URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Font - abocador

Alternativa | 12 Juny, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Fa temps que no publicavam cap article-denúncia de la secció Pollença Alternativa, recordau que a aquesta secció publicam les  fotos, vídeos,  comentaris, informació dels punts negres de Pollença que ens envieu. Llocs del municipi en mal estat,degradats, bruts, oblidats, etc.  A més de publicar aquesta informació al blog, la traslladam a l'Ajuntament on fem feina per  trobar  solucions.

 En aquest cas publicam fotografies, fetes per Ramón, del  lamentable estat en el que es troba la font de Vàritx, al costat de la Carretera Vella de Lluc que s'ha convertit en un vertader abocador incontrolat de residus de diversos tipus per l'incivisme d'alguns . Aquests abocaments causen un important impacte ambiental al seu entorn immediat.

Ens han denunciat que hi ha gent que no només fa net els seus cotxes  a aquest indret sino que també fan canvis de filtres, d'oli... el que suposa un greuge afegit per la toxicitat i perillositat dels residus abocats.

De moment hem posat el tam en coneixement del Seprona per que  prengui les mesures necessàries per terminar amb aquests abocaments.

- Caldria fer una neteja del lloc, la brutor atreu més brutor.

- Posar cartells de que s'ha respectar el lloc i de les possibles sancions si no es fa.

- Vigilar de manera intensa uns quants cap de setmana per evitar que es repeteixi aquesta situació.

Aquesta denúncia va ser notícia al Diario de Mallorca del passat dissabte.

Podeu veure un conjunt de l18 fotografies a Picassa , aquesta és una mostra:

 

 

 

La ciutadania ens pot fer arribar els seus punts negres de forma oral, escrita, fotogràfica o gravada. Recollirem la informació a través d'aquest blog, d'enquestes directes, al nostre correu electrònic: eurxella@yahoo.es, al telèfon 656967751 o la bústia del nostre regidor Pepe García  a l'Ajuntament;  C/ del Calvari, 2 07460 Pollença.

Entre tots construirem una Pollença millor, a la nostra mida, solucionant els problemes quotidians. És tracta de carrers, voreres, places, papereres, brutor... coses del dia a dia que cal sol·lucionar per tenir una Pollença millor, més còmoda i més neta.

Comentaris

Notícia

ICV reclama al Gobierno que limite el salario de los deportistas de elite

Notícia | 12/06/2009, 22:25

El diputado de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso, Joan Herrera, ha avanzado hoy que el lunes 15 registrará en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para instar al Gobierno a "tomar la iniciativa a nivel europeo en la limitación de las retribuciones de los deportistas profesionales".

En una nota de prensa, Herrera, que trabaja en la redacción de la propuesta, avanza así que llevará a la Cámara Baja el debate suscitado por el fichaje del futbolista Cristiano Ronaldo por parte del Real Madrid, que abonará 94 millones de euros a su actual club, el Manchester United. Asimismo, ICV registrará una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno español responda sobre diversas cuestiones relacionadas con el caso.

Por ejemplo, Herrera reclama al Gobierno que se pronuncie sobre qué medidas tomará para "garantizar que los clubes de fútbol sufraguen las deudas pendientes con Hacienda antes de realizar el mayor desembolso económico de la historia del fútbol por un jugador", en alusión al fichaje del club madrileño.

El secretario general de ICV quiere saber qué opinión tiene el Gobierno de "las entidades financieras que han dado crédito para esta operación teniendo en cuenta que a día de hoy el flujo crediticio aún no llega a las familias y a las pymes". "¿Piensa el Gobierno acometer alguna reforma dirigida a limitar las retribuciones de los deportistas?", plantea también la formación ecosocialista al Gobierno.

Pepe

Re: Font - abocador

Pepe | 12/06/2009, 17:02

La Gola ha estat un exemple de gestió lamentable de principi a fi.Un espai natural totalment desaprofitat.

Joan

Parc de la gola

Joan | 12/06/2009, 13:22

Fa uns parell de dies que vaig a passejar per la gola, de moment la cosa no esta molt bruta, però no hi ha una trista paperera, l'altre dia me vaig haver de passejar 5 minuts amb la bossa de la merda del cus a la ma, és de les poques zones on podem passejar els cussos dins el Port, després posaran cartells de prohibits cussos i diran que els que tenim cussos som uns bruts (la veritat es que molts d'amos ho son) però el primer és el primer hi s'ha de tenir molta cura amb una zona com aquella si no volen que torni un abocador.

Places peons neteja

Publicat al BOIB Núm 086 - 11 / juny / 2009

Places peons neteja | 12/06/2009, 09:15

BASES ESPECÍFIQUES
PER COBRIR 10 PLACES DE PEONS DE NETEJA
PERSONAL LABORAL FIX

Naturalesa dels llocs de treball:
Vinculació: Personal Laboral fix
Torn: lliure
De conformitat amb l’Oferta Pública d’Ocupació de 2008 es convoquen
les places vacants identificades a la plantilla de 2008 amb els números 158, 161,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 i 172.
Així mateix, es crearà una borsa d’interins per cobrir vacants per creació
de noves places o baixes de les cobertes. La borsa es constituirà amb aquelles
persones que aproven la fase d’oposició i no tenguin plaça, o al menys aprovin
el primer exercici. Aquesta borsa substitueix l’anterior, i tendrà vigència fins a
la propera convocatòria de places o el seu esgotament.
Requisits: a més dels prevists a las bases generals:
- Estar en possessió del títol de certificat d’escolaritat o equivalent.
- Estar en possessió del Certificat A de català. Si no es posseeix el corresponent
certificat oficial, s’haurà de superar una prova prèvia de català.
- Ser espanyol o ciutadà d’un dels restants estats membres de la Unió
Europea o d’aquells estats als quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors,
en els termes prevists a la Llei estatal que regula aquesta matèria, amb
excepció de les places per a les quals a les bases específiques es limiti l’accés
als aspirants de nacionalitat espanyola.
En virtut de la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre de Reforma de la
LO4/2000 sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva integració
social, i del RD 864/2001 del Reglament d’execució, tenen dret d’accés a
l’Administració Pública com a Personal Laboral els estrangers residents legalment
a Espanya.
Procediment de selecció: Concurs-oposició.
Composició tribunal qualificador: el tribunal qualificador estarà constituït
per:
President: Serà designat pel batle
Vocals:
4 vocals, designats entre el personal laboral fix i funcionaris de carrera
1 tècnic especialista
Secretari: El de la Corporació o funcionari en qui delegui
Assistiran amb veu però sense vot i als efectes de vetllar per la netedat del
procés 2 representants sindicals designats pel comitè d’empresa de
l’Ajuntament.
El tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes per a
totes o alguna de les proves.
Drets d’examen: 21’05 EUR.
Les bases generals, que complementen aquestes específiques i que regiran
aquesta convocatòria, varen ser aprovades per la junta de govern en sessió de dia
1 d’abril de 2008.
Fase d’oposició:
1r. exercici: de caràcter obligatori i eliminatori, es valorarà de 0 a 10
essent necessari obtenir el 50%, una nota de 5, per superar l’exercici i continuar
el procés selectiu.
Consistirà en respondre, durant un temps màxim de 40 minuts, una sèrie
de preguntes sobre cultura general, coneixement del municipi i el següent temari:
1.- La Constitució Espanyola de 1978. Principis Generals. Els drets i els
deures fonamentals.
2.- La Corona. Funcions constitucionals del Rei.
3.- L’Administració Pública: Administració de l’Estat, Administració
Autonòmica i Administració Local.
4.- El Personal al servei de l’Administració Local: Personal Funcionari i
Personal Laboral. Drets i deures, incompatibilitats i règim disciplinari.
5.- El Municipi: concepte i elements; territori i població.
2n. exercici: de caràcter obligatori i eliminatori. es valorarà de 0 a 10
essent necessari obtenir el 50%, una nota de 5, per superar l’exercici i continuar
el procés selectiu.
Consistirà en resoldre un exercici pràctic plantejat pel tribunal relacionat
amb les tasques a desenvolupar al lloc de feina, durant un temps màxim de 40
minuts.
Fase de concurs, amb un màxim de 10 punts
Es valorarà:
Experiència professional....................................amb un màxim de 6 punts
L’experiència a Administracions públiques en treballs de la mateixa categoria
es valoraran amb 0’25 punts per any o fracció superior a semestre de feina.
Les tasques a empreses privades es valoraran amb 0’15 punts per any o
fracció superior a semestre de feina.
L’experiència s’haurà d’acreditar amb certificacions de l’empresa, contractes
o altres elements justificatius. El tribunal podrà requerir la presentació de
documents per aclarir dubtes interpretatius
Formació.....................................................…...màxim 3 punts
- Formació superior a l’exigida, relacionada amb la feina, amb un màxim
de 2 punts:
Per un cicle formatiu de grau mitjà: 1 punt
178 BOIB Num. 86 11-06-2009
Batxiller: 0’5 punts
Cicle formatiu de grau superior: 1 punt
- Formació no reglada, amb un màxim d’1 punt.
Es valorarà la participació en cursos, jornades i seminaris, que tenguin
relació directa amb les funcions corresponents a la plaça, i tan sols en el cas que
es justifiquin amb la presentació dels corresponents certificats d’assistència, i
d’acord amb la següent puntuació:
Hores del curs Puntuació.
10 hores 0.0250
15 “ 0.0375
20 “ 0.0500
25 “ 0.0625
30 “ 0.0750
35 “ 0.0875
40 “ 0.1000
45 “ 0.1125
50 “ 0.1375
Els cursos que no especifiquin les hores o que siguin inferiors a 10 hores
es valoraran igual que els de 10 hores. Els cursos amb un durada superior a 50
hores es puntuaran seguint la mateixa proporció, sempre en múltiple de 5 hores.
-Coneixements de llengua catalana: l’acreditació d’aquest mèrit només es
podrà realitzar mitjançant la presentació d’algun dels títols, certificats o diplomes
declarats oficials per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears. La puntuació es farà de conformitat amb el següent barem:
Certificat B: 0’5 punts
- Carnet de conduir B, es valorarà amb 0’5 punts
Els mèrits s’hauran d’acreditar mitjançant documentació a presentar conjuntament
amb la instància.
Pollença, 27 de maig de 2009El Batle, Joan Cerdà Rull.

Club de fans de Matías Vallés

Ronaldo tiene un desprecio

Club de fans de Matías Vallés | 12/06/2009, 07:34

Publicat a DM

MATÍAS VALLÉS Cristiano Ronaldo no tiene un precio, sino un desprecio. Con su fichaje por 94 escasos millones, Florentino Pérez y sus Poceros de lujo asociados han coronado una imagen más repugnante que las fotografías de las entretenidas de Berlusconi. Admitiendo que el Real Madrid simboliza al estado,
un país en ruinas ficha con más avidez que Abramovich en los años de criminal borrachera bursátil. Si el gobierno autoriza ese insulto a los cuatro millones de parados, sin investigar fiscalmente hasta el tuétano a todas las instituciones involucradas, merece el mismo respeto que la dictadura de Kazajastán.
Los inmobiliarios que han hundido la economía española se mofan abiertamente de los ciudadanos a quienes han estrangulado con hipotecas abusivas. La ficción de que el fútbol genera el dinero pagado por Ronaldo suma la burla a la afrenta, los 94 millones garantizan únicamente la renegociación de deudas, vedada a los contribuyentes. Los bancos que financian la operación de alto riesgo –pendiente de un tobillo– niegan créditos a sus clientes débiles, imponen comisiones esclavistas, castigan el mínimo atraso en la satisfacción de compromisos. Por no hablar de las ayudas públicas en curso para sanearlos.
Hace tiempo que abdicamos de la moral, pero hay que regenerar la capacidad de sentir asco. Ronaldo ni siquiera es el mejor jugador del mundo. Fracasó en la Champions y en la selección, sólo asegura la goleada al Numancia. La mitad de los diez fichajes más caros del mundo se saldaron con estrepitosos fracasos, empezando por el traspaso de otro Ronaldo al Madrid. En lo icónico, ni punto de comparación entre Zidane y el portugués, que encarna los peores valores del narcisismo deportivo descerebrado. Empezamos a vislumbrar en qué consiste la "refundación capitalista" prometida por Sarkozy, para acabar con el "ladrillo descontrolado" que denunció Zapatero. Ojalá esta fantochada de nuevos ricos, con el dinero de nuevos pobres, genere la rabia suficiente para que los ladrillazos cambien de sentido por una vez.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb