URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Abocaments incontrolats a Llenaire (PA22)

Alternativa | 18 Març, 2008 07:01 | facebook.com twitter.com

Ahir varen denunciar els abocaments incontrolats que fa l'Ajuntamenta al solar que te cedit a l'Associació de veíns del Port a Llenaire, aquests abocaments són perfectament coneguts per l'equip de govern al que fa temps que es demanen  solucions.

Mirau les fotografies, podem parlar de distintius de qualitat turística i de Ç, però aquesta és la vergonyosa realitat, en ple segle XXI una zona d'abocaments pròpia d'altra época.

L'Ajuntament  ha donat permís als jardiners que fan la poda dels arbres públics a utilitzar el solar municipal de Llenaire (polígon 10 parcel·la 530) per amuntegar residus de poda. El problema és que a aquest solar  s'hi fan de forma habitual abocaments incontrolats tan de residus de jardineria de particulars com de residus d'altres tipus; enderrocs, pots, plàstics, etc... A causa de que l'Ajuntament no controla i  gestiona correctament aquest solar  Aquests abocaments suposen una activitat il·legal que comporta greus problemes ambientals i per a la salut.

En agost de l'any passat una anònima pollençina (gràcies, si llegeixes això seguim fent feina) ja ens va enviar aquesta fotografia.

 El tema no només no ha millorat sinó que cada vegada és pitjor, aquestes fotografies són d'aquests dies:

 

 Aquest cap de setmana durant més d'un dia s'han cremat restes de poda de palmeres amb altres residus que contenen gran diversitat de substàncies tòxiques perilloses per a la salut de les persones que habiten en els voltants. A més, és molt perillosa aquesta acumulació, donat que es troba en zones properes a urbanitzacions i a pinars de fàcil incendi. Quan vaig fer aquestes fotografies no ha via ningú controlant aquest foc.

 

 
Aquestes restes de palmera, són de particulars i no sabem si han tinguts els permisos necessaris de la conselleria  d’agricultura. Hem de recordar que Pollença  és un àrea afectada pel becut vermell de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)  i que per tant només es poden realitzar les podes de palmàcies, autoritzades per la Direcció General d'Agricultura.
 

 
 
 

 

Des del punt de vista d'Alternativa EU-EV de Pollença aquesta situació només és explicable en el marc d'una negligència culpable de l'equip de govern en el compliment de les seves obligacions respecte a aquest tema i que haurien d'haver-se concretat en actuacions tals com: dificultar, des del punt de vista material, la realització dels abocaments, persecució i denúncia de les persones i empreses que efectuen els abocaments.

Per tot això aquest matí denunciarem els fets a l'Ajuntament, demanant actuacions urgents (adjuntam nostra denúncia). En cas de que no es prenguin les mesures adients posarem la corresponent denúncia al seprona.

Podeu veure més fotografies a nostra pàgina de flickr 

Necessitam les teves fotos, vídeos, els teus comentaris, la teva  informació dels punts negres de Pollença. aquells llocs del municipi en mal estat, degradats, bruts, oblidats, etc.  A més de publicar aquesta informació al blog, la traslladaríem a l'Ajuntament on farem feina per  trobar  solucions.

La ciutadania ens pot fer arribar els seus punts negres de forma oral, escrita, fotogràfica o gravada. Recollirem la informació a través d'aquest blogd'enquestes directes, al nostre correu electrònic: eurxella@yahoo.es, al telèfon 656967751 o la bústia del nostre regidor Pepe García  a l'Ajuntament;  C/ del Calvari, 2 07460 Pollença.

Entre tots construirem una Pollença millor, a la nostra mida, solucionant els problemes quotidians per tal de millorar les petites coses que, per no ser macroprojectes milionaris, no interessen arreglar-les. És tracta de carrers, voreres, places, papereres, brutor... coses del dia a dia que cal sol·lucionar per tenir una Pollença millor, més còmoda i més neta.

 

A continuació nostra denúncia.

José Luis García Salvador  portaveu i regidor d’Alternativa Esquerra Unida – Els Verds.

EXPÒS QUE .

Que al solar de Llenaire, en part municipal (polígon 10 parcel·la 530)  s’hi fan de forma habitual abocaments incontrolats tan de residus de jardineria de particulars com de residus d’altres tipus; enderrocs, pots, plàstics, etc...

Aquests abocaments incontrolats sembla que són una activitat il·legal que funciona de manera consolidada i impune, i s’hi poden observar tota mena de residus sòlids; molts d’ells, per la seva naturalesa i classificació s’haurien de dipositar en un abocador controlat.

Els residus no són objecte d’una recollida ni tractament diferenciat, quan tots aquests materials arriben a l'abocador són descarregats i escampats de qualsevol manera, aquesta acumulació és molt perillosa donat que es troba en un indret molt proper a urbanitzacions i masses forestals i sotmès a una intensa influència humana durant els mesos d’estiu, augmenta considerablement el risc d’incendis forestals.

 Normalment el  destí dels residus  és la crema, fet il·legal perquè contenen altres residus, comportant greus problemes ambientals i per a la salut, ja que els fums que en resulten de la combustió d'aquests materials en els abocadors al mesclar les restes vegetals amb altres residus contenen gran diversitat de substàncies tòxiques perilloses per a la salut de les persones que habiten en els voltants.

Aquest divendres i dissabte hem pogut veure i fotografiar com es cremaven de manera incontrolada restes de poda,  bàsicament de palmeres. Pensam que aquestes restes de palmera, són de particulars i no sabem si han tinguts els permisos necessaris de la conselleria  d’agricultura. Hem de recordar que Pollença  és un àrea afectada pel becut vermell de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)  i que per tant només es poden realitzar les podes de palmàcies, autoritzades per la Direcció General d'Agricultura.

En definitiva la presència d’aquests abocaments causen un important impacte ambiental del que se’n deriven implicacions legals, de responsabilitat civil i social per als responsables tècnics, del funcionariat i polítics relacionats amb la no prevenció-no subsanació d’aquests afers.

Des del punt de vista d’Alternativa EU-EV de Pollença aquesta situació només és explicable en el marc d’una negligència culpable de l’equip de govern en el compliment de les seves obligacions respecte a aquest tema i que haurien d’haver-se concretat en actuacions tals com: dificultar, des del punt de vista material, la realització dels abocaments, persecució i denúncia de les persones i empreses que efectuen els abocaments.

Aquests abocaments incompleixen nombroses normatives:

- Es competència municipal, segons l’article 25 de la Llei de Bases de Règim Local preservar el medi ambient i la salut pública al terme municipal

-  Llei 10/1998 de 21 d'abril de Residus.- l'article 12 de l'esmentada llei assenyala el següent: “Queda prohibido el abandono, vertido o eliminbación incontrolada de residus en el territorio nacional y toda mezcla o dilución de residus que dificulte su gestión"De fet l'article 34.3.b) de la Llei 10/1998 qualifica com a infracció greu "el abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos, sin que se haya producido daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro la salud de las personas".

- El Codi penal, als seus articles 325, 326, 327, 328 i 329 consiodera delictes i els castiga convenientment aquelles abocaments, emissions.... que poden perjudicar greument l'equilibri del sistemes naturals o la salut de les persones. La pena serà superior si la indústria o activitat funciona clandestinament, sense haver obtingut la preceptiva autorització,....L'article 328 fe referència concreto als dipòsits o abocadors de residus sòlids o líquids.

-  Directiva 1999/31/CE relativa a l'abocament de residus.

- Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d'Ús a Mallorca. (PDSGRCDVPFUM), 2002

· Pla Director Sectorial per a la gestió dels Residus Sòlids de Mallorca. (revisió de 2006-11-16)...


Per això demanam a l’Ajuntament.

1 - Si aquesta activitat d'abocament disposa de les segúents autoritzacions a fi de dur-los a terme.

- Declaració d'utilitat pública, interès social o general
- Autorització de
la Direcció General de Residus de la Conselleria de Medi ambient
- Llicència d'activitats atorgada o pel Consell o per l'Ajuntament
-  Llicència municipal
- Autorització de la comissió Balear del Medi Ambient

2. Que es prenguin les mesures, tan aviat com sigui possible, per dificultar aquests abocaments.

3. Que es procedeixi, tan aviat com sigui possible, a la neteja de tots els abocaments  i a la reposició del terreny degradat al seu estat original

4.- Que s’investiguin els fets denunciats i que s’apliquin les mesures cautelars que preveu l’article 92 de la LLEI 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, sobre la suspensió de l’activitat i la clausura del lloc o­n esta radicada.

5.- Que es procedeixi a la realització de les comprovacions necessàries i a la imposició de sancions que en dret procedeixin i s'emprenguin les accions legals corresponents si es comprova efectivament que hi han indicis d' infracció.

6.-Que aquesta denúncia sigui necessàriament contestada per part de l’Administració, en forma motivada, i en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la seva presentació, tal com ho exigeix l'article 42 de la llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú modificada per la Llei 4/99 de 13 de gener.

Pollença a 17 de març de 2008

Comentaris

toololiew

Very nicce!

toololiew | 30/11/2010, 23:15

Very nicce!

Xesca Ensenyat

CONTRA EL CACIQUISME. EN PRO DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

Xesca Ensenyat | 19/03/2008, 17:09

A les 17,57 hrs, l'estadística de L'HIDROAVIÓ APAGAFOCS reflectia 21.434 visites

VIACRUCIS no és la veritat, és una novel·la, és a dir, un mètode per descobri-la

Llegiu VIACRUCIS, una novel·la per a un poble més just, més solidari i més feliç

Xesca Ensenyat

Màxima actualitat

Xesca Ensenyat | 19/03/2008, 09:45

Na Júlia, la chef del Càtering Babalusa (la medusa), us ha de dir una cosa important... I no em direu que no sabeu qui és: és la negreta del Tamarisco

I el VIACRUCIS 45 va de quan Felízia escaldava na Gostina amb l'aigua bullent de la 'pava' de fer el mate...

L'HIDROAVIÓ APAGAFOCS

bloc de mesvilaweb.cat

Pere

Pollença va bé!!

Pere | 19/03/2008, 07:12

Quaranta llamps!! expressió molt utilitzada a la pollença profunda i aplicable a aquest intolerable fet.
Hi ha un punt verd bastant adequat i sembla que la gent li tingui ànic i dona més "morbo" tirar-ho a llocs prohibits.
I en joanet, el batle, segueix anant a correr, però no ho veu perquè només va per la carretera principal de pollença al port i no passa per llenaire.
Ja hi val!! L'ecologia i sobretot el civisme, s'educa des de tots els fronts, inclosos l'administració pública. Menys fotos i més feina "joanet"...

Pepe

Re: Abocaments incontrolats a Llenaire (PA22)

Pepe | 18/03/2008, 23:06

Esa es la clave Santiago, que algunos han convertido los residuos en puro negocio, igual que tantas otras cosas.

SANTIAGO

ESCOMBROS

SANTIAGO | 18/03/2008, 19:34

Estoy deacuerdo al decir que la responsabilidad de no ensuciar recae en todos nosotros. Pero bien, creo que los organismos (ayuntamientos, consell y govern) deberian facilitar (si quereis "facilitar") el que la gente no ensucie y recicle. Cuantas papeleras hacen falta en nuestro municipio? Realmente es eficaz el recinto de reciclaje de Pollensa? Crees que a 60 euros la tonelada de escombro mas el transporte a MAC es facil que la gente deposite los escombros? Estos precios no incitan a que haya depositos ilegales?
Creo que hacen falta politicas mas serias y eficaces, no mas negocios de unos pocos.

Garci

Re: Abocaments incontrolats a Llenaire (PA22)

Garci | 18/03/2008, 18:47

Ja estan totalment tancats els actes de l'Abril de República. Per més informació us remet al bloc d'Iniciativa: http://iniciativa.balearweb.net/

Xesca Ensenyat

L'estil de l'hampa

Xesca Ensenyat | 18/03/2008, 15:01

Només ens falta trobar un cap de cavall damunt la coixinera. Això són els defensors del català i de la cultura. amb aquests amics, per què volem enemics?


Què són els blocs de Vilaweb? Com obrir el meu bloc Els Blocs Arxiu Ajuda dimarts, 18 de març de 2008
Els límits del periodisme
vicent | dimarts, 18 de març de 2008 | 12:35h
Sopar a Palma. Inevitable parlar de l'escàndol econòmic i sexual que ha envoltat un dels líders del PP mallorquí. Comente la meua sorpresa per un article del Balears de l'altre dia on més o menys s'hi veia aquest home despullat i s'hi relataven fil per randa les seues aventures sexuals nocturnes. Quan dic sorpresa de fet vull dir desacord. Em sembla de tot punt excessiva -i els deu haver semblat a més gent perquè avui mateix el Balears ha de fer un article explicant per quin motiu va prendre la decisió de fer aquesta portada. Els meus companys de taula estan dividits. Alguns troben que no calia però altres s'hi sumen de forma ferotge. Argumenten que aquest personatge, nom De Santos, ha fet molt mal a Mallorca i que ara ho ha de pagar.

Anem a pams. Primer de tot efectivament aquest polític del PP és una mala bèstia en termes polítics, especialment urbanístics i ha comés autèntiques barbaritats. Però això no justifica un linxament públic. La història té elements que han de ser fets públics, és obvi. El fet que es gastara els diners de tots en cases de prostitució, usant la tarja de crèdit de l'Ajuntament ha de ser fet públic. I està justificat en aquest cas, crec jo, recalcar el fet que eren cases de prostitució homosexual perquè el tal De Santos en públic va invocar la clàusula de consciència per a evitar celebrar matrimonis homosexuals i va fer declaracions poc elegants i, vist des d'ara, hipòcrites. És aquesta hipocresia en l'exercici d'un càrrec públic, i només això, que dóna justificació a fer públic que usava clubs homosexuals. I que consumia cocaïna de forma abundant entenc també que ha de ser públic ja que era responsable d'una enorme quantitat de poder públic i cal preguntar-se si cada vegada que prenia una decisió estava en condicions de fer-ho o no.
Dit això cal entrar als detalls com feia el Balears, recreant-se en les aficions sexuals diguem-ne poc habituals del senyor aquest? La meua opinió és que no. Que no cal. El que és substancial es pot descriure en un pàrraf: el senyor del PP que manava de la cosa urbanística i expressava en públic una moralitat catòlica integrista, especialment contra els homosexuals va i resulta que acudia a cases de cites homosexuals, consumia cocaïna i malversava diners públics usant una tarja de l'Ajuntament. Anar més enllà, per més ganes que li pugues tenir a un personatge, jo crec que només alimenta el morbo o és simplement un abús que la premsa ha d'evitar. És com en el cas del governador de Nova York enxampat amb una prostituta. Cal publicar les converses íntimes? Per què? Què aporten que siga substancial a l'hora d'explicar els fets? Què aporta insinuar quins vídeos amb estanyes aficions mirava aquest De Santos mentre s'ho feia amb un xicot?
Jo crec que els periodistes hem de ser responsables i mesurats en la nostra actuació i em sembla que en aquest cas s'ha anat més enllà de la ratlla.

Versió per imprimir (format PDF)
Comentaris: 3
Afegir-hi un comentari

No Vicent. Alacant, Palma i València "sono citte aperte"
josepblesa | dimarts, 18 de març de 2008 | 15:41h
Ho enraonaré així puga. La gent d'elit (periodistes i, com no, arquitectes i d'altres professions projectives) viuen en un núvol conceptual i abstracte. Alguns viuen entremig de societats si més no estructurades transversalment com és Barna. On el Noucentisme i el postnoucentisme actual hi han assonat veriablement. D'altres societats no tenim aital sort. La pell social és més gruixuda. Els mitjans de comunicació seden, capgiren i guerxen la visió (social)de la realitat. Com no pots actuar de front a proa o l'eslora, estratègicament, cal apuntar al timó i trencar-li l'arbre.

Les ocasions les pinten calbes i cal aprofitar-les-hi.
ELS APRIORISMES ÈTICS estan molt bé, des de l'abstracció. Però també quan els del front, també, els practiquen. Però no és el cas.

PS-1: Parlem de Mª Consuelo i Paco P. Puche, I. Zaragüeta, F. Belda, Tàpia i Antich, Girauta, Ansón, Troncho de Castelló ?

Ací Vicent, estem per a assolir uns nivells de civilització del segle XXI. El bonísme té els seus límits.

PS-2: he estudiat el procés mediàtic encapçalat perl clero del segle XVII i fou arrabasador -sobre la societat- amb implicació directa de la Inquisició. Curiosament amb actors principals com ara el pare Vicent Vitòria, El cap de la Inquisició Rocabertí (nascut al Castell de Peralada, etc.) Talment com ara....i ja veus com 36 anys després ve 1707-1716.

Per la meua part m'hi he enfangat amb vosaltres, per assolir els objectius pacificament, no pas, per fer de doblement bo. Tractar certa gent, certs nivells professionals alts i baixos (inclosos bordells on s'hi fan molts dels negocis) et subministra certa perspectiva de la realitat.

Cordialment.

Respondre aquest comentari

Si el PP hagués guanyat les eleccions...
x | dimarts, 18 de març de 2008 | 15:55h
...els del Grup Serra haurien callat com putes.
És el seu estil.
Felicitats per demà, bonbón.
b7
Respondre aquest comentari

Gràcies per aquest escrit
x | dimarts, 18 de març de 2008 | 15:25h
Calia dir-ho.
Ara és molt fàcil atacar-lo; però com és que ho han estat ocultant? Què esperaven? Un canvi en el govern?
Jo ara defens en Santos. És una persona destrossada, enganxada a la droga, digna de misericòrdia i de compassió. Ha demanat perdó i ha restituït la suma defraudada. Què més volen, que es faci l'arakiri en públic?
Estic contra els linxaments. No n'hi ha un pam de net en tota aquesta història.
L'HIDROAVIÓ APAGAFOCS
Respondre aquest comentari

Pepe

Menys mentides i més actuacions

Pepe | 18/03/2008, 12:29

Ja he comentat que aquest tema va més enfora de que la gent no tingui un comportament cívic, hi ha una clara responsabilitat de l'Ajuntament.
Tan el senyor batle com el senyor regidor de jardineria coneixen la situació dels abocaments incontrolats de Llenaire des del mes d'agost de l'any passat.
De totes maneres el que han de fer un i altre ara que tenen nostra denúncia per escrit és prendre mesures per dificultar aquests abocaments i procedir a la reposició del terreny degradat al seu estat original.

També hem de dir que la solució de cremar les restes de les podes no ens sembla gens encertada, si parlam de una gestió correcta dels residus i exigim als veïns reciclar. L'Ajuntament hauria de tornar a fer com es feia abans una les restes vegetals es passaven per una trituradora mòbil i després s'utilitzaven les restes per compostar. Per fer això fa falta controlar i gestionar correctament aquests residus no deixar-les simplement en mans de jardiners particulars.
A més a més em d'insistir que no havia ningú que controlés la crema de les restes quan aqeustes es feien un dia de vent i a poca distància d'un bosc.

En resum menys mentides i més actuacions és el que fa falta.

fralokus

Re: Abocaments incontrolats a Llenaire (PA22)

fralokus | 18/03/2008, 11:30

Graci, la gent és mol molt molt molt molt bruta.

L'Ajuntament té la seva responsabilitat, però la responsabilitat és de tots.

Sobre les "cacas" dels cans, a Donosti (Sant Sebastià), hi ha un futimé de cans, tots amb la seva corretja, no hi ha cap "caca" en terra, a la platja de La Concha pot haver més de 50 cans, tothom du el seu "kit" de netetja, i pobret de tu sino controles el teu canet.

Garci

Re: Abocaments incontrolats a Llenaire (PA22)

Garci | 18/03/2008, 11:22

Mira que és fàcil donar els cadells al refugi. No entenc com hi ha gent que no té escrúpols envers els animals.
I qui no té escrupols per mentir és el nostre batle. Si hi ha un problema lo que ha de fer és solucionar-lo i deixar-se de dir mentides.
Se veu clarament que és un abocador incontrolat i que no només hi ha restes de jardineria.

Notícia al Ddb

Protesta policial

Notícia al Ddb | 18/03/2008, 08:59

Avui al DdB podeu llegir que la Policia demanava permís per protestar durant el Davallament. Permís que s'ha denegat.
El que no sabem és si el devallament té els preceptius permisos per ocupar la via pública...

Els policies locals demanen que es modifiquin les seves retribucions per adaptar-les a la Llei 5/2005, com han fet altres municipis de Mallorca. La Llei 5/2005 de coordinació de policies locals obligava a una reclassificació dels grups i de la feina, sense que això implicàs necessàriament cap pujada salarial. De fet, aquesta qüestió es deixava en mans de cada Ajuntament.

Pepe

Mac insular

Pepe | 18/03/2008, 08:55

Fralokus en aquest cas el problema és que l'Ajuntament ha facilitat aquesta pràctica al permetre que els jardiners que fan feina per l'Ajuntament acumulin restes de poda per després ser cremats, evidentment no tots els restes de poda són municipals i després ja posat...

Mac Insular és altre negoci del que estimen ho nostro.

Aquesta notícia el resumeix:

PALMA.- Pedro Francisco Ferrà Tur, el constructor que ha dado un pelotazo urbanístico al comprar al Consell de Mallorca la finca Can Domenge a mitad de su precio real, es además uno de los accionistas de Mac Insular, la empresa a la que Munar ha adjudicado el monopolio de la gestión de escombros y residuos de la construcción.

De acuerdo con el Plan Director de Residuos aprobado por la presidenta Munar, los ayuntamientos de la isla sólo pueden conceder una licencia de obras si el promotor acredita que ha firmado un contrato con Mac Insular para garantizar la correcta eliminación de los residuos generados. Para ello, es preciso pagar a esta empresa una tasa de entre 30 y 70 euros por cada tonelada de residuos.

El accionista mayoritario de Mac Insular es Tirme, la empresa a la que Munar acaba de prorrogar por 14 años más la concesión para el tratamiento de los residuos urbanos en la planta de Son Reus, a cambio de incrementar un 57% en tan sólo cuatro años la tasa de basuras que pagan todos los mallorquines.

Algo similar ha ocurrido con la contrata de Mac Insular: entró en vigor en 2004 con una tarifa media de 30 euros por tonelada de escombros y, sólo dos años después, el Consell la ha incrementado un 70%, hasta los 51 euros, alegando que hay que garantizar la rentabilidad de la empresa.

Desde julio de 2003 ha ocupado los puestos de consejero y apoderado mancomunado de Mac Insular el constructor Pedro Ferrà Tur, a quien Munar adjudicó los terrenos de Can Domenge por 30 millones de euros, a pesar de que otras empresas que se habían presentado al concurso, como Núñez y Navarro, ofrecían el doble: 60 millones de euros.

En la misma línea de favores, además de vender los terrenos de Can Domenge a Ferratur con un descuento del 50%, fijando un precio máximo de 30 millones de euros en el concurso (al contrario de lo que hace cualquier Administración cuando subasta patrimonio público al mejor postor), Munar liberó a la promotora de la obligación de construir viviendas protegidas y de conservar la acequia árabe d'en Baster, que es un bien catalogado del patrimonio.

En cuanto a Tirme, controla directa o indirectamente el 60% del accionariado de Mac Insular, mientras que otro 20% corresponde a la sociedad Gestión del Medio Ambiente Insular, participada por varias constructoras de la isla, entre ellas Ferràtur, la empresa dirigida por Pedro Ferrà Tur.

También forman parte del accionariado de Mac Insular otras constructoras como Melchor Mascaró, Llabrés Feliu (ambas optan a la construcción del nuevo hospital de referencia Son Dureta II), Contratas Bartolomé Ramon, Ferrer Pons Hermanos (adjudicataria de la ampliación del cementerio municipal de Montuiri), y Construcciones Riusech (la empresa que construyó la piscina municipal de Port de Pollença).

Mac Insular quedó constituida el 14 de mayo de 2003 con un capital social de 60.000 euros, que fue ampliado a 12 millones de euros después de que, en abril de 2004, la presidenta Munar le adjudicara el monopolio para la gestión de residuos. Hoy nadie puede construir en Mallorca (ya sea para hacer reformas en casa, para edificar un chalé o un bloque de viviendas) sin pagar la correspondiente factura a Mac Insular.

Notícia al DdM

Joan menteix

Notícia al DdM | 18/03/2008, 08:46

A la notícia publicada al DdB, el batle Joan Cerdà menteix i diu "no ens costa que hagi cap altres tipus de residus", això simplement és mentida. Fa temps que a Joan i a Martí Ochogavìa regidor responsable se les ha avisat d'aquest tema, si els veïns han acudit a nosaltres és cansats de que no se lis faci cas.
Encara que estic acostumat no em deixa de sorprendre la facilitat que te Joan per mentir.
Crec que la resposta responsable seria dir coneixem el problema i el solucionarem... Clar igual sóc massa radical, mireu les fotografies i opinau.

fralokus

Re: Abocaments incontrolats a Llenaire (PA22)

fralokus | 18/03/2008, 08:44

Es busca "fill de puta", que va deixar una ventrada de cadells en un contenidor de fems en la carretera vella de la Cala San Vicenç, just dir-li que no s'ha sortit amb la seva i que els cadells avui han començat a prendre biberó, i es faran uns gossos forts i sans si no es compliquen les coses.

fralokus

Re: Abocaments incontrolats a Llenaire (PA22)

fralokus | 18/03/2008, 08:33

Altre problema endèmic, ja no just del nostre poble sinó de la resta de la illa, altra vegada problemes d'educació i que la gent és bruta, amb el tema dels enderrocs d'obra, parlant amb un constructor em va dir que tot estava en mans d'una empresa d'aquestes que surten del no-res "mac insular" o alguna cosa així, i que era molt car, i que no era d'estranyar que aquests enderrocs acabin en aquest solar o en alguna cuneta de la carretera, després tots som ecologistes, simplement que els de debò estem amenaçats pels defensors de les seves tradicions o els seus diners.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb