URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Transparència contra la corrupció i 2

Alternativa | 10 Gener, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Ja varen comentar que el regidor de serveis Martí Ochogavía (UM-UNPI) es va manifestar a la comissió informativa totalment contrari a  la nostra moció de publicacio a la pagina web de l'Ajuntament dels bens dels regidors. I al debat encara que Martí no era, ni  en  Tomeu Cifre (PP-UMP) ni  en Joan  Cerdà (UM-UNPI) varen  voler saber res del tema,  quan semblava que una vegada més ens quedariam tot sols  votant a favor de la moció va intervenir Tomeu Cifre (PSM) demanant una esmena que vaig acceptar i  és que la publicació a la pagina web sigui voluntària.  Em va semblar una molt bona  proposta , d'aquesta manera no havia excusa per votar en contra i es desbloquejava el tema  i  efectivament  amb l'esmena es va aprovar per unanimitat.

Econòmicament parlant a la política hi ha tres classes de persones

a) Aquelles que perden diners, després d'abandonar la seva professió o activitat laboral anterior. Una minoria

b) Aquelles que ni guanyen ni perden i, per raons de diferent naturalesa, no modifiquen el seu estatus econòmic després de passar pel càrrec per al qual han estat triats. La majoria

c) Aquelles que només s’han ficat en política per enriquir-se il·legalment, dels que darrerament hem tingut un bon grapat d’exemples a aquesta illa.

Per això i a aquests temps de desconfiança de la població sobre l'ètica i honorabilitat dels polítics   amb la publicació a internet del bens dels regidors tenim l’oportunitat de complir un compromís ètic amb els ciutadans i podem demostrar que nosaltres no som del darrer grup de polítics assenyalats. Si els regidors  no tenen gens que amagar, crec que no haurien de tenir cap problema a la publicació dels seus bens .

Imatge de Torrevieja digital. 

 

 

 

Lluitar contra la corrupció i cercar la honradesa a la política no hauria de ser patrimoni de cap ideologia i tots haurien de fer un esforç per avançar a aquest tema. Una persona pot tenir un patrimoni personal envejable i per això no va a  renunciar a la representació política dels ciutadans, sempre, naturalment, que aquest patrimoni sigui anterior a la . Però contra la gent que ha utilitzat i utilitza la seva etapa de servidor públic pel seu enriquiment personal, d'amics i familiars s'ha de ser implacable i s'ha d'apartar de la política tot d'una. Aquesta gent no només són delinqüents i una vergonya i descrèdit per la política i la societat en general sinó que són un llastre per l'economia. 

Publicar el patrimoni dels regidor és un petit pas però les dificultats per donar aquest pas demostren que encara resta molt de feina per fer en transparència de les administracions públiques i lluita contra la corrupció.

Per la meva part aquest mes presentaré el meu patrimoni actualitzat i adaptat a les noves exigències de la llei per que sigui publicat el més aviat possible a la pàgina web de l'Ajuntament.

No tots som tan "afortunats" com el president de la diputació de Castelló en Fabra al que en pocs anys li ha tocat tres voltes "la loteria".

Imatge del blog "diari no tan a prop" 

 

 A continuació la moció.

Varen fer dos esmenes formals a la moció inicial per suggeriment de la TAG (Tècnica d’Administració General) A la redacció dels punts 2n i 3r, es va substituir la paraula" Crear...." per " Iniciar els tràmits per crear...", i l'explicació és que com no tenim un reglament orgànic, l'aprovació del registre i el format d'aquestes declaracions s'hauria d'aprovar seguint el tràmit d'aprovació de normes.

 


MOCIÓ ADEQUAR ELS REGISTRES DE LES DECLARACIONS DE BÉNS PATRIMONIALS I D'ACTIVITATS DE LA CORPORACIÓ A LES  MODIFICACIONS LA LLEI DEL SÒL ESTATAL 8/2007, I POSSIBILITAR LA PUBLICACIÓ DELS ESMENTATS REGISTRES A LA PÀGINA WEB DE L'AJUNTAMENT

El regidor d'Alternativa EU-EV, José Luis Garcia Salvador, presenta a la consideració del Ple la moció següent, perquè sigui estudiada i debatuda al ple del mes de desembre 2008.  “Iniciar tots els tràmits necessaris, d'acord a la legislació vigent, per tal d'adequar els Registres de les Declaracions de Béns patrimonials i les causes de possible incompatibilitat i d'activitats de tots els membres de la Corporació a la modificació operada per la Llei del Sòl estatal 8/2007 de 28 de maig, de forma que es possibiliti la publicació dels esmentats Registres a la pàgina web de l'Ajuntament”.


Exposició de motius:

1. Atès el clima de desconfiança entre la població en general sobre la ètica i l'honorabilitat dels càrrecs polítics, motivat per l'ingent número de casos de corrupció que s’han produït a Espanya i especialment a Mallorca.

 

2. Atesa la necessitat de fer esforços per a incrementar la transparència i garantir la honorabilitat dels càrrecs electes i de la classe política en general, començant per les administracions més properes als ciutadans, que són les Entitats Locals.

3. Atès que a municipis com Sevilla, Getafe o Vigo ja s'han fet públiques a les pàgines web municipals les Declaracions de Béns patrimonials i Activitats dels càrrecs electes, i també s'hi ha dut a terme l'adaptació dels Registres d'Interessos i Béns patrimonials als canvis produïts a la  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local per la vigència de la  Llei 8/2007, de 28 de maig, del Sòl.

 

4. Atesa la següent legislació aplicable:

-  Art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

- Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Altres fonaments:

- Esborrany de l'Avantprojecte de Llei Bàsica del Govern i l'Administració Local, en versió de 22/11/2005.

- Informe de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de 2 d'agost de 2007.

5. Atès que l'Art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, fou modificat al seu apartat 7 per la Llei 8/2007, de 28 de maig, del Sòl, restant en aquests termes:

“Els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local, formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que lis proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. Formularan, així mateix, declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels imposts sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, Societats.

Aquestes declaracions, efectuades en els models aprovats pels Plens respectius, es duran a terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet.

Les declaracions anuals de béns i activitats seran publicades amb caràcter anual i, en tot cas, en el moment de la finalització del mandat, en els terme que fixi l'Estatut municipal. Les esmentades declaracions s'inscriuran en els següents Registres d'Interessos, que tendran caràcter públic: a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, s'inscriurà en el Registre d'Activitats constituït a cada Entitat Local; b) La declaració sobre Béns Patrimonials i drets patrimonials s'inscriurà en el Registre de Béns Patrimonials de cada Entitat Local, en els termes que estableixi el seu respectiu Estatut.

Els representants locals i membres no electes de la Junta de Govern Local respecte als quals, en virtut del seu càrrec, resulti amenaçada la seva seguretat personal o la de llurs béns o negocis, la dels seus familiars, socis, empleats o persones amb les quals tenguessin relació econòmica o professional podran realitzar la declaració dels seus béns davant del Secretari o la Secretària de la Diputació Provincial o, en el seu cas, davant l'òrgan competent de la seva Comunitat Autònoma corresponent. Aquestes declaracions s'inscriuran en el Registre Especial de Béns Patrimonials, creat amb aquest efecte per aquelles institucions.

En aquest supòsit, aportaran al Secretari o Secretària de la seva respectiva entitat mera certificació simple i succinta, acreditativa d'haver complimentat llurs declaracions, i que aquestes estan inscrites al Registre Especial d'Interessos a què es refereix el paràgraf anterior, que sigui expedida pel funcionari encarregat del mateix”.

6. Atès el contingut i l'abast d'aquesta modificació:

-         A l'anterior regulació només tenia caràcter públic el Registre d'Activitats, requerint-se per a l'accés al Registre de Béns Patrimonials acreditar un interès legítim directe. En l'actualitat ambdós Registres, el d'Activitats i el de Béns, són públics.

-         S'amplia el contingut del Registre de Béns Patrimonials, havent-se d'incloure: participació en societats de tot tipus, amb informació de societats per aquelles participades, així com liquidacions d'imposts sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, Societats.

-         Dates en què han de presentar-se les declaracions: Abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament o quan es modifiquin les circumstàncies de fet, la publicació anual en els termes que fixi l'Estatut Municipal

7. Atès l'Informe emès per l'Agència de Protecció de Dades dia 2 d'agost de 2007, al qual es concloïa: “[...] En conseqüència, donat el contingut atorgat a la Llei del Sòl, després de la modificació operada per la Llei de Bases de Règim Local, l'accés a l'esmentada informació és públic i les dades a incloure són les previstes a la mateixa Norma, sense que per això es vulneri la Llei Orgànica 15/1999, atès que com anteriorment s'assenyalà la cessió està emparada en una Llei”.

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l’Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix la següent moció.

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Per tots els motius exposats, el Ple de l’Ajuntament acorda:

        

1.      Adaptar al funcionament administratiu del Registre de Declaracions de Béns patrimonials i Activitats dels càrrecs electes les novetats legislatives assenyalades, així com a determinar: lloc, mode, termini, condicions tècniques i contingut de la publicació, sotmetent-ho a l'aprovació continguda a l'art. 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Haurà d'estudiar-se i determinar-se si es dóna publicitat a les declaracions completes d'activitats i causes de possible incompatibilitat, o si la publicitat es realitza ometent aquelles dades que resultin irrellevants per a la finalitat pretesa per la Llei i tenint en compte el preceptuat a l'art. 4 de la Llei 15/1999:

“Les dades de caràcter personal només es podran recollir per al seu tractament, així com sotmetre-les a l'esmentat tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut”.

Així mateix, haurà d'establir-se el termini o duració de la publicitat. Amb tal efecte s'assenyala com indicatiu per la seva analogia el preceptuat a l'art. 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, que assenyala respecte de la utilització de dades del Cens Electoral que aquestes s'exposen al públic durant vuit dies.

2.      Iniciar els tràmits per crear i regular el Registre d'Interessos i Béns Patrimonials de l'Ajuntament de Pollença.

3.      Iniciar els tràmits per crear  i regular el Registre d'Interessos del personal directiu de l'Ajuntament de Pollença

  1. Iniciar tots els tràmits necessaris, d'acord a la legislació vigent, per tal d'adequar els Registres de les Declaracions de Béns patrimonials i les causes de possible incompatibilitat i d'activitats de tots els membres de la Corporació a la modificació operada per la Llei del Sòl estatal 8/2007 de 28 de maig, de forma que es possibiliti la publicació voluntària dels esmentats Registres a la pàgina web de l'Ajuntament.

Pollença 11 de desembre de 2008

 

 

 

 

 

 


 

Comentaris

Garci

Re: Transparència contra la corrupció i 2

Garci | 11/01/2009, 17:02

Ei,que el sou de regidor el cedeixes en gran part al partit.

Pepe

D'acord Angel

Pepe | 11/01/2009, 16:24

Totalment d'acord Angel qui no te res que amagar no hauria de tenir por a publicar el seu patrimoni.
per la meva part només m'he de seure a estudiar els fulls que s'han d'omplir i cercar la paperassa encara que ja puc fer un resum general:
Mig pis, un sou de professor de secundària i els 400 euros de regidor i un cotxe (renault clio) . Ni més ni manco.

Garci

Re: Transparència contra la corrupció i 2

Garci | 11/01/2009, 09:50

Àngel estic totalment d'acord amb tu. Tots els polítics anaven a votar en contra de posar el seu patrimoni fins que el PSM va dir que fos voluntari. Ara veurem qui ho posa i qui no. I també sabrem qui té por i amaga i qui ho té tot en regla.

Àngel

Una cadira d'or

Àngel | 11/01/2009, 06:14

Tots els polítics que s'oposen a que es vegi com augmenta desproporcionadament el seu patrimoni o es neguen a una auditoria es perque tenen coses que amagar. Hi ha qualque cocodrilo per l'ajuntament que ja ha militat amb totes les camises possibles. Ja només li falta posar-se la de la falange, però com amb aquesta no guanyaria no li interessa.

Pepe

Re: Transparència contra la corrupció i 2

Pepe | 10/01/2009, 16:19

Com follonero en Pep no té preu, però estaria bé trobar més arguments i menys insults

Pepe

Gràcies Guillem

Pepe | 10/01/2009, 16:18

Una vegada més gràcies per la teva feina Guillem, aquesta moció és tota teva.
Els regidors dels PSOE no varen dir res, Joan va xerrar una vega més per ells, i va unes quantes. I mira que jo els vaig citar a la ministra,que aquesta moció havia estat defensada pels socialistes a altres municipis, per Chàvez... Però cada vegada resta més clar que aquest regidors s'han oblidat del partit en el que militen.

Garci

Re: Transparència contra la corrupció i 2

Garci | 10/01/2009, 14:47

Si és un follonero ho fa molt bé

Joan

Re: Transparència contra la corrupció i 2

Joan | 10/01/2009, 12:37

Enhorabona per aquesta petita pasa en la lluita contra la corrupció. Per cert, a mi no m'enganau aquest tal Pep despuig es un personatge que vos heu inventat per donat "vidilla" al block no. Una cosa semblant al follonero d'en Buenafuente ,no?...

Guillem Caldentey

Proposta d'Il·lustració

Guillem Caldentey | 10/01/2009, 09:32

No em puc estar de recomanar-vos una proposta de il·lustració de'n Kalvellido (InSurGente) que pens que també s'adiu com anell al dit a aquesta temàtica.
Pitjau damunt l'enllaç.
Salutacions,
Guillem

Guillem Caldentey Crego

Transparència als municipis

Guillem Caldentey Crego | 10/01/2009, 08:10

Molt benvolguts companys de Pollença,
Estic molt satisfet de la feina feta, sobre tot quan a altres llocs sou capaços de treure-li més profit que no el que li hem pogut treure per aquestes contrades!
Molt bé la proposta "desbloquejant" del PSM, sobre tot si era només per aquest detall que es va procedir a aprovar la proposta!

L'assolit és molt: l'actualització de les Declaracions haurà de ser anual, o davant modificacions en les circumstàncies de fet -un especial increment patrimonial, p. ex.; qualsevol ciutadà podrà accedir-hi sense haver-ne de justificar un legítim interès com s'havia de fer abans; i s'amplien els continguts de les Declaracions, havent-se de declarar ara també p. ex. les darreres declaracions de la renda i la participació en societats i fins i tot la participació d'aquestes societats en altres...

És obvi que ara s'ha de publicar a la web el teu patrimoni, Pepe; amb un poc de sort, algú més s'hi afegeix i en tot cas la pilota torna a estar a la teulada dels regidors dels partits de l'equip de govern, i ben a la vista.

Això ja s'ha fet amb anterioritat a les Illes: no fa gaires mesos alguns polítics del Bloc ho varen fer de forma voluntària... En el cas de Pollença, la publicació dels béns patrimonials i activitats no tindrà el caràcter purament voluntarista d'aquella acció, sinó que aquest caràcter quedarà molt rebaixat en haver-se decidit canviar objectivament -jurídico-administrativament al municipi- els criteris bàsics de transparència dels càrrecs polítics.
Mirau aquesta crònica que fa el diari "Diagonal" sobre el que s'ha esdevingut a Oviedo a rel de la modificació de la Norma municipal de funcionament del Registre de Declaracions i de les Declaracions mateixes que vosaltres a Pollença també heu adoptat:
http://www.diagonalperiodico.net/spip.php?article7043

Per altra banda, als vostres comentaris no es fa cap referència a la postura dels regidors del PSOE: és que no varen piular? No es varen sentir aludits, quan aquesta iniciativa és calcada d'iniciatives dutes a terme per psocialistes varis d'arreu l'estat espanyol? Varen decidir que votarien el que diguessin el UMPi-UM?

Bé, res més. Felicitacions altra vegada per a vosaltres, per al PSM que sembla que aporta una miqueta de seny entre els que conformen l'equip de govern i, sobre tot, als pollencins en general que d'aquí a un temps seran una micona més lliures en tenir accés a més dades sobre el que és públic i sobre els qui gestionen i tenen poder de decisió sobre el que és de tots!
Guillem

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb