URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Al fí; ordenança de mercats.

Alternativa | 16 Desembre, 2009 07:00 | facebook.com twitter.com

Al ple de gener del 2008 vam presentar una moció per fer una ordenança sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal de Pollença   (veure article i moció).La petició d'aquesta ordenança va sorgir de les  queixes i malestar que ens van fer arribar els petits comerciants  dels mercats municipals, davant la mala gestió de l'Ajuntament. A aquell moment l'equip de govenr va dir que estava pràcticament feta, però després han tardat any i mig en presentar l'aprovació inicial que es va aprovar per unanimitat al ple de juliol   (la podeu trobar a aquest enllaç). 

Finalment al ple d'octubre es va fer l'aprovació definitiva, aquesta és la transcripció de l'acta amb l'aprovació d'aquest punt.

Pren la paraula el Regidor Sr. García i manifesta que finalment l’equip de govern ha reaccionat amb l’aprovació d’aquesta ordenança municipal i que més val tard que mai atès que en el plenari ordinari de gener de 2008 es va presentar una moció al respecte, la qual fou aprovada per unanimitat, com a conseqüència del malestar i les queixes rebudes per part dels comerciants dels mercats municipals, exposant alhora la satisfacció del grup d’Alternativa EU-EV per haver estat estimades dues de les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública, un cop consultades altres ordenances/reglaments municipals, pel que considera que els arguments adduïts a la proposta són convincents excepte pel que respecte a la inclusió d’articles en relació a la utilització de grups electrògens i al personal municipal al servei dels mercats: assentador/a municipal i Policia Local atès que es podria incloure en previsió d’una utilització futura a les instal·lacions del trasts i en especificació de les funcions del personal al servei dels mercats municipals ja que l’ajuntament no disposa de catàleg de llocs de treball, respectivament pel que demana a la Regidora Sra. Llompart que s’acceptin també aquestes dues al·legacions que no alteren per res l’ordenança i que simplement especifiquen una mica més aquests dos temes citats.

Pren la paraula el Regidor Sr. Tomeu Cifre Bennàssar i exposa que el grup municipal del PSM valora positivament la tasca realitzada amb l’aprovació definitiva de la present ordenança atès que era necessari que existís una cobertura legal al respecte, esperant que ara la seva aplicació sigui efectiva i que no passi com altres ordenances aprovades, com ara, la relativa a l’ocupació de via pública.

Intervé el Regidor Sr. Vila i manifesta que el grup municipal del PP-UMP també valora positivament l’aprovació definitiva de l’ordenança municipal sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal de Pollença.

Pren la paraula la Regidora delegada de Turisme, Comerç i Mercats del Port de Pollença Sra. Llompart i exposa que, com va dir a la comissió informativa, no hi ha constància de que les instal·lacions dels trasts hagin superat mai cap nivell de soroll acústic i de contaminació i que l’encarregat del mercat ja se’n cuida del seu correcte funcionament al respecte, pel que no considera necessari regular una cosa que ja de per sí es realitza habitualment així com les tasques i les funcions del personal al servei dels mercats municipals.

Intervé el Regidor Sr. García i manifesta que està clar que moltes coses ja es realizen i es fan bé però que la inclusió en l’ordenança permetria una regulació establerta formalment

Passats a votació els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

 

  A continuació les al·legacions que vam presentar a l'ordenança

 

Al·legacions a L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA VENDA AMBULANT ALS MERCATS DEL TERME MUNICIPAL DE POLLENÇA

José Luis García Salvador en representació d’Alternativa per Pollença

A la vista de l’exposició pública de l’ordenança sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal de Pollença, aprovada inicialment per l’Ajuntament, en sessió celebrada dia 30 de juliol de 2009.


Atès que pensam que a l’assignació dels emplaçaments a més d’escoltar a les partes s’han d’afegir uns criteris objectius per si les partes no arriben a un acord satisfactori.

Atès que hem trobar a faltar aspectes que hem trobat a altres ordenances municipals de mercats i escoltant les peticions d’alguns mercaders.

Per això demanam

1.- A l’article 3 que parla de l’assignació dels emplaçaments es podien afegir a l’article els següents criteris preferents objectius, per aplicar en cas de que les partes no arribin a un acord:

- Antiguitat del sol·licitant en l’exercici de l’activitat al municipi.

- No haver estat sancionat per infraccions en matèria de comerç o consum.

- Venda de productes ecològics i/o locals.

- Relació d’oferta-demanda del producte comercialitzat.

2.- A l’article 18 els productes que es prohibeix vendre, pensam que es podien vendre afegint “si les autoritats sanitàries competents el consideren procedent per disposar de les instal·lacions frigorífiques adients o trobar-se degudament envasats.

L’autorització per vendre aquests productes està subjecta als mateixos requisits que la resta,als que s’afegirà el previst a les normes d’higiene relativa als productes alimentaris.”

3.- A la secció dels mercats s’hauria d’incloure un article per evitar que ninguna persona física o jurídica pugui ser titular de més del 5% dels llocs de venda autoritzats.

4.- També s’hauria d’incloure un article; “pel que fa a la utilització de grups electrògens per tal de subministrar corrent elèctrica a les instal·lacions de la parada de forma autònoma, el nivell de soroll acústic i de contaminació que generin s’ha d’adequar a l’ordenança municipal vigent. Per a la seva instal·lació i col·locació en la via pública serà autoritzat per l’assentador municipal, que vetllarà pel bé comú, i intentarà que ocasioni les mínimes molèsties.”

5.- A la mateixa secció s’hauria d’ incloure un article de neteja i recollida selectiva:

L’Ajuntament facilitarà els mitjans i recipients idonis, i en nombre suficient, per mantenir en bon estat de neteja el recinte destinat al mercat de marxants.

A la zona de parades de fruita, verdura, planter d’horta o floristeria i totes aquelles parades que produeixen deixalles orgàniques, hi haurà contenidors de recollida de matèria orgànica. Els marxants d’aquestes parades hauran de dipositar tots els residus d’orgànica que generin a dins aquests contenidors, els quals es deixaran a la mateixa parada.

Pel que fa als marxants de les parades que abandonen caixes de cartró se’ls exigeix que les pleguin i les apilin al costat de la seva parada.

I finalment la resta de residus com poden ser plàstics, penjadors, etc. es posaran dins unes bosses de mida gran que es repartiran a primera hora del matí i que en finalitzar el mercat es deixaran tancades al costat de la parada.


6.- També s’hauria d’ incloure un article del personal municipal al servei dels mercats:

L’ASSENTADOR/A MUNICIPAL

L’Ajuntament designarà l’assentador/a, que haurà de pertànyer a la plantilla. Li correspondrà el control del mercat i el registre dels titulars dels llocs de venda i de personal venedor. També correspondrà a l’assentador/a situar els venedors i els seus respectius llocs de venda, resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació i transcurs del mercat, i en tot allò que afecti l’ordre sanitari, la disciplina del mercat, vigilar la neteja i disposar de les mesures necessàries per al seu bon desenvolupament. En tot cas, estarà obligat a donar compte puntualment dels fets i incidències al regidor delegat del Mercat.


ORDRE PÚBLIC i CIRCULACIÓ

El control de l’ordre públic i de la circulació dels vehicles dels comerciants correspondrà a la Policia Local que actuarà en col·laboració de l’assentador del mercat i sota les instruccions de la Regidoria que tingui encomanada aquesta competència.

 

Pollença 29 de setembre de 2009.

Signatura,

 

Comentaris

Pepe

Re: Al fí; ordenança de mercats.

Pepe | 16/12/2009, 22:34

Catarina, demà a les vuit tendreu un article resumint el ple.

Catarina

ple

Catarina | 16/12/2009, 21:28

I que ha passat al ple d'avui?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb