URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Cal auditar el Festival.

Alternativa | 10 Febrer, 2010 07:00 | facebook.com twitter.com

Ahir vam registrar una moció demanant que en el termini màxim d’un mes es faciliti a l’Interventor Municipal tota la informació del Festival de Música de Pollença,  per que  aquest faci un informe escrit en el qual constin quantes observacions i conclusions es dedueixin de l'examen practicat. i sigui enviat al Ple pel seu examen.

Hem de recordar que el Festival de Pollença ha rebut grans quantitats de doblers públics tan per part de l’Ajuntament (140.000 euros al 2009) com de l’INESTUR (180.000 euros). Doblers que fins ara no han tingut el  control intern de l'interventor com marca la llei.

 Pràcticament fa un any, al ple d'abril quan es va aprovar al ple un conveni de col·laboració entre l'INESTUR  i l'Ajuntament per realitzar la 48 edició del Festival de Pollença, vam demanar que es regularitzés la gestió econòmica del Festival. No era la primera vegada que denunciavam que el Festival, a pesar del 48 anys d'història i de ser una peça clau a la política cultural del municipi,  els seus comptes no havien pogut ser fiscalitzats ni per l'interventor, ni per la Sindicatura de Comptes.  La increïble  resposta del regidor de Cultura en aquell moment (Tomeu Cifre del PSM) va ser que creàvem  una ombra de dubtes i de desprestigi al festival... El que realment desprestigia la festival és la seva situació il·legal d'opacitat i coses com que pagués en negre als seus treballadors fins el 2009.

Al darrer ple del 28 de gener quan el PSM va presentar una moció sobre el Festival vam tornar a recordar el tema, rebent com sempre promeses de regularització. Evidenment no podem esperar més després de la recent operació de fiscalia "voltor" que s'ha iniciat precissament a partir d’una presumpta trama de corrupció en torn a l’INESTUR, més si tenim en compte que al seu ex-director general Antoni Oliver, que  va ser regidor de cultura i responsable del Festival d’aquest Ajuntament  entre 2003 i 2007, se li imputen greus delictes.

No es pot  tolerar cap ombra de dubte en la gestió dels doblers públics i  tenim el deure de recuperar la confiança dels ciutadans en les institucions.

La percepció de que a Espanya ha pujat la corrupció es va incrementar al 2009, i la corrupció és un dels principals frens del desenvolupament econòmic.

The Corruption Perception Index (CPI) published by Transparency International

 

 

 

 A continuació la moció.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

José Luis García Salvador, en representació d'Alternativa EU-EV presenta al ple del mes de febrer, per a la seva discussió i aprovació, la moció relativa a, AUDITORIA INTERNA DELS COMPTES DEL FESTIVAL.

 

Exposició de motius.

 

            Atès que el Festival de Pollença ha rebut grans quantitats de doblers públics tan per part de l’Ajuntament (140.000 euros al 2009) com de l’INESTUR (180.000 euros). Doblers que fins ara no han tingut ni tan sols un control intern com marca la llei.

 

Atès que tant els interventors (l’anterior i l’actual) com la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha recordat a l’Ajuntament la situació irregular del Festival .

           

            Atès que a la recent operació de fiscalia anomenada voltor es va iniciar a partir d’una presumpta trama de corrupció en torn a l’INESTUR i que al seu ex-director general Antoni Oliver, que  va ser regidor de cultura i responsable del Festival d’aquest Ajuntament  entre 2003 i 2007, se li imputen greus delictes.

 

Atès el clima d’alarma social creat pels continuats casos de corrupció i de mal ús dels doblers públics i que no es pot  tolerar cap ombra de dubte en la gestió dels doblers públics i que  tenim el deure de recuperar la confiança dels ciutadans en les institucions.

           

            Atès que des del principi de legislatura venim denunciant la manca de informació i control per part de l’Interventor dels comptes del Festival de Pollença i que per tant no han pogut realitzar la seva funció de control intern (articles 213- 222 TRLRHL), i que aquests no formen part dels comptes generals  de l’Ajuntament sense cap resultat a pesar de les continues promeses per part del batle de la regularització del tema. El Patronat del Festival no disposa de NIF i al seu tràfic mercantil actua en nom de l’Ajuntament.,

 

Atès que l’Ajuntament està incomplint l’article 92.3 b) de la Llei 7/1985, de 7 d’abril,  Reguladora de les Bases de Règim Local ( LRBRL)  declara com a funcions públiques necessàries en totes les Corporacions Locals les de control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària, precepte desenvolupat per l' article 14  del RD 1174/1987, de 18 de setembre, Règim Jurídic dels Funcionaris de l’Administració Local amb Habilitació de caràcter nacional (RJFHN) que atribueix a l'Interventor la responsabilitat administrativa de les esmentades funcions, que inclou expressament l’emissió d'informes, dictàmens i propostes en matèria econòmic ­financera o pressupostaria .. ./ ... " i "la realització de comprovacions o procediments d'auditoria interna en els Organismes Autònoms o Societats Mercantils dependents de l'Entitat respecte les operacions no subjectes a intervenció prèvia, així com el control financer dels mateixos, de conformitat amb les disposicions i directrius que els regeixin i els acords que al respecte adopti la Corporació.

 

Atès que s’estan incomplint  els articles 213 a 223 del capítol IV títol VI del text refús de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL) que dicten les normes sobre control intern i fiscalització de les entitats locals amb expressa referència a les garanties de l’òrgan encarregat de exercir-lo; l’òrgan Interventor.Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix, la següent proposta

 

 

Proposta d’acord

 

El Ple de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Pollença acorda demanar

.- Que en el termini màxim d’un mes es faciliti a l’Interventor Municipal tota la informació del Festival de Música de Pollença que requereixi per realitzar la seva funció de control de legalitat, financer i d’eficàcia del Festival.

- Com resultat del control efectuat per l’Interventor haurà d'emetre's  informe escrit en el qual es faci constar quantes observacions i conclusions es dedueixin de l'examen practicat. Els informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple pel seu examen.

 

José Luis García Salvador

Regidor del Grup Municipal Alternativa EU-EV

Comentaris

Joan

Re: Cal auditar el Festival.

Joan | 10/02/2010, 20:59

Tal vegada seria bo provar l'estratègia del meu germà amb el seu fill quan no se vol mejar les verdures. Li diu no provis de menjar-te-les, i se les menjava.

maki

psiquiatre

maki | 10/02/2010, 18:59

El psiquiatre de l'equip de govern, se que els hi ha recomenat que, per molte raó que tinguin els de la opossició, cal no acceptar les seves propostes. Es la forma de sentir-se adults, de sentir-se realitzats i vencer el complexe d'edip i electra, respectivament.
Ho heu d'entrendre, es una questió de poder arribar a la salut mental, siau humans...
Estimau.los!!!

Miquel Sánchez

Re: Cal auditar el Festival.

Miquel Sánchez | 10/02/2010, 14:57

Un altre cosa que us podem adelantar és que el nou festival estaria gestionat per la gent de "EL FANSTASMA DE LA OPERA", tot una garantia d'èxit.

Miquel Sánchez

Re: Cal auditar el Festival.

Miquel Sánchez | 10/02/2010, 14:38

Ja l'heu fotut tot, en Ramon negociant amb els IRON MAIDEN aquests, i ara surt el follonero i ens fot la sorpresa.

hala ves

Garci

Més ironia

Garci | 10/02/2010, 14:01

Follonero, tens molta raó: l'equip de govern no ho fa perquè nosaltres ho demanam. I si seguim demanant-ho seguiran sense fer-ho.

I en Ramon és el culpable de tot. Té tant clar que serà regidor de festes que no vol assumir al seu currículum que ha donat suport a una cosa no-heavy.

És trist haver de justificar-se per demanar el que marca la llei i el sentit comú: que el Festival presenti els seus comptes.

Follonero irònic

Re: Cal auditar el Festival.

Follonero irònic | 10/02/2010, 13:55

Au Pepe reconeix que tot això és un complot d'en Ramón i els seus companys per acabar amb el festival i crear un festival heavy. De fet el de l'equip de govern fa temps que ho volien regularitzar però clar si voltros ho demanau ells han de fer el contrari.

JRV

Voler posar seny

JRV | 10/02/2010, 12:42

Si no estic somiant, i això d'aqui vol ser una DEMOCRÀCIA, deman, per favor, i perque hi tinc dret, QUE ES FACI UNA AUDITORIA AL FESTIVAL DE POLLENÇA. Perque dels 180.000€ que aporta l'INESTUR, dels 140.000€ que aporta l'Ajuntament de Pollença, n'hi hi ha de meus, dels meus familiars, amics, i molta gent que li ve just passar el mes, i per sentit de l'honradessa.
Jo no dubto, inicialment, que s'haguin administrat bé, i si de l'auditoria en surt que així ha sigut, enhorabona. I si no, que assumesquin responsabilitats qui no els hagui administrat bé. I si te dèficit, però aquest dèficit es assumible i repercuteix en el bon nom de Pollença, atreu turisme de qualitat, i es una opcció cultural de qualitat, doncs benissim, TAL VOLTA ES UNA INVERSIÓ CONVENIENT ALS INTERESSOS PÚBLICS, MOLT MES QUE ALTRES MANDANGAS POPULISTES I ELECTORALISTES.
PERÒ ELS COMPTES PUBLICS,
C L A R S i publics.

PeSsiMista

Re: Cal auditar el Festival.

PeSsiMista | 10/02/2010, 10:38

Curiosa la vara de mesurar del PSM; mentre en Biel Barceló, reclama auditories internes, Biel Cerdà es fia d'uns comptes que no han passat per Intervenció.

Pepe

Al UH.

Pepe | 10/02/2010, 10:34

A la secció de Cultura del diari Última Hora podeu trobar un bon resum sobre el tema

h ttp://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/solicitan-una-auditoria-interna-del-festival-de-musica-de-pollen-a

Joan i Biel mesclen temes, una cosa és canviar el patronat per una Fundació i una altra que l'interventor revisi els comptes del Festival.

Pepe

Re: Cal auditar el Festival.

Pepe | 10/02/2010, 10:19

Respecte a en Joan primer dir-le que no som nosaltres quins hem de revisar els comptes del festival, per això existeix la figura de l'interventor municipal.

Diu Joan que no creu que faci falta cap auditoria interna, no es tracta de que el el cregui o no és tracta de la llei i en aquest cas també de fiscalia que evidentment serà la primera interessada en comprovar que tot està correcte. Si prefereix esperar a d'intervenció de fiscalia serà la seva responsabilitat i la dels que li donen suport.

Pepe

Biel no és interventor

Pepe | 10/02/2010, 10:15

Biel Cerda (PSM) que va decidir al seu dia entrar a l'equip de govern de comparsa, com regidor de cultura no va aconseguir que el Festival presentés els seus comptes com marca la llei. És un pena que la llei no tingui un article on digui que si Biel Cerdà no té cap dubte de que tot s'ha fet correctament ja és suficient. Per desgràcia per en Biel la llei és una mica més seriosa i marca molt clarament com s'han de fiscalitzar els dobler públics i per això hi ha un interventor de carrera a l'Ajuntament.

Miquel Sánchez

Re: Cal auditar el Festival.

Miquel Sánchez | 10/02/2010, 09:10

ja ja ja Garci, aquesta és una altra, però no té res a veure amb el tema, però no deixa de ser curiós

Garci

Re: Cal auditar el Festival.

Garci | 10/02/2010, 08:53

Una dada curiosa: la nostra estimada Reina serà la presidenta honorífica del nou patronat, les bases del qual les ha fet un partit nacionalista i d'esquerres.

L'organització del Festival no és obsoleta, sinó irregular, sense passar comptes ni res, i cal regularitzar la situació.

Miquel Sánchez

Re: Cal auditar el Festival.

Miquel Sánchez | 10/02/2010, 08:34

Joan, sembla que el Patronat ni tenia ni té nombre fiscal de l'Agència Tributaria

Miquel Sánchez

Re: Cal auditar el Festival.

Miquel Sánchez | 10/02/2010, 08:32

Si però les factures són a algun lloc.

Joan

Re: Cal auditar el Festival.

Joan | 10/02/2010, 08:28

Ara resulta que el problema es que el patronat del festival està obsolet, i que el reformaran. Supòs que en crearan un de modern , modèlic i funcional com el d'esports.

Garci

Re: Cal auditar el Festival.

Garci | 10/02/2010, 08:26

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

"Atès que tant els interventors (l'anterior i l'actual) com la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha recordat a l'Ajuntament la situació irregular del Festival".

RESPOSTA DE BIEL CERDÀ al DdB:

"No tenc cap dubte que tot s'ha fet correctament dins el Festival de Pollença".

MÉS MOTIUS

"manca de informació i control per part de l'Interventor dels comptes del Festival de Pollença i que per tant no han pogut realitzar la seva funció de control intern (articles 213- 222 TRLRHL), i que aquests no formen part dels comptes generals de l'Ajuntament".

DECLARACIOMS DEL BATLLE al DdB:

"Posaré a disposició d'Alternativa tota la documentació perquè l'estudïi i exposi els seus dubtes".

MÉS MOTIUS

"Atès que s'estan incomplint els articles 213 a 223 del capítol IV títol VI del text refús de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL) que dicten les normes sobre control intern i fiscalització de les entitats locals amb expressa referència a les garanties de l'òrgan encarregat de exercir-lo; l'òrgan Interventor".

CONCLUSIONS.

Hi ha irregularitats, no s'ha fiscalitzat i els nostres polítics no s'han enterat o fan veure que no s'han enterat.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb