URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Crisi a l'equip de govern (AJ080415)

Alternativa | 16 Juny, 2008 06:05 | facebook.com twitter.com

Com sabeu no podem publicar les actes de la Junta de Govern senceres ( llei de protecció de dades) i per tant fem un comentari i un resum (llevant noms i dades insubstancials).

Avui l’article és de la Junta de Govern del 15 d’abril de 2008, on el punt més important va ser va ser làprovació de clàusules per la contractació de la consultoria i assistència tècnica dels treballs de coordinació, assessorament i dinamització del Museu municipal de Pollença (o sigui de la directora del museu).

Es va Aprovar l'expedient per a la contractació conformement amb el plec de clàusules redactat a l'efecte, i es va sotmetre a informació pública al tauler d’edictes i al BOIB per termini de deu dies naturals.

A aquesta aprovació de clàusules per contracta a la directora del Museu hi ha dos temes importants, el primer del que parlarem a un article posterior és el de la irregularitat d’aquestes formes de contractacions que fa l’Ajuntament, i l’altre és que a la mateixa Junta de Govern no va assistir Biel Cerdà (PSM) regidor de Cultura i màxim responsable del museu, que no havia estat avisat d’aquest punt de l’ordre . El tema és molt greu i es una mostra més del funcionament d’UM-UNPI i del seu respecte als socis de govern, ja seria hora que aquests reaccionessin i demostressin al senyor Joan Cerà i Martí Ochogavia que només són cinc de disset regidors.

Com comentava al darrer molt interessant número la revista Sa Plaça això ha provocat a més a més del malestar d’en Biel Cerdà, la creació d’una comissió de seguiment del pacte per tal de vigilar-se d’aprops uns a altres. Al mateix article de Sa Plaça parla d’altres causes de malestar; les múltiples irregularitats a nivell econòmic, com el dèficit de més de 100.000 euros i que les àrees del PSOE i PSM no tenen pressuposts per envestir una gestió nova. Tal vegada si haguessin aprovat nostra moció d’auditoria hara es trobarien en millor situació.

 Un any ja

 

 

A continuació resum de la mateixa Junta de Govern.

Altres temes de la mateixa Junta.

- Concessió de 17 llicència urbanística i es deneguen 4 fora d’ordenació.

- Es varen aprovar unes despeses extres no registrades de 24.60676 euro, la majoria corresponents a la policia local (quasi 17.000) i també a Electrica Bahía (quasi 5000 euros)

- Es va aprovar les següents despeses de GESA i TELEFÒNICA : 6.067.94 euros

- Es va aprovar la certificació número 4 del projecte “Millora infraestructures de serveis urbans carrer Pescadors del Port de Pollença” presentada per l´entitat “Llabrés Feliu Obra Civil S.A.”, , per import de 120.035,43 €.

- A proposta del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Jaume Plomer Salas, els reunits acorden acceptar el pressupost presentat per l´entitat “JCV ”, ,per a la realització de l’activitat de control de plagues al municipi, per un import de 9.369,24 € IVA inclòs.

- A proposta del regidor delegat de Policia, Sr. Joan Josep Mir Polar, els reunits acorden autoritzar l’adquisició de cartutxos, porta carregadors, fundes, armilles i pistoles per un import total de 6.880,00 €.S’aprova igualment la proposta corresponent a pràctiques de tir, amb un cost de 14 € per agent i dia.

- A proposta del regidor delegat de Cultura, Sr. Gabriel Buades Cerdà, els reunits acorden acceptar els pressuposts presentats per l´entitat “Til Teatre Elàstic Nou s.l.”, encarregada de la gestió del X Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca 2008, per a la contractació de les companyies participants i l’organització i publicitat del festival, per un import total de 5.254,80 €.

A proposta de la regidora de Normalització Lingüística, Sra. Catalina Campomar Escalera, els reunits acorden abonar, la quantitat de 375€, en concepte d’honoraris per haver estat membres del jurat dels Premis Pollença de Literatura 2007, a 9 persones

A proposta del Regidor delegat d’Esports, Sr. Miquel Ramon Amengual, els reunits acorden cedir al Sr. P B C, , en representació de l’associació “Esos Kuernos Rock”, les instal·lacions de Can Escarrintxo per a la celebració d’un concert dia 10 de maig de 2008, així com 50 barreres, un cadafal, un projector, 6 taules i 20 cadires, 5 contenidors, 5000 tassons reciclables, el servei de la Policia Local i Protecció Civil i la posterior neteja de les instal·lacions. Finalment aquest concert es va fer al poliesportiu ja que can esxarrintxo no era en condicions.

A proposta de la regidora delegada de Mediació Cultural, Sra. Catalina Campomar Escalera, els reunits acorden pagar la quantitat de 30 € dues persones, per les hores efectuades com a monitores durant el mes de febrer de 2008 en el Taller de Conversa.

A proposta del regidor delegat de Cultura, Sr. Gabriel Cerdà Buades, els reunits acorden pagar 150 €,, per les conferències realitzades al XV Curs d´Història de Pollença titulat “Protagonistes Invisibles. Una Història de les dones a Pollença” a nou persones.

A proposta de la regidora delegada d’Educació i Joventut, Sra. Maria del Mar Sastre Llompart, els reunits acorden el pagament de 480 € al Sr. J V P, en concepte d’honoraris per les xerrades informatives dins el programa de prevenció de drogodependències.

A proposta del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Jaume Plomer Salas, la Junta de Govern adopta el següent acord: Donar continuïtat al programa de becaris de l’Àrea de Medi Ambient, amb la convocatòria de 3 places per a becaris universitaris; les beques es comprendran d’un temps de 200 hores cada una, amb un cost total de 3.600 € a raó de 1.200 € per beca.

Vist l’acord adoptat per Junta de Govern en sessió de 1r. d’abril de 2008 d’inici d’expedient sancionador a l’entitat “Construcciones Gómez Cifre S.L.” per ocupació de la via pública sense autorització en data de 22 de març.

Atès que s’ha abonat la liquidació corresponent.

Atès que no hi concórre el supòsit que va donar lloc a l’inici de l’expedient

Vista la proposta de l’instructor.

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer.- Resoldre l’expedient sancionador incoat en data de 1r. d’abril de 2008 a l’entitat “Construcciones Gómez Cifre S.L.”, per no haver-hi supòsit de fet per iniciar l’expedient.

Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats, instructor i secretari de l’expedient.

Vist l’acord adoptat per Junta de Govern en sessió de 4 de març de 2008 d’inici d’expedient sancionador a l’entitat “ Vius Balear de Construccions S.L.” per ocupació de la via pública sense autorització en data de 16 de febrer.

Atès que s’ha abonat la liquidació corresponent.

Atès que no hi concórre el supòsit que va donar lloc a l’inici de l’expedient

Vista la proposta de l’instructor.

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer.- Resoldre l’expedient sancionador incoat en data de 4 de març de 2008 a l’entitat “Vius Balear de Construccions s.l.”, per l’ocupació de dia 16 de febrer, per no haver-hi supòsit de fet per iniciar l’expedient.

Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats, instructor i secretari de l’expedient.

Vist l’acord adoptat per Junta de Govern en sessió de 4 de març de 2008 d’inici d’expedient sancionador a l’entitat “Vius Balear de Construccions s.l.”, per ocupació de la via pública sense autorització en data de 31 de gener.

Atès que s’ha abonat la liquidació corresponent.

Atès que no hi concórre el supòsit que va donar lloc a l’inici de l’expedient

Vista la proposta de l’instructor.

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer.- Resoldre l’expedient sancionador incoat en data de 4 de març de 2008 a l’entitat “Vius Balear de Construccions s.l.”, per l’ocupació de dia 31 de gener, per no haver-hi supòsit de fet per iniciar l’expedient.

Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats, instructor i secretari de l’expedient.

Vist l’acord adoptat per Junta de Govern en sessió de 18 de març de 2008 d’inici d’expedient sancionador a l’entitat “Construccions Albullansa s.l.” per ocupació de la via pública sense autorització.

Atès que per acord de Junta de Govern de dia 4 de març es va incoar un procediment sancionador per la mateixa infracció.

Atès que no es pot sancionar dues vegades pel mateix fet, pel principi del non bis in idem.

Vista la proposta de l’instructor.

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer.- Resoldre l’expedient sancionador incoat en data de 18 de març de 2008 a l’entitat ““Construccions Albullansa s.l.”, atès l’expedient sancionador incoat en data de 4 de març de 2008, amb identitat de fet, subjecte i objecte.

Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats, instructor i secretari de l’expedient.

Vista la comunicació de la Demarcació de Costes en Illes Balears en la qual interessa informe relatiu a la sol·licitud del Sr. A G M d’autorització per a l’ocupació de béns de domini públic marítimo-terrestre estatal amb instal·lacions de temporada (punt de fondeig), per a l’any 2008, en un tram de costa denominat badia de Pollença del terme municipal de Pollença.

Vist l’informe emès per l’Àrea de Medi Ambient.

La Junta de Govern adopta el següent acord:

Primer.- Informar desfavorablement la petició d’acord amb l’informe de l’Àrea de Medi Ambient.

Segon.- Traslladar aquesta resolució a la Demarcació de Costes.

Comentaris

Pepe

Re: Crisi a l'equip de govern (AJ080415)

Pepe | 17/06/2008, 08:40

Crec que en Joan Olives ha estat una persona que ha gaudit de la seva vida i ha estat capaç de realitzar els seus projectes vitals.

Quan vaig arribar a Palma vaig gaudir dels Chaplin, com cinèfil ha estat molt trist el tancament de les sales de cine al centre de les ciutats. Cada vegada tenim més sales, més petites i totes a centres comercials posant les mateixes insulses pel·lícules comercials.

SANTIAGO

UN HOMBRE COMPROMETIDO

SANTIAGO | 17/06/2008, 05:06

Un infart ens deixa sense Joan Olives
(DIARI DE BALEARS)
El conegut empresari, propietari dels ja desapareguts Multicines Chaplin, entusiasta gastrònom i enòleg, morí ahir a Palma a 59 anys
El món del bon cinema i de la bona taula està de dol. Un atac de cor s’endugué ahir de manera sobtada Joan Olives Mercadal, un dels homes més entusiastes d’aquests camps.

Amb 59 anys, Olives havia dedicat la vida a les seves passions: la política, el cinema i la gastronomia. I sembla que aconseguí ser feliç, o almanco, era la sensació que transmetia a tos aquells que van tenir el gust de conèixer-lo.

Nascut a Menorca, enginyer tècnic de mines de carrera, va ser secretari de finances del PCE a les Balears entre 1973 i 1977. Un any després, però, encetava un dels seus grans somnis: el 29 d’abril obria les portes de la primera multisala de cinema existent a Mallorca, els coneguts Chaplin, de la seva propietat, i mai no oblidà quina va ser la primera projecció: la francoitaliana Sacco e Vanzetti.

Durant anys es va desviure pels seus multicines i aconseguí que una de les més conegudes iniciatives fetes en aquest camp a les Illes, les 12 hores de cinema de terror no passassin de moda durant més de 20 anys, fins que, el 24 de juny del 2004, un anunci sorprenia els ciutadans: els Multicines Chaplin tancaven per vacances per primer pic en 26 anys. Massa competència i grans centres comercials amb immenses sales de cinema que enfonsaven els més petits. La notícia no era bona i, en efecte, Olives n’anunciava el tancament definitiu un mes després.

"Les ocasions per unir cinema i bon menjar sempre s’han d’aprofitar", solia dir, i de vegades havia organitzat jornades per combinar ambdues coses, així que, quan quedà sense el cinema, no es donà per vençut i es decantà cap a la taula.

Va ser llavors quan aquest membre fundador de l’Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca ampliava el celler particular i l’obria al públic i, a més, feia realitat un altre dels seus somnis: obrir el restaurant Malvasia, de què, a més de propeitari, era el cuiner per compartir amb aquells que ho volguessin el seu amor per la bona cuina.

Joan

Màfia russa

Joan | 16/06/2008, 11:25

La Tambovskaia és l’I+D+I mallorquí.És l'excel·léncia turística tant desitjada pels hotelers i empresaris d'aquí i és l'admiració de bona part de la societat mallorquina què veu en ells uns "creadors de riquesa".

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb