URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Despeses, disciplina, zona saturada, reclamació... (AJ 080506 a)

Alternativa | 09 Juliol, 2008 06:00 | facebook.com twitter.com

Com sabeu no podem publicar les actes de la Junta de Govern senceres ( llei de protecció de dades) i per tant fem un comentari i un resum (llevant noms i dades insubstancials).

Avui l'article és de la Junta de Govern del 6 de maig de 2008, l'hem dividit en dos ja que a aquesta Junta es varen tractar molt de teme.

Mentre seguim sense pressuposts del 2008, les despeses sense pla i sense control segueixen igual a l'Ajuntament, a pesar d'extrajudicials, de la crisi i del forat econòmic tot segueix igual.

En primer lloc es va corregir un error de l’acta de la sessió anterior (sessió ordinària de dia 15 d’abril de 2008). no s'havia transcrit la relació de despeses. Unes despeses de 216,761, 23 euros (podeu consultar el llistat en pdf) Hi ha despeses de tot tipus però m’he entretingut en sumar sopars, refrescs queviures... Petites quantitats que arriben a sumar 15.097 euros, que no estan malament per un Ajuntament en crisi. Crec que si feu una ullada al llistat de despeses, aquest no sembla un Ajuntament en crisi. Quan  varen demanar un pla d’austeritat Joan va dir que estava d'acord però a l’hora de la veritat res de res.

Entre les despeses les més importants són els famosos 18.403 euros (50% temporada 2007 focs artificials) més 5.220 euros del correfoc.14.026 euros d’enrajolat del Costa Llobera i Joan Mas,19.746,85 euros per activitats esportives, 29.342,65 euros en reformes al Joan Mas.

 A la mateixa acta es va aprovar una relació de despeses de 241.783 euros (podeu consultar llistat en pdf). Destaquen els 12.000 euros del servei d’ajuda a domicili, els 37. 402 de neteja viaria, els 20.646 euros de equips de so i llum de la FIRA. Relació en pdf. També es va aprovar unes despeses de 20.208,34 euros de despeses extres 18.898,02 euros de  despeses de GESA i TELEFÒNICA,

 Es varen concedir 21 llicència urbanística.

Al punt  de disciplina urbanística a aquesta junta es va aprovar un canvi la tramitació dels propers expedients de disciplina urbanística a més d’ Antoni Ortiz Giner es nomenarà Instructor i Secretari dels mateixos a Joan Jiménez Ignacio,TAE assessor jurídic.

De totes maneres de moment segueix una gran inactivitat a aquest tema i fa mesos que no ha arribat cap expedient a les Juntes de Govern.

Es va donar compte dels informes tècnic i jurídic emesos en relació a la sol·licitud del Sr. Pere Ferrer Dupuy, actuant en nom i representació de l’Associació de Petit i Mitjà Comerç de Mallorca (PIMECO) relativa a informació respecte els treballs d’adaptació del PGOU al PTI, pel que fa a l’ús comercial així com sol·licitud de declaració de zona saturada (exp. núm. 117/08).

Hi ha grans comerços (lidl, mercadona...)molt interessats en obrir centres al polígons "industrial" ja veurem que passa.

A proposta del Regidor delegat de Cultura Sr. Gabriel Cerdà Buades els reunits acorden aprovar un pressupost de despeses de 1.200 € per a la realització de vuit conferències en el marc de l’Any Guillem Cifre de Colonya. La comparació d’aquests 1200 euros amb altres despeses marca el valor de la cultura (130 menús de la cabalgata de reis varen costar el doble)

Es dóna compte del moviment de Caixa que ha tingut lloc des de la Junta de Govern de dia 18 de març de 2008, amb uns ingressos de  547.935,25 €  i unes despeses de  2.316.590,81 €.

Després hi ha una resolució de reclamacions de particulars ( el mal estat d'algunes infraestructures municipals es paga):

 - A un ciutadà se l’indemnitza pels danys soferts en el seu vehicle com a conseqüència del impacte del contenidor de fems que es va veure desplaçat pel vent . 597’40´-€.

- A altra ciutadana que mentre anava passejant pel C/ Gregal del Port de Pollença va ensopegar amb una comporta d’enllumenat de la voravia que estava enfonsada, a l’alçada de l’edifici Oliveres, produint-se una contusió a la cama esquerra. 76´-€.

- A altra ciutadana que va caure en ensopegar amb un bot i una tapa de clavegueram que sobresurt en creuar pel pas de vianants del carrer Alcúdia cantonada amb el carrer Miquel Bota totxo, 1.193´28´-€.

- A altre pels danys soferts en el seu vehicle com a conseqüència del impacte amb el sot creat a l’haver-se desplaçat la tapa de clavegueram, al carrer Llimonera, cantonada Passeig Saralegui, del Port de Pollença, 148’26´-€.

- A altre, pels danys soferts en el seu vehicle matrícula com a conseqüència del impacte amb el sot creat a l’haver-se desplaçat la tapa de clavegueram, al carrer Cavall Bernat, del Port de Pollença. 1.378’56´-€.

- Expedient sancionador Residus Sòlids Urbans  a una la finca rústica on, s’acumulaven materials i maquinaria d’obra. Sanció per import de 1.500´-€, per la comissió de la infracció greu prevista a l’art.

- Expedient sancionador Animals Domèstics  Dos cans circulant sense cadena dels animals, i que procedia la seva consideració com a potencialment perillosos atès el seu temperament (evidenciat amb el presumpte atac a unes ovelles). Una sanció greu per import de 1.200´-€.

 A més es varen aprovar la tramitació urgent del procediment per a l’atorgament de l’autorització de l’explotació dels serveis de temporada del litoral d’aquest terme municipal de Pollença (platges) i  del servei salvament i socorrisme per a l’any 2008 (A continuació).

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 A la Junta es va resoldre una reclamació interessant presentada contra el plec de condicions de les platges. A la reclamació  es manifestava, bàsicament, que hi hagi les mateixes tarifes pels mateixos serveis per a totes les platges; la manca d’una ordenança fiscal pels serveis de temporada; l’estudi econòmic d’ingressos estimats totalment allunyat de la realitat i arbitrari així com amb un ús poc freqüent dels elements nàutics a vela i la inclusió del servei de tovalloles a Formentor.  


La reclamació va ser desestimada amb les segúents raons:

 

1.- Que hi hagi la mateixa tarifació a totes les platges:

            La definició de preu és un acord entre el comprador d’un bé o servei i el venedor del mateix. En tant existeix una major demanda de servei a les platges de Formentor en relació a la oferta existent, així com una menor oferta en proporció donades les característiques de la platja, el preu és més elevat.

A més, la tipologia d’usuari de les referides platges sol disposar d’un nivell adquisitiu més elevat, pel que la proporcionalitat del preu és adient ( o sigui que ja sabeu els pobretons no anam a la platja de Formentor) Per altra banda, aquest preu no es pot considerar discriminatori en tant és un servei opcional, d’adquisició no obligatòria per part dels usuaris de la platja, pel que queda a criteri discrecional de cadascú l’adquisició del mateix o no.

En la mateixa línia, la demanda d’aquests serveis existent a Sant Vicenç és més reduïda que a la resta de platges, pel que el preu unitari per assegurar una demanda suficient ha de ser inferior .../...

 

2.- Manca d’una ordenança fiscal:

            Existeix una ordenança vigent de l’any 2003 (BOIB 178 de dia 27 de desembre de 2003), actualment en procés d’actualització de preus i serveis.

 

3.- Estudis d’ingressos arbitraris i allunyats de la realitat:

         Pel fet de no existir un mecanisme objectiu de control d’ingressos de les explotacions per part dels concessionaris, els estudis d’ingressos són una aproximació completament estimativa dels mateixos .../.... Aquesta resposta és simplement genial, esper que un dia es recuperio la gestió de les platges per part de l'Ajuntament i ja veurem quins són els ingressos reals.

             

4.- Paràmetre d’ús molt reduït en l’estudi econòmic:

            El paràmetres d’ús (hores dia) és un dels factors de càlcul que ajuden a aproximar el rendiment que es pot extreure de l’explotació. El supòsit per establir el tipus mínim estableix que TOTES les instal·lacions s’arrenden TOTS els dies una quantitat de temps PROMITJA estimada, sense comptar els dies de pluja o mal temps meteorològic (en els que l’arrendament és nul), els dies ennuvolats (en els que l’arrendament és molt inferior), ni altres supòsits.

            Així, aquest paràmetre és aproximatiu i promitjat al llarg de tota la temporada.

            Una altra forma estrictament correcta de fer aquest càlcul suposaria aplicar un paràmetre mensual d’ocupació, que tengui en compte la demanda real (a mesurar a peu de platja), el temps meteorològic, així com altres factors de difícil mesura (demanda en dies festius, ponts, etc). Per aquest motiu, s’ha optat tècnicament per un paràmetre promig estimatiu.

 

5.- Arrendament de tovalloles a Formentor:

            Des de l’any 2005, arran d’una denuncia de Demarcació de Costes per dur a terme una activitat econòmica a la platja de Formentor (arrendament de tovalloles), l’arrendament d’aquest servei s’ha anat incloent en la sol·licitud anual d’autorització, no havent estat denegada en cap dels anys que ha estat sol·licitada per l’entitat competent.

Certament, una tovallola és una prenda de roba personal, que pot ser arrendada si es considera oportú. El fet de tractar-se o no d’una instal·lació pot regir-se pel mateix criteri pel qual es sol·licita a Demarcació de Costes autorització per a dur a terme l’activitat d’escola de vela, consistent en l’arrendament de cursos i similars, immaterials, que no essent instal·lacions, s’autoritzen anualment.../...”

 


 

El rellotge fa més d'una setmana que no funciona, igual és una metàfora per que a Pollença sembla que el temps s'aturat fa anys.

Fotografia que ens ha enviat Ochi (gràcies per la teva aportació).

 

 

-  Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 259 de dia 23 d’abril de 2008.

“Vist el projecte d’instal·lacions temporals en les platges del terme municipal de Pollença, amb els seus documents integrants, redactat per l’arquitecte municipal Sr. Rafel Balaguer Galmés, així com vists el plec de condicions econòmico administratives i tècniques que ha de regir el concurs per l’explotació dels serveis de temporada del litoral d’aquest terme municipal (platges) per a l’any 2008.

Vista l’autorització de la Demarcació de Costes en Illes Balears (RGE núm. 2310 de data 25.03.08) per a l’ocupació de béns de domini públic marítim-terrestre estatal per a l’explotació dels serveis de temporada per al present any en el litoral d’aquest terme municipal, amb les prescripcions i condicions establertes. 

Atès l’imminent inici de la temporada turística es considera procedent agilitzar la tramitació per via d’urgència del procediment relatiu a l’atorgament d’autorització temporal de les esmentades instal·lacions i atès el disposat en el punt tercer de la resolució de batlia núm 478 de dia 6 de juliol de 2007 (BOIB núm. 129 de 25.08.07), fent ús de les atribucions que legalment tinc conferides per la present

RESOLC: 

1r.- Declarar la tramitació urgent del procediment per a l’atorgament de l’autorització de l’explotació dels serveis de temporada del litoral d’aquest terme municipal de Pollença (platges) per a l’any 2008, atès l’imminent inici de la temporada turística que fa necessari i urgent el disposar de les instal·lacions en les degudes condicions de funcionament. 

2n.- Aprovar el projecte tècnic i el plec de condicions econòmico administratives i tècniques que ha de regir el concurs, mitjançant procediment obert i via d’urgència, de   l’explotació dels serveis de temporada del litoral d’aquest terme municipal (platges) per a l’any 2008.

3r.- Sotmetre a informació pública el plec de condicions al tauler d’edictes i BOIB per termini de cinc dies naturals a efectes de reclamacions i convocar, simultàniament, el concurs de les obres esmentades, tal com disposa l'article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

4t.- Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l’adjudicació de la referida autorització.

 

5è.- Donar compte de la present resolució a la primera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als efectes pertinents.”

 

Els reunits resten assabentats. 

- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 265 de dia 24 d’abril de 2008.

“Vist l'expedient de contractació del servei de salvament i socorrisme de les platges del terme municipal de Pollença per a la present temporada 2008 i atès l’imminent inici de la temporada turística es considera procedent agilitzar la tramitació per via d’urgència del present procediment als efectes de disposar del servei del servei de prevenció d’accidents,  vigilància,  salvament i socorrisme, tant a la sorra com a l’aigua, dins el que es considera zona de bany,  a les platges del terme municipal de Pollença.    

Vist el disposat en el Decret Autonòmic 2/2205, de 14 de gener, de mesures mínimes de seguretat i protecció de les platges i zones de bany de la CAIB.

Atès el disposat en el punt tercer de la resolució de batlia núm 478 de dia 6 de juliol de 2007 (BOIB núm. 129 de 25.08.07), fent ús de les atribucions que legalment tinc conferides per la present

RESOLC: 

1r.- Declarar la tramitació urgent del procediment per a la contractació del servei salvament i socorrisme de les platges per a la present temporada 2008, atès l’imminent inici de la temporada turística que fa necessari el disposar de l’esmentat servei en les degudes condicions de prestació als usuaris de les platges.  

2n.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir el concurs, mitjançant procediment obert i tramitació urgent del servei de salvament i socorrisme de les platges del terme municipal de Pollença per a la present temporada 2008. 

3r.- Sotmetre a informació pública el plec de condicions al tauler d’edictes i BOIB per un termini de deu dies naturals a efectes de reclamacions i convocar, simultàniament, el concurs de la prestació del servei esmentat, tal com disposa l'article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

4t.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 553.227011 del vigent pressupost prorrogat 2007.

5è .- Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l’adjudicació de la referida prestació del servei de socorrisme i salvament. 

5è.- Donar compte de la present resolució a la primera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als efectes pertinents.”

Comentaris

Pepe

Interessant

Pepe | 09/07/2008, 23:17

Carta de Carme Galmés Manresa. Son Servera al DdM

Reflexions sobre urbanisme

Pareix ésser que un dels objectius de la nova consellera Ma. Lluïsa Dubon és començar a aplicar la llei de disciplina urbanística a Mallorca.
Aquesta llei, que data del 90, quasi mai ha estat aplicada ni per part del Consell, que té competències en sòl rústic, ni per part dels Ajuntaments al sòl urbà.
Ara s´estan duent a terme les primeres demolicions de construccions il.legals a sòl rústic o protegit, és a dir, de construccions que no tenien cap tipus de permís per executar-se. Els que estimam Mallorca pensam que tal vegada així la gent se n´adoni que no se pot fer el que un vulgui sino que hi ha unes normes a seguir.
Als Ajuntaments la disciplina urbanística així com cal no s´aplica pràcticament mai, bé per falta de medis, per interessos particulars o per pressió popular. És irònic que les sancions per infraccions urbanístiques no s´apliquin ja que aquestes reportarien uns ingressos que els Ajuntaments necessiten per sobreviure. Les lleis estan fetes per complir-se sino no tenen raó d´ésser. Hi ha un article que conmina als ajuntaments a obrir expedients de caducitat si una obra no està executada en 2 anys (3 si demanen pròrroga), això no s´ha aplicat mai i ja és ben hora que se comenci. L´incumpliment d´aquest tràmit (per desidia del departament d´urbanisme, perquè significa molts de papers a omplir i no hi ha personal suficient?) ha fet que Mallorca estigui plena de construccions mig acabades que enlletgeixen els pobles, promocions d´apartaments o bucs abandonats durant anys. Es una imatge nefasta per una illa que vol atraure un turisme de qualitat. Els promotors que les abandonen ho fan segurament per conveniència, per pura especulació i sabent que la seva actuació no serà sancionada. A vegades també se treuen llicències per usar més endavant quan preveuen que les condicions urbanístiques d´aquell lloc poden canviar i perjudicar-los.
Si s´aplicàs aquest article se podria frenar l´especulació urbanística però els Ajuntaments necessiten tenir un departament amb mitjans personals i econòmics per aplicar la disciplina. També, sobretot en els pobles petits, és essencial que aquest departament estigui format per persones alienes al poble, sense cap tipus de lligam amb els veïns.
La llei i el procediment administratiu protegeixen massa als posseïdors d´una llicència; aquests adquireixen un dret quasi intocable però molt sovint no compleixen amb els seus deures; un exemple molt clar és el dret d´urbanització simultània: moltes de vegades els promotros construeixen amparant-se en aquest dret i llavors deixen la dotació de serveis mig feta. Això ha destrossat molts d´indrets de Mallorca i ha causat molts de perjudicis als compradors que mai són informats dels problemes en què es poden trobar, sobretot si són estrangers i no coneixen la zona ni les mangarrufes que fan els promotors per vendre una casa. És evident que el sistema de compraventa també necessita que se controli més i que si hi ha actuacions fraudulentes sigui molt més fàcil que l´infractor sigui sancionat.
En resum, l´urbanisme a Mallorca i a Espanya ha de millorar, s´ha de controlar més tot el procés d´obtenció de llicències (no permetent per exemple les llicències per decret de batle) i s´ha d´aplicar amb fermesa, per tot i per a tots, la llei de disciplina urbanística.
Esperem que aquestes demolicions siguin només el principi d´un canvi molt més profund.

Pepe

Catàleg

Pepe | 09/07/2008, 23:13

Avui he començat a llegir la informació del catàleg de camins que s'aprovara en un proper ple, és molt interessant, ja la comentarem.

Garci

Mirau que he trobat.

Garci | 09/07/2008, 15:35

Pollença. La junta de govern es comprometrà a agilitar el catàleg de camins

1/Març/2008 / DIARI DE BALEARS / DIVERSOS (LOCAL)

Pepe

Pep

Pepe | 09/07/2008, 15:24

Pep quan varen publicar la primera acta de la Junta de Govern va haver tècnics de l'Ajuntament (falsos autònoms) que es varen molestar i van marejar a tothom. La secretària em va passar un informe amb un munt de sentències sobre el tema. Tal vegada hi ha dades a les Juntes (infraccions, multes...) que si que es protegeixen a la llei de dades, però precisament els que s'havien molestat, legalment no es podien queixar per la seva condició d'autònomes que fan una feina per l'Ajuntament i cobren doblers públics. De totes maneres vaig decidir evitar polèmiques estèrils i fer un resum de les actes sobre tot deixant les inicials en el cas de les factures a particulars i lleven temes menors (guals, taxis...). No obstant si teniu qualsevol dubte als comentaris es pot resoldre.

Pepe

Tomeu

Pepe | 09/07/2008, 15:16

Hola Tomeu estic d'acord, el que fa falta és sobre tot un pla d'austeritat i reduir les despeses en festes i populismes diversos. Mentre hi ha regidors que al manco s'ajusten al seu pressupost i pens que Biel el fa, altres un any més crec que ja s'han passat de pressupost.

Monopoli Eroski.

"Monopolio en la distribución: Mallorca afectada" | 09/07/2008, 15:08

Hola Fralokus, la "Comisión Nacional de la Competencia" ja va fer un informe on deia que " la operación (compra de Caprabro per part d'Eroski) no obstaculiza el mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados afectados y que de acuerdo con la ley 16/1989 de Defensa de la Competencia, no existen motivos para oponerse a la operación notificada"

I això a pesar de que a Pollença Eroski concentr actualment el 60% de la superfície comercial ( a Felanitx el 70% i a Andratx el 90%).

L'informe es fonamentava en un acte de fe també ja que deia que havia competidors amb una fort presència i projecció futura que podien actuar de contrapés.

Aquestes dades són d'un article de Bernardo Rabassa Asenjo; "Monopolio en la distribución: Mallorca afectada" al Balears del 31 de gener. El tenia guardat per fer un article algun dia sobr el tema. L'he penjat en pdf si els vols llegir a l'enllaç.
Per cert un dia hem d'activar aquesta possibilita a la pàgina web no?

fra lokus

Re: Despeses, disciplina, zona saturada, reclamació... (AJ 080506 a)

fra lokus | 09/07/2008, 14:23

Polítiques progressistes?

Amb les "miembras"

ja ho tenen tot fet.

Garci

Re: Despeses, disciplina, zona saturada, reclamació... (AJ 080506 a)

Garci | 09/07/2008, 12:13

En Toni té tota la raó. On és el gir a l'esquerra? i les polítiques progressistes? Si fins i tot voten en contra de la cooperació internacional, de llevar el crucifix de la sala de plens, etc. etc...

Pareix que UM ha engullit a PSOE i PSM.

Toni

Vergonya

Toni | 09/07/2008, 09:50

Tenim un govern amb etiqueta de Progresista, amb polítiques que recorden les pitjors del PP.

pep torro

Llei de proteccio de dades.

pep torro | 09/07/2008, 09:09

Però no quedar clar em el cas "bitel" que els correus-e de Francesc Quetglas, al ser ell una persona pública, els seus correus-e també?.
No son públiques aquestes actes de la junta de govern?.

Tomeu

Despeses en cultura

Tomeu | 09/07/2008, 08:02

Quan es compara la despesa en conferències amb la despesa en sopars, es de justícia posar en valor que s'ajusti el pressupost en cultura i criticar que altres regidors facin soparots. No perque encara criticarem que en Biel gasti massa poc...

fra lokus

Re: Despeses, disciplina, zona saturada, reclamació... (AJ 080506 a)

fra lokus | 09/07/2008, 07:22

Per cert, a fet l'Ajuntament alguna consulta al Tribunal de Defensa de la Competència que una Marca Comercial tingui fins a 4 establiments comercials (dos de gran tamany) en un mateix municipi, i que això hagui suposat un increment dels preus??? Si podeu comparau els preus del SYPs que tenen Mercadona o LIDL com competència directa i els que no la tenen.

fra lokus

Re: Despeses, disciplina, zona saturada, reclamació... (AJ 080506 a)

fra lokus | 09/07/2008, 07:18

ha, ha.

Supòs que la zona saturada serà de preus molt cars, volem preus barats com en els altres municipis

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb