URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

BICS tancats

Alternativa | 07 Juliol, 2009 06:00 | facebook.com twitter.com

Al ple de maig es va rebutjar la nostra moció que volia instar a la Comissió Insular d'Urbanisme i Patrimoni  a que acordés els convenis d’usos amb els propietaris dels BICs en aquest moment inaccessibles, i  aprovés un règim de visites d’acord amb la normativa vigent. Només nosaltres vam a votar a favor

Els bens d'interes cultural poden ser de propietat privada però al ser d'interès general el propietari té una sèrie d'obligacions en favor del la col·lectivitat; com és l'obligació de permitir la visita del públic en determinats dies i hores. Un Bé d'Interès Cultural és de domini públic, o sigui un particular pot ser propietari d'un BIC però l'administració protegirà el seus valors i l'accés al mateix del públic.

A a pesar de que la Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears regula que els Bens d'Interés Cultural  s'han de poder visitar al menys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. A Pollença no es poden visitar ni la Fortalesa, ni el Castell del Rei.

En aquest sentit  al mes d'agost del 2006, l'actual batle Joan Cerdà que en aquell moment era conseller de patrimoni va dir que tenia intenció d'acordar un conveni d'us de la Fortalesa, per què puntualment aquest espai es pugés obrir . Cosa que després no ha fet.

La reivindicació de la regulació d'aquests Bens també la va fer seva en Biel Cerdà com regidor del PSM a l'anterior legislatura, i al 2005  es va fotografiar amb altres representants del PSM a la fortalesa i va insistir en la necessitat de regular les visites a aquest indret, En aquest moment a pesar de ser director de Patrimoni i dels nostres precs a anteriors plens encara no ha estat capaç de regular aquestes visites. El que ens resulta totalment incomprensible.

Des del principi de legislatura al ple de setembre de 2007 hem demanat per aquest tema, al ple de març de l'any passat el regidor i director insular de patrimoni Biel Cerdà ens va dir que s'havia demanat un informe jurídic però que els tècnics tenien molta de feina i encara no l'havien pogut fer. Al ple de març d'enguany vam demanar al regidor de cultura que demanés si ja s’havien fet aquests informes i que insisteixi en la necessitat i urgència dels mateixos. La resposta del regidor de cultura Tomeu Cifre va ser que s'havien fet uns informes d’accés però que no donaven una solució global, sinó que s’havia d’estudiar cas per cas. Dos mesos després quan vam presentar aquesta moció pensavam que ja havia arribat el moment de que aquest ple demanés al Consell que estudi els casos de Pollença

Als dos casos a més a més ens trobam amb l'agravant de que hi ha dos camins públics tancats, el camí de Ternelles del que hem parlat en moltes ocasions i en el cas de la Fortaless, el  camí de la fortalesa a la Punta avançada, número 119 del catàleg de camins públics aprovat per unanimitat al ple.

Per acabar hem de dir que la moció que presentavam és pràcticament calcada d'una que va presentar el grups de conseller del PSM al Consell de Mallorca el 28 de desembre de 2004 i que podeu llegir al següent enllaç.

El PSM va proposar un conveni per a usos oberts puntuals a La Fortalesa al ple de juliol del 2006.

 Al debat en Joan Cerdà va defensar que com eren propietats privades no havia res que fer. Tomeu Cifre (PSM) va dir que la Junta Insular de Patrimoni ha arribat a la conclusió de que la llei s'hauria de modificar. Tomeu Cifre del PP va dir que si amb 10 anys la llei no ha funcionat o s'ha de derogar o canviar. Els regidors del PSOE no van dir res.

La llei és molt clara, l’article 34.1.c) de la citada llei del patrimoni històric de les Illes Balears regula la visita als Béns d’Interès Cultural (BIC). A fi de fer possible que els ciutadans apreciïn i gaudeixin del patrimoni cultural illenc, garanteix la visita pública dels béns, al menys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. el que no s'ens ha mostrat són els informes tècnics, on es diu que no es pot aplicar, hagués estat bé que una còpia d'aquests informes s'hagués portat a les comissions informatives o al ple.  Els demanarem per analitzar quins són els arguments per no fer complir una llei. Com sempre ens trobam que la informació i la transparència han estat substituïdes per vaguetats sense aportar dades reals.

A juliol del 2005 l'actual director de patrimoni Biel Cerdà reclamava a la premsa la regulació de les visites a la Fortalesa. 

 

 

 

Moció del regidor i portaveu del grup Alternativa Esquerra Unida- Els Verds, José Luis García Salvador, per ser inclosa a l’ordre del dia del proper ple ordinari de maig per ser debatuda i votada: “Béns d’Interès Cultural”.

 

Atès que hi ha a Pollença diversos Béns d’Interès Cultural (BIC) que en aquest moment són inaccessibles.

 

Atès que la Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears té l’objectiu de la protecció i la difusió del patrimoni històric de les Illes Balears, perquè puguin ser gaudits pels ciutadans. I que la mateixa llei diu que els poders públics promouran, per tots els mitjans al seu abast, la conservació, la consolidació i la millora dels béns integrants del patrimoni històric de titularitat pública i privada. I amés, l’ajuntament té la responsabilitat sobre la conservació i el manteniment dels béns del patrimoni històric de titularitat municipal i ha de senyalitzar l’emplaçament dels béns integrants del patrimoni històric que es trobin en el terme municipal respectiu, ordenar les vies d’accés i adoptar les mesures de protecció respecte del trànsit de persones i vehicles.

 

Atès que l’article 34.1.c) de la citada llei del patrimoni històric de les Illes Balears regula la visita als Béns d’Interès Cultural (BIC). A fi de fer possible que els ciutadans apreciïn i gaudeixin del patrimoni cultural illenc, garanteix la visita pública dels béns, al menys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats.

 

Atès que la disposició final tercera de la Llei 12/98 disposa que en tot allò no previst a la llei, serà d’aplicació la Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol. I que, l’article 13.2 d’aquesta llei disposa que els propietaris de tota mena de béns d’interès cultural han de permetre la seva visita pública, en les condicions de gratuïtat que se determinen reglamentàriament, com a mínim quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats.

 

Atès que el desenvolupament reglamentari s’ha establert en el Reial Decret 111/1986, que en la seva Disposició Addicional quarta disposa el següent: “1. Els propietaris, i, en el seu cas, els titulars de drets reals sobre béns d’interès cultural hauran de permetre la visita pública i gratuïta dels mateixos a les persones que acreditin la nacionalitat espanyola (hores d’ara s’ha d’entendre referit als ciutadans de la Unió Europea) 2. Aquesta visita comprendrà la contemplació dels béns, amb exclusió, en el cas dels immobles, dels llocs o dependències dels mateixos que no afectin a la seva condició de bé d’interès cultural... 3. La visita a què es refereix aquesta disposició es permetrà com a mínim quatre dies al mes i quatre hores cada dia, ambdós extrems prèviament assenyalats. Aquest horari haurà de ser aprovat per l’òrgan competent per a la protecció del bé i, en el cas d’immobles, es farà constar en un lloc visible que sigui compatible amb els valors artístics d’aquests.

 

Atès que a Mallorca, l’autoritat competent, això és, la Comissió Insular d’Urbanisme i patrimoni, no ha aprovat l’horari de visites dels BIC illencs.

 

Atès que  s’ha d’afavorir que la ciutadania conegui i valori el patrimoni cultural del país. Així mateix, són evidents les potencialitats d’atractiu turístic que pot assolir una organització intel·ligent de les visites a BIC.

 

Atès que a Pollença hi trobam cinc Béns d'interés Cultural (BIC): Molins de Llinàs, Cova dels Morts, Castell de Rei, sa Fortalesa i el Pont Romà.

 

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent proposta

 

 

S’acorda

 

Primer.- Instar la Comissió Insular d'Urbanisme i Patrimoni  a que acordi els convenis d’usos amb els propietaris dels BICs en aquest moment inaccessibles, i  aprovi i faci públic el règim de visites de cada un dels béns d’interès cultural de Mallorca, i més en concret del nostre municipi de Pollença, d’acord amb la normativa vigent.

Segon.- Que l’ajuntament de Pollença compleixi amb la llei i garanteixi que aquests béns puguin ser gaudits pels ciutadans i puguin ser transmesos en les millors condicions a les generacions futures. I que promogui, per tots els mitjans al seu abast, la conservació, la consolidació i la millora dels béns integrants del patrimoni històric de titularitat pública i privada. I garanteixi la conservació i el manteniment dels béns del patrimoni històric de titularitat municipal i senyalitzi l’emplaçament dels béns integrants del patrimoni històric que es trobin en el terme municipal respectiu, ordeni les vies d’accés i adopti les mesures de protecció respecte del trànsit de persones i vehicles.

 

 

 

 

Pollença 15 de maig 2009.

 

Comentaris

Miquel Sánchez

Re: BICS tancats

Miquel Sánchez | 09/07/2009, 17:19

pel.licula recomanada:

"El turismo es un gran invento" de Pedro Lazaga

Pepe

Re: BICS tancats

Pepe | 09/07/2009, 11:10

Gràcies per les vostres aportacions.

Crec que el futur del turisme és la especialització, no podem competir en preus.

Què tenim?
Tenim Sol-platja, un paisatge més que espectacular i un bon patrimoni cultural.

Aquests són els nostres actius i es troben totalment desaprofitats, tan de sort que el Sol no depèn de l'equip de govern.

Que cal, per començar tenir un projecte, feina en equip i participació. Després a partir dels actius que he comentat haurem de cercar el que ens pot diferenciar encara més de la resta de destins.

Hans

Higam

Hans | 08/07/2009, 23:57

Tienes razón JRV, lo de los cierres de paseos, lo cultural y la naturaleza tienen prioridad. Los Verdes, el GOB y Alternativa se hacen portavoces de una forma diferente de entrever una estancia en el Municipio de Pollença
Mientras tanto se vive de lo que hay y por desgracia se limita a lo que he descrito – y por desgracia.
Por mi parte me gustaría ver un Pueblo equilibrado y con alternativas – que sea para nosotros y por el turista. Actividades culturales, paseos, visitas – y los tenemos!
En un escrito corto no cabe todo. Hay tantos aspectos de Pollença que preocupan, solamente intente de describir uno de ellos.

JRV

lligam

JRV | 08/07/2009, 22:43

Hi ha un lligam entre la reclamació d'apertura segons la Llei, dels Bens d'Interés Cultural i la descri`pció de Hans Monheim. També hi es amb el tancament de molts camins públics a la muntanya, accés en definitiva a la cultura , al paisatge del que tal volta immerescudament en tenim massa, a la natura en definitiva, tan variada a la nostra illa i a Pollença en particular.
Que oferim als visitants-turistes? El que diu en Hans Monheim: Botellon, vi de 1 € a 30€, platja, sol, etc. res mèrit nostre. Res de Bens d'Interés cultural, ni paisatge, ni natura, ni alternativas al Sol-Platja-Botellon. Fa 40, tal volta mes anys que ens estem cercant , colectivament parlant, carregarnos el turisme, substituint els turistes- visitants, turisme de qualitat deiem també fà tants anys que volem, per cercadors de rebaixes turistiques.
No pinta molt be el futur del turisme, i per tant, el futur del monocultiu. No es podia fer pitjor, reconeixent que molt pitjor seria sense les repetides movilitzacions GOB, i mes entitats i gent sensibilitzada.

Hans

A Manolo el de Bombo

Hans | 08/07/2009, 17:45

Lo del Paseo Maritimo ha ido abajo cuando tres jefes de zona se quejaron del mercadillo del Paseo. Los que daban la atracion, ventas ambulantes de cositas sin importancia, daban la alegría del Paseo. Ademas esta gente, y sin duda de los mas humildes, no pagaban el impuesto “revolucionario” a nuestros “ Magnifico Ayuntamiento”. Los hecharon y desde entonces tenemos las calmas de enero.
Como bien dices Manolo, queda poca amabilidad hacia nosotros y con los turistas en especial. La profesionalidad se aprende y se tiene que pagar. Como quieres tener profesionales si hoy dia se venden espagettis y alitas de pollo, “fastfood forever”, Dakotas con Indios a la puerta, Restaurantes Japoneses con camareros vestidos de Samuráis al estilo “Shogun”, Chinos que pescan Lisas a la 3 de la mañana en frente del Daina (y que se van a vender como pescado fresco de la Bahía), Paellas congeladas o precocinadas y al vacio, hortalizas congeladas, Espadas de Dönner o Gyros congelado, calentado y enfriado haciendo vueltas durante semanas. Fruta de lata, postres de la “Menorquina” con fotos para los mas imbéciles…
Se acabaron los escalduns, el frito de matanzas, el frito de Pascua, las sopas Mallorquinas, la lechona recién hecha, el tumbet, el trampó, las patatas aliñadas, el alioli casero, el pan tomate, las berenjenas rellenas, la sopa de pescado fresco, el pescado a la Mallorquina, Denton y Sirviola
Cocteles prefabricados de botella, cervezas sin espuma, zumos esterilizados de “Juver”, vasos opacos de recuperación “Danone”, Rordons y Moscascaya, botellón en frente de los bares de noche. Vinos de 5€ que se venden a 30€, tintos calientes a 30 grados.
Se acabo el típico delantal blanco. Se cambio por un Tee-shirt estilo “Fuck you”, el pantalón negro por un Jean con agujeros. En los Supermercados se echan a la gente cuando se hacen fijo-discontinuos o cuando cumplen 18 años.
Ahora si quieres pagar 60 € por persona lo tienes todo, menos la cantidad que alimenta y acabaras comiéndote un Wimpi en frente del Eolo.
Para ganarnos turistas nos hacen falta Hoteles con “todo incluido”- así se acabo todo de una P… vez. Así cerraremos todo la oferta complementaria, así tendremos 12 meses de paro impagado. Así tendremos un futuro de desempleo “No future”!
Nuestros hoteleros definen la temporada. Cuando han ganado bastante se cierran los Hoteles y dejan un Pueblo sin oportunidades. No hay servicios mínimos. En el Moll se acaba todo en Octubre- Noviembre- y a esperar que llegue Pascua!
Jamás he oído hablar de negociaciones con los Hoteleros para conseguir una lucha por turismo de invierno. El Ayuntamiento, Costas o quien sea les consiente chiringuitos, amarres, y lo que sea… ellos pagan y cierran cuando les conviene.
Me recuerdo que nuestra familia venia a pasar las fiestas de Navidad en el Moll (1970-1980). El Cactus, Iru y Brisas tenían un ambiente increíble. El Bec Fi abierto todo el año.Can Vostra y el Pozo a tope, Buena Cepa con comidas Mallorquinas, las pensiones Petit Paris, Can Singala llenas y no hablamos del Hotel Illa d’Or o del Hotel Formentor.
Nuestros padres nos dejaron un patrimonio y nosotros (los que tenemos 40 – 60 años la hemos cagado). Cómodos hemos vendido fincas, terrenos y viva la Pepa. Ahora se empieza a pagar y la factura no será leve.

Pepe

Re: BICS tancats

Pepe | 08/07/2009, 14:09

Gracias por la aportación "Manolo el del bombo". Está claro que la vida social al Puerto ha decaído mucho, la rehabilitación del Miquel Capllonch es una buena oportunidad para ayudar a la recuperación de esta vida social, pero mucho me temo que no se aproveche la oportunidad.

Pepe

Re: BICS tancats

Pepe | 08/07/2009, 14:05

El més normal és que ja s'hagués donat una explicació pública de la dimissió d'en Jaume Plomer. Un c

JRV

Rigor

JRV | 07/07/2009, 21:28

Afortunadament, hi ha llibertat d'expressió, i a aquest blog, mes que enlloc. Però Mateu Llobera i Joan , també es pot aprofitar aquesta llibertat d'expressió per ser rigurosos en els comentaris tal volta no es completament veritat les vostres afirmacions i podeu fer mal sense voler, i amb això no considereu que recrimino els vostres comentaris, però es poden tenir diferents opinions politiques sense utilitzar la suposició negativa, massa vegades utilitzada..
Salut.

Joan

Remors

Joan | 07/07/2009, 15:07

Hi ha qui diu que a Jaume Plñomer el que l'ha fet dimitir és que no li han coincidit una comissió de serveis i una plaça al CEP d'Inca.

Tot sòn remors ara mateix...

Mateu Llobera

Re: BICS tancats

Mateu Llobera | 07/07/2009, 12:21

Me sap molt de greu la dimissió den Jaume Plomer. Era l'únic regidor del PSOE que realment era condret. Suposo que al veure la inaficàcia dels seus companys de partit a deecidit marcha. Perque hi ha molta inaficàcia a n'aquest partit. Qui realment haurien d'haver dimitit son els tres regidors restants del PSOE: Na Francisca per estar únicament a la política per un sou a final de me i ésser la política més inaficaç de l'ajuntament, en Juanjo Mir per vago i per probocar problemes a totes les seves àrees (policia, pressuposts....) i na Maria del Mar per jugar a l'escondite tota la legislatura.
Fora conya, que no serviu més que per crear problemes.

Manolo el del bombo

Re: BICS tancats

Manolo el del bombo | 07/07/2009, 10:41

Gloriosa semana la vivida esta última, dimisión de edil incluida.

Gracias Hans por tus elogios de mi pasado comentario, tiempos que tendrían que volver solo falta promción y que el turista se sienta querido.

Creo que se ha hablado muy poco de la "las 40 en bastos" que canto el Sr. Middemmann como Presidente de Fomento de Turismo, dice que no somos amables, y quizás tenga razón, pero no se puede ser amable sin ser feliz, y los que ahora por motivos de edad ya no estamos en el mundo de la hosteleria vemos que la gente no es feliz con su trabajo. Un compañero vuestro me enseño una viñeta del diario PUBLICO del pasado fin de semana, muy irónica, "el milagro español no es el turismo ni nuestros servicios, sino los sueldos bajos", y ahora se no ha encendido la lucecita interior y nos sentimos mal y ahora peor con el tema de la crisis.

¿Dónde está la gente en el Puerto de Pollensa? Porque no se ve a nadie pasear ni en las terrazas, pero los supermercados a media tarde ya no tienen existencias de algunos productos, hay mucha gente pero se queda en su apartamento, porque no quiere o no puede pagar algunos desorbitados precios de la oferta complementaria.

No me ha convencido para nada el festivo de San Pedro y San Pablo, no hubo nada a destacar en el pueblo, los pescadores se lo montaron a su manera, bien por ellos es su fiesta, pero ponerlo como festivo creo que fue excesivo, si se quería dar un día de fiesta al Puerto creo que mejor hubiese sido el 16 de julio (fiesta del Carmen).

Hans que tiempos aquellos en que salías por la televisión con la lancha en el rio Ebro en el campeonato de motonáutica, "El Hans del super", ji ji.

Poco que destacar más, simplemente el DEJA VU que tuve en el Punt Ingormatiu de esta quincena con el "fil directe" que ha sido clavadito al de la quincena anterior, que susto, creí que la edad me estaba jugando una mala pasada.

Garci

Re: BICS tancats

Garci | 07/07/2009, 09:53

Aquest tema dels Bens d'Interés Cultural tancats s'assembla molt al dels camins públics. Els polítics no fan més que el colló per no obrir-los al públic com marca la llei.

És molt guapo dir que els obriran, al 2005 ho va dir Biel Cerdà, que després ha estat regidor de cultura i director general de patrimoni i NO HA FET RES. També ho ha dit Joan Cerdà, batlle de Pollença i ex Conseller de Patrimoni, QUE NO HA FET RES.

Tot ha estat pur parketing per sortir a la foto. La llei ho diu clar, PERQUÈ NO L'APLIQUEN?

S'en riuen de nosaltres a cara alta.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb