URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Tendràn respostes?

Alternativa | 29 Abril, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

  Con sempre esperam els vostres suggeriments, precs i preguntes pel ple d'avui que es realitzara al Casal de Ca'n Llobera a les 20:00 hores.  Les podeu fer arribar a aquest mateix blog, al facebook o a alternativaperpollenca@gmail.com

Després de la retirada de les sis mocions que haviem registrat els grups de l'oposició l'ordre del dia ha restat molt buit només amb temes de caràcter tècnic i de presentació obligatòria al ple.

Els tres grups de l'oposició hem presentat un bon grapat de preguntes per escrit ( les podeu llegir a la continuació de l'article), a les que s'han d'unir preguntes no contestades a anteriors plens i les preguntes orals que farem durant el ple. Esperam que l'equip de govern  sigui capaç de donar respostes dins el màxim organisme democràtic del municipi.

                                                                  ORDRE DEL DIA

 

 I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 de febrer de 2010    

2.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General de la Corporació corresponent a l’any 2007.

informe compte 2007 

3.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General de la Corporació corresponent a l’any 2008 

informes comptes 2008

4.-  Aprovació, si procedeix, de la delegació mitjançant conveni per a la recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic entre l’ATIB i l’Ajuntament de Pollença i de l’encomana de gestió a la CAIB per la realització de determinades funcions materials en matèria de gestió tributària mitjançant conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença i l’ATIB     

5.-  Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de la norma 117 del PGOU per al canvi de paràmetres a la zona d’equipament ECAD-12 Convent de Sant Domingo  (Es tracta del centre de dia)

6.- Propostes/Mocions d’urgència

 

 II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 

 

1.- Informació de Batlia

 

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

 

3.- Precs i preguntes

 Aquestes són les preguntes realtizades conjuntament pels tres grups de l'oposició per esser contestades en el proper Ple Ordinari del 29/04/2010

EXPLOTACIÓ DE LES PLATGES

Estam a les entrades del mes de maig, i les platges del port de Pollença romanen tancades, L’associació De Veïns del port des del primer de març al no sol·licitar la prorroga de l’autorització ja no les pot explotar, per tant el titular es l’ajuntament de Pollença.

Per que l’Ajuntament ha estat dos mesos en prendre una decisió que afecta al futur del desenvolupament econòmic del port com es iniciar l’explotació de les platges?

Des de quant el batle i la regidora del Port tenen constància del mal resultat econòmic de l’explotació de les platges durant la temporada 2009 segons l´AAVV?

Creuen que l´AAVV està legitimada desprès d’una gestió empresarial tan nefasta per a tornar-se a presentar a l’explotació de les platges del Port?.

Amb quin criteri s’ha rebaixat el cànon anual per la temporada 2010 per a l’explotació de les platges del Port?

S’han posat amb contacte amb la resta de concessionaris per explicar-los la situació dels nous plecs de condicions de l’explotació de les platges del port?

El servei de vigilància començarà independentment de la concessió de la temporada 2010?

Quina campanya de sensibilització de cara als turistes per minimitzar les conseqüències de l’absència de serveis a les platges s’estan fent?

Es veritat que el nou plec de condicions esta fet a mida per que únicament es pugui presentar a la subhasta l´AAVV del Port de Pollença?

ADAPTACIÓ DEL PGOU AL PTM

Desprès de llargs mesos sense saber noticies de l’adaptació de normativa, i desprès del compromís del batle de continuar fent reunions informatives al respecte, ens hem assabentat que hi ha un document de treball, el qual el batle ha informat a un gran nombre de tècnics autònoms i constructors locals per tal de que donin  el seu parer.

Quant fa contes tenir reunions per tal d’informar a la resta de grups de l’estat del document?

Els seus socis de govern quina opinió manifesten al respecte d’aquesta actitud?

Creu que institucionalment es correcte aquest estatus de preferència que dona als col·lectius implicats abans de la resta de grups que conformen el consistori?

L’empresa que realitza l’adaptació finalitza el contracte aquest exercici, com esta el desenvolupament del contracte i les seves obligacions de redacció, i com estan les obligacions de pagament de l’Ajuntament cap a l’empresa respecte al contracte signat?

SITUACIÓ ECONÒMICA

Com es troba la liquidació de l’exercici 2009, el batle ja l’ha firmada i es dona per bona la xifra de pèrdues de 3 milions d’ € que es va dir al ple del passat mes de març?

Com es troba la redacció del pressupost del 2010, quines previsions d’ingressos te l’ajuntament per l’exercici 2010?

Es te previst pressupostar per tercera vegada la llicència de l’Hotel Formentor en el capítol d’ingressos?

Quina quantitat es ve recaptar i quina es te previst recaptar en concepte d’infraccions urbanístiques en els exercicis 2009 i 2010?

Ens consta que hi ha factures del 2009 que no han passat per aprovació  de junta de govern, per tant s’ha de fer un reconeixement extrajudicial de despeses, quina quantitat correspon a cada regidor? Quant es pensa dur aquesta relació a provació?

Amb quin retard s’està pagant de manera ordinària les factures aprovades per la junta de govern?

A continuació moltes més preguntes...

 

 

Demà, Divendres 30, 20.30h. Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya.

Xerrada

Dona i repressió sota el franquisme. El cas de les Illes Balears.

A càrrec de David Ginard Feron.

 

 

RESPECTE DELS PROJECTES DEL PLA E, 1ª I 2ª FASE

Com estan els pagaments dels diferents projectes del 1er. Pla E? Ja s’ha recepcionat l’obra de la remodelació de l’accés pel Carrer Roser Vell?

En quin estat de tramitació es troben els projectes del 2on. Pla E? Ja han estat acceptats per part del Ministeri? Quan es licitaran les bres? Quan es començaran les obres?

RESPECTE DE LA INCOACIÓ DE LA DECLARACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC DE POLLENÇA COM A BÉ D’INTERÈS CULTURAL

1.       En quin punt es troben els contactes que s’han produït a nivell tècnic entre l’Ajuntament de Pollença i el Consell de Mallorca per acordar els termes de la incoació ?

2.       Quina és la postura oficial de l’Ajuntament respecte de la incoació del BIC? En aquest sentit hem sentit missatges contradictoris per part del batlle damunt els mitjans de comunicació.

3.       Hem vist al batlle a la televisió donant suport a la postura que defensen els promotors de la recollida de signatures contra la incoació del BIC. Comparteix l’Equip de Govern els arguments exposats en el manifest de recollida de signatures?

4.       Quina és la postura al respecte del grup municipal del PSOE? Comparteixen el suport que hi donen en el seu grup del Consell de Mallorca, o en canvi assumeixen els arguments del batlle.

5.       Quin és el nombre de llicències actualment concedides a la zona del Centre Històric? Quantes de les mateixes corresponen a augments de volum?

6.       S’està complint actualment la prescripció que va posar el Departament del Patrimoni l’any 2005 respecte de que a les llicències sol·licitades a les Illetes de la Plaça Major respecte que “qualsevol projecte de construcció” hauran de comptar amb un previ control arqueològic ?

OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

1.         El 29 de gener del 2009 el Ple Municipal va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança d’ocupació de la via pública amb taules i cadires. No ha estat suficients quinze mesos per resoldre les al·legacions a l’ordenança? Quantes al·legacions es presentaren?

2.         Quan fa comptes l’Equip de Govern resoldre aquestes al·legacions i aprovar definitivament la nova ordenança?

3.         L’any passat argumentaren que ja no donava temps a aplicar la nova ordenança a la temporada turística del 2009. Fan comptes aprovar la nova ordenança i aplicar-la a la temporada del 2010 o tampoc donarà temps?

4.         Amb quins criteris s’està concedint les ocupacions de via pública que hem vist aprovades en les darreres juntes de govern?

5.         L’Ajuntament ha concedit ocupació a qualque local amb expedient d’infracció urbanística obert?

6.         L’Ajuntament, està complint amb les condicions que indica l’actual ordenança ?:

a.         “Amb la sol·licitud de llicència s’haurà de presentar la llicència municipal d’obertura i funcionament de l’activitat”

b.         “No es concedirà llicència d’ocupació als titulars de locals que no estiguin al corrent de pagament de les corresponents taxes i imposts municipals referits al citat local”.

7.         Entenem que les sol·licituds d’ocupació de via pública haurien d’acompanyar-se d’informe tècnic sobre la llicència d’activitat i d’informe d’intervenció sobre el pagament de taxes. S’està fent això?

 

SOBRE EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER MENANI S.A. AL CATÀLEG DE CAMINS, RESPECTE DE LA INCLUSSIÓ DEL CAMÍ DE TERNELLES

1.       Al ple d’octubre el batlle es va comprometre a dur al següent ple (novembre) una proposta de ressolució del recurs presentat per Menani S.A. respecte de la inclussió del Camí de Ternelles en el Catàleg de Camins. Amb aquest compromís els altres partits que havíem presentat mocions les varem retirar. Sis mesos després encara no s’ha dut al Ple aquesta proposta. A que esperen per fer-ho?

DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES

1.       En quin punt de tramitació es troben l’expedient d’infracció urbanística respecte de les obres realitzades als annexes de la possessió de Ternelles?

2.       Quants tècnic municipals dedica l’Ajuntament a informar les llicències. Demanam que es desglossin els següents apartats i la dedicació setmanal dels tècnics a aquestes tasques:

a.       Llicències d’obra menor.

b.       Llicències d’obra major.

c.       Finals d’obra.

d.       Llicències d’instal·lació d’activitat.

3.       Es compleixen els terminis legalment establerts per a resoldre les llicències?

4.       A dia d’avui, a quina data de registre d’entrada s’està concedint llicència si no hi ha deficiències a reparar ni informes de terceres administracions?

5.       Actualment a quines altres administracions demana informes l’Ajuntament a l’hora de resoldre una llicència d’obra?

6.       Quantes infraccions urbanístiques s’han informat per part del zelador municipal durant el 2009?

7.       Quants expedients d’infracció s’han obert durant el 2009?

8.       Quantes infraccions urbanístiques s’han resolt durant l’any 2009?

9.       Quantes i per quin import s’han liquidat les multes per infracció?

10.   S’ha executat cap ordre de reposició de la legalitat urbanística?

RESPECTE DE L’ÀREA DE CULTURA

1.       Vistes les informacions sobre el sumari de l’operació voltor, on s’evidencia que Antoni oliver ha estat fent les funcions de regidor de cultura, arribant fins i tot a representar el batlle en el Patronat del Festival; fa comptes el batlle anomenar un nou regidor de cultura que assumeixi les funcions com cal, esvaint dubtes sobre qui està prenent les decisions en aquesta àrea?

2.       Es farà enguany l’exposició del mes de juliol i agost a l’Església del Convent?

3.       A on s’exposaran les obres del Certamen d’Arts Plàstiques?

4.       Respecte del Festival de Música:

a.       Es tornarà comptar amb els serveis dels treballadors municipals pel Festival?

b.       Quina previsió de subvencions i de patrocinadors privats es tenen pel Festival del 2010?

c.       Està en marxa el procés per aprovar els preus de les entrades?

5.       Quins són els motius de la suspensió del Certamen Literari Premis Pollença ?

6.       Es faran enguany representacions dins el Festival de Teresetes?

7.       Perquè no es va presentar l’Ajuntament a la convocatòria del Passeig per l’arqueologia, programa d’activitats gratuït organitzat pel Consell de Mallorca? Es fa comptes desentendre de la participació de Bocchoris dins aquest programa?

8.       Es farà el programa anual de concerts Sons de Nit ?

LES CONVERSES DEL CAS VOLTOR.

Sabem que encara hi ha un bon grapat de converses del cas voltor amb temes de Pollença que no han estat publicades i pensam que abans de la seva publicació estaria bé una explicació a aquest ple per part del batle que té coneixement de les mateixes per la seva amistat amb l’encausat en Toni Oliver.

L’empresari de disseny gràfic José Florentino Roy que segons publica la premsa es sospita que amanyava procediment negociats amb el senyor Toni Oliver ha facturat quantitats importants al Festival incomplint la llei de contractació pública. Quines mesures pensa adaptar el batle respecte a aquesta facturació? Es comprovarà que no hi ha hagut sobrecost a les mateixes? Es col·laborarà amb la justícia de manera voluntària i s’enviaran aquestes factures a la jutgessa que instrueix el Cas Voltor? Aquest senyor ha realitzat treballs gratuïtament per UM?

Es pensa assumir qualque responsabilitat política dels reiterats incompliments de la llei de contractació pública als comptes del Festival?

Si el senyor batle no era capaç de assumir les feines de l’Àrea de Cultura per què no va delegar les mateixes a altre regidor?

Quines gestions va fer senyor Toni Oliver  per a la contractació de l’exposició aquest estiu al claustre de Stº Domingo? Quines gestions va fer per organitzar una exposició de Ramon Llul?  Com és possible que el senyor Toni Oliver participes a una reunió del Patronat del festival del 15 de gener?. El títol d’assessor del batle quan i com es va donar? Va fer el senyor Toni Oliver qualque feina més com regidor de cultura a l’ombra?

Tenia el PSOE coneixement d’aquestes activitats del senyor Toni Oliver? Què opina de les mateixes?

En benefici de la igualtat necessària en la gestió pública ha comprovat el senyor batle si des de turisme hi ha hagut un tracte de favor amb una familiar del senyor Toni Oliver?

Podien explicar la regidora de turisme per què el gerent del Club Nàutic li tenia que fer una factura inventada de 1.200  euros?

Des de quan el senyor batle té potestat per decidir si es pot donar amarrament o no a una barca de bou al Port? Referent a aquest tema  el senyor batle pensa que és normal utilitzar una informació que té en funció del seu càrrec institucional per treure’n profit polític?

A una altra conversa en Toni Oliver fa referència a uns tallers que s’han de començar ja per que sigui legal i que el batle no li contesta. Ens podia explicar el batle a quins tallers es referia i quina relació té l’Ajuntament amb aquest tema?

Quines renumeracions es pensaven pagar a les Associacions de Veïns del Moll i de Pollença per aquest concepte?

No pensa el senyor batle que el més digne per ell seria dimitir ara que s’han demostrat les seves mentides i els seus mètodes per amenaçar i coaccionar a membres de l’oposició.

LA REDACCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT.

Per què es va fer el procés de licitació de la redacció del pla de mobilitat amb successius decrets de batlia i no amb l’aprovació de la Junta de Govern?

Teòricament  la tramitació s’havia de realitzar amb la màxima antelació possible per aprofitar una subvenció, i es va iniciar el 25 març de 2009 però  la convocatòria de la subvenció no es va produir fins  el 18 de juliol i  la petició no es va realitzar el 7 d’octubre o sigui set mesos després del començament del procés.

Per què en un principi es va voler convidar a tres empreses: Asesores Medioambientales Consulting S. L. de La Coruña, Teconambiente SL Barcelona i  Podarcis, S.L. de Palma, sense experiència en la redacció de plan de mobilitat?

Quin criteris van seguir per triar aquestes empreses? Sabien que el nebod de la portaveu del PSOE era administrador de Podarcis? Sabien que la mateixa persona era al 2002 delegat territorial a les Balears d’una de les les empreses convidades; Tecnoambiente SL Barcelona?

Com es que havia la intenció de convidar a dues empreses; Asesores Medioambientales Consulting S. L. de La Coruña i Tecnonambiente SL Barcelona que formaven part del mateix grup empresarial; el grup Tradebe? Qui va advertir aquesta irregularitat? Sabien que la feina fonamental d’aquestes empreses no té res a veure amb la redacció de plans de mobilitat?

 

Per què  ni al primer moment, ni després al substituir Asesores Medioambientales Consulting S. L.  no es va convidar a l’empresa amb més experiència i especialitzada en la realització de plans de mobilitat; Cinesi amb oficines a Palma i que ha redactat un plans de mobilitat urbana sostenible per a diversos municipis de Mallorca: Son Servera, Llucmajor, Sóller, Manacor, Inca, Búger, la mancomunitat d'es Pla de Mallorca... I fa dos dies ha estat triada per redactat el pla de mobilitat d’Artà.

Per què al plec de condicions (punt 8) es diu que el preu total del contracte s’abonarà una vegada presentat el projecte acabat i amb l’informe dels tècnics competents. Però al contracte administratiu  es va  canviar i s’apunta que s’abonarà per mensualitats prèvia l’acreditació de les tasques realitzades amb l’informe corresponent.

Segon el plec de condicions, s’havia d’haver exigit un lliurament inicial (Diagnòstic, propostes i seguiment) sobre la peatonalització de la primera línia del Port de Pollença. Quan es va demanar aquesta documentació? Quina va ser la resposta de l’empresa ?

Per què la comissió tècnica de seguiment de la redacció del pla de mobilitat Urbana Sostenible que havia de realitzar reunions quinzenals amb l’empresa no s’ha tornat a reunir des de novembre?

Com valorau què la única millora respecte al plec de condicions que havia proposat Podarcis; la creació una pàgina web i un foro , s’hagi realitzat de manera deficient?

Per què no hi ha cap enllaç a  la pàgina de l’Ajuntament  i sí que hi ha a la pàgina del PSOE?

Per què durant uns dies es van penjar unes pancartes anunciant el pla de mobilitat (amb el lema “tot Pollença es mou”) i després es varen retirar?

Com es troba a dia d’avui la redacció d’aquest pla que s’hauria d’haver acabat a final de febrer?

Per què no s’ha rescindit el contracte davant de tants incompliments?

I relacionat amb el tema:

Per què es va substituir a l’empresa GRAM per Podarcis, per a la realització de cursos d’educació ambiental al curs  2008-2009?

La feina de l’empresa GRAM no havia estat satisfactòria durant els tres cursos que havien fet els cursos d’educació ambiental?

Han avaluat el grau de satisfacció d’aquests cursos d’educació ambiental? Per què no s’han fet al curs 2009-2010?

NETEJA VIARIA.

Quan es té previst fer l’adjudicació de la concessió dels serveis públics municipals de neteja viària?

Els sindicats CCOO i UGT s’han manifestat en contra de la decisió de l’ajuntament de Pollença de privatitzar el servei de neteja viària, i  han denunciat que aquesta decisió no els ha estat comunicada, en cap moment, ni al comitè d’empresa ni als treballadors afectats. El regidor de personal ens pot explicar aquesta manca de comunicació?

Per què a la comissió prèvia al ple d’aprovació del plec d’adjudicació de la concessió de neteja viària se’ns va dir que s’havia parlat amb els treballadors  i que era un tema solucionat?  Per què se’ns va parlar de tres treballadors quan realment eren set?

A la reunió que es va realitzar entre membres de l’equip de govern i representant dels treballadors el 12 de març, aquests darrers van demanar que es tornés a col·locar el personal afectat per la cessió de la neteja viària a una empresa privada. Es va dir que primer calia fer un informe de la secretaria  per saber si es jurídicament possible. S’ha fet aquest informe?

CONTRACTACIONS

Per què la regularització de la contractació a la jardineria està pràcticament aturada?

El 22 de desembre vam demanar per escrit còpia de les comunicacions entre la Conselleria de Medi Ambient i l’Ajuntament respecte al programa de 2009 de neteja i actuacions als torrents del municipi. Ens consta que la Secretària ha reiterat en diverses ocasions aquesta petició. Segon el regidor de Medi Ambient per part de aquesta àrea no ha hagut cap comunicació amb la Conselleria. Per part de l’Àrea de Serveis va haver alguna comunicació amb la Conselleria? Quan ens pensen donar aquesta informació?

Com s’ha fet la contractació per part de l’àrea d’esport del Parc de Pasqua? Com es pensa fer la contractació de  la resta d’activitats esportives?

Ens podria explicar quina és la participació de l’Ajuntament en un projecte per dur ciutadans xinesos a Pollença?

En quin punt es troba la regularització de la contractació d’enllumenat públic? Quan es pensa tenir preparat el plec de condicions?.

Al ple de juliol el batle va dir que li constava al seu arxiu particular que havia qualque contracte entre l’Ajuntament i Nord esport, però a dia d'avui no  ha mostrat aquest contracte ni a nosaltres ni a la  Secretaria. Si existeixen  contractes ens facilitaran còpia de la mateixa?

S’ha iniciat el procés per regularitzar el servei de grues ? I el servei de manteniment de les instal·lacions impulsores d'aigües residuals de Pollença

Comentaris

JRV

Plé

JRV | 30/04/2010, 07:02

Malhauradament, no vaig poder assistir al Plé. Però ho segeixo per l'interés que hi tinc a que Pollença torni un poc a la dignitat política que és mereix.
Anim Pepe!!
En relació al comentari de un gir cap a mes transparència al PSOE, tinc a ser escèptic i pensar que és tracta mes de manipulació que transparéncia.

Joan C

Re: Tendràn respostes?

Joan C | 30/04/2010, 06:34

Pepe, lo teu és impresionant, després d'acabar un ple tan intèns com el d'ahir ja tenim al bloc les valoracions del mateix. Ja podrien prende nota els regidors amb dedicació exclusiva.
Evidentement l'equip de govern tenia molt dificil repondre a algunes respostes sencillament perquè no tenen justificació posible.

uep

plenari

uep | 29/04/2010, 22:11

Que tal el Plenari? Que diu l'equip de (des)govern?

Follonero

Re: Tendràn respostes?

Follonero | 29/04/2010, 18:45

Bona senyal, sembla que Psoe està millorant en temes de trasparència.

Garci

Re: Tendràn respostes?

Garci | 29/04/2010, 18:00

Miguel,

no fa falta tenir un topo. Si vols t'explic que ens han enviat un correu des del PSOE diguent-ho. Així de fàcil. I la veritat és que no se perquè ho han fet.

Miguel A. R.

para pepe

Miguel A. R. | 29/04/2010, 17:54

Joer que bien informado estàs. No tendrás algún topo en el psoe que te informe de todo lo que hacen?

Pepe

Re: Tendràn respostes?

Pepe | 29/04/2010, 15:47

El PSOE està demanant als seus afiliats i simpatizants que venguin al ple. Estam contents i esperem que el ple s'arribi a omplir de gent per escoltar les explicacions del PSOE i que la gent pugui valorar el seu suport a les pràctiques polítiques d'UM que hem pogut llegir gràcies a l'operació voltor

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb