URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Premis, subvencions...(JG190208)

Alternativa | 05 Abril, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Seguim amb la publciació de les actes resumides de la Junta de govern de l'Ajuntament. Aquest és la del 19 de febrer de 2008

Els reunits acorden aprovar la certificació número 2 del projecte “Clavegueram del carrer Horta i camí vell de Lluc”, presentada per l´entitat “Elecnor S.A.per import de 32.496,56 €, amb càrrec a la partida 432.61120

A proposta de la Regidora delegada de Normalització Lingüística Sra. Catalina Campomar Escalera els reunits acorden esmenar l´article 1 de les bases dels Premis Pollença de Literatura 2008, que haurà de dir:

·         Premi Pollença de Narrativa (cinquena edició) amb una dotació de 9000 €, un terç de la qual es lliurarà al guanyador/a en concepte d´avançaments de drets d´autor, i els altres dos terços li seran lliurats pròpiament com a premi.

·         Premi Pollença de Poesia (quarta edició), amb una dotació de 4.000 €, un terç de la qual es lliurarà al guanyador/a en concepte d´avançaments de drets d´autor i els altres dos terços li seran lliurats pròpiament com a premi.

Pens que aquest premis són una despesa innecessaris i prescindible, no crec que aportin gran cosa ni al municipi ni a la literatura. Aquests premis són el típic exemple de la manca de planificació i model de poble dels equips de govern, arriba un regidor que entre altres coses és escriptor i ale hop tenim premi de narrativa.  

Vista la sol·licitud presentada per la Demarcació de Costes a les Illes Balears, es presenten informes  favorables relatius a les peticions de concessió administrativa per a la ocupació de domini públic marítim terrestre en la temporada 2008 de l' Hotel Illa D´or, Hotel Molins S, Hotel Sis Pins) Hotel Daina, Hotel Capri

Es va denegar una autorització per ocupació de domini públic marítim terrestre per a instal·lar una “caravana de comida y bebida, longitud del lugar, 12 mts”

A proposta de la Regidora delegada d´Educació Sra. Maria del Mar Sastre Llompart els reunits acorden:

  • Atorgar una subvenció de 2.575,00 € a l´IES Guillem Cifre de Colonya per fer front a les despeses de manteniment, combustible, consum d´energia i neteja corresponents al primer trimestre del curs 2007-2008.
  • Autoritzar el pagament de 912,97 € que suposa la despesa en telefonia dedicada a càmeres de vigilància a l´IES Port de Pollença. No entenc aquesta despesa.
  • Atorgar una subvenció de 520,55 € al C.P.Port de Pollença  per a materials didàctics del curs 2006-2007 .
  • Atorgar una subvenció de 600 € al C.P.Miquel Capllonch per a materials didàctics del curs 2006-2007.

No és per res però la comparativa amb les subvencions a entitats esportives és trista, dels 9.175,03 de subvenció del  Port Pollença Futbol Club  al 600 de material didàctic del Miquel Capllonch hi ha una bona diferència.  

A proposta del Sr. Batle, els reunits acorden autoritzar la contractació de l´arrendament del local situat al carrer Sant Jordi 19 de Pollença per import de 6.780 € + IVA anuals i una duració de dos anys, amb càrrec a la partida . Aquest local pensam que és el més adient per ubicar temporalment  el serveis socials, fins que el Centre de dia, actualment aturat, s'acabi.

Una moció nostra, que anava en aquest sentit, la varen rebutjar el 27 de febrer per que havien d'estudiar el tema, al ple del 28 de març em va dir Francisca que havia d'estudiar el tema exhaustivament.... PENÓS I TRIST.

A proposta del Sr. Batle, s'aprova el conveni marc de col·laboració social i cultural subscrit  entre l’Ajuntament de Pollença i la Fundació Guillem Cifre de Colonya mitjançant el qual s’estableix una aportació per a l’any 2008 de la quantitat de 6.264 € per part de la Fundació Guillem Cifre de Colonya en benefici de les associacions especialment dedicades a fomentar les activitats i esdeveniments que es realitzin en benefici del col·lectiu de joves de Pollença i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

S'aprova la proposta del Regidor delegat d’Hisenda Sr. Joan Josep Mir Polar, relativa a la regularització del consum de fluït elèctric del bar del poliesportiu del Port de Pollença, del bar del camp de gespa del Port de Pollença i del bar del Pavelló Municipal de Pollença, atès que segons els contractes corresponents, el pagament del consum de les explotacions ha d’anar a càrrec dels respectius concessionaris i no l’ha d’abonar l’Ajuntament, com és el cas.  Més val tard que mai.

La Junta de Govern, per unanimitat va acordar requerir a l’àrea de Serveis que procedeixi a retirar les diverses barres de protecció, prèviament instal·lades per l’esmentada àrea, existents al llarg del c/ Joan Guiraud atès que suposen una alteració estètica de les façanes del centre històric protegit. Aquesta decisió surt de la negativa a  deixar que un veí col·loqués al carrer Gonzal Ferragut aquestes barres per protecció de la façana per tal que els camions de fems municipals deixessin de causar danys a la façana del seu domicili.

A proposta de Batlia de dia 15 de febrer de 2008:

“Vista la problemàtica suscitada en relació a la impossibilitat de fer ús del transport públic escolar per part dels alumnes d’aquest municipi de Pollença que cursen els seus pertinents estudis a l’Institut d’Ensenyament Secundari Berenguer d’Anoia en el municipi d’Inca atès que l’aturada de recollida i retorn de l’esmentat transport cap el municipi de  Pollença es troba emplaçada a l’altra costat de carretera, sense que consti l’existència de cap senyalització adient (pas de vianats) perquè els alumnes puguin accedir a l’aturada amb el conseqüent perill vial que suposa per als mateixos.

Atès que davant aquesta situació els pares es veuen obligats a desplaçar-se al municipi d’Inca per a recollir-los un cop finalitzades les classes i donat que, fetes les pertinents gestions amb l’IES i demés administracions competents no s’ha solventat la problemàtica exposada, tot considerant que els alumnes han de poder gaudir de l’ús de l’esmentat transport, aquesta Batlia proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Sol·licitar a la Direcció General de Mobilitat del Govern de les Illes Balears el desplaçament de l’esmentada aturada de transport i recollida dels alumnes del municipi de Pollença que cursen estudis a l’IES Berenguer d’Anoia a l’entrada del municipi d’Inca o a un altre emplaçament que aquesta Direcció General consideri oportú,   previ el pertinent estudi. 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Mobilitat del Govern de les Illes Balears, als efectes oportuns.”    

Prèvia deliberació, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la proposta abans transcrita i els acords continguts a la mateixa.

Altre fotografia del Concurs Urxella. A veure qui troba l'avió? el primer que el trobi se'n duu un premi.

Comentaris

Joan Ramon

Camí vell de Lluc.

Joan Ramon | 07/04/2008, 14:54

Ja que el nostre regidor d'Urbanisme sempre diu que les competències del camí vell de Lluc són del Consell Insular, disposen de permis del Consell per fer les obres de clavagaram?
;-)

un punt més per pensar que l'Ajuntament té competències per reobrir el camí, si bé aquest pot estar a l'inventari de bens del Consell.
Dic jo eh, que puc estar equivocar, i el batle ara que i penso no s'equivoca mai.

fralokus

Re: Premis, subvencions...(JG190208)

fralokus | 07/04/2008, 08:44

"toi desfazao"

Garci

Re: Premis, subvencions...(JG190208)

Garci | 07/04/2008, 08:12

També estudien a Inca els que volen fer una modalitat de batxiller que no se dona a Pollença, per exemple batxiller artístic.

fralokus

Re: Premis, subvencions...(JG190208)

fralokus | 06/04/2008, 22:27

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAh

Pepe

Informació

Pepe | 06/04/2008, 21:41

Fralokus, és el que diu Joan Ramon, es gent que fa cicles formatius a Inca.

Pepe

Gràcies

Pepe | 06/04/2008, 21:40

Gràcies esquerranós, la veritat que jo he de donar les gràcies tots els que m'ajuden. Feina no falta, la veritat és que se m'acumulen els temes, pensava que amb un "govern de centre-esquerra" no tindria tanta de feina però es veu que el concepte d'esquerra és molt difús per alguns.
Demà surt l'article sobre la pista de Cala Figuera.

Joan Ramon

Moduls

Joan Ramon | 06/04/2008, 21:28

Jo supos que deuen ser els que cursen algún modul de grau mitja o superior que només es dona a Inca, i per això es matruculen allà,
supos
Salut

fralokus

Re: Premis, subvencions...(JG190208)

fralokus | 06/04/2008, 21:02

Pepe, Com és que hi ha pollencins que cursen els seus estudis a l'Institut d'Inca?

No hi ha places a Pollença?

Garci

Re: Premis, subvencions...(JG190208)

Garci | 06/04/2008, 11:49

Tens raó, que desconsiderat per la meva part.
Pretenia que els altres regidors fessen les coses per si sols. Com si en Pepe no hagués de fer res. Però és veritat, en Pepe s'avorriria. I jo això no ho vull.
Lo del PP és sabut: nosaltres feim tota la feina bruta, ens encaram a l'equip de govern per les moltes coses que consideram que s'haurien de fer d'una altre manera, feim notes de premsa, investigam, pensam, debatim... De tot això l'equip de govern se'n veu ressentit i el PP surt beneficiat. Però que hem de fer, callar per no afavorir-los i que les coses segueixin igual? El PP és lògic que esperi governar amb UM, per això l'oposició és suau i a segons quins temes no entra. Però ara per ara Joan Cerdà té majoria absoluta de la mà del PSOE i PSM.

Esquerranós preocupat

Mes agraïment

Esquerranós preocupat | 06/04/2008, 11:42

Home, garci, el PP quan Governa, ben ocupat que està a veura a qui han d'enxufar, i coses així de profitoses. A mes , s'estan reservant per si la componenda den Joan Cerdà amb els Pseudosocialistes falla un moment donat (Il·lusos a vegades aquests peperos)i els s'hi poden apuntar, per molt malament (i justificadament) que parlin de Joan Cerdà.No voldràs que en Pepe només faci la feina del Psoe i el PSM, que s'avorriria. També ha de agafar un poc de feina del PP, que son molts i s'embullen, pobrets. Es que no ets gens considerat amb els altres 16 regidors, com si en Pepe havés de estar mans plegades, i ells no pogessin mostrar-se simpatics, la seva mes alta qualitat. (I tal volta la única).

Garci

Re: Premis, subvencions...(JG190208)

Garci | 06/04/2008, 11:31

També permet que el PP es grati la panxa amb els sis regidors que tenen, i no hagin de fer oposició. Ja la fa en Pepe.

L'esquerranos agraït

agraïment a EU

L'esquerranos agraït | 06/04/2008, 10:51

Estic molt content amb el regidor de EU, perque està fent molt be la politica i la opossició que hauria de fer el PSM a Pollença. Això permet que el regidor del PSM es pugui relaxar i no dedicar-se a collonades com aquesta de Formentor. La feina de EU tambe permet igualment al PSOE dedicarse al curset de pre-jubilació, i gestió de la 3a. edat, que alla si hi ha vots.

Joan

merda de carretera

Joan | 05/04/2008, 20:41

En Joan Cerdà és tot un enginyer , això és a la mallorquina.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb