URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Pedregueret de Bòquer, Platges (AJ080520)

Alternativa | 07 Agost, 2008 06:01 | facebook.com twitter.com

Com sabeu no podem publicar les actes de la Junta de Govern senceres ( llei de protecció de dades) i per tant fem un comentari i un resum (llevant noms i dades insubstancials). Portam una mica de retard als articles de les juntes, que esperam poder solucionar aquest mes d’agost.

A aquesta Junta destaquen els 29.000 euros que arriben del Consell Insular, Patirmoni i Identitat Cultural per les excavacions de Bòquer. Comentaris en vermell.

Avui l'article és de la Junta de Govern del  20 de maig de 2008

 URBANISME

- 17 Llicències a particulars, que podeu veure al pdf

- Hi ha una denúncia referent a un litigi sobre propietats al camí de Marina.

 Una Junta més sense que arribi cap expedient de disciplina urbanística.

HISENDA.

Hi ha un llistat de despeses per valor de 210.192,82 euros.

Les despeses més destacades ( el llistat complet al pdf ) són:

        - Lots Nadal: 9.998,41 euros.

        - 50% focs artificials temporada 2007: 18.403,58 euros.

        - Contracte manteniment absis informàtica S.L. 2008: 14.810,02.

        - Neteja viaria Port abril: 24.997,68

        - Neteja viaria Pollença, abril: 12.952,44

Si pensam que LUMSA l'empresa que fa net paga una misèria de sous i la brutor que podem trobar al municipi, hi ha alguna cosa que no funciona.

- Es va aprovar una relació de despeses extres no registrades per valor de 32.265,30. Destaca  una despesa de 29.467,48 euros destinats a la policia local (pdf)

- S’aproven despeses de GESA i TELEFÒNICA per valor de 27.674,70 euros.

Certificacions d’obra

Els reunits acorden aprovar la certificació núm.2 del projecte “Aparcament Vicenç Buades” presentada per l’entitat “Amer e Hijos S.A per import de 23.282,64

Es dóna compte del moviment de Caixa que ha tingut lloc des de la Junta de Govern de dia 18 de març de 2008, amb uns ingressos de 1.031.551,70 €  i unes despeses de 726.919,64  €.

S’aprova la modificació núm. 2 del pressupost prorrogat de 2007 per generació de crèdit, de 29.000,00 € del Consell;  Patrimoni i Identitat Cultural, pel projecte Pedregueret de Bóquer.

S’aprova una relació de declaracions de fallit i incobrabilitat de crèdit presentada per la Recaptació de Tributs de la CAIB de 24 persones per valor d’uns 10.400 euros.

S’autoritzen diferents ocupacions de la via pública:

- A la Via Pollentia 19 (Restaurante “Pasta & Pizza), els reunits autoritzen l’ocupació de 34 m2. El que encara no han contestat, el varen preguntar al ple de maig és si tenen permís per posar la instal·lació de fusta que han instal·lat.

- Al carrer Miquel Bota Totxo 6 de Pollença (Café 14:40), els reunits autoritzen l’ocupació de 8 m2 i 2 jardineres.

- Per ocupació de via pública amb taules i cadires davant el local denominat “Pascalino”, els reunits acorden autoritzar l’ocupació al carrer Almirall Cervera (18 taules i 72 cadires) i al Passeig Anglada Camarasa (12 taules i 48 cadires).

- “Cafe Capuchino 1919 sl” en la qual demana permís d’ocupació de via pública els reunits acorden autoritzar la ocupació amb 10 taules i 40 cadires al Passeig Anglada Camarasa i 12 taules i 38 cadires al carrer Llevant.

- Autoritzen l’ocupació al carrer Roger de Flor 47 (20 m2) i Almirall Cervera (16 m2) autoritzen l’ocupació.

- Per ocupació de la via públic amb taules i cadires davant el Bar Bistro Mar del Carrer Torrent de Cala Sant Vicenç els reunits autoritzen l’ocupació amb 15 taules i 60 cadires.

- “Nico’s Plaza s.l permís per ocupació de via pública al carrer Migjorn 3 del Port de Pollença els reunits autoritzen l’ocupació de 56 places.

- Per ocupació de via pública al Passeig Saralegui cantonada Almirall Cervera del Port de Pollença, davant el local denominat “Cafeteria Joker” els reunits autoritzen l’ocupació de 12 taules addicionals al carrer Almirall Cervera.

- Per ocupació de via pública al carrer Joan XXIII, 21, davant el local denominat “Everest” els reunits autoritzen l’ocupació amb 3 taules i 12 cadires, sempre que no dificultin el trànsit dels vianants. Molt curiós aquest afegit, l'ordenança es prou clara i les ocupacions s'haurien d'aprovar sense frases tan ambigües. 

A aquest tema seguim igual o pitjor

- Es sol·licita ajuda a  la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració destinada a corporacions locals per a la organització i desenvolupament de programes i activitats dirigides a l’acollida i a la integració de població immigrada per a l’any 2008. Atès que l’Àrea de Mediació cultural d’aquest ajuntament ha organitzat les III Jornades Interculturals.

A proposta de la Regidora delegada de Mediació Cultural Sra. Catalina Campomar Escalera, els reunits acorden una sèrie de pagament de les III Jornades Interculturals per actuacions (700 euros)

Pagar la quantitat de 120 € a dues persones per les hores efectuades com a monitores durant el mes d’abril de 2008 en el Taller de Conversa.

A proposta del regidor de Festes, Sr. Miquel Ramón Amengual, els reunits acorden aprovar les següents propostes: :

Pagar la quantitat de 1,200 € a dues persones per les despeses com a DJs a Marxa Fresca.

- La quantitat de 2964 € en concepte d’hores realitzades a l’activitat de Ball de Bot.

- Concedir els representants de 8 grups de música jove locals que han participat a diverses actuacions, concerts i altres organitzats per l’Àrea de Festes, les quantitats següents:5.110 euros

- La quantitat de 2.050 €, en concepte de pagament per les actuacions dutes a terme pel grup Batucada i altres de percussió a la rua, Carnaval i Reis 2008.

- Concedir a M F G, la quantitat de 1.297,70 €, pel pagament de les depeses suplertes a les Festes de Sant Sebastià i Setmana Santa.

- S'inicia un procediment sancionador contra  “La Birreria”, denúncia, per renous, i l’aixecament d'un precinte (multa de 6.001 a  60.000 €), que pot incloure la suspensió de les activitats per un màxim de sis mesos.El titular de l’establiment, un termini de 15 dies per al·legar


 Panorama al costat de la ràdio municipal.

 

Dos exemples de que cal aprovar la valoració de llocs de feina.

Proposta del regidor delegat de Personal Sr. Joan Josep Mir relativa a que al treballador  A M V, personal laboral d’aquest Ajuntament, se li aboni la quantitat corresponent al “servei extraordinari de responsable del mercat de Pollença”, tasca que realitza des del mes de febrer de 2008, atesa la necessitat de cubrició d’aquesta tasca.

L’informe de la TAG del departament de Personal indica que “no hi ha previst al conveni col·lectiu cap plus per compensar serveis extraordinaris ni la plaça d’encarregat per pagar diferència de nivell, per tant, si es vol abonar un plus per les tasques correspondria dur-ho a negociació col·lectiva [...] per incloure un nou concepte retributiu...”.

La Junta de Govern, per unanimitat, adopta assignar al Sr. A M V, oficial 2ª de la brigada d’obres, les tasques de responsable del mercat de Pollença, abonant-li un plus de 98,05 €/mercat setmanal pel desenvolupament de les esmentades tasques.

Instància presentada per J E S, personal laboral d’aquest Ajuntament, en la qual manifesta que des de l’any 1999 percep un plus de destinació en ser destinada al lloc de feina adscrit a batlia, plus que no s’ha revisat, i que en el darrer conveni col·lectiu de personal laboral s’ha aprovat pagar endarreriments de la nòmina pel que sol·licita l’actualització del referit plus i el cobrament dels endarreriments pertinents.

L’informe de la TAG del departament de Personal indica que “el conveni col·lectiu no regula aquest plus” i que “en el seu moment es va acordar [respecte al plus] una xifra determinada, i no consta que es fes la previsió de cap puja...”

La Junta de Govern, per unanimitat, adopta el següent acord Actualitzar el plus de destinació adscrit a la Batlia d’acord amb l’increment establert per les retribucions salarials del personal laboral en la Llei de Pressuposts Generals per a 2008. 

- Adjudicació, si procedeix, de l’autorització de l’explotació dels serveis de temporada del litoral d’aquest terme municipal per a l’any 2008.  

Lot platges de Cala Sant Vicenç (Cala Barques  i Cala Molins): Sr. A C C, per import de 34.000,00 €/temporada. 

Lot platja de Formentor: Immobiliària Formentor, S.A., per import de 70.000,00 €/temporada

Lot platja d’Albercuix l’Associació de Veïns del Port de Pollença, per import de 56.000,00 €/temporada   

Lot platja de Tamarells: l’Associació de Veïns del Port de Pollença, per import de 215.000,00 €/temporada   

Lot canals d’embarcacions sense motor a les platges d’Albercuix i Tamarells:  l’Associació de Veïns del Port de Pollença, per import de 45.000,00 €/temporada.

 Lot canals d’embarcacions amb motor a les platges d’Albercuix i Tamarells:  l’Associació de Veïns del Port de Pollença, per import de 33.000,00 €/temporada   

- Declarar deserts el lot Escola de Vela de la Gola, el lot piragües a la platja de Tamarells i el lot embarcacions a motor platja de Tamarells (pantalà esquerra de la Gola), atès que no s’ha presentat cap proposició durant el termini obert a tal fi. A pesar d'això aquest serveis es varen començar a explotar com la resta.

- Adjudicació, si procedeix, del servei de salvament i socorrisme de les platges del terme municipal de Pollença.   

Es varen presentar les següents proposicions:

1 – Sport & Salvament, S.L.U.                                         189.414,30 €

2 -  Marsave Mallorca S.L.                                               182.157,99 €

3 – Creu Roja Espanyola                                                 187.900,00 €            

La Mesa de contractació, en sessió prèvia celebrada en dia 19 de maig de 2008,  va acordar proposar l'adjudicació de l'esmentat contracte a  “ CREU ROJA ESPANYOLA – Oficina Autonòmica Illes Balears.”, per haver presentat la millor oferta per als interessos municipals d'acord als plecs de condicions i millores presentades. Com a autora de la proposició més avantatjosa per a la Corporació, pel preu de 187.900,00 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i les millores i propostes tècniques presentades pel contractista.

Comentaris

Pepe

Retallar el pressupost de la casa real.

Pepe | 07/08/2008, 22:28

Si us recordau varen fer una moció que ens unia a altres municipis per lluitar per la tercera república. Ens han enviat aquesta interessant proposta d'aquesta xarxa de municipis.

La Red de Municipios por la III República, compuesta por 15 ayuntamientos, ha propuesto hoy a la Mesa del Congreso de los Diputados una reducción del presupuesto anual destinado a la Casa Real de tres millones de euros, para que también los que "más ganan y más tienen paguen la crisis".

Cuando los de abajo lo pasan mal, la Casa Real sigue derrochadora y opaca
Según el coordinador de la Red de Municipios, Antonio Romero (IU), la partida de los presupuestos generales correspondiente a 2008 asignada a la Corona es de 8,6 millones de euros, a los que hay que sumar otros 5,9 millones en concepto de "apoyo a la gestión administrativa de la jefatura del Estado", más los gastos de desplazamiento, lo que hace un total de 25 millones de euros.

Las cuentas de la Casa Real española son "opacas" y "opaco es corrupto", ha añadido Romero, para quien la reducción salarial propuesta no va a suponer no obstante que la monarquía deje de ser una "anomalía democrática".

Los salarios de todos los miembros

El coordinador de esta red ha pedido igualmente la publicación en Internet de los salarios de todos los miembros de la Familia Real para que los contribuyentes españoles "sepan a qué se destina su dinero", algo que "no sólo sería democrático -ha dicho-, sino de justicia".
Piden que se publique en Internet de los salarios de todos los miembros
"Cuando los de abajo lo pasan mal, la Casa Real continúa derrochadora y opaca", ha afirmado Romero, subrayando que la actual crisis afecta en España a 2,5 millones de desempleados y ha provocado que unas 90.000 familias españolas hayan recibido órdenes de embargo por no poder pagar sus hipotecas.

Además, a su juicio, el Rey, como jefe de Estado, debería tener "un salario anual fijo y público establecido en 150.000 euros", como fijos y públicos son el del presidente del Gobierno -89.300 euros-; el de la presidenta del Tribunal Constitucional -142.000 euros-, o los ministros -78.800 euros-, ha apuntado el coordinador.

Además, según Romero, el parque móvil del que dispone la Casa Real son 60 vehículos de alta gama blindados cuyo mantenimiento corre a cargo del Ministerio de Economía y Hacienda; flota para la que la Red de Municipios solicita una reducción del 40%.

Pepe

Re: Pedregueret de Bòquer, Platges (AJ080520)

Pepe | 07/08/2008, 22:26

JRV, i els pitjors són els que comanden.

Retalls

Guàrdia Civil Port.

Retalls | 07/08/2008, 22:20

Al diari Última Hora una carta amb el títol "un ciutadà decebut" dedicada a la denúncia de tres joves del Port contra els guàrdies civils dels Port de Pollença. La podeu llegir a la secció de retalls de premsa.
Vaig demanar en el ple que l'equip de govern demanés explicacions, la setmana passada vaig xerrar am Miquel un dels joves i estava molt decebut per que cap regidor s'havia preocupat pel que els havia passat fins el moment.

jrv

comentaris.

jrv | 07/08/2008, 20:13

Els comentaris en vermell no tenen desperdici. Quan d'inutil amolllat per l'ajuntament.

Garci

Re: Pedregueret de Bòquer, Platges (AJ080520)

Garci | 07/08/2008, 17:47

Fotos de la patrona impressionants al bloc den Potti. Si voleu premeu l'enllaç o copiau això: http://potti.balearweb.net/

Garci

Re: Pedregueret de Bòquer, Platges (AJ080520)

Garci | 07/08/2008, 17:29

CARTA AL DIRECTOR DIARIO DE MALLORCA

Crisis financiera en el Ayuntamiento de Pollença

Si algunos padres están pensando, como nosotros hace siete meses, que será una buen experiencia para sus hijas/hijos a trabajar como becarios en el Ayuntamiento de Pollença queremos avisarles de que no los hagan.
Nuestra hija ha trabajado como becaria en la biblioteca desde enero hasta el fin de junio. Cuando la otra chica decidió no continuar nuestra hija cubrió el puesto un día más cada semana. Muchos días estaba sola en la biblioteca mientras el jefe estaba de viaje o de reunión.
A día de hoy no ha cobrado ni mayo ni junio porque el Ayuntamiento no tienen dinero. Los otros meses siempre tenía que esperar hasta día 20 del mes siguiente para cobrar. Seguro que ustedes están pensando que será mucho el dinero que mi hija tendrá que cobrar -pues, no, la verdad es que cobra aproximdamente 260 euros cada mes- así, el gran Ayuntamiento de Pollença no tiene disponibles 520 euros para pagar el dinero que debe a una chica de 18 años.
Teníamos una cita con el alcalde para aclarar esta situación lamentable, pero por motivos que no sabemos, el señor Joan Cerdà no se presentó a hablar con nosotros. El regidor de Hacienda le explicó a mi marido que de ninguna manera habrá dinero antes de septiembre.
Estoy segura de que todas las empleadas del ayuntamiento cobran antes del día 5 del mes, y por supuesto mucho más de 260 euros por mes.
Jan Dexter y Jaime Romero Galera.

fra lokus

Re: Pedregueret de Bòquer, Platges (AJ080520)

fra lokus | 07/08/2008, 14:37

Font: TDT Aguilas

Así lo he hecho constar en el día de hoy al Ministerio de Industria y a Impulsa TDT por teléfono. La cifra del 89% de la cobertura de la TDT no es un dato real. Se corresponden juntando los centros emisores y repetidores que están funcionando y los que no están funcionando. En la actualidad sólo en la Región de Murcia existen varios repetidores y centros emisores desactivados, pero montados a falta del pago de los costes por parte de las televisiones nacionales y privadas. En el caso de el Centro Emisor de Águilas, el mismo, está montado y testeado pero está apagado porque dichas televisiones (las que pagan) han rechazado el coste adicional del presupuesto ya que con la (modalidad) que habían firmado, la TDT no funcionaba (se hizo en modo reemisor y ahora es un centro emisor con coste añadido de los enlaces digitales desde Carrascoy). Este pago puede demorarse unos meses y deja sin TDT al menos a 100.000 habitantes en lo que cubre dicho centro Emisor. Como este caso, se cuenta por decenas, repetidores como el de Yecla, Jumilla, Isla Plana, Lorca III, etc... están también instalados por no encendidos... Son muchas las quejas de los usuarios dentro de la región de Murcia y en el resto de España, como mucho ese 89% sería una realidad tan sólo el 60%...

==============================

Resumint, la xarxa "low cost" que es va dissenyà no fuciona bé, ara s'ha de fer bé, "el barat surt car", de moment retard, les "teles" no volen aquest sobrecost, ZP insisteix amb aturar la televisió analògica a Pollença dia 31 de desembre de 2009 com molt tard.

=============================

Actualizació: Així està el centre emisor de Sont San Martí a Alcúdia

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb