URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Molt d'estudi i poca feina (ple de març)

Alternativa | 27 Març, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

 

Al ple d'ahir va faltar de manera justificada na Francisca Ramón. Com als darrers plens, vam acabar a les 00:00. Podem resumir el ple dient que l'equip de govern va aplicar el “rodillo” i sense massa argumentació lògica varen rebutjar les mocions de l'oposició. Teòricament tot es troba en estudi,  però arribem a la meitat de la legislatura amb molts d'estudis i poques realitzacions.
Uns ciutadans que eren al ple es van sorprendre d’aquesta manera d’actuar. Com es pot dir que s’està a favor d’un tema i després votar en contra? Aquesta és una de les coses que degrada la política.

.- Ratificació decret d'Alcaldia núm. 122, de 24 de febrer. Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós relacionat amb “Villa Cortina” . Aprovada amb els vots a favor de UM-UNPI, PSOE, PSM i PP-UMP i la nostra abstenció.

Varem fer un resum de les infraccions, irregularitats i  manca de voluntat del regidor d’urbanisme a l'hora de fer complir la  la llei de disciplina urbanística. Per fer-se càrrec de la permissivitat de l'Ajuntament hem de dir que només s'ha respectat la legalitat durant 6 dels més de 21 mesos en els que s’ha anat construint la casa i a pesar d'això l'obra es troba pràcticament acabada. Una vegada més el regidor d’urbanisme ha mantingut només formalment el compliment de la legalitat però no l’ha fet efectiva. Aquesta obra té un trist historial de irregularitats que només s’han  detectat gràcies a la continua vigilància i denúncies del veí que ara posa aquest contenciós i no  de l’Ajuntament.

.- Ratificació decret d'Alcaldia núm. 176, de 16 de marc. Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós relacionat amb  PIMSA (Promociones Iberomediterràneas S. A) que amb l'adaptació del PGOU al POOT no podrà fer tan d’habitatges com pretenia (24).Aprovada per unanimitat.

.- Moció presentada pel grup de PP-UMP sobre accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. Rebutjada pels vots d'UM-UNPI i PSOE, abstenció del PSM i vots a favor del PP-UMP i el nostre.

A pesar de que ja es va aprovar per unanimitat al ple d’octubre del 2007 una moció nostra per fer un pla bàsic d'accessibilitat i supressió de barreres d'arquitectòniques s'ha fet molt poca feina. Segons l'equip de govern s'ha fet molta feina, segons ciutadans amb problemes de mobilitat no només s'ha fet poca feina per eliminar barreres arquitectòniques anteriors sinó que es fan obres noves amb barreres. Ens preocupa molt la manca d'un projecte i un pressupost a aquest tema.

.- Moció presentada pel grup PSM- Entesa nacionalista de petició de delimitació urgent de la carretera vella de Lluc. Aprovada amb els vots a favor de UM_UNPI, PSOE, PSM i nosaltres. Abstenció del PP-UMP.

El retard en fer aquesta delimitació ens sembla totalment injustificable, igual que ens resulta injustificable la passivitat de l'Ajuntament davant del tancament del camí que coincideix en diversos trams amb la carretera. Des de fa més de tres anys lluitam conjuntament amb la Plataforma pro camins públic i altres associacions per que l'Ajuntament i el Consell actuïn davant el tancament de aquesta carretera /camí. A aquests anys no només ha hagut una manca total de voluntat política per restablir la legalitat sinó que a més a més  s’ha donat suport als que tancaven els camins usurpant el que és de tots.  Ja és hora que les institucions defensin el que és de tots, i no que no deixin sols als ciutadans en la defensa dels béns i patrimonis públics.

.- Ratificació decret d'alcaldia núm. 123, de 24 de febrer. Nomenament de procurador i lletrat a un contenciós del comitè d’empresa contra l’aprovació de la plantilla de personal del 2008.

Aprovada amb els vots a favor d'UM-UNPI, PSOE i PSM i l'abstenció del PP_UMP i nosaltres. Vàrem recordar que en general estàvem d'acord amb les al·legacions del comitè que són el fonament d'aquest contenciós i que al debat no es va fer cas a  la Secretària respecte a la legalitat d'un complement específic.

- Declaració de compatibilitat de la sra. catalina cifre cifre, mediadora cultural. per la realització d’uns estudis fora d’horari de feina. aprovada per unanimitat.

- Aprovació inicial dels nous models de declaració de béns patrimonials i d'activitats per a regidors i càrrecs directius. i els seus corresponents registres. Aprovada per unanimitat. A partir de la nostra moció aprovada al ple de desembre (Transparència contra la corrupció 1 i 2 es fa l'adequacio als Registres de Declaracions de Béns patrimonials i Activitats a la Llei del Sol.
Ara tendreu la prova de que no “tots els polítics són iguals”, ja vereu qui pública els seus bens a la pàgina web de l’Ajuntament i qui no el fa.

.- Moció Alternativa Esquerra Unida- Els Verds sobre Mesures davant la crisi econòmica. Rebutjada pels vots d'UM-UNPI, PSOE, PSM. A favor PP_UMP i nosaltres.

L'equip de govern va fonamentar el seu vot en contra, per que estan estudiant i fent feina al tema (com sempre) i a més a més van tenir la barra de dir que com encara no s'havia aprovat el pressupost i no es podia aprovar aquesta moció. O sigui que la crisi ha d’esperar a que es decideixen a presentar el pressupost, que per la seva incompetència i a pesar d’haver contractat una empresa pel tema porten ja més de cinc mesos de retars. Sembla que encara no s'han adonat que a la situació actual de crisi s'ha de respondre els problemes reals de les persones.

.- Moció Alternativa Esquerra Unida- Els Verds de millora a la participació ciutadana. Rebutjada pels vots d'UM-UNPI, PSOE, PSM. A favor PP_UMP i nosaltres.
Per rebutjar aquesta moció més excuses una mentida; van dir que no tenien cap intenció de canviar el reglament de participació ciutadana, quan a setembre en Joan i na Francisca ens havien assegurat que el farien aquesta legislatura, de totes maneres es varen proposar  fer un esborrany que farem. Després de la votació un grups de ciutadans varen mostrar cartells acusant de demagògia al  regidor de festes per dir una cosa i votar una altra

Propostes/Mocions d’urgència .

-Es va presentar la desestimació del  recurs de reposició del GOB respecte a les obres de l'aparcament de la Gola. Va ser aprovada la urgència i la desestimació va ser aprovada amb els vots a favor d'UM_UNPI, PSOE i PP-UMP i vots en contra del PSM i nostre.

- Finalment a pesar del que havien dit no han tingut en compte ni al·legacions ni suggeriments per fer aquest aparcament que destruirà una part de la zona humida de la Gola. A aquest cas el tenien molt fàcil per fer una part de l’aparcament de terra i no han volgut. El regidor de Medi Ambient no ha estat a l’altura del seu càrrec i a aquest tema no pot dir que no sigui cosa de la seva àrea.

- Moció d’Alternativa EU_EV per constituir una comissió d’investigació municipal per aclarir les causes per les que fa més d'un any que una empresa sense contracte fa la neteja viaria al Port i procedir a delimitar responsabilitats polítiques, administratives i civils o patrimonials.

No es va poder debatre i votar per que l’equip de govern no va aprovar la urgència de  la moció. Després al torn de precs i preguntes van dir que ...l’adivinau, sí, estan estudiant el tema. Més d'un any sense contracte i segueixen estudiant.

- Moció d’Alternativa EU_EV per mantenir oberta la carretera vella de Lluc a l'altura de l'Empaltada. No va ser debatuda ni votada, ja que no va ser acceptada la seva urgencia pels. Només el PSM i nosaltres votarem a favor de la urgència. El més lamentable, una vegada més és la posició del PSOE que per una part ha participat de les excursió reivindicatives i ara ja no només no ha donat suport a aquesta moció sinó que ni tan sols ha volgut parlar del tema. En definitiva es demostra on es situa cadascú.

- L'equip de govern va retirar la seva moció per commemorar el 30 aniversari dels primers ajuntaments democràtics (3 d’abril de 1979). Hi haurà un ple extraordinari el divendres 3 d’abril per realitzar aquest tema.
La democràcia es demostra dia a dia i intentant millorar-la, no fent actes commemoratius.

- També es va presentar per la seva aprovació la valoració de  les ofertes pel contracte d’obres del projecte del Fons d’Inversió Local de Rehabilitació de l’Ajuntament. L’oferta millor valorada ha estat la de Llabres Feliu, SA.

Es va aprovar la urgència i va ser aprovada amb els vots a favor d'UM-UNPI, PSOE,PSM i Alternativa i abstenció del PP_UMP.

Res a dir de l’informe de valoració, només vam mostrar la nostra preocupació per la ubicació dels treballadors i la ràdio municipal que encara no s’ha resolt.

II- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

A aquesta part va destacar que no ha hagut al·legacions al conveni amb Prodis per la gestió de l’edifici de la plaça Joan Cerdà i aquest ja pot començar a funcionar.

Destaca també la renúncia de na Patricia, per raons personals, com directora de la ràdio municipal

Va haver molt de precs i preguntes que ja comentarem, només comentar de les preguntes que havien sortit al blog ( els plecs no els comenten normalment).

 La factura de 795 fotocòpies de l’area de cultura a 598,47 euros no corresponia a cultura, encara que Tomeu la va signar. Corresponia a un tema del Port i na Francisca no era. Tomeu va dir que era preu de mercat. Ja veurem la factura i de què es tracta.

Respecte a la involucració del àrea de urbanisme a les ajudes per part del IBAVI en referència de rehabilitació de façanes, no han fet res, a aquest cas ni tan sols van dir res d'estudiar.

 Mentre tant podeu reflexionar amb Kalvellido


Comentaris

Maki

Morro

Maki | 28/03/2009, 19:28

Morro està acostumat a actuar amb arrogancia davant els obrers i altra gent que se guanya la vida fent feina a empreses on el treballa, no s'ha adonat que també hi ha treballadors que, malgrat no estigui de moda, tenen dignitat, i no els acollonira, per moltes paiasades que faci.

Rellotger

Re: Molt d'estudi i poca feina (ple de març)

Rellotger | 27/03/2009, 17:26

tic tac tic tac tic tac això s'acaba tic tac tic tac tic tac

G. Caldentey Crego

Diògenes

G. Caldentey Crego | 27/03/2009, 15:52

Hola Pepe,
Idò el mateix dic; avui he entrat els darrers documents per al Ple de dimarts, ara ja li puc dedicar una mica de temps a Diògenes i a la política a nivell insular i balear.
PSOE i UM negocien com sempre d'esquenes al Bloc i prenen decisions-calàpet que el bloquet per Mallorca s'ha d'empassar.
Aquesta dinàmica passarà factura a aquells que no es moguin de la foto del govern de les Illes, i que no ho facin aviat.
Quant als fotògrafo-xantagistes: plena està Mallorca, pel que es veu!!! Són actituds tribals, ni tan sols no poden concebir que hi ha gent que no és com ells, gent que no farà director general d'esports al fill pel fet que és el fill, gent amb una família que per molt que s'estimi i per molt unida que sigui té llibertat de consciència i política.
Abraçada pollencins,
Guillem

Biel

Acció del GOB

Biel | 27/03/2009, 15:46

Miquel no te passis que me cau la bava :-)

---------Acció simbòlica del GOB durant la reunió del Consell de Govern--------

El GOB DEMANA AL PRESIDENT ANTICH QUE NO CEDEIXI AL XANTATGE POLÍTIC D'UM

Visitau: xxxx://www.gobmallorca.com/comuni/com2009/090327.html

Miquel Sánchez

Re: Molt d'estudi i poca feina (ple de març)

Miquel Sánchez | 27/03/2009, 15:36

Crec tot el mèrit de l'èxit de la fotografia a Pollença en té e Biel Perello, o millor dir el seu "fotobloc", la veritat és que quan veus les fotos d'en Biel t'entren ganes de comprar una càmera i sortir a fer fotos.

Jo ja tinc la meva, sebla que Sr. Morro tamb.

Què esperau volsaltres ???

Pepe

Re: Molt d'estudi i poca feina (ple de març)

Pepe | 27/03/2009, 15:29

Gràcies Guillem, esper que ara tingui una mica d etemps per Diògenes.


Molt bo el teu comentari Marina i totalment d'acord.

Marina

S'engany de Son Baco.

Marina | 27/03/2009, 14:44

Després de la notícia de l’oferiment del canvi del golf per les ARTs, només puc dir que això no té nom: el golf no era ni és possible amb les lleis actuals, UM ho sap. Comença a fer una campanya amb el seu batle de pressió i potadetes per aprovar-lo com una excepció amb una llei al Parlament. El seu president és imputat i el vicepresident del Consell també imputat.
Idò ara PSOE ofereixen desenvolupar les ARTs de Campos que estan fetes per altres dos imputats: Tomeu Vicens i Jaume Font i que a més es troba el Pla Territorial sota sospita judicial. I el curiós és que PSOE i BLOC volien eliminar les ARTs, entre elles les de Campos!
CONCLUSIÓ: Si molts d’imputats es posen d’acord en tirar coses endavant, fins i tot fan canviar d’opinió a la gent que encara no havia perdut el seny i al final el perden…

Garci

Re: Molt d'estudi i poca feina (ple de març)

Garci | 27/03/2009, 14:18

Pepe, si ja no sap que fer aquest senyor més que fotografies a una casa que no és ni teva...

Per cert, si ve a casa teva, convida'l a un cafè i xerrau, pel seu escrit que ha penjat pels bars, teniu moltes coses en comú.

toni

Xiu xiu

toni | 27/03/2009, 14:13

Això de la fotografia ès veu que ès una de les aficions del senyor Morro, a banda de tancar camins públics, doncs ja va ser ell pel que me conten que feia fotografies del galliner del ex porteveu del GOB per denunciar obres il·legals.

Llastima que aquests del PSOE i UM li tenguin com a por, no s'enten.

Pepe

Convidada

Pepe | 27/03/2009, 13:02

Només volia convidar al senyor Rafel Morro a venir a fer fotografies al meu pis, ja que m'han dit que avui s'ha dedicat a fer fotos a la casa de la meva sogra.

Castelao

decebedor

Castelao | 27/03/2009, 12:39

De l'equip, si es pot anomenar-ho així, del PSOE, el mes decebedor es Jaume Plomer, perque dels altres mes o menys ens esperavem el que hi ha. La seva àrea esta practicament paralitzada, no mou un dit per res que el pugui comprometer, inclosos camins públics. Com no sigui una sobredòsi de vanitat i ser cosa, jo no se que hi fa a l'equip , malanomenat de govern, i que jo diria de escolanets de Joan Cerdà, i el mes trist, de Marti Ochogavia...

Joan Ramon

Trist

Joan Ramon | 27/03/2009, 11:47

Molt trista l'actuació del Pssoe en el tema de camins. Dins la seva linea en aquest govern per altre banda.

Garci

Re: Molt d'estudi i poca feina (ple de març)

Garci | 27/03/2009, 11:32

Ostres, que estudiosos estan aquests de l'equip de govern.

Votar contra una cosa que hi estàs a favor posant l'excusa de que hi estàs treballant és molt trist.

Guillem Caldentey Crego

Sou "un conyasso"!

Guillem Caldentey Crego | 27/03/2009, 11:04

Enhorabona per la feinada!
Guillem

Pepe

Son Baco

Pepe | 27/03/2009, 10:55

Al seu darrer número la fundació Gadeso (que moltes vegades es posen els seus resultats als diaris, sobretot el DM) fa una enquesta sobre el Golf de Son Baco. Hi podeu votar al següent link: www.gadeso.org

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb