URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Denúncies i comunicats Plataforma Pro Camins Públics i Oberts

Alternativa | 13 Octubre, 2008 21:35 | facebook.com twitter.com

La Plataforma Pro Camins Públics i Oberts ens ha fet arribar una sèrie de comunicats que transcribim a continuació.

En primer lloc teniu un model de denúncia en pdf per enviar a l'Ajuntament de Pollença, C/ Escalonada Calvari, 2  o via internet, respecte als fets de l'excursió del diumenge, us pregam donar-li la màxima difusió.

 Un altre comunicat i denúncia que ens han fet arribar

 COMUNICAT.

 

La Plataforma Pro Camins Públics i Oberts vol agraïr l’adhesió i la assistència a l’excursió a Ternelles, del dia 12 d’Octubre de 2008.

 

- Lamentam que no és poguès dur a terme en la forma que nosaltres haviem programat.

 

- El gravíssim fet que el conseller de Medi Ambient hagi emprat agents de l’autoritat per conculcar el dret fonamental recollit en l’article 19 de la Constitució Espanyola (la lliure circulació pel territori públic o d’us públic) a un grup de ciutadans pacífics que anavem d’excursió al pla de Ternelles i en tot cas la Cel·la o cala Castell NO TÉ PRECEDENTS A LA NOSTRA TERRA DES DE QUE GAUDIM DE LLIBERTAT, ara veim que “vigilada i nosaltres sóm culpables mentre no es reconeixi el contrari”.

 

La sentència del Tribunal Suprem  del dia devuit  d’ Octubre de 2001, tractant del dret de pas a cala Castell (Ternelles); diu textualment: “...FUNDAMENTOS DE DERECHO

CUARTO. (paràgraf 3r.)

Entendemos que el principio general se establece en el apartado primero del precepto. En él se ordena la constitución de la servidumbre de acceso público y gratuito al mar. Es la naturaleza de los terrenos sobre los que haya de discurrir la servidumbre la que deberá dar lugar a la fijación de sus características. En terrenos de especial protección, y cuando así lo exijan sus peculiaridades que deben resultar del expediente, se podrá acordar parte de la exclusión total del uso público. Pero mientras no conste en el expediente, sino al contrario, la necesidad de esta exclusión el principio ha de ser el del uso público, aunque con las limitaciones que resulten procedentes.

En conseqüència el Consell de Mallorca a l’Acta de la sessió de la CIOTUPH del 28 de juliol de 2006 fixà les limitacions d’ús i entre elles no hi ha restriccions a l’accés a cala Castell.

 

Decret 19/2007 de 16 de març, per qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana BOIB Núm. 54. De data 11-04-2007.

“Article 60

Marc general

1. Els usos públics en l’àmbit territorial del Pla han de desenvolupar-se amb respecte als bens públics i privats i als drets i propietats de la zona.

Qualsevol activitat que es dugui a terme s’ha de realitzar de forma que no suposi perill o dany al medi natural, patrimoni, ni a les persones.

 

2. El usuaris han de circular, com a regla general, pels camins i pistes permesos per a aquest ús d’acord amb el que detalli el Pla rector d’ús i gestió.

 

3. L’administració, en els termes que acordi amb els propietaris i altres titulars de drets ha d’habilitar, quan procedeixi, els itineraris i les zones per al gaudi públic d’aquest espai. Aquests acords poden consistir en la subscripció de convenis o servituds d’interès mediambiental previstos a l’article 45 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental.

 

4. Les administracions han de fomentar les activitats lúdico-esportives respectuoses amb la natura -senderisme, cicloturisme, excursions a cavall, etc.

A les finques públiques o en aquelles privades amb les quals s’hagi arribat a un acord amb la propietat. El Pla Rector d’Ús i Gestió regularà amb més detall aquestes

activitats.

 

5.Es consideren un ús prohibit a tot l’àmbit territorial del Pla els circuits

 

 Les activitats previstes NO INCOMPLIEN NINGUNA DE LES PROHIBICIONS, NO ACCEDIEM A CAP ZONA D’EXCLUSIÓ.

 

-         Els perjudicats, a més dels organitzadors, som tots els excursionistes d’aquesta terra, fins i tot els qui no varen assistir.

 

PER TOT AIXÒ DEMANAM UNA EXPLICACIÓ DELS FETS, I UNA DISCULPA PÚBLICA A TOS ELS EXCURSIONISTES QUE PARTICIPAREN DE L’EXCURSIÓ QUE FOU ATURADA PELS AGENTS DE MEDI AMBIENT DEL GOVERN BALEAR.

 

 A continuació escrit que presentarem demà a la conselleria de medi ambient. Si voleu subscriure aquest escrit, o fer arribar algún altre similar a la Consellera de Medi Ambient, podeu emprear la copia.

 

  

 

 

              

                                                                             Pollença, 13 d’octubre de 2008

 

Honorable Sr.:

 

Els qui subscriuen, Joan Crespí Salas, amb D.I. núm. 41.337.207-C  i Joan Ramon Bosch Cerdà, amb D.I. núm. 43.067.172-V, actuant en nom de la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts i en nom propi, amb domicili a efectes de notificacions al carrer Sor Flor Ricomana, 2, 1er C, de Pollença-07460, compareixen i EXPOSEN:

 

 1. Que teníem convocada per el dia 12 d’octubre una excursió reivindicativa de l’anomenat camí de Ternelles, el qual des de la vila de Pollença condueix al castell del Rei (antigament de Pollença), cala Castell i la Cel·la, camí que des de temps immemorial es d’ús públic, fins que en temps recents s’ha vist amb el pas privatitzat i restringit per la propietat de la finca de Ternelles segons la seva voluntat mitjançant barreres tancades amb cadanat i guardes a l’indret anomenat Estret de Ternelles.

 

 1. Es va informar d’aquesta excursió a l’Ajuntament de Pollença i a la Delegació de Govern amb setmanes d’antelació per els seus efectes oportuns.

 

 1. Consultada la zonificació del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana constatarem que tot l’itinerari de l’excursió programada transcorria por l’exterior de la zona d’exclusió i, que en virtut de l’article 61 del PORN de la Serra de Tramontana constatàrem que “Amb caràcter general les activitats recreatives i les esportives que no siguin de competició són activitats permeses a les zones d’ús limitat, d’ús compatible i d’ús general, sempre que no impliquin l’emissió de renous i/o es realitzin camp a través.”

 

 1. Així dons ens trobàvem que segons la normativa aplicable l’activat a realitzar no necessitava cap  tipus d’autorització per part de la Conselleria de Medi Ambient, i per això no la sol·licitarem, per quan l’itinerari era per un camí ben definit (no camp a través), ni s’havien d’emetre  renous per quan l’excursió era a peu (no motoritzada).

 

 1. En escrit de data 9 d’octubre rebut el dia 10, el Director General de Biodiversitat  ens   informa que se li havia comunicat que en la pàgina WEB http://camins.balearweb.net apareixia anunciada l’organització d’aquesta excursió i que ens comunicava que:

 

 • “Segons la zonificació establerta per aquest Paratge Natural, l’activitat   esmentada discorrerà majoritàriament per zones d’ús compatible, travessant algunes zones d’ús limitat, i ja el seu tram final, abans d’arribar al castell del Rei, per una zona d’exclusió.
 • Si ens referim a la normativa recollida al Decret 19/2007, de 16 de març pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN), al seu article 61, l’excursió a peu (activitat recreativa) és una activitat permesa a les zones d’ús compatible i limitat sempre que no impliquin l’emissió de renous i/o es realitzin camp a través i prohibida a les zones d’exclusió (art. 61.2).

 

 1. Mitjançant aquest escrit el Director General de Biodiversitat ens informava  -confirmava de fet, ja que no feia més que repetir la normativa vigent del PORN-  que l’activitat estava permesa dins les zones d’ús compatible i d’ús limitat i, per tant no calien autoritzacions.

 

 1. En quant a que l’excursió transcorreria en un petit tram per una zona d’exclusió no es més que una suposició del Director General ja que els convocants en cap moment havien pensat en traspassar la zona d’exclusió, la qual s’inicia a les faldes del castell del Rei, i així ho férem sabre immediatament a l’organisme Espais de Natura Balear mitjançant un fax remés el mateix dia 10, en el qual s’indicava que l’excursió tindria el seu final en un punt ben allunyat de la zona d’exclusió, en l’encreuament dels camins del castell del Rei i cala Castell.

 

 1. El que si reivindiquem, i es deia a la pàgina WEB esmentada, es l’accés regulat al BIC del castell del Rei, tal com preveu la legislació sobre patrimoni històric i el mateix article 67.1 del PORN que transcrivim literalment, “Les administracions públiques competents han d’adoptar les mesures necessàries per a l’adequada preservació del patrimoni històric, arqueològic, etnològic i cultural existent dins l’àmbit territorial d’aquest Pla, ordenant, si escau, els usos compatibles i el règim de visites que en cada cas pugui correspondre.”

 

 1.  Quina fou la nostra sorpresa i perplexitat quan dia 12 arribam a la barrera de l’Estret de Ternelles i a més de trobar-la tancada en pany i clau per la propietat de la finca de Ternelles, fet en certa manera ja previsible, ens trobam al seu darrera a dos agents de medi ambient informant-nos que sense entrar en la titularitat del camí no podiem passar per quan l’activitat no estava autoritzada per la Conselleria de Medi Ambient ja que aquesta transcorria per una zona d’ús limitat.

 

 1.  Es va intentar informar als agents que aquesta activitat dins aquesta zona segons l’article 61.1 del PORN era permesa i per tant no podia ésser objecte d’autorització per part de la Conselleria, però tot fou de bades.

 

 1. Així, ens trobarem que uns agents de medi ambient que tenen com a finalitat vetllar  pel compliment de la normativa ens qüestions medi ambientals, paradoxalment eren els qui impedien l’ordenat per la mateixa normativa del PORN, i en concret pel regulat en el seu article 61.1 per a les excursions en zones d’ús limitat, ús compatible i ús general i confirmat pel mateix escrit del D.G. de Biodiversitat amb registre de sortida 21332/2008 de data 09/10/2008. Altre cosa seria si s’hagués accedit a zones d’exclusió on si ens hagueren pogut dir alguna cosa, però estàvem a varis quilòmetres per arribar a dites zones.

 

 

Per tot l’exposat SOL·LICITAM:

 

a)     Que s’investigui i se’ns informi de l’actitud obstruccionista dels dos agents de medi ambient que dia 12 d’octubre impediren al pas a una excursió pel camí de Ternelles a cala Castell i castell del Rei a les barreres de l’Estret de Ternelles quan es una activitat permesa pel PORN.

b)      Que si els agents actuaven per ordres dels seus superiors, se’ns informi en quina legislació i normatives legalment aprovades s’emparaven.

c)      Que si es donés la circumstància que l’actuació dels agents medi ambientals i/o dels seus caps fos errònia, el Conseller de Medi Ambient  demanés disculpes públiques als organitzadors de l’excursió i als centenars de persones que si convocaren per a tal de gaudir dels extraordinaris paisatges de la Vall de Ternelles i els seus valora medi ambientals i culturals de que disposa.

 

 

 

Aprofitam l’ocasió per a saludar-lo  cordialment i a l’espera de la seva resposta.

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb