels corresponents justificants. Menys que el que hem gastat a la publicitat de la FIRA. Seguim pensant que fa falta un Consell  Municipal de Cooperació  i racionalitzar entre altres coses les ajudes a  aquestes associacions.

A proposta del regidor delegat de Policia, Sr. Joan Josep Mir Polar, els reunits acorden aprovar la liquidació del contracte d´arrendament, manteniment i recaptació de les màquines expedidores de tiquets d´aparcament en el Port de Pollença corresponent al període d´1 de maig a 31 d´octubre de 2007, presentada per l´entitat “Dornier S.A.”, amb un excedent a favor de l´Ajuntament de Pollença de 4.620,50 €. Per nostra part són totalment contraris a l’ORA que pensam és innecessària  i porta més problemes que beneficis als veïns. Com és possible tenir una ORA sense  targetes de resident?

A proposta de la regidora delegada d’Educació, Sra. Mªdel Mar Sastre Llompart, els reunits acorden:
Primer.- Atorgar les subvencions del curs 2006-07 per a la realització d’activitats extraescolars a les següents entitats:

APIMA C.P.Costa i Llobera, 2.830,00€.

APIMA C.P.Joan Mas,  4.990,00 €.

APIMA C.P.Miquel Capllonch, 3.040,00 €.

APIMA C.P.Port de Pollença, 2.550,00 €.

Segon.- Atorgar una subvenció extra de 10 € per cada alumne matriculat a les activitats extraescolars del curs 2007-08, per tal que el preu final de l’activitat sigui el mateix a tots els centres escolars del municipi:

APIMA C.P.Costa i Llobera, 88 alumnes, 880 €.

APIMA C.P.Joan Mas 83 alumnes, 830 €.

APIMA C.P.Miquel Capllonch 50 alumnes, 500 €.

APIMA C.P.Port de Pollença 33 alumnes, 330 €.

Una curiositat es va aprovar indemnizar amb 290,00´-€ al propietari del cotxet de nin petit conseqüència de la caiguda del mur de l’entrada del camp de futbol de Can Escarrinxo durant el simulacre dels moros i cristians. El sol·licitant demanava 685,00´-€, iva inclòs, però es va considerar la depreciació del cotxet per transcurs del termini de 3 anys i el fet de que el pressupost acompanyat no es correspon amb el del model que va sofrir el succés,

A proposta de Batlia, i atesa la urgència de les tasques de l’Àrea d’urbanisme i atesa la urgència de les tasques de l’Àrea d’urbanisme i la convocatòria de la plaça d’aparellador, funcionari de carrera. Es va aprovar un contracte menor de consultoria i assistència tècnica amb la Sra. Mireia Capllonch Cifre, fins a la cubrició de la plaça per funcionari de carrera i, en tot cas, per un import màxim total de 12.000 €, de conformitat amb l’article 202 del TRLCAP, i per un termini màxim d’un any.

Varis

 Vista la proposta del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Jaume Plomer Salas, del següent tenor literal:

            En motiu de les nombroses queixes rebudes pels serveis municipals respecte a la presència massiva d’excrements d’animals domèstics a la via pública, s'acorda l’adopció d’un paquet de mesures estratègiques de coordinació per tal de reduir el seu nombre. No informen de quines mesures són esperam que aquestes mesures siguin efectives i s'arriben a complir.
    S’inicia un expedient sancionador contra una comunitat de propietaris per l’abocament de restes de poda. 
    S’ordena la immediata paralització i clausura de l’activitat de ferreria que desenvolupa al c/ Cecili Metel, 30, baixos (zona Pou dels Tiradors), de Pollença.
S’ acorda que per part de la policia local es realitzi una sonometria de l’establiment de l’establiment situat al c/ Colon núm. 1. que corrobori el compliment de la normativa vigent pel que fa a renous.

- Atès que en els darrers anys s’han celebrat diversos campionats de pesca submarina al terme municipal de Pollença. Als efectes d’evitar els problemes que la celebració continuada d’aquestes competicions suposa per a la conservació del fons marí. La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Demanar que l’any 2008 no es celebri cap campionat de pesca submarina al terme municipal de Pollença, per evitar la sobreexplotació del fons marí.  Ens sembla un acord encertat, ja que els perjudicis d'aquest campionats són superiors al seus beneficis i un descans no li vendrà mal al fons marí tan castigat.

Imatge de una campanya cívica a l'Ajutnament d'Espluges

Comentaris

Garci

Re: Dels excrements a la pesca (JG080108)

Garci | 28/01/2008, 13:30

Ja se que arrib tard al debat.
He fet pesca submarina molts d'anys. Fins i tot he anat a un campionat.
Voldria dir que em pareix bé que estiguin un any sense campionat a la badia. és molt important per l'ecosistema no fer-ne abusos com els campionats, on a partir de 300 grams poden pescar lo que vulguin.
Una cosa hem de dir, la pesca submarina és la pesca menys agressiva. És selectiva 100%. Pesques el que vols i no el que pica o cau a la xarxa.
Teniu raó que la pesca d'arrossegament és la més bèstia, ho destrueix tot. Si fos competència de l'ajuntament ja proposariem mesures. Però si els campionats de pesca submarina a la badia son competència de l'ajuntament me pareix bé el paron.

Pepe

Tenim un pla

Pepe | 28/01/2008, 11:34

Tens raó fralokus en el tema de l'homenatge a cambreres de pisos, cuiners... Es veu que no tenen tan de "glamour romàntic" com altres feines. El problema no crec que sigui homenejar a pagesos o mariners que també el mereixen, sinó en afegir i afegir despeses sense cap planificació, si no a conveniència del regidor de torn.

fralokus

Re: Dels excrements a la pesca (JG080108)

fralokus | 27/01/2008, 23:46

Hi ha un tema que em rebenta, i són aquests homenatges edulcorats artificialment que tant agraden fer a Mallorca, és una cosa que donaria per a un article, però de moment ho deixaré en un comentari (ho dic per les despeses en fires i similars).

Sé que no hem de perdre les nostres arrels, però estic fart de veure com es fan homenatges a vestigis del passat, com són les dones dels pescadors, les dels pagessos, etc. però no s'ha homenatjat mai a una cambrera de pisos, a un cambrer ni a un puta (perdó) "perolas", que són realment els que han impulsat l'economia d'aquestes illes per a bé o per a malament, però aquest seria altre tema. Sempre s'ha homenatjat a l'hoteler i s'han deixat de costat als artífexs de la Mallorca que tenim avui, les cambreres de pisos la majoria d'elles amb les esquenes destrossades o els cuiners amb les mans plenes de nafres.

A quines s'està esperant per a homenatjar als treballadors d'hostaleria? De vegades sembla que a aquests treballadors se'ls considera d'una categoria inferior a altre tipus d'oficis enaltits pel Govern i el Consell Insular d'alguna manera per la tradició i poc beneficiosos per a la comunitat.

Perdonau, però simplement sóc realista, és molt cert que la pesca i el camp en el seu moment van ser les la única activitat econòmica de la vila, però mai van ser un motor que ens traguessin del subdesenvolupament, amb això no vull dir que els homenatges que s'han fet no siguin merescuts, però analitzem fredament d'on vénen els ingressos a la nostra benvolguda vila. Del camp, de la mar?

fralokus

Re: Dels excrements a la pesca (JG080108)

fralokus | 27/01/2008, 20:37

No ho sé, l'única cosa que et puc dir és que jo uns dies abans de la Patrona vaig registrar la instància en l'Ajuntament sol·licitant l'import de les classes de música i anglès

Pepe

Ajudes escoleta

Pepe | 27/01/2008, 19:21

Fralokus la resta d'escoletes reben ajuda?

Pepe

De tot

Pepe | 27/01/2008, 19:16

Bones a tothom , avui no he pogut mirar el blog fins ara.
Gràcies estam molt orgullós d'informar-vos de tot el que podem i de vostra participació, el blog el fem entre tots.

Respecte al tema de la pesca, que es faci una cosa pitjor no justifica una altra.
Crec que aturar la pesca submarina un any (no estam parlant d'una prohibició més llarga) és positiu, qualsevol ecosistema agraeix un descans. Parlant amb el president de l'AAVV de la Cala em va comentar ja aquesta idea, ja que deia que era una activitat que no deixava massa beneficis a la Cala. De totes manera ja he dic que és només un any.

El tema de les barques de bou i la pesca recreativa no és competència de l'Ajuntament, sé que la Conselleria te intenció de fer alguna reducció. Una bona idea pot ser demanar-ho des de l'Ajuntament.

Respecte a l'ORA s'ha copiat de mala manera aquesta pràctica de gran ciutat quan al Port crec que no fa falta.

L'excursió del dia 10 hauria de ser un èxit, una pena que els organitzadors no ens deixen fer una moció, crec que tota propaganda i pressió aniria be.

Garci

Re: Dels excrements a la pesca (JG080108)

Garci | 27/01/2008, 18:48

Puntualització: l'ateneu és l'Ateneu Llibertari Ses Coves d'Inca.

Joan Ramon

Salut

Joan Ramon | 27/01/2008, 18:27

PEr altre banda totalñment d'acrd en que el nostre Ajuntament no és que es carecteritzi pel respecte al Medi Ambient.
Salut

Joan Ramon

Excursió a Ternelles

Joan Ramon | 27/01/2008, 17:54

M'acaben de telefonar de l'Ateneu Gabriel Buades de Inca, ´l'excursió a Ternelles serà el 10 de Febrer de 2008.

Salut

Joan Ramon

Bones

Joan Ramon | 27/01/2008, 17:29

JO l'únic que dic és que està regulat, i el problema com en moltes ocasions, és que la llei no és cumpleix.
Per altra banda l'Ajuntament si pot decidir les competicions de PEsca al seu Municipi, però el tema de la barca de bou no, doncs és de la Conselleria de Agricultura i pesca, no és que sigui un fervoros seguidor del regidor de Medi Ambient, però consider que si bé podria demanar a la Consellera de Pesca mesures en el tema de la barca de bou (que a més és del seu mateix partit), jo no veig criticable voler aturar la competició de pesca submarina, i evidentment, això és una opinió personal, tan valida com qualsevol.
Salutacions

SANTIAGO

A JOAN RAMON

SANTIAGO | 27/01/2008, 16:15

Apreciado Joan Ramon:
La barca de bou sale a diario a excepción de los domingos. No se si tiene sanciones o no, lo que si se es de la cantidad de pececitos que se devuelven al mar, muertos por supuesto. Me parece totalmente incoherente querer prohibir o pedir que no se organicen competiciones de pesca submarina, cuando el ayuntamiento de iniciativa alguna encaminada a eliminar la voraz destrucción de la flora marina.
No estoy a mucha distancia de lo que puedas pensar tu al respeto, pero me parece totalmente incoherente centrarse en la pesca submarina y no actuar en la protección del medio que destruye otras modalidades de pesca.
Por cierto, sin entrar en la contaminación que produce nuestra depuradora, donde hace 20 años podíamos pescar algún que otro pulpo (el pont de na Volantina) hoy la visibilidad debajo del agua es inferior a dos metros de distancia y las especies que habitan la zona es nula. Esto ha hecho mucho más daño que cualquier pesca submarina.
Salud

fralokus

Re: Dels excrements a la pesca (JG080108)

fralokus | 27/01/2008, 16:10

Santiago, aunque yo rechazo totalmente la muerte de un animal en cualquier deporte, sea cual sea el destino después de esos animales. Te doy la razón en ello, lo que está perjudicando más a la pesca en nuestras isla es la pesca de "dominguero".

fralokus

Re: Dels excrements a la pesca (JG080108)

fralokus | 27/01/2008, 16:05

Atenció senyor regidor pregunta:

L'Escoleta de Sant Sebastià no té subvenció, jo mateix vaig entrar la instància a l'Ajuntament demanant-la aquest estiu?

fralokus

Re: Dels excrements a la pesca (JG080108)

fralokus | 27/01/2008, 16:00

Sobre el tema de l'ORA, creo que el primer equip de govern que ho va instaurar, va pensar amb el tema de la targeta de resident, però es va topar amb una realitat, i era que per exemple en el carrer Juan XXIII, havia el triple de cotxes amb dret a aquesta targeta que espai d'aparcament disponible.

Joan Ramon

Salut

Joan Ramon | 27/01/2008, 13:28

Santiago les barques de Bou tenen prohibit aquest tipus de pesca al litoral, altre cosa és que sels penalitzi com cal, de fet algun regidor de PP.UMP o saps perque té alguens sancions per practicar aquest tipus de pesca.
A mi no em semble malament que es decideixi aturar qauque compteticío d'aquestes, i fer-la de manera més esponjada, si bé pot ser que es cerqui sobretot una resposta mediàtica, no crec que per salvaguardar les escpècies, el millir siguin les competicions de Caça o pesca, dir que els campionats segons categories aporten mides i pes, i si bé les peces més groses puntuen, les altres també, per a mi, molt millor pescar anecs de plàstic, sempre serà més nociu, i dir això és impopular, però penso jo, que és més objectiu.
També aprofit com tu fas, per felicitar a la gent de aquest Bloc, per informar-mos de les despeses que v fent l'Ajuntament amb els doblers dels ciutadans, i de les quals tant costa desprès donar comptes.
Salut

SANTIAGO

ARTICULO DE HOY

SANTIAGO | 27/01/2008, 12:36

Muchas gracias gente de EU por artículos como el de hoy. Si no fuera por vuestra información, la verdad es que al populacho no nos llegaría más que el recibo de EMSER, única información que recibimos de nuestro querido ayuntamiento.
Respeto a las mierdas de perro de decoran nuestro pueblo, la solución pasa por multar (multa = a pago) a los dueños de los perros que se dedican a este menester.
Respeto a la iniciativa de nuestro flamante regidor de medio ambiente de solicitar que no se celebre ningún campeonato de pesca submarina, me parece una iniciativa irresponsable, no conocedora de la realidad y cuyo único fin es salir en los medios. Tampoco estoy de acuerdo en vuestra decisión de sumaros a esta iniciativa. Me explicaré: la pesca submarina, y en especial los campeonatos de esta modalidad no persiguen la captura de masas de peces y de ejemplares pequeños. Todo lo contrario, el objetivo es pescar peces del mayor tamaño posible, la vez que se promociona un deporte y un tipo de turismo alternativo. Si nos oponemos a esto, opongámonos a la barca de bou, que con su arrastre se carga millones y millones de peces, que por su tamaño son devueltos al mar (pero en este caso muertos), a la pesca cada vez mayor de muchos aficionados (palangras, redes, etc).
Todo este tipo de pesca se hace con unos medios tecnológicos impresionantes (sondas, gps, etc). La pesca submarina es el hombre (a pulmón libre) contra el pez. Hay que elegir el pez, cada inmersión no da como resultado un ejemplar. Es un deporte que requiere mucha dedican y preparación.
Recomendaría a todos los que habéis apoyado esta iniciativa de pedir que no se hagan más campeonatos de pesca submarina que dedicaseis un día a ver como es la pesca submarina y otro día a salir una jornada con la barca de bou. Después tomad las iniciativas que encontréis más oportunas.
Coherencia, os pido coherencia.

Joan  Ramon

Errade

Joan Ramon | 27/01/2008, 11:59

com s'empreen volisa dir
Sorry

Joan Ramon

Bon dia

Joan Ramon | 27/01/2008, 11:24

interessant poder saber com s'emoreen els dobles dels imposts, pagats entre tots els ciutadans.
Salut

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb