URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Unint esforços pel be comú.

Alternativa | 29 Maig, 2010 06:00 | facebook.com twitter.com

Una vegada més els tres grups de l'oposició (PP-UMP, PSM i Alternativa) demostram  que a pesar de les evidents diferències ideològiques entre nosaltres som capaços de coordinar-nos i fer feina conjunta pel bé comú. Els tres grups  hem presentat al proper ple ordinari una moció conjunta demanant l'extensió de l’article 60 modificat de l’ordenança de policia i bon govern a la zona pels vianants del nucli de Pollença que és evidentment turística.

És totalment lògic que el que es fa per la cala Sant Vicenç, el Port de Pollença,  la Font i el Vilà també es pugui aplicar a llocs tan visitats com la Plaça Major,la plaça dels seglars, el calvari...Es tracta d'evitar obres molestes a les zones turístiques una vegada iniciada la temporada, una cosa més que necessària i lògica sobre tot a la situació excepcional de crisi actual. Necessitam el màxim diàleg  i que tots siguin capaços de adonar-se la situació econòmica a la que ens trobam. Esperam que els sectors afectats siguin conscients de la situació extraordinària que es viu. El sector turístic i la construcció han d'aprendre a conviure. 

Igualment esperam que els que es diuen equip de govern prenguin nota i d'una vegada s'adonin que a una situació excepcional de crisi com l'actual s'han d'unir esforços. Segurament si durant aquesta legislatura haguessin fet més reunions tants amb els partits de l'oposició com amb els ciutadans ara tot aniria una mica millor.

“Article 60.- A tot el sòl urbà de la zona pels vianants del nucli de Pollença, dels nuclis de la . Al període comprès entre el 15 de juny i l’1 d’octubre queden prohibits els següents treballs de construcció:

a) Obres a la via pública o a terrenys d’us públic general com parcs, jardins, places, etc.

 b) Obres de moviment de terra o excavacions superiors a 25 metres cúbics i enderrocament d’edificacions.

 c)Obres de construcció utilitzant qualsevol artefacte que no respecti els nivells acústics fixats als articles següents.”

Durant l’any 2010, l’Ajuntament podrà autoritzar obres durant el periode que va des d’1 de maig al 15 de juny, i d’1 d’octubre a 30 d’octubre, prèvia audiència amb l’empresa constructora i els possibles establiments turístics afectats on es determinarà en quines condicions es pot desenvolupar la dita obra”

Aquesta moció conjunta té el suport dels sectors hoteler, de restauració i de comerciants de Pollença. Indignats i perjudicats per a situacions com la que s'està donant aquest dies a la Plaça de Pollença. Situacions i actuacions fonamentades en un egoisme atroç incapaç de respectar les mínimes normes de convivència. Tot amb el consentiment i assentiment d'un batle i regidor d'urbanisme que pensa més en tenir als seus contents que  en el be comú

Ara més que mai cal un canvi a Pollença, una alternativa real de govern on es es defensi objectivament l'interès general  per damunt dels interessos  particulars. 

Us recomanam veure les fotografies del fotobloc d'en Biel Perelló: Els camions van a missa

 


Us recordam que està en marxa el V concurs de fotografia Urxella

 

Comentaris

Alternativa per Pollença

No al Canon

Alternativa per Pollença | 29/05/2010, 15:36

Avui som notícia a la premsa estatal, al diari públic. Hem de recordar que aquesta notícia no ha merescut ni una línia al periòdic local.

"Los ayuntamientos se rebelan contra el canon"
www.publico.es/culturas/316384/ayuntamientos/rebelan/canon

En el consistorio de la localidad mallorquina de Pollença, de 17.000 habitantes, hubo unanimidad contra el canon. José García, concejal de Alternativa por Pollença, lleva más lejos el problema: "No es sólo pagar el canon, sino que no sabes que lo estás pagando. La ley dice que en las facturas se tiene que especificar la cantidad destinada al canon, pero en ninguna de nuestras facturas lo ponía". Pollença ha pedido la devolución, mientras que en Inca, una localidad cercana de 35.000 habitantes, han aprobado recientemente otra moción contra la tasa digital. ... Desde Pollença también confían en que "este paso sea imitado por otros ayuntamientos y poco a poco la bola se vaya haciendo más grande, porque ya no es una cuestión de nuestros casos particulares, sino de acabar con una ley que es injusta".

Pepe

Re: Unint esforços pel be comú.

Pepe | 29/05/2010, 15:29

És una bona notícia que per segon any consecutiu, encara que sigui amb retard, surtin a concurs públic aquestes estades. Una cosa que vam demanar des del principi d'aquesta legislatura.
Esperam que no tardin en sortir a concurs la resta d'activitats esportives.
La lliure concurrència la competència, i la transparència són una garantia per una millor gestió dels nostres doblers.

Miquel Sánchez

BOIB

Miquel Sánchez | 29/05/2010, 09:39

Avui al BOIB:

LICITACIÓ DEL SERVEI ‘ESTADES D’ESTIU 2010’
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 18 de maig de
2010, va acordar aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que ha de regir la contractació del servei ‘Estades
d’Estiu 2010’; s’exposa al públic per un termini de deu dies naturals per tal que
s’hi puguin presentar reclamacions.
Simultàniament s’anuncia concurs públic, si bé condicionat al que disposa
l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Pollença
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Núm.d’expedient: 4606/2010
2. Objecte del contracte:
a) Descripció: Prestació del servei per l’organització i desenvolupament
de les estades esportives d’estiu per a l’any 2010, comprensiu de les següents
activitats: de temps lliure, esportives, tallers de manualitats, servei de menjador,
educatives i culturals, extraordiàries (sortides, excursions, etc)
b) Lloc d’execució: carrer Metge Llopis, devora plaça Miquel Capllonch
(Port de Pollença)
c) Termini d’execució: dos mesos (juliol i agost 2010), amb possibilitat de
pròrroga per l’any 2011.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa amb
diversos criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació:
Import IVA exclòs: 186.915,89 €
IVA: 13.084,11 €
Import Total: 200.000,00 (IVA inclòs)
5. Garanties:
a) Provisional: No procedeix.
b) Definitiva: 5 per 100 de l’import d’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Pollença.
b) Domicili: Horta, 38
c) Localitat i codi postal: Pollença –07460.
d) Telèfon: 971 530 108
e) Fax: 971 530 783
f) Perfil del contractant: www.ajpollenca.net
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per
la presentació d’ofertes.
7. Presentació d’ofertes.
a) Data límit de presentació: 8 dies naturals comptats a partir del següent
al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB), en el Registre General (de 9:00 a 14:00 hores). Si l’últim dia de l’esmentat
termini és dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat al
primer dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: La prevista en el plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació:
1r. Entitat: Ajuntament de Pollença
2n. Domicili: carrer Horta, 38.
3r. Localitat i codi postal: Pollença 07460
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:
dos mesos, a comptar des de l’obertura de les proposicions.
8. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Pollença
b) Domicili: casal de Ca’n Llobera - plaça Vella, 7
c) Localitat: Pollença
e) Data i Hora: La que estableixen el plec de clàusules administratives
9. Despeses d’anuncis
Serà a compte de l’adjudicatari la despesa derivada de la present publicació,
així com la resta d’anuncis inherents a la formalització del contracte.
10. Perfil del contractant: www.ajpollenca.net
Pollença, 20 de maig de 2010
EL BATLE, Joan Cerdà Rull

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb