URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

El pacte per l'urbanisme, la covardia de l'equip de govern

Alternativa | 19 Febrer, 2008 07:43 | facebook.com twitter.com

 Avui parlarem d'un tema polèmic, d'un tema tabú per aquest ajuntament des de se va inventar el tema Balearització allà pels anys 60: l'URBANISME.
Des de la irrupció de veus conscients i crítiques amb l'urbanisme desmesurat, i des del sorgiment d'aquest partit i d'altres associacions proteccionistes, l'ajuntament no ha fet gairebé res per arreglar la situació urbanística que pateix Pollença.
Lo únic que, en contades ocasions, han dit és que fa falta un gran pacte entre els partits per solucionar-lo. La lectura que en faig és que la covardia no deixa als partits de l'equip de govern enfrontar-se a aquest problema. Perquè? Molt fàcil, perdrien vots, i això no s'ho poden permetre els que no volen més que asseure's a la cadira i conservar la seva quota de poder. És més fàcil mirar a un altre lloc que fer cas a un problema endèmic que sofrim des de fa tants anys.
Nosaltres estam d'acord amb aquest anomenat pacte de partits per solucionar el tema, però el que no podem tolerar és la demora i la buidor de les paraules que una i una altre vegada diu el nostre batle Joan Cerdà. Ell duu més de 7 anys de regidor d'urbanisme, ell és el que més sap sobre el tema i la quantitat d'il·legalitats i legalitats que destrossen el nostre entorn. I ell, després de 7 anys, no ha fet res.
Podem parlar de com s'ha salvat Cala Carbó, cosa del Govern Balear i no de l'ajuntament, que per solventar el problema lo únic que havia fet era posar en perill la ZONA HUMIDA de L'ULLAL.
En definitiva, que no podem seguir fent els ulls grossos i que cal que el pacte dels partits, que ha de frenar aquest urbanisme desmesurat que duu a la mort del nostre entorn, i que no sigui retardat encara més. Cal que ens hi posem tots junts, ja que l'equip de govern i el regidor i batle d'urbanisme no té la valentia suficient, lo més aviat possible.
Pollença cada dia que passa té un forat més a les muntanyes i cents d'arbres que moren arrebassats per les màquines. Cada instant sona un requiem natural per la mort del nostre entorn, orquestrat per un equip de govern poc valent que té por al que diran més que a un futur negre, de ciment i destrucció, on els turistes i pollencins de segona residència ja no vulguin venir degut a lo poc atractiu del nostre Poble.
 
QUI ESTIMA POLLENÇA NO NOMÉS HO DEMOSTRA VESTINT-SE DE MORO O POSANT-SE UNA FERRATINA AMB UN GALL O UNA Ç, O DEMOSTRA CUIDANT-LA EN EL DIA A DIA I PERQUÈ TENGUI UN FUTUR SA. EN DEFINITIVA, QUI ESTIMA POLLENÇA NI LA DESTRUEIX NI DEIXA QUE LA DESTRUEIXIN. 
Imatge d'un retall de premsa de Ultima Hora, juliol de 1979 

Comentaris

Pepe

UM i la llei d'habitage.

Pepe | 21/02/2008, 22:16

UM es veu que no ha llegit l'informe de l'ONU:

La posició d´UM, coincident amb la dels promotors, fa perillar les polítiques d´habitatge del Govern

Davant l´anunci del portaveu d´UM, Miquel Nadal, que aquest partit s´està pensant votar en contra de la Llei de mesures especials en matèria d´habitatge, coneguda com a “Llei Carbonero”, des d´EU-EV volem assenyalar:

1. Que el dret a l´habitatge és un dret fonamental que ha de ser garantit mitjançant polítiques públiques valentes que apostin per la construcció d´habitatges protegits. En aquesta línia s´emmarca la Llei de mesures en matèria d´habitatge, que és un punt de partida per a l´inici d´aquest camí des del Govern de les Illes Balears.

2. La postura d´UM coincideix amb la postura dels promotors. Es tracta d´una postura que defensa el paper preponderant del mercat com a regulador de les coses, i deixa l´interès general, l´interès de la ciutadania, en segon terme. No es tracta, doncs, d´una postura proteccionista. En tot cas, allò que vol protegir UM són interessos privats.

3. No es pot espenyar d´un dia per l´altre el consens que s´havia assolit en aquesta matèria, des d´EU-EV demanam responsabilitat i coherència als dirigents d´UM. Cal recordar que UM va ser el màxim defensor d´aquesta Llei, i que durant tot el termini de negociacions de la llei per part del pacte, UM ni va mostrar discrepàncies ni va presentar cap esmena ni aportació.

4. No va ser així per part del Bloc, que des de la consideració de l´ús de sòl rústic com a darrera opció, vàrem fer diverses aportacions al respecte, i vàrem acceptar el text de consens amb el qual va arribar la Llei al Parlament. Aquesta Llei, evidentment, no és la Llei que hauríem fet nosaltres, però acceptam que és fruït d´un pacte equilibrat.
5. Des d´EU-EV esperam una rectificació de la postura d´UM, pel bé de la política d´habitatge del Govern de les Illes Balears i dels milers i milers de ciutadans i ciutadanes amb dificultats d´accés a una vivenda digna.

Pepe

Nostre pla

Pepe | 20/02/2008, 20:08

Bones Mateu crec que l'informe de l'ONU és molt interessant, al manco a mi m'ha servit per saber que no sóc cap boig radical, ja que fins i tot l'ONU diu que el problema és extraordinari i que requereix la intervenció de l'estat no el laissez fer que demanen altres.

Encara que és llarg igual trobes més proper nostre pla de gestió futur;
2.- ÀREA D'URBANISME.

A. GESTIÓ.

Pensam que l'àrea d'urbanisme del municipi necessita una reorganització a fons.

1 Per començar el regidor de l'àrea es dedicarà en exclusiva a aquesta àrea i ha de ser el màxim responsable.

2 Els funcionaris i personal laboral tindran una clara estructura racional independent dels polítics de torn, Eliminarem els càrrecs de confiança i els desdoblaments de funcions.

3 Nomenarem un funcionari que coordini el bon funcionament de les tres àrees; gestió, disciplina i planejament.

4 Cercarem un espai adequat per l'àrea.

5 Potenciarem la transparència dins l'àrea per evitar remors i tractes de favors. El tracte igualitari és un dels fonaments de l'administració pública.

6 Racionalitzarem la gestió de les llicències d'obres. El procediment ha de ser objectiu, rigorós i el més ràpid possible.

B. DISCIPLINA URBANÍSTICA.

L'incompliment de la disciplina urbanística és la norma a Pollença. Passejar pel sol rústic de Pollença és constatar que existeix un alarmant grau d'incompliment de la normativa urbanística, gairebé qualificable com d'un vertader caos sediciós en matèria de construcció.

Els Habitatges Turístics Vacacionals suposen un font de riquesa molt important per Pollença.però a la vegada impliquen una sèrie de despeses ecològiques derivades de la fragmentació del territori, l'energia i l'aigua que suposen un fort impacte. El sòl s'ha revaloritzat en increments molt superiors al seu valor com a sòl agrícola. Assistim a un allau d'edificacions unifamiliars que en molt de casos no estan reglades. Gran part del municipi s'ha convertit en una urbanització dispersa. La construcció i la introducció d'usos urbans dins el sòl rústic i els espais naturals ha suposat un greu impacte ecològic ( abocaments d'aigües residuals, tales d'arbre, destruccions d'ecosistemes&) com paisatgístics (noves edificacions, parets, esteses elèctriques, camins, etc.), turístics (degradació del producte) econòmiques (una infració galopant i el preu del sòl rústic disparat).

Per la gravetat del tema hem trobat necessari fer una introducció per explicar els motius de l'incompliment de la normativa urbanística

A.- La resistència cultural de la gent a comprendre la necessitat de subjectar les actuacions sobre les seves propietats a una autorització administrativa, que consideren un enutjós tràmit burocràtic.

B.- La desídia municipal que a Pollença, té un component de passivitat, manifestat en l'absència de control de l'activitat constructiva (per manca de mitjans addients i de voluntat politica), en la no execució (tot i que s'acordin formalment) de demolicions, suspensions d'obres o altres mesures correctores, i en l'oblit sistemàtic de la incoació d'expedients sancionadors quan la infracció es legalitza (pràctica molt estesa). Però té també un component actiu , posat de manifest en la concessió de llicències il·legals

d'obra. Es tracta, sobre tot, de la famosa varietat coneguda com "de reforma i ampliació d'habitatge inexistent", que permet (sobre tot al Pla de Mallorca) la conversió de casetes d'eines i altres edificacions sospitoses ( actualment són de moda les contruccions agrícoles) en vertaderes vivendes enclavades, com no, a sòl rústic.

C.- La confusió normativa en matèria urbanística actualment existent en la nostra Comunitat Autònoma, fruit de la coexistència, per una banda, de planejaments desfasats o clarament necessitats d'una urgent revisió, i per l'altra, d'un seguit de normes escasament coordinades entre sí i moltes vegades inacceptablement ambigües o obscures. Més concretament, en el camp de la disciplina urbanística més estricte existeix una gran incertesa sobre quina ha de ser la delimitació entre els delictes tipificats als articles 319 i 320 del Codi Penal[1] i les infraccions previstes a les disposicions administratives, traduït per ara, al manco a les nostres illes, en la pràctica inaplicació de la norma penal. Tot aquest estat de confusió no contribueix precisament a l'observància de la legalitat, atès que moltes vegades les administracions competents s'estimen més ignorar una possible actuació il·legal que dedicar els seus limitats recursos materials i humans a esbrinar si realment s'adequa o no a Dret (cosa en ocasions no gens senzilla de determinar).

D.- Al costat dels anteriors motius, de caire més estructural, hem d'esmentar també

el factor més circumstancial del clima econòmic, favorable, a la inversió de capitals. Factor que s'ha vist clarament afavorit per la llei d'Habitatges Vacacionals. Això juntament amb la ruïna del sector agrícola-ramader mallorquí, ha fomentat una forta pressió edificatòria al sòl rústic, única sortida econòmicament viable per a moltes finques abans productives i avui deficitàries.

Finalment, totes les anteriors causes convergeixen en la que per a nosaltres resulta ser la fonamental: la inexistència, avui per avui, d'una consciència del problema i d'una pressió social suficient per posar-li remei. Falta una visió de conjunt i tenir clar que els interessos col.lectius s resten afectats per les

infraccions urbanístiques. Aquesta és la clau per la que els partits majoritaris ven en la disciplina urbanística un assumpte que únicament proporciona molts de problemes i molta poca popularitat, condemnada per tant a un nivell de prioritat secundari i a allò només imprescindible per mantenir les aparences.

Propostes.

1 Realitzarem una campanya informativa - educativa sobre la irresponsabilitat de l'actual situació d'indisciplina urbanística. Les seves conseqüències medi ambientals i econòmiques, i sobre les mesures coercitives que preveu la llei.

2 Aplicarem de manera estricta la llei 10/1990 de disciplina urbanística.

3 Establirem una estreta coordinació amb el Consell de Mallorca i amb tots els agents de control ( Seprona, agents forestals, patrulla de medi ambient i zelador) per facilitar el compliment de la disciplina urbanística.

4 Eliminarem l'oferta turística il·legal.

C. PLANEJAMENT

1 Crearem un Consell d'Urbanisme on tècnics, polítics, veïns i associacions puguin planejar el futur del desenvolupament urbanístic del municipi.

2 Farem un pla de serveis mínims i infrastructures per què tot els municipi tingui les infrastructures bàsiques; aigua, llum, clavegueram, asfaltat, senyal de ràdio i televisió...

3 Inciarem un nou Pla General d'Ordenació Urbanística de Pollença amb la seva adaptació al Pla Territorial. L'actual PGOU està desfasat.

4 Elaborarem i executarem, un Pla especial d'embelliment i recuperació dels espais públics; centre històric, places, primera línia, passeigs, parcs infantils, eliminació de barreres arquitectòniques...

5 Realitzarem la peatonalització de la primera línia prioritzant els vianants i ciclistes.

6 Millorarem les entrades de Pollença, actualment molt degradades.

7 Farem un pont el menys impactat possible per arribar al polisportiu i cementiri.

8 Realitzarem un Pla urbanístic de la Cala Sant Vicença per que sigui un lloc per passejar, viure i admirar el seu privilegiat paisatge; protegirem definitivament Cala Carbó, i cercarem solucions a les problemàtica de Can Botana i l'Hotel D. Pedro. El Pla Territorial preveu que l'hotel Don Pedro desaparegui, el que suposaria una millora molt important de la platja i del litoral de la Cala, però transvasar les places hoteleres a Campos suposa un greu perjudici econòmic per la Cala que s'ha de compensar .

9 Aprovarem un pla d'ambientalització de les Habitatges Turísitics Vacacionals

- HABITATGE.

A Pollença, com a la majoria dels pobles de Mallorca, coexisteixen tres problemes difícils de resoldre per separat, però abordables conjuntament: el gran nombre d'habitatges deshabitades; la creixent dificultat dels joves, dels més pobres i dels immigrants per accedir a un habitatge; i la necessitat de reconvertir un sector de la construcció i auxiliar dimensionat, reorientant-lo de l'obra nova a les reformes.

Propostes

- Assumirem amb la col·laboració del Govern uns programes pilots d'habitatges protegits, en règim de compra i, també, de lloguer, que integri la reforma de cases velles deshabitades, a més dels projectes de nova planta.

- Cedirem els terrenys necessaris a l'IBAVI per crear vivendes de protecció oficial i preu taxat. Els habitatges de protecció haurien de suposar el 50% dels habitatges de nova
construcció.

- Proporcionarem el lloguer de cases amb un servei d'orientació, consulta i garantia tant per a propietaris interessats en llogar habitatges, com per a usuaris. L'objectiu és habilitar un sistema de garantia i aval que animi els propietaris a llogar habitatges.

- Farem una borsa de persones que vulguin compartir pis.

- Crearem un parc municipal d'habitatges de lloguer.

- Promocionarem línies de subvenció o ajuts per a la rehabilitació d´habitatges als propietaris, a canvi del compromís de contracte per lloguer.

- Posarem en marxa mecanismes de foment de l'ús o de coerció superadors del binomi habitatges buits/persones sense habitatge, mitjançant:

- Incentius fiscals al lloguer i a la rehabilitació

- Imposició de recàrrecs o noves càrregues fiscals sobre els habitatges desocupats amb progressivitat impositiva (Impost de Bens Immobles) per als propietaris de major nombre d'habitatges.

Mateu de la Sort

ENCARA NO SE SI FER UNA CASETA O NO. NO DEMAN MOLT, 60 M2 ME BASTAN

Mateu de la Sort | 20/02/2008, 18:37

Gràcies a tots per entrar en el debat de les casetes de fora vila, que com vareu veure ahir és un tema que ve d'enfora. Gràcies especialment a fralokus que per mi ha estat el més encertat en la seva exposició.
Tots parlau del que si Pollença sofrira, Pollença tal i qual, bé... i les persones? les persones que no tenim casa i hem de seguir escoltant discursos que feim? ens anam a viure a la fàbrica de can Morató? devall el pont romà?
Jo, per sort tenc el meu trocet de terra, el meu tros de llibertat, què faig? en faig una casa tant ilegal com més d'un milenar dins Pollença? Si la faig me la tiraran? No haurien de tirar antes aquest milenar? Per què tu si i jo no?
Amics, el tema és molt complexe. Posar-vos a la meva pell. Pepe no en parlis de la ONU, a mi això en queda molt enfora, parlem de la meva realitat, parlem de realitats iguals que la meva, que no son poques.
Molts d'anys

Pepe

Informe clar

Pepe | 20/02/2008, 14:56

Poc que afegir als comentaris de Rubí i fralokus, és una pena que l'informe de l'ONU sobre la vivendapenjat a internet només es trobi a anglés ( sóc de la vella escola de francés) però el resum crec que és molt clar lluitar contra l'especulació i la corrupció i l'estat ha d'intervenir, tenim moltes de case buides.

Rubi

Re: El pacte per l'urbanisme, la covardia de l'equip de govern

Rubi | 20/02/2008, 11:34

Hola Mateu,si no vaig mal encaminat,la llei especifica que es necessiten 2 quarterades (un poc mes de 14.000 metres quadrats) per poder construir a sol rustic.Ara be basta donarse una volteta per Pollença o Mallorca i veuras milers de construccions que se han fet despres d'aquesta llei a sol rustic on el terreny es molt mes petit que 14.000 metres quadrats,es a dir et trobas milers de construccions ilegals,clar que tambe veus molts mes terrenys a sol rustic que no arriban als 14.000 metres quadrats i no tenen cap construccio de ningu tipu.Clar esta que com tothom començi a construir a sol rustic aixo sera urbanitzacions per tot es sol rustic de Mallorca,¿i despres que quedaria de Pollença o Mallorca?

fralokus

Re: El pacte per l'urbanisme, la covardia de l'equip de govern

fralokus | 20/02/2008, 11:06

Em sembla que Mateu de la Sort es mereix una explicació coherent i deixar-nos d'explicacions polítiques amb sigles que solament enteneu vosaltres els polítics (POOT, PORN i altres).

Ara tinc 42 anys i la urbanització de la font jo l'he conegut sempre, fins i tot m'en record que a l'escala havia uns lloros i uns papagais. Algú va tenir la "meravellosa" idea que amb la fama que va adquirir Pollença allà pels anys 60 i 70, es podia fer un lloc d'elit on artistes i gent amb boblers vingués a viure aquí o almenys tenir una segona residència, amb la confiança que tots els pollencins ens veiéssim beneficiats per tal circumstància, així van néixer urbanitzacions com el vilà, la font i en menor mesura llenaire, però aviat es va veure que això no era cert i que aquest benefici es va concentrar tot just en uns pocs, quedant la immensa majoria dels pollencins fora d'aquests beneficis i més aviat perjudicats.

Tots els governs municipals de la democràcia malgrat que tenien aquest fracàs davant dels seus nassos no van fer res per rectificar la nefasta situació, i els de sempre es van quedar enrere, no van ser valents a l'evitar que els habitatges de luxe s'apoderessin del paisatge pollencí i fent que la inflació en la nostra vila estigués molt per sobre de la resta de Mallorca, ja que els quals compraven aquests habitatges tenien un desmesurat poder adquisitiu i avui dia els treballs de fusteria (malgrat el sou de Mateu de la Sort) per posar un exemple són molt més cars a Pollença que en altres localitats mallorquines.

Mateu reclama l'habitatge al qual té dret, però mentre els governs municipals segueixin amb la "chorrada" que el prestigi (l'auditori de Moneo, per exemple) és més important que les persones tindrem aquest problema.

Únicament una política d'esquerres sense complexos i deixant a Joan Mas, Dragut, els cavallets, l'estendard, el pi de Sant Antoni, el festival de música i coses tan essencials per a aquesta vila en segon pla i pensant mes en el benestar de les persones que al cap i a la fi són els més important, no resoldran aquest delicat assumpte. Però està clar si cada quatre anys quan cal ficar la papereta en la urna, pensem més en el "pedigrí" del candidat, si ens llevarà brillantor a la festa de patrona, si voldrà anar a l'església per les festes i altres perjudicis per l'estil, tot continuarà igual.

Mateu, no se si vas seguir el debat que va organitzar DIARI DE MALLORCA en el Club Pollença quan les eleccions municipals, si recordes l'última intervenció del públic, va amenaçar literalment als candidats si no beneficiaven als afectats per la llei de costes, quan encara Tomeu en aquell moment Batle no tenia la partió definitiva, la Llei cal respectar-la en tot moment però cal lluitar contra aquesta llei si trobam que no és justa, però no amenaçar als polítics perquè no la compleixin perquè sinó no et votaré.

Perdoneu el "totxo", però crec que Mateu de la Sort es mereixia una resposta seriosa i no una recriminació per queixar-se de no poder construir en sol rústic.

Garci

Re: El pacte per l'urbanisme, la covardia de l'equip de govern

Garci | 19/02/2008, 23:59

Hola Mateu. En certa manera entenc el que dius Mateu. És lògic que ho fassis ja que tothom ho fa. Però no deixa de ser ilegal.
La llei està mal feta, en això tens tota la raó. Però no hauria de permetre que fassis la casa així com tampoc l'hauria de fer ningú. Tothom hauria de ser igual davant la llei. I el problema de la font no és el terreny ni els diners dels propietaris, son uns permisos irrevocables (a no ser que sigui a base de cents de milions) per culpa de lleis permissives del passat. Les llicències se varen donar abans de que existis aquesta llei actual i de que l'urbanisme fos un problema a tenir en conta.
Però entec que si tothom ho fa, tu també hauries de tenir dret a fer-ho. Però d'aquesta manera mos carregam Pollença. Que hem de fer? Posar punt i final? Esbucar-ho tot? jo no en tenc ni idea.
Que faries tu?
I lo de la vivienda és clar que no n'hi ha de barates ni d'estatals, i de VPO n'hi ha ben poques... Aquest és el problema. Si és un dret del ciutadà com diu la constitució doncs l'estat hauria de fer-hi alguna cosa.

Pepe

Gracias sin peros

Pepe | 19/02/2008, 22:55

Buenas Santiago apunto otro nombre a la lista de posibles calles,sean nuevas, repetidas o al polígono.
He oido hablar mucho de Antònia,el artículo muestra su valor y fuerza .

Mateu

LA CASETA DE LA SORT

Mateu | 19/02/2008, 22:51

Hola Garci. Jo el que pens es que aquesta tal Constitucio no te les coses clares i si les hi te ningu li fa cas. Si jo tenc dret a tenir una vivenda, encara que no sigui digna i ningu en dona la posibilidad li tendre que posar jo remei. Pales de cases estatals, on so,? Parles de vivenda protegida, on es?Dins mil metres de pura muntanya, si pot pasar una maquina picant un any senser (60 euros/hora, treu contes) i fer una casa de 600 metros i jo que tenc 2900 no puc fer res. No ho entenc. Son les normes me diras, pues no pareix que aquestes normes estiguin ben fetes. Qui las a fetes? I per que? Tambe han fet la norma de que tots tenim dret a tenir una vivenda, no? Doncs jo vull que se complesqui el meu dret, y si no se cumpleix que faig? Duc molt de temps esperant tenir alguna oportunidad de tenir una casa, disposat a pagarla pero no a preus imposibles per jo. Jo tenc un tros de terra, per que no puc fer-me ca meva? Per cert, quantes finques hi ha a Pollensa tant grans o tant petites com la meva que ten casa? Per que jo no puc fer el mateix?

Pepe

Interesant informe d el'ONU

Pepe | 19/02/2008, 22:46

Evidentment el que s'ha deixat fer a la Font és un desastre i el greuge comparatiu amb l la teva situació és total. Però crec que la solució no és construir més i més. En 2005 es varen construir 812.284 habitatges més que a Alemanya, França i Regne Units plegats.

Respecte al dret a una vivenda digna i possibles solucions Mateu, millor que jo et pot contestar l'enviat de les Nacions Unides especialitzat en habitatge que aquests dies ha visitat l'estat i ha declarat que s'emporta una visió desoladora.

Miloon Kothari ha dit, textualment, que les pràctiques no ètiques s'han convertit en la norma a Espanya, referint-se a l'especulació i la corrupció en el sector immobiliari i que entre un 20 i un 25% de la població es troba exclosa del mercat immobiliari. L'única solució, segons ha apuntat, és que el govern hi intervingui.
Davant d'aquesta situació, el relator especial sobre Vivenda de l'ONU, Miloon Kothari, ha destacat que Espanya presenta una situació "molt preocupant i exclusiva" en l'àmbit europeu i n'ha destacat com a trets negatius "la importància de la propietat privada per sobre de tot, les vivendes buides que existeixen actualment i la important especulació que s'està produint des de fa quinze o vint anys".

Les Nacions Unides insten l'estat espanyol a potenciar el mercat de lloguer i recuperar pisos buits per garantir el dret a l'habitatge. L'esborrany de l'informe del relator especial de l'ONU i un estudi de l'Observatori DESC situen Espanya com un dels principals països en especulació i corrupció immobiliària.

L'informe de l'ONU es presentarà a Ginebra el 10 de març, en plena ressaca electoral.

SANTIAGO

RECUERDO EMOCIONADO

SANTIAGO | 19/02/2008, 22:34

Hola a todos:
Me ha emocionado el artículo de hoy. No por el tema que tratáis ni por el chiste que aparece en el recorte de prensa que se ve en la imagen. Me he emocionado por los recuerdos que me han venido a la mente al ver quien era la autora de ese recorte, sin duda del diario Última Hora, mi estimada amiga Antònia Vicenç.
Antònia Vicenç, persona entrañable, afable, cariñosa, amiga de sus amigos, persona comprometida con los valores de la izquierda (candidata al Consell de Mallorca por el PSP en las primeras elecciones de la democracia). Dedicada durante muchísimos años de su vida a contar las cosas que ocurrían en Pollença, ligada siempre al diario Última Hora, y no siempre escribiendo sobre temas fáciles de tratar.
Para mi, Antònia Vicenç, Antònia la Periodista como la conocían todas, es una de esas mujeres más que merecedoras de que una calle de nuestro municipio lleve su nombre. No creo que le importara que su nombre estuviera en el polígono. No era para nada una persona que le rebuscara los peros a las cosas, y mucho menos a las buenas propuestas…
Un beso Antònia, estés donde estés.

Garci

Bones Mateu

Garci | 19/02/2008, 22:28

Hola Mateu. Les teves dubtes se resolen amb la llei i els permisos urbanístics donats fa molt temps.
Pensa que si tothom que tengui un terreny petit hi fa una casa, tot el territori se convertiria en una urbanització contínua. La cosa és que el xalet de la Font tampoc hauria de poder fer-se.
La vivenda l'hauries de tenir a un lloc amb sòl urbà o edificable. A dins el poble o a un terreny prou gran o amb caseta prèvia.
I el tema de la vivenda digna si convenim que és un dret, hauria de ser l'estat qui el garanteixi. Jo no en se la fórmula, tal vegada fent cases estatals? més vivenda protegida? que el sòl sigui públic i no s'especuli? Que tot sigui estatal?
La veritat és que si tothom al·legant voler una vivenda hagués de tenir dret a construir encara que sigui en un troç de terra d'un pam, no quedaria res de l'encant paisatgístic de Pollença ni de Mallorca.
Tu que en penses?

MATEU DE LA SORT

DRET A UN HABITAT

MATEU DE LA SORT | 19/02/2008, 20:59

Tot espanyol te dret a una vivenda digna. Ho diu una tal Constitucio.
Som en Mateu, fuster (1.085 euros/mes) 35 anys, visc amb els pares. El meu estimat predi me va deixar en arencia uns finqueda (la Sort, devora Cuixac) de 2.900 metres cuadrats. Que pensau voltros? Podria fer-me una casa? Pensau que jo tenc dret a tenir aquesta casa digna que diu aquesta tal Constitucio? Com pot esser que una mica mes amunt de la Sort, a la Font, a un solar (roca viva) de 1000m2 es faci una casa de 600 m2 i jo no pugui ni tenir un espai per guardar el meu mollon (motor de lleurar) Qui es que a decidit aquests parts i quarts? Jo no ho entenc. Podria algu explicar-me les meves dubtes?
Gracies i molts d'anys

Garci

Re: El pacte per l'urbanisme, la covardia de l'equip de govern

Garci | 19/02/2008, 20:38

La veritat és que podriem posar molts retalls de premsa de l'oposició al port esportiu del Port de Pollença. Va ser una campanya els anys 79-80 per part de la societat civil molt gran. I al final varen acabar construint a la mar, com tu dius Rubi.
I el projecte que tenia el PP pel ampliar el port era bestial.
Esper que no el tornin a treure del calaix.

Rubi

Re: El pacte per l'urbanisme, la covardia de l'equip de govern

Rubi | 19/02/2008, 19:44

Si continuam aixi,amb covardia damunt un tema que es el futur de Pollença,arribara es dia que tot el municipi de Pollença estara construit.Tant sols basta que es tiren altres 30 anys sense fer res i al 2038 tot Pollença construit,a partir de llavors es construira a la mar

Pepe

Banys plaça Joan Cerdà

Pepe | 19/02/2008, 16:43

Per cert una relativa bona notícia encara que no sigui relacionada amb aquest tema, ahir em va telefonar Joan Cerdà, per dir-me que el concessionari dels banys públics de la plaça Joan Cerdà ha renunciat i que s'oferirà a PRODIS la seva gestió.

Pepe

Re: El pacte per l'urbanisme, la covardia de l'equip de govern

Pepe | 19/02/2008, 16:01

Impressionant Garci veure com estam igual que a 1979.

Margalida el tema es pot denunciar davant del Consell però aquest tampoc té els mitjans suficients o adients.

Aturar una obra a aquest municipi és molt complicat, a Formentor només la feina constant d'una advocada pagada per un veí, que se l'ha pogut permetre, ha aconseguit aturar una construcció després meses de denúncies. A aquest municipi hi ha una tradició i una costum de no complir la llei de disciplina urbanística que va dels ciutadans als polítics passant pels funcionaris.
Encara me record del debat electoral a la ràdio municipal quan vaig a demanar que es comprís la llei de disciplina urbanística i Joan i Tomeu em varen dir que la llei era massa dura i no es podia complir??? Això et sembla normal? Mentre els representants de PSOE, PSM i Esquerra no varen dir ni mu.

Sincerament Margalida ens sentim tots sols a aquest tema i sense la implicació d ela resta de partits els tenim molt complicat.

GArci

Re: El pacte per l'urbanisme, la covardia de l'equip de govern

GArci | 19/02/2008, 16:00

Que feim? Jo crec que un pacte de tots els partits i organitzacions que s'hi vulguin sumar per fer un pla conjunt per aturar aquest desgavell. Només fa falta coratge polític.

joan ramon

Salut i Branca

joan ramon | 19/02/2008, 15:12

30 anys no sense solucions, fent més gros el problema, que feim¿
Jo pens que totes les persones amb consciència de defensa del territori no podem aanr de "superhomes" per la vida, però si anant possant el nostre granent amb el que sigui possible, i col·laborar amb les persoones implicades en la defensa d'un territori que estam malbaratant.
Salut i República

Garci

Re: El pacte per l'urbanisme, la covardia de l'equip de govern

Garci | 19/02/2008, 14:54

Hola Margalida, jo t'ho puc explicar: aturar una obra il·legal es tan difícil com la quantitat de vots que pensi que perd el responsable d'aturar-la. és a dir, els polítics no pensen amb aturar les obres sinó en quants de vots perdran per fer-ho. Així, si pensen que se perden molts vots ells no ho faran i serà dificilíssim.

Margalida Amengual

Urbanisme

Margalida Amengual | 19/02/2008, 14:32

En Garci té raó. El problema de Pollença es que quasi tothom té un xaletet il.legal; però jo crec que això no justifica el "passotisme" dels polítics d'aquest poble davant les il.legalitats. N'hi ha que construeixen cases il.legals al bell mig del poble i ningú no els hi diu res. Que si en tomben una els han de tombar totes? I a mí que m'expliquen, que ho facin idò. Pollença fa pena, la miris per on la miris es un niu de construccions. A qui li agrada això? No se pot consentir més per lo que, com que no podem confiar amb els nostres polítics, s'hauria de denunciar davant qualque autoritat competent (no sé qui però qualcú hi deu haver) perque hi fes alguna cosa. A mí no em faran creure que sigui tan difícil aturar una obra il.legal més quan ha estat denunciada per veïnats en repetides ocasions, es a dir, que tenen constància de que allà hi estan construint sense poder fer-ho i ni cas. Qui ho entengui que m'ho expliqui.

Garci

Re: El pacte per l'urbanisme, la covardia de l'equip de govern

Garci | 19/02/2008, 12:53

Tot i que a l'article no ho dic perquè crec que la culpa majoritària és dels polítics, també tenen part de culpa els ciutadans d'aquest poble. L'urbanisme és un tema tabú, una veritat amagada i per tots sabuda. Qui no té una il·legalitat o coneix algú que en té? D'aquí ve el silenci que els polítics haurien de rompre.

Margalida Cifre

Quasi trenta anys

Margalida Cifre | 19/02/2008, 12:15

Quasi trenta anys amb un problema, quasi trenta anys sense cap sol·lució...
Què feim?
En 7 anys com a responsable de l'àrea d'urbanisme, a l'actual Batle D. Joan Cerdà, li pertoca el 24'1% de "culpa" de tot això.
I, com ens ho menjam a això?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb