URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

March, Cortina i Barceló

Alternativa | 23 Abril, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

 Al ple de març varem denunciar les il·legalitats que diferents personatges han fet a Pollença. Hem  denunciat irregularitats de la família March (s'ha obert expedient  d'infracció urbanística),  Alfonso Cortina ( també té obert un expedient encara que ha aconseguit seguir amb les obres d'un xalet)  i Barceló (obert un expedient per obres del camí de Cala Figuera)... No està malament.

A continuació els precs i preguntes de l’anterior ple, en vermell les respostes i en verd comentaris.

Per part del Sr. Batle es contesten les següents preguntes formulades pel Regidor Sr. García en la passada sessió ordinaria de l'Ajuntament Pie celebrada dia 28 de febrer de 2008:

- Ateses les queixes de l'aparcament de la plaça de les Munnares, ens agradaria saber que es pensa fer amb aquest tema?

R: Se li pot fer arribar una copia dels informes jurídics al respecte, atesa la problemática existent respecte les concessions atorgades.  Abans d’ahir a una reunió amb l’asociació de veïns de Pollença em varen insistir en aquest tema, hi farem feina.


- Els rètols publicitaris que es multipliquen per tot el sol rústic del municipi tenen llicéncia o se'ls ha obert algun expedient?

R: N'hi ha que estan emplaçats dins la zona de carreteres, no obstant se mirarà. N’hi ha molts que estan a sòl rústic i estic segur que no s’han mirat.


- Quina és la situació de Ca'n Dionis (antic centre de joves)?

R: Ja s'ha signat el contracte.

PRECS.

1.- Es continua demanant un armari, si és possible amb clau, per a poder guardar la documentació produïda per la feina com a grup polític. Això es diu inoperància, a aquest pas arribarem a una any demananat un armari

2.- Atés que ha sortit publicat un edicte municipal en un BOIB del mes de novembre on surt encara com instructor d'un expedient sancionador per a la tinença d'animals perillosos l'anterior Regidor delegat de Medi Ambient Sr. Comas, que es tingui en compte a l'hora de la seva tramitació.

3.- La gent afectada per a l'aplicació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de serveis socials no té gens clar la seva aplicació pel que, de cara a l’any que ve, s'hauria de millorar la regulació de la mateixa.

R: Contesta la Regidora delegada de Serveis Socials Sra. Ramon que es va dur a terme una reunió amb les persones afectades per a explicar la taxa i que li va donar la sensació que la gent quedà conforme amb dita reunió i explicació. La sensació d’un bon grapat de persones que varen anar a aquesta reunió no és la mateixa.

PREGUNTES.

1 .- Es recuperarà el servei que realitzava la Policia Local respecte els policies que anaven amb bicicleta per les platges del municipi?

R: Respon el Regidor delegat de Policía Sr. Mir que es tindrà en compte recuperar-ho per aquest estiu.

2 .- Ateses les queixes de l'aparcament de la plaça de les Munnares, ens agradaria saber que es pensa fer amb aquest tema?

3 - Es té coneixement a l’àrea de Medi Ambient que l'editorial del darrer núm. del BUSQUERET (febrer 2008), revista de divulgació ornitològica del GOB,parla del tema de l'exposició de les aus en captivitat durant la celebració de la passada fira? Hi ha discrepàncies serioses a l'hora d'aplicar la llei... però el que és al 100% il·legal és exhibir o engabiar espècies no caçables llevat d'excepcions amb alguns fringíl·lids (a la fira de Pollença hi havia una mèrlera que no ho és)...

  De totes maneres si la llei empara exhibir la resta d'espècies caçables pensam que l'Ajuntament de Pollença i la menys la seva àrea de medi ambient no ha d'emparar actuacions com aquesta  totalment contràries a el que ha de ser l'educació ambiental, i la protecció de la natura.

R: Respon el Regidor delegat de Medi Ambient Sr. Plomer que les intencions eren d'educació ambiental i de divulgació, i que la intenció sempre ha estat bona.  De les suposades intencions al resultat hi ha un bon troç, a més hem de recordar que encara vivim entre la natura (cada vegada menys) i no a una ciutat.

4.- Com està el tema del subministrament de l'aigua en el pous de Son Vila, atés que s'aproxima l'estiu i ens podem trobar amb problemes de mancança? I del pou del port de Pollença;a? I el subministrament de la Cala Sant Vicenç pel concessionari "Aigües Cala Carbó?

R: Respon el Regidor delegat de Medi Ambient Sr. Plomer que respecte el subministrament a la Cala sembla que hi ha un sabotatge a l'empresa perquè qualcú va tancar les claus de pas, s'ha entrat a les estacions de bombeig, s'han romput llums, etc ... sent aquestes actuacions que perjudiquen a tothom. Recentement ha hagut més retallades i no ha estat sabotatge sino manca de manteniment.

5 .- Com esta el tema de la regeneració de la platja de Cala Barques? I I'explotació de les platges del terme municipal per aquesta temporada 2008?

R: Respon el Regidor delegat de Medi Ambient Sr. Plomer que el plec per a l'explotació de les platges esta pràcticament definit.  Es porta a aquest ple d’abril.

7.- S'ha estudiat o es té prevista ja la solució respecte el trasllat de l'área de serveis socials?  Francisca va respondre que calia un estudi a fons... No tenim cap notícia de que s’estigui fent aquest estudi.

8.- Quan finalitzarà l'obra de les pistes de tennis?

9.- Què opina l'equip de govern respecte la informació sorgida respecte un vedat de caca a Formentor i les obres que hanb fet al camí de Cala Figuera?

10.- Es té coneixement que en un solar de Llenaire es produeixen abocaments?

11.- Ens poden informar de la denúncia formulada pels representants del personal respecte els contractes de d’assistència i serveis que formalitza l'Ajuntament denominats com "falsos autònoms" (per exemple, tècnic de medi ambient, tècnic del museu, etc ... ? es pensa treure i convocar aquestes places?

R: Respon el Regidor delegat de Personal Sr. Mir que s’està realitzant un estudi mitjançant el qual es valoren les places que haurien de figurar o no en plantilla, el qual serà objecte d'una negociació futura amb un possible catàleg de llocs de treball als efectes de reconsiderar l'estructura de la plantilla de personal, manifestant per altra banda que aquests contractes administratius de serveis i assistència són una figura prevista en la llei de contractes de les administracions públiques.

12.- Ens han arribat queixes respecte de la neteja en el port de Pollença.

R: Respon la Regidora delegada del Port de Pollença que desconeix ara exactament on pugui haver la brutícia perquè el servei es du a terme i que a vegades és més un problema de conscienciar la gent que, per exemple, tira les bosses de fems a les papereres.

13.- Tot i que s’està fent feina amb un nou reglament d'ocupació pública, s'ha de tenir en compte que aquest estiu s’haurà de fer complir la regulació vigent, normativa que en anys anteriors no s'ha complit.

14.- Atesa la consideració de l'escala del Calvari com un lloc privilegiat aquest hauria d'ésser un indret lliure deis objectes que treuen els comerciants sobre la mateixa escala.

15.- S'ha llevat l'estructura de fusta al costat de la torre d'Albercuix? i respecte la placa de la placa de la república s’ha fet alguna cosa? L’altre dia vaig pujar i vaig veure que l’artefacte segueix, la placa no està en tan mal estat com pensava.

16.- S'ha comprovat que s'han tallat moltes palmeres a un solar emplaçat a Llenaire, es tenia permís per fer-ho?

R: Respon el Regidor delegat de Medi Ambient Sr. Plomer que des de la seva area s'envia una carta al respecte, atès que hi ha gent que poda de forma indiscriminada però sembla ser que tenen l'autorització i que no obstant axó s’estarà al damunt.

17.- Per que la moció de la Plataforma Pro-Camins Públics relativa al catàleg de camins es va aprovar per Junta de Govern Local?

18.- Com es regula l'accés al camí de Ternelles per tal de poder transitar-hi?, havent presentat ja una sol·licitud pel registre al respecte

19.- Com esta l'assumpte del conveni en relació al camí de Síller? No es pot desviar per un traçat alternatiu?

R: Respon el Sr. Batle que la idea és recuperar i mantenir el camí original però que en primer terme s'ha de estudiar jurídicament el conveni que hores d'ara esta aprovat i signat, sent difícil dur-ho terme.

20.- Es té constància que s'estan realitzant unes obres dins ANEI devers el camí de Ternelles? Tenen llicència?

R: Contesta el Sr. Batle que dernanará la informació pertinent. Ahir ens informaven que no tenien llicència i que s’ha obert un expedient d’infracció urbanística.

21.- S’està executant l'obra emplaçada en el solar solar de Formentor? Es sol· licita que es prenguin les mesures adients perquè aquesta obra no continuí ates que esta plena d'irregularitats i els seus promotors no respecten la llei.

R: Contesta el Sr. Batle que el TAE (assessor jurídic) ha emes un informe al respecte, el qual pot sol·licitar.

Aquesta és l'obra que denunciam, es tracta d'un xalet que es fa Alfonso Cortina. 

 

 

 

22.- Com esta I'assumpte deis banys del pare Cecili Metel?

R: Contesta el Sr. Batle que es preveu que la setmana que ve estiguin en condicions.

23.- Com esta l'assumpte relatiu als desperfectes del collegi Miquel Capllonch?

R: Contesta la Regidora delegada d'Educació Sra. Sastre que hi ha una acta de recepció on ja s'assenyalaren aquests desperfectes de l'obra que encara no s'han solventat i que l'ernpresa hi fa feina; respecte la vidriera que va caure, es veu que I'alumini no estava ben posat.

Comentaris

Xesca Ensenyat

Actualitzat L'HIDROAVIÓ APAGAFOCS

Xesca Ensenyat | 25/04/2008, 14:45

Ha començat a sortir la novel·la Una altra vida, ambientada en els temps de la Dictadura. És un tema que silencien i que veten, i silencien i veten els continguts.
Pareix mentida que faci més de 30 anys que se va morir en Franco. Res no ha canviat.
Avui he penjat el capítol 3. Demà un altre.

Pepe

Correcció

Pepe | 24/04/2008, 15:48

He corregit un error que teniam a l'article, el promotor del xalet és Alfonso Cortina, no Alberto, el nom de l'empresa és SARDASCA.S.A

Pepe

Re: March, Cortina i Barceló

Pepe | 24/04/2008, 08:09

Sembla que m'he recuperat i que avui podré anar al ple, encara que no seré al 100%, com diu Garci encara podeu fer preguntes i precs.
Encara que les respostes no siguin les que caldria esperar és important ja que consten en acta i després no podran dir que no sabien res del tema, tard o temprà ens han de dir com van els seus estudis.

Garci

Re: March, Cortina i Barceló

Garci | 23/04/2008, 18:04

Francesc, totes les teves preguntes deuen ser retòriques, no deus esperar resposta, no?
La veritat és que és molt trist perquè tampoc demanem res molt difícil.
Feina en fan, quan s'ho troben tot i al darrer moment. Penses que seria millor prevenir i fer les coses amb temps i previsió? Doncs ho tens difícil amb aquest equip de govern.
Per cert, si voleu que demanem alguna cosa al ple ara hi sou a temps.

Francesc Bibiloni

Re: March, Cortina i Barceló

Francesc Bibiloni | 23/04/2008, 16:41

Hi ha moltes preguntes i poques respostes concretes, la majoria de termes s'han d'estodiar.
És que fins que no lis diuen res no s'ho miren? Quina feina fan?
Enserio és tan fàcil prendre u pel a l'ajuntament? Per que per lo que veig la mitat de les coses o no les saben, o s'han d'estodiar o no les contesten.

Director General Gerent de Fraus i Estafas als ciutadans.

El PP-UM és la Mort!

Director General Gerent de Fraus i Estafas als ciutadans. | 23/04/2008, 16:03

Plan Territorial de Mallorca=Tarta de cumpleaños PP-UM S.A.

Pepe

Compromisos

Pepe | 23/04/2008, 13:57

Hola estic KO per un virus a la panxa, esper poder estar recuperat demà.
Compromisos no significa el mateix per uns i altres.

Garci

Re: March, Cortina i Barceló

Garci | 23/04/2008, 11:50

Per cert, com està el compromís de Juanjo Mir de cada 3 mesos informar de l'estat de contes de l'ajuntament?
Des del compromís ja han passat 4 mesos.

Garci

Re: March, Cortina i Barceló

Garci | 23/04/2008, 11:43

Podeu escoltar a Ràdio Urxella la discussió i el debat sobre la nostra moció per fer una auditoria externa. Val la pena escoltar-ho.
Va ser rebutjada la moció amb els vots a favor d'EU-EV i del PP-UMP i els vots en contra d'UM-UNPI, PSOE i PSM.

http://www.migsanc.com/externos/alternativa/ple_20071220.htm

Garci

Re: March, Cortina i Barceló

Garci | 23/04/2008, 11:17

Crec que tots aquests poderosos ens maleiran.
Massa delictes contra la terra que no hauríem d'encarregar-nos nosaltres, sinó l'ajuntament.

Xesca Ensenyat

M'he horroritzada

Xesca Ensenyat | 23/04/2008, 09:29

Quan he vist la foto que publicau una sacsada d'horror ha desferrat bocins de gel o ametllons de la meva columna vertebral. Estic tan trasbalsada que no puc localitzar el lloc. És damunt les Arcades? Us agrairia que em fessiu la precisió al meu bloc, i que em donassiu permís per publicar la fotografia i em diguessiu qui és el seu autor.
Jo venia per una altra cosa: avui per celebrar sant Jordi he començat a publicar la meva novel·la Una altra vida al bloc; sortirà 'per entregues', com el Viacrucis. És una novel·la que mai no guanyarà el premi Pollença de narrativa. No sé si té unes altres virtuts.
Salut i república, companys.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb