URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

L'oligarquia mana

Alternativa | 21 Octubre, 2016 16:23 | facebook.com twitter.com

Article del nostre company Pepe García al Diari Balears

Aquesta setmana hem viscut a Pollença un exemple pràctic de com funciona la democràcia a les nostres Illes. A Pollença governen Junts Avançam (sis regidors) coalició de PSOE, MÉS i Esquerra Repúblicanaal voltant de la figura de Miquel Angel March, cara i veu del GOB durant anys, i Unió Mollera Pollencina (UMP) (un regidor), un partit de dretes local, encara que es presenta com un partit "de gestió municipal" "del poble" "dels molleros"....

Aquesta setmana l'equip de govern va convocar un ple extraordinari urgent amb la finalitat de pujar l'IBI a una minoria de grans negocis que suposava un increment de mig milió d'euros de la recaptació. Es tractava simplement d'introduir la progressivitat i redistribució de la riquesa dins l'impost. La proposta tenia el suport d'Alternativa per Pollença (dos regidors), que l'havia presentat un any abans i que a més a més proposava que la mesura fos acompanyada de bonificacions en l'IBI dels habitatges seguint un criteri de renda, i d'ajuda al lloguer. Tot feia preveure doncs la seva aprovació per majoria, però la nit abans del ple el regidor d'UMP, després de reunir-se amb parts dels hotelers afectats, va canviar el seu vot i davant el més que possible rebuig de la proposta per la majoria de partits de dretes(UMP cal sumar Tots per Pollença (excisió del PP amb 6 regidors), PP (1 regidor) i Pi (1 regidor) es va suspendre el Ple.

Els partits de dretes han defensat el seu posicionament amb els típics arguments: "afecta les empreses, que són les que donen feina a més treballadors del municipi "El 70% vivim del turisme"... Obviant que l'oligopoli hoteler bàsicament el que han fet els darrers anys és estrènyer cada vegada més els treballadors aprofitant l'elevat atur, amb un deteriorament espectacular de les condicions laborals. Només cal analitzar les xifres econòmiques per veure com el monocultiu turístic ha augmentat les desigualtats socials i les Balears han perdut, els darrers anys, renda per capita mentre els beneficis dels hotelers s'han multiplicat. Això sense parlar la càrrega mediambiental, energètica i social que patim per la rapinya econòmica de l'oligopoli hoteler.

El que ha passat a Pollença és un bon exemple de qui comanda realment a Balears i com els partits de dretes, quan es tracta un tema que afecta directament als seus 'amos' es lleven la màscara i mostren de manera clara quins interessos defensen; el d'una oligarquia de cacics hotelers i empresaris, la mateixa que ha legalitzat 7000 places il·legals, que ha fet Fan Mallorca, que ha sobredimensionat infraestructures, que destrueix la nostra terra i que han aconseguit convertir una ecotaxa en un impost turístic... Els que fan el que volen amb els partits de la dreta al seu servei i amb uns partits d'esquerra que massa sovint donen legitimitat als desitjos i realitzacions de l'oligarquia. 

Parc infantil, escoleta, expedient disciplinari... Junta 4 d'octubre

Alternativa | 20 Octubre, 2016 16:49 | facebook.com twitter.com

 A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 4 d'octubre. L'equip de govern va penjar al facebook una versió més resumida.Esperam que la publicació d'aquests resumens sigui un fet habitual com a altres ajuntaments i que es facin de la forma més completa possible i no només al facebook sinó a la pàgina web.

Destaca l'adjudicació d'un parc infantil a la Plaça Ca les Monnares, és una pena que s'hagi aprofitat la realització d'aquest parc per fer un procés participatiu entre nins i joves, o que no s'hagi fet un parc un poc diferent. Per exemple un d'aquests parcs multiesports (tancats amb porteries i cistelles de basquet), hi ha molt de nins que juguen a futbol a la plaça o es colen a l'institut o escoles per jugar i estaria bé fer un parc infantil diferent a tota la resta que ja tenim, un exemple. 

Es va declarar deserta la licitació del contracte de l'escoleta de la GolaAl final l’empresa no ha vist clar que li sortís a compte i ha optat per no firmar. Ara cal fer un altre plec millor i mentres tant l'empresa actual seguirà fem feina com fins ara.  

A la Junta es va donar compte de dues actes de la policia per infracció en matèria de Ocupació de la via pública (un amb expositors i l’altre amb taules i cadires) i es decideix no obrir expedient al ser establiments de nova opertura que ja han demanat la autorització. Pensam que aquesta no és precismaent la millor manera d'aconseguir que els negocis respecten més els espais públics.  

Es va aprovar l’inici d’expedient disciplinari a un funcionari per la presumpta comissió d’una falta molt greu, i una falta greu. 

1.- Aprovació de l’ acta de la sessió sessió ordinària de dia 20 de setembre de 2016.

2.- URBANISME

2.1. – Llicències urbanístiques

- Retirat de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes que tractar

2.2. - Disciplina urbanística

- Retirat de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes que tractar

2.3.- Varis

- Retirat de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes que tractar

3. HISENDA

3.1.- Relació de despeses

Dins de les factures amb objecció a part de les de sempre (manteniments, alguns tècnics, escoleta de la Gola, subministraments elèctric i de combustible, publicitat,...) hem de destacar l’SMOE, que ja ha caducat, i després destaquen una factura de 18.275 euros provocada per l’augment de participants a les estades, així com una de 3.847 euros per netejar Joan Mas després de les obres.

De les factures sense objecció podríem destacar els 25.200 de la certificació 4 de la millora del paviment de Pollença, els prop de 2.800 euros en afinació de pianos i els prop de 21.000 euros en despeses d’allotjament del festival (per sort l’Hotel Formentor subvenciona els seus allotjaments (uns 14.500 euros)) així com els prop de 2.000 euros pagats a una empresa el propietari de la qual ha estat condemnat per corrupció. 

3.2.- Recursos i reclamacions

- Retirat de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes que tractar

3.3.- Varis

- Rectificació d’acord adoptat en sessió ordinària de Junta de Govern de dia 04 d’agost de 2016, pel qual es concedia una pròrroga per pagar la plusvàlua, al produir-se un error a l’hora de comptar a partir de l’acceptació de l’herència en lloc de a partir del dia de la mort com marca la llei. Al final és denega la pròrroga.

- Denegació de petició de part d’un ciutadà de repercutir l’IIVTNU a l’entitat bancària a la qual va ser atorgada la propietat (a través de la dació en pagament), atès que no acredita els requisits de l’article 105.1c del TRLRHL.

- Aprovació de bonificació d’un 90% l’IBI per família nombrosa i denegació de la bonificació de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus atès que no acredita el requisits necessaris.

- Aprovació de devolució de l’import abonat en concepte de retirada de vehicle.

- Aprovació de bonificació d’un 90% l’IBI per família nombrosa i denegació de la bonificació de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus atès que no acredita el requisits necessaris.

- Aprovació de bonificació d’un 90% l’IBI per família nombrosa, un 25% de la quota resultant per minusvalidesa, un 25% de bonificació de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus per minusvalidesa, i denegació de la bonificació a aquesta taxa per família nombrosa per no acreditar els requisits necessaris.

- Denegació de bonificació de l’IVTM al no acreditar que el vehicle és híbrid.

- Aprovació de bonificació de l’IVTM per vehicle històric.

- Aprovació d’exempció de l’IVTM per minusvalidesa pel 2016 i següents i denegació per el 2015.

- Aprovació de devolució d’ingressos indeguts en concepte de taxa de fems.

- Denegació de devolució de la taxa de fems pels exercicis 2010 i 2011

- Adjudicació del contracte administratiu de subministrament i instal·lació de parc infantil a la Plaça Ca les Monnares per import de 15.936,91 euros (IVA inclòs) a favor de l’entitat H2O2 SPORT GLOBAL S.L. Ens vam abstenir pel que ja hem explica a la introducció.

Aquestes són les tres ofertes presentades:.

  • H2O2 SPORT GLOBAL S.L: 15.936,91 euros (IVA inclòs).

  • FEIM SPORT S.L.: 17.091,25 euros (IVA inclòs).

  • ISABA PROJECTS S.A: 18.022,95 euros (IVA inclòs.)

- Aprovació de la concessió de subvenció nominativa a l’Associació Paraula Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears per import màxim de 18.000 € per impartir sis cursos de català per a adults d’octubre de 2016 a maig de 2017.

- Arxiu de sanció d’ocupació de via pública per un error de forma.

- Resolució d’expedient per Ocupació Via Pública per una infracció molt greu imposar una sanció de 450 euros.

- Es dóna compte de dues actes de la policia per infracció en matèria de Ocupació de la via pública (un amb expositors i l’altre amb taules i cadires) i es decideix no obrir expedient al ser establiments de nova opertura que ja han demanat la autorització. Ens vam abstenir 

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL

4.1.- Guals

- Concessió d’un gual.

4.2.- Taxis

- Autorització d’un canvi de vehicle.

4.3.- Varis

- Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.4.- Personal

- Concessió d’ajuda de beca per estudis

- Denegació d’ajuda econòmica per a matrícula al no realitzat-se la formació a un centre d’ensenyament oficial.

- Denegació d’ajuda econòmica per a matrícula al no realitzat-se la formació a un centre d’ensenyament oficial. 

- Aprovació de l’inici d’expedient disciplinari a un funcionari de carrera de la Corporació per la presumpta comissió d’una falta molt greu, i una falta greu i es nomena instructor i secretari de l’expedient. La informació que tenim és que el funcionari en qüestió no va a la feina fa molt temps, la fa mal feta , companys seus han de fer més feina,... . Ara es farà una instrucció i serà apartat de forma provisional.

- Aprovació del Conveni de Cooperació Educativa entre l’Ajuntament de Pollença i la UIB per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d’una estudiant.

4.5.- Cementiri municipal

- Atorgament de dret funerari / Columbari

5.- CONTRACTACIÓ

- Aprovació de la pròrroga (segona i darrera) del contracte del Servei tècnic d’assessorament teatral al municipi de Pollença per 14.666,20 euros fins dia 2 de desembre de 2017

- Resolució de l’expedient de contractació de serveis d’atenció a la primera infància de l’escola municipal de Pollença al Port de Pollença declarant deserta la licitació del contracte al considerar que l’entitat ASSOCIACIÓ OMNIUM EDUCATIU ha retirat la seva oferta a la licitació, atès que no ha complimentat en termini el requeriment de documentació previst a les clàusules 16na i 17na del plec de clàusules administratives que regeix el contracte i a l’excloure l’empresa LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL per haver presentat una baixa temerària.

Al final l’empresa no ha vist clar que li sortís a compte i ha optat per no firmar. Ara cal fer un altre plec millor i mentres tant l'empresa actual seguirà fem feina com fins ara. 

- 6.- VARIS

- Resolució d’expedient Responsabilitat Patrimonial desestimant la reclamació al no estar provat l’existència del nexe causal entre el dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals.

- Resolució d’expedient Responsabilitat Patrimonial estimant la reclamació presentada, atès que ha pogut quedar acreditat l’existència del nexe causal entre el dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals.

- Aprovació de l’addenda al Conveni intermunicipal “Targeta Ciutadana” entre l’Ajuntament de Pollença, l’Empresa Municipal de Transports de Palma S.A.(EMT) i l´Ajuntament de Palma, relatiu a la subvenció del transport col·lectiu de viatgers dels veïnats de Pollença, que inclou el perfil de Carnet Gran B- pensionistes a partir dels 65, que a partir d’ara gaudiran de les mateixes tarifes que els residents a Palma.


Ha faltat valentia

Alternativa | 17 Octubre, 2016 20:18 | facebook.com twitter.com

El policia maltractador se n'haurà anat finalment de Pollença pel seu propi peu, davant la incapacitat d'actuar de l'equip de govern Junts-UMP.


El diumenge la premsa informava del darrer episodi sobre el cas del policia maltractador, Antonio G. M., ara ja doblement condemnat, que s'havia refugiat a Pollença. Segons la notícia, no farà falta acabar d'instruir l'expedient que se li va obrir quan el Suprem va confirmar la sentència, ja que ell ha presentat la renúncia voluntària, acceptada pel govern municipal.

Òbviament, ens alegra que un personatge d'aquesta casta (recordem que a part d'estar condemnat per pegar coces a la cara a un detingut emmanillat, també se l'investiga pels tripijocs en les oposicions amanyades de la policia de Palma) se'n vagi de Pollença i poguem tenir la tranquil·litat que algú així no és autoritat, ni representa la llei, ni porta armes...

No obstant això, no deixa de semblar-nos vergonyós que finalment se n'haurà acabat anant pel seu propi peu, renunciant, quan el que moral i socialment hagués estat necessari era acomiadar-lo de forma fulminant el 15 de juliol, quan aparegué en premsa que l'Ajuntament de Pollença acabava de contractar aquest home.

Decepció respecte la part “progressista” del govern municipal, Junts Avançam, que en lloc d'actuar amb valentia davant l'alarma social generada, va començar a marejar la perdiu amb qüestions tècniques i de procediment (quan era evident que el problema era polític, i no tècnic, i per tant exigia una decisió política), posant-se a la defensiva i finalment criticant-nos a nosaltres.

Al final el policia se'n va, i allò més penós és que se'n va, malgrat l'Ajuntament de Pollença. Aquest “govern progressista” que tenim hauria de reflexionar que, coses com aquestes, contribueixen enormement al desencant de les classes treballadores per la política i a augmentar la creença que “tots són iguals” i “mai canvia res”. El pitjor de tot però és que aquestes afirmacions, de moment i a Pollença, contenen molta veritat.

 

La dreta caciquil i la suspensiˇ del ple

Alternativa | 14 Octubre, 2016 10:52 | facebook.com twitter.com


Cop de mà de la dreta caciquil que representa UMP contra l'augment de l'IBI als immobles no residencials de major valor, fent suspendre el Ple convocat per avui migdia.


 

A Alternativa per Pollença encara estam perplexos per la sobtada i imprevista desconvocatòria del Ple que s'havia de celebrar de forma extraordinària avui a les 13h. La urgència del Ple venia motivada per una proposta de reforma de l'IBI que incloïa unes bonificacions per a edificis protegits i un augment als immobles no residencials amb més valor. Aquesta última proposta, recollia l'esperit de part d'una esmena que vàrem presentar l'any passat amb la intenció que, per mitjà d'aquest augment i una sèrie de bonificacions a les famílies amb rendes baixes, pretenia introduir la progressivitat en aquest impost.

Aquesta proposta, per tant, quan l'equip de govern ens la va presentar a la Junta de portaveus, va comptar tot d'una amb el nostre suport, tot i que seguíem reivindicant establir criteris de renda en les bonificacions i fer un pla seriós d'ajudes al lloguer. Tot feia preveure doncs la seva més que possible aprovació. Per això, quan ahir a la nit vàrem saber que Unió Mollera Pollencina es desdeia i que, per no fer el ridícul més espantós varen decidir suspendre el Ple, no hi podíem donar passada.

Tot i la confusió, però, i paradoxalment, el panorama polític s'ha aclarit: Unió Mollera Pollencina, sense complexos, es lleva la màscara amb la que ha intentat dissimular des de les eleccions, per mostrar de forma clara quins interessos defensa. I defensa els interessos de la minoria més absoluta, s'alinea de la part dels propietaris del 2% d'edificis no residencials de major valor: hotels, grans superfícies... Pitjor encara, si analitzam a quants immobles urbans (independentment del seu ús) afectava la pujada de l'IBI, resulta que només afectava al 0,6%, com va remarcar ahir en premsa el propi equip de govern! UMP es mostra avui clarament com la dreta de sempre (abans amos de possessió, avui cacics d'hotels i grans empreses), i per defensar els privilegis de quatre rics, no dubta en deixar amb el cul enlaire el seu soci de govern, quan ja tenien la mesura anunciada en premsa i el Ple convocat.

A Alternativa, abans de les eleccions, vàrem elaborar i fer públic un document de pactes post-electorals, en què anunciàvem amb qui estàvem disposats a pactar i amb qui no. Entre els segons hi havia tots els partits de dretes i òbviament per tant UMP. Enteníem que accedir al govern, només podia ser per a transformar la política i el poble, i això no seria possible si es governava amb la dreta.

A Alternativa, des de l'entorn de Junts Avançam se'ns ha criticat molt que no entràssim a governar (i per tant, que fóssim fidels al nostre compromís públic), i fins i tot el batle, en nombroses ocasions, ens ho ha retret. Ara Junts Avançam paga el preu d'haver pactat amb un partit que, per molt que diguin que no tenen ideologia i que només defensen els interessos dels molleros, és evident que en tenen una (la dels doblers) i que pel que es veu només defensen els interessos d'un parell. Les prioritats per UMP són clares: entre defensar els privilegis dels rics o facilitar l'accés al lloguer o l'habitatge als treballadors, es queden amb el primer.

Avui s'havia de dur a aprovació una de les primeres mesures realment d'esquerres (tot i que no gaire ambiciosa) i que no era simbòlica, i des d'UMP s'ha vetat. El seu és un pacte hipotecat a nivell ideològic: el batle ha de saber que qualsevol mesura efectiva mínimament d'esquerres, i que per tant beneficiï de veritat el poble treballador, serà bloquejada.

 

 

 

 

 

Progressivitat en l'IBI

Alternativa | 13 Octubre, 2016 21:56 | facebook.com twitter.com

Satisfets perquè es debatrà al Ple una mesura de progressivitat en l'IBI proposada per Alternativa l'any passat.

L'any passat, l'equip de govern (Junts Avançam i UMP) va aprovar, amb el suport de la dreta (PP-PI-TOTS) una modificació de l'Ordenança de l'IBI que baixava el tipus impositiu en urbà de 0,50 a 0,45 i en rústic de 0,70 a 0,63. Simptomàticament, el PP havia presentat la mateixa proposta de rebaixa al ple. Des d'Alternativa ens hi vàrem oposar perquè la proposta de rebaixa era clarament regressiva: beneficiava més a qui més immobles té i de major valor. Per aquest motiu, vàrem fer esmenes a la proposta per a que hi establís certa progressivitat que consistien en incloure bonificacions diverses amb criteris de renda i dirigides a col·lectius desafavorits i apujar els tipus impositius als immobles no residencials de major valor cadastral. Això últim, és l'única progressivitat que permet explícitament el RDL 2/2004 (Llei d'Hisendes Locals) en l'article 72.4: posar un tipus impositiu distint al 10% de béns immobles no residencials de major valor cadastral. A més, vàrem criticar també que tot el discurs girava al voltant dels propietaris, i que si l'IBI suposava un cost elevat per moltes famílies, un cost molt més elevat suposava per les que viuen de lloguer. Així que s'havia de fer alguna proposta en aquest sentit. Les nostres al·legacions no varen ser acceptades.

Ara, un any després, l'equip de govern duu a Ple una de les nostres esmenes, la de pujar el tipus impositiu als immobles no residencials de major valor cadastral. Concretament, es proposa pujar el tipus impositiu de 0,45 a 0,70 en els immobles d'ús industrial, magatzem, estacionament, hoteleria, oci, comercial que tenguin un valor cadastral de més de 450.000€ i d'ús d'oficines que tenguin un valor cadastral de més de 300.000€.

Que es dugui al Ple la proposta d'establir els tipus diferenciats ens satisfà, i no perquè fos una esmena nostra, sinó perquè la mesura és bona, perquè implica progressivitat, perquè no afecta els habitatges, perquè només afectarà una minoria de grans negocis que és de rebut que contribueixin igual que la resta (o sigui, tenit un tipus impositiu més alt). La nostra satisfacció i el nostre suport a la votació en el ple, no lleva però, que la mesura milloraria encara més si anés acompanyada d'una sèrie de bonificacions en l'IBI dels habitatges seguint un criteri de renda, i si hi hagués un compromís i una proposta clara d'ajuda al lloguer.

 

Accepten la nostra proposta d'impostos mÚs progressius. Ple extraordinari d'octubre

Alternativa | 13 Octubre, 2016 16:32 | facebook.com twitter.com

 Demà divendres 14 d'octubre a les 13 hores Ple extraordinari urgent.
 L'any passat, l'equip de govern (Junts Avançam i UMP) va aprovar, amb el suport de la dreta (PP-PI-TOTS) una modificació de l'Ordenança de l'IBI que baixava el tipus impositiu en urbà de 0,50 a 0,45 i en rústic de 0,70 a 0,63. Des d'Alternativa ens hi vàrem oposar perquè la proposta de rebaixa era clarament regressiva: beneficiava més a qui més immobles té i de major valor. Ara, un any després, l'equip de govern duu a Ple una de les nostres esmenes, la de pujar el tipus impositiu als immobles no residencials de major valor cadastral. Concretament, es proposa pujar el tipus impositiu de 0,45 a 0,70 en els immobles d'ús industrial, magatzem, estacionament, hoteleria, oci, comercial que tenguin un valor cadastral de més de 450.000€ i d'ús d'oficines que tenguin un valor cadastral de més de 300.000€.

 

 

Aquest és l’ordre del dia:
 

1.- Ratificació de la urgència de la sessió.

2-  Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 5/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdits.
És el mateix que no es va aprovar el Ple passat. Es tracta de factures per import d'uns 20.000 euros, de l'Ajuntament i l'organisme autònom de la Ràdio, de feines fetes a l'any anterior, però que han estat presentades a l'exercici actual, i que amb l’actual sistema de facturació electrònica, no es puguin imputar a l’exercici del 2015. Nosaltres ens vam abstenir, ja que les feines s'han fet i s'han de pagar, però tampoc vam votar  a favor, ja que consideram que cal fer més feina per evitar arribar a aquesta situació de pagar en setembre del 2016 factures de maig del 2015.

3- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixa per anul.lacions.
L'Ajuntament fa un conveni amb Colonya que els cedirà un local de Cecili Metel per a unificar en un sol lloc els serveis complementaris o externs o d'entitats amb qui tenen signats convenis de col·laboració els Serveis Socials (Servei d'orientació laboral de la Fundació Deixalles, Coordinadora de la federació Balear de persones amb discapacitat, Fundació Es Garrover, ASPAS, atenció de la treballadora social de la DG de Dependència, projecte de suport escolar, taller de memòria, psicològa de suport dels Serveis Socials i treballadora social de reforç, Onit).
El local s'ha d'adequar i per això es duu a Ple la modificació de crèdit: passar 15.000€ de la partida "Contracte projecte inserció comunitària" (que és una partida de 40.000€ i que pel que es veu no podran gastar tota) a crear una partida "Adequació local serveis socials". 


 4.- Aprovació provisional, si procedeix, de l’ordenança fiscal sobre l’impost de béns immobles.
Es debatrà al Ple una mesura de progressivitat en l'IBI que vam proposar l'any passat
- La proposta consisteix en apujar de 0,45 a 0,70 el tipus impositiu als immobles d'ús industrial, hoteleria i oci i comercial que tenen un valor cadastral superior a 450.000€, i als d'ús oficines que tenen un valor cadastral superior a 300.000€. Això incrementarà la recaptació en 526.000€.
-També posar una bonificació del 25% en aquells immobles inclosos en el Catàleg Municipal d'Edificis que tenguin un nivell de protecció 2 o superior.
-També proposen afegir una exempció als immobles BIC o Béns Catalogats. Això se veu que ho poden demanar independentment que hi sigui o no a l'Ordenança. En aquest punt hem demanat que o bé el retirin o que en el redactat facin referència expressa a que només es concedirà en el cas que es compleixi amb la Llei de Patrimoni Històric especialment pel que fa a la conservació i el règim de visites.

Demà divendres l'Ateneu de Pollença ha organtizat un acte més recomanable; la presentació  del llibre d'Ivan Murray "Capitalismo y turismo en España", basat en una part de la seva tesi doctoral.
En acabar podrem debatre sobre si:
És sostenible el model econòmic i turístic de Pollença?

 
 

Segueixen els contractes irregulars

Alternativa | 12 Octubre, 2016 20:28 | facebook.com twitter.com

A Alternativa per Pollença denunciam l'incompliment per part de l'equip de Govern del seu compromís de regularitzar la situació contractual en la que es troben diferents serveis que presta l’Ajuntament i especialment dels del serveis educatius que s'hauria d'haver fet abans de començar el nou curs. 

Ja fa molt temps que venim exigint a cada Ple a l’equip de govern que cal regularitzar la situació contractual de diferents serveis, i en aquest sentit es va fer una Junta de Portaveus al mes de maig on es va establir un calendari de regularització que l’equip de govern es va comprometre a dur a terme.

Dins aquest calendari vàrem demanar que fossin prioritaris els contractes dels serveis educatius que havien de regularitzar-se lògicament aquest estiu abans de començar el curs escolar: els contractes de l'escoleta de la Gola, Escola d'adults, SMOE (Servei Municipal d'Orientació Educativa), Escola Viva i Centres Oberts.

Des de maig fins ara l´únic contracte dels compromesos que s'ha licitat ha estat el de l'Escoleta de la Gola que a la darrera Junta de Govern hem declarat desert i que s'haurà de tornar a treure a concurs.

Pel que fa a la resta de compromisos, i vist com funcionen les coses, no podem ser optimistes, tot i això, des d’aquí, una vegada més, demanam a l’equip de govern que compleixi els seus compromisos, que es posi les piles i que s’esforci per regularitzar la situació de tots aquests serveis.

 


Cal regularitzar contractes, no justificar les irregularitats

Alternativa | 10 Octubre, 2016 22:22 | facebook.com twitter.com

Ens ha sorprès la nota de premsa publicada per Junts Avançam on indica que l'Ajuntament de Pollença aplica nombrosos controls a les factures que es paguen.

Una de les poques coses positives de la Llei de Sostenibilitat Pressupostària de l'any 2013 (més coneguda com Llei Montoro) és l'obligació que tenen els que governen de donar compte al Ple de les factures a les que l'Interventor hi ha posat alguna objecció normalment relacionada amb algun incompliment de la llei de contractes o de les bases d'execució del pressupost municipal. Una obligació que ha facilitat la labor de control de l'oposició.

Que l'existència d'aquestes factures no és una cosa nova no pot justificar de cap de les maneres la seva existència i sobre tot que el seu número augmenti durant aquesta legislatura donat que l'equip de govern no regularitza les contractacions irregulars que ja existien i aquestes augmenten al no licitar les contractacions que finalitzen.

Que aquestes factures passin uns controls no hauria de ser motiu per fer una nota de premsa, només faltaria que no hi hagués cap tipus de control sobre les mateixes. Que els partits de l'oposició poguem consultar aquestes factures, l'únic que garanteix és que en ocasions poguem fer alguna comprovació de si s'ha fet la feina o no, i que poguem demanar per les mateixes, rebent en ocasions respostes poc convicents. Aquesta comprovació, però, el que no garanteix és que s'hagi triat la millor empresa per fer la feina i que no ens trobem davant un cas de clientelisme.

En la seva nota Junts Avançam diuen que hi ha molta feina a fer en regularització de contractes, però que estan compromesos a fer-la; per desgràcia això no ho hem vist. Es va fer una Junta de portaveus al mes de maig, en què es va fer un calendari de contractacions que l'equip de govern es va comprometre a complir i que no ha fet. Des d'aquella reunió només s'ha regularitzat el contracte de l'escoleta de la Gola que per més inri ha estat declarat desert.

 

Aquest és un exemple d'una factura presentada a una dació de comptes, com podeu observar és molt poc detallada i és una mostra de que els controls dels que parla Junts no sempre són suficients; el que cal és complir la llei i no cercar excuses per haver-la incomplit.

 

 

 

Junta de govern de 20 de setembre

Alternativa | 03 Octubre, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resum de la Junta de Govern del 20 de desembre del 20 de setembre. L'equip de govern va penjar al face una versió més resumida. Per cert a la seva publicació hi ha un error, ja que un tema fou retirat de l'ordre del dia i no aprovat com diu al seu perfil. Esperam que la publicació d'aquests resumens sigui un fet habitual com a altres ajuntaments i que es facin de la forma més completa possible i no només al facebook sinó a la pàgina web.


1.- Aprovació de l’acta de 6 de setembre de 2016.


2.- Urbanisme.

Es retiren de l’ordre del dia tant el tema de les llicències com de la disciplina per no haver assumptes que tractar.


3.- Hisenda.

3.1.- Relació de despeses.

Entre les factures amb objecció trobam les ja de habituals servei d’ajuda domiciliària, el servei de sanejament, de clavegueram, manteniments diversos, l’escoleta de la Gola, publicitat i cartellera, subministrament elèctric, combustibles, o alguns tècnics. Per desgràcia aquest llistat es cada vegada més gran i poc s’està fent per escurçar-lo

Entre les factures cal destacar la de actuacions i equip de so per la Patrona (21.665 €), a càrrec d’una empresa el propietari de la qual ha estat condemnat per corrupció, o la darrera factura de direcció del festival a càrrec de Joan Valent de 21.780 €.


3.2.- Recursos i reclamacions.

Retirat de l’ordre del dia.


3.3.- Varis.

- Es dóna compte de tres resolucions de batlia, mitjançant les quals s’arxiven sengles procediments sancionadors per Ocupació de via pública, per error de forma i al mateix temps s’informa que ja s’han obert tres nous expedients sancionadors corregint els errors.

- S’aprova la devolució d’ingressos indeguts (32.920,18 euros) en concepte de sanció per infracció urbanística, com a conseqüència d’una sentència de juliol del 2016, que anul•la les sancions. La infracció es va cometre, però un canvi normatiu va canviar el període del que disposava l’Ajuntament per posar la sanció, i l’afectat presentà un contenciós i el guanyà. Una llàstima, ja que la llei en aquest cas ha afavorit a un infractor.  

- S’aprova la concessió de subvencions per clubs esportius de Pollença. En concret: Club Escacs (344,26) Pollença i Port FC (7.406,56), club ciclista Pollença (1.762,31), club futbol 7 (1005,12), Escola pirguisme RCNPP (2.361,04), Grup Nord (1120,00) Club atletisme (2.300,00), Club Voleibol (1.282,84), Eu Moll Tennis (2.825,77)Corsaris rugbi (1033,21), Club Basquet Pollença (5.049,72), Club Basquet Moll (2.131,80).

- Igualment s’aprovaren subvencions a esportistes individuals, per un import totral de 4.613.51 €

- Es va aprovar la concessió d’una llicencia per l’ocupació de la via pública amb expositors a una tenda de flors

- Es denega l’ampliació de la llicència d’ocupació de la via pública amb 2 barrils i 4 taburets.

- Es rebutgen les al·legacions d’un propietari d’un negoci i se li denega la llicència d’ocupació de via pública de 5 taules i 20 cadires a un local.


4.- Regim interior i personal.

4.1.- Guals.

Es retira de l’ordre del dia


4.2.- Taxis.

- S’autoritza un canvi de vehicle a un taxista de Pollença. 


4.3.- Varis.

- S’aprova el pagament de les beques de pràctiques formatives a l’àrea de Medi Ambient per a 5 estudiants


4.4. Personal.

- S’aprova l’avançament d’una nòmina a un treballador municipal.

- Es concedeixen 2 ajudes per estudis a fills de funcionaris

- S’estima un recurs de diferents informadors turístics que demanaven que els paguin un plus per canvi de torns. Un error per falta d’un informe de l’àrea de turisme havia fet que els informadors es quedessin sense aquest plus, al final s’ha fet justícia i els treballadors cobraran el que han treballat

- Se dóna compte d’un decret de Batlia de data 05 de setembre de 2016, pel qual s’aprova la sol•licitud d’ajuda a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per a la contractació de cinc treballadors desocupats majors de 35 anys per a dur a terme el “Projecte de manteniment de camins rurals i zones verdes del municipi de Pollença” per un import de 53.153,18 €


5. Contractació

- S’aprova la pròrroga del contracte administratiu de recollida i acollida d’animals domèstics al municipi de Pollença al licitador FUNDACIÓ NATURA PARC, fins a data de 30 de desembre de 2016.

- S’aprova designar el director d’obra i coordinador de seguretat de les obres de “Sanejament i consolidació parcial de mur de contenció a Cala Carbó.


6. Varis

- Es desestimen dues reclamacions de responsabilitat patrimonial derivats de la celebració dels foguerons de Sant Antoni

- S’aprova un canvi de titularitat de l’autorització d’un espai de domini públic marítimo-terrestre, per a l’explotació dels elements ubicats a una tram de la platja d’Albercuix.

- S’aprova els canvis de model de maquinària proposats per l’adjudicatari dels lots AE i D de l’explotació de les platges per a les temporades 2016-17.

- S’aproven les modificacions introduïdes al Conveni de col•laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per al desenvolupament d’accions formatives dins el marc del programa “Alter” d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar per al curs escolar 2016-2017.

- S’aprova l’acceptació de dos canons de bronze tipus falconet a títol gratuït (donació) formulada pel senyor Bengt Lave Martensson Svensson a favor del poble de Pollença.


Irregularitats, improvisacions, falta de decisions... Ple de setembre

Alternativa | 30 Setembre, 2016 09:30 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu el resultat i primer comentari del ple ordinari de setembre que és un exemple de cap on avançam; es mantenen i amplien les irregularitats d'anteriors legislatures, ja que Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina són incapaços de treure a licitació els contractes finalitzats i la llista s'amplia amb nous contractes acabats aquesta legislatura. Per altra part el ple ha de solucionar les improvisacions de l'equip de govern aprovant modificacions de crèdit o la falta d'actuació amb temes com el desnonament de Gelats Valls que s'hauria d'haver-hi resolt abans de la temporad.

1.- Aprovació, si escau, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2016. Rebutjada per 8 vots en contra (PP, PI, Tots), 2 abstencions (Alternativa) i 7 a favor (Junts i UMP).

Es tracta de factures per import d'uns 20.000 euros, de l'Ajuntament i l'organisme autònom de la Ràdio, de feines fetes a l'any anterior, però que han estat presentades a l'exercici actual, i que amb l’actual sistema de facturació electrònica, no es puguin imputar a l’exercici del 2015.

Més de 16.000 corresponen a una empresa de jardinera ESPAIS I NATURA 2013, SL pel manteniment de jardins de maig a desembre del 2015. És la primera vegada que no s'ha aprovat un reconeixement d'extrajudicials el que significa que no es pagaran de moment les feines fetes. Nosaltres no hem votat en contra, ja que les feines s'han fet i s'han de pagar, però tampoc hem votat a favor, ja que consideram que cal fer més feina per evitar arribar a aquesta situació de pagar en setembre del 2016 factures de maig del 2015.


2.- Aprovació inicial, si escau, de l'Expedient de Modificació de crèdits núm. 18-2016, sota la modalitat de transferència de crèdit finançada per baixes per anul·lacions per dotar crèdit necessari per atorgar diverses subvencions nominatives. Aprovat per 9 vots a favor (Junts, PP, Pi i UMP), 6 abstencions (Tots), i 2 en contra (Alternativa).

Aquesta modificació consisteix en llevar una part de la partida (10.500 euros) destinada a ajudes socials per la crisi, que l'equip de govern creu que no esgotaran, i destinar-ho a una sèrie de subvencions a associacions. Hem demanat que es retires la proposta de l'ordre del dia, ja que creiem que amb una bona feina, i amb una millor gestió encara existia la possibilitat d'esgotar aquesta partida. Com no s'ha retirat hem votat en contra.


3.- Aprovació inicial, si escau, de l'Expedient de Modificació de crèdits núm. 12/2016, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals. Aprovat per 9 vots a favor (Junts, Ump, PP i Pi) i 8 abstencions (Tots i Alternativa).

La modificació de crèdit de 2.100.000 per a les obres de la primera línia del Moll. La tercera vegada que anava a Ple!!! A l'anterior ja condicionarem la nostra abstenció a uns certs compromisos de l'equip de govern: prioritzar la peatonització, calendaritzar el procés de les obres i peatonització, tractant-ho amb tots els partits a una Junta de Portaveus i explicar-ho a la ciutadania, evitar que el passeig es converteixi en una terrassa de bar, que el carril bici estigui separat, i que es realitzin millores al clavegueram. El Batle ha assumit el compromís, i per tant hem canviat el nostre vot en contra del primer Ple i ens hem abstingut.


4.- Aprovació inicial, si escau, de l'Expedient de Modificació de crèdits núm. 19-2016, sota la modalitat de suplement de finançament amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals. Aprovat 9 vots favor (Junts, UMP i Alternativa) i 8 abstencions (Tots, Pi i PP).

Es dedica una partida de 19.000 euros a l'Escola de Música, per fer una contractació externa (per culpa de la Llei Montoro no es pot contractar personal) de professorat, ja que la implantació de l'ensenyament reglat ha provocat un augment de la demanda.

És cert que l'equip de govern ha becat molt, i ha provocat inseguretat a professorat i alumnat, però no podíem permetre que un grapat d'alumnes es quedassin fora de l'escola, i tot el que sigui millorar l'educació pública (tot i la contractació externa) tendrà el nostre suport.


5.- Dació de comptes del compliment de la normativa de morositat. No es vota.

S’informa del que tarda l’Ajuntament a pagar als proveïdors. La norma dóna un termini màxim de 60 dies. En aquest cas la mitjana amb què es va tancar l'exercici 2015 va ser de 33,8 dies. És cert que en aquest sentit les coses han empitjorat, però tampoc són un problema.


6.- Dació de comptes de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades. No es vota

Estam parlant d’una relació de més de 650.000 euros, més de 130 pàgines en tan sols 3 mesos, i això pujant. Trobam factures amb objecció a la prestació de diversos serveis per no estar fets seguint cap procediments. Diversos manteniments, subministraments elèctrics i de combustible, la situació irregular d’alguns tècnics, i moltes altres que a cada Ple recordam. Però el pitjor de tot com ha recordat el nostre portaveu suplent, Pere Josep Coll és que no sembla que això vagi a millorar  l’equip de govern està incomplint els compromisos adquirits a una Junta de Portaveus sobre la regularització de l'escoleta de la Gola, SMOE, centres oberts, escola d'adults i escola viva.


7.- Aprovació, si escau, de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques a la rehabilitació i restauració de façanes; eliminació de barreres arquitectòniques i millora energètica dels edificis del municipi de Pollença i de la convocatòria pertinent. Aprovat per unanimitat

Es tracta d’una partida de 25.000. S'han fet esmenes per afavorir que els arrendataris també es puguin beneficiar de les ajudes, i també s'ha establert que les ajudes siguin a intervencions fetes a sòl urbà, i que les subvencions no puguin ser rebudes per edificacions fora d'ordenació


8.- Ratificació, si escau, de la Resolució de Batlia núm. 920 de dia 23 de setembre de 2016. El desnonament del quiosc dels Gelats Valls. Aprovat per 7 vots a favor (Junts i UMP) i 10 abstencions (Alternativa, PI, PP i Tots).

És evident que tant l'equip de govern actual com els diferents equips anteriors han anat deixant passar el tema, fins que ha explotat. La concessió extraordinària de maig del 2015 pot estar molt ben feta (no ho dubtam), però no justifica la inactivitat de l'anterior equip de govern durant la resta de la legislatura, però si que establia clarament el que l'equip de govern actual havia de fer i no ha fet. Pel que fa al sentit del nostre vot, i sabent que no podem votar en contra de fer complir la llei, tenim ben clar que no volem ser còmplices de la seva inactivitat i passivitat durant tots aquests anys.


9.- Moció presentada pel grup polític municipal El PI-Proposta de les Illes Balears relativa als serveis de vigilància del domini públic marítim terrestre a les Costes de Mallorca. Aprovada per unanimitat

La nostra portaveu ha tret els colors al regidor del PI, recriminant-li que porti mocions en favor de la protecció del nostre entorn en temes que depenen de Madrid, i que no faci res en el referent a aquest tema quan es tracta de competències municipals. Una llàstima l'aportació del PI durant aquesta legislatura, i molt trista la tasca del seu regidor a l'oposició, que a més ha demostrat no saber encaixar les crítiques.


Propostes / Mocions d'urgència:


10.- Resolució del recurs presentat pel no adjudicatari demanant l'anul·lació del procediment de licitació del bar del poliesportiu del Moll. La proposta de rebutjar el recurs ha estat aprovada per 9 vots a favor (Alternativa, UMP i Junts) i 8 abstencions (Tots, Pi i PP).

El que no ha estat designat per la mesa de contractació com a adjudicatari ha impugnat el procés al considerar que el procediment ha estat incorrecte. L'equip de govern ha portat dictaminat rebutjar el recurs i continuar amb la contractació.

Sobre aquest tema Secretaria de l'Ajuntament informà favorablement a estimar el recurs, però l'equip de govern ha demanat un informe extern que estableix la viabilitat de desestimar el recurs i ha decidit optar per aquesta opció. Nosaltres, considerant el bon fonament jurídic dels dos informes, hem optat per votar a favor de rebutjar el recurs, primer per que consideram que hi ha fonament legal per rebutjar-lo, i després també perquè creiem que el projecte guanyador és el millor i esperam que el bar del poliesportiu del Moll es pugui obrir d'una vegada i el procés no s'allargui més.


11.- Aprovació de l'ampliació de l'objecte de recurs contra la revocació per part del Consell de la subvenció de Ca'n Llobera. Aprovat per unanimitat.

És una qüestió legal, el Consell ha denegat la subvenció per les obres de Can Llobera, i això fa que s'hagi de canviar l'objecte del recurs presentat inicialment per l'Ajuntament contra aquesta decisió.

I fins aquí ha durat el Ple, la segona part, la de control i seguiment no s’ha pogut realitzar per falta de temps, i els precs i preguntes dels diferents partits ja seran respostes al següent Ple.

La transparŔncia es demostra amb fets (ple de setembre)

Alternativa | 28 Setembre, 2016 15:04 | facebook.com twitter.com

A continuació teniu l'ordre del  ple de demà dijous a les 20:00 hores. Resulta inadmissible que l'equip de govern i Junts Avançam no publiquin la documentació que acompanya aquests punts i que  no està afectada per la llei de Protecció de dades. La transparència es demostra amb fets no amb paraules. A continuació teniu els enllaços amb la informació  referents als punts del ple que es pot publicar.

Al ple de demà dijous tenim un nou reconeixement d'extrajudicials (més de 20.000 euros)  i una nova dació de comptes de factures anòmales i irregulars de més de 650.000 euros. Aquesta forma d'actuar és més pròpia de governs que pensen més en la creació d'una xarxa clientelar que en els interessos i en l'economia dels ciutadans.  Cap on avançam? 

Al ple hi ha tres modificacions de crèdit (per subvencions, per escola de música i per tercera vegada es presenta la modificació per fer la segona fase de les obres de la primera línia),

- Un informe d'intervenció sobre la morositat, les bases per les subvencions per les reformes de les façanes i l'eliminació de barreres arquitectòniques (teniu les bases i la proposta), i

La ratificació de la resolució de batlia de desnonament dels Gelats Valls.

- El Pi presenta una moció relativa als serveis de vigilància de Costes

 

Assemblea setembre 2016

Alternativa | 26 Setembre, 2016 16:31 | facebook.com twitter.com

 Dimecres 28 tenim Assemblea a l'Ateneu de Pollença (c/ Metge Sureda 8). Us esperam. Com totes les nostres assemblees podeu venir i participar; tots els participants tenim veu i vot

Us esperam. Com totes les nostres assemblees podeu venir i participar; tots els participants tenim veu i vot.

ORDRE DEL DIA: 

- Informació
- Ple
- Ordenança d'Ocupació de la Via Pública
- Bar del Poliesportiu d'eu Moll
- Dotació de serveis de Sant Vicença
- Sortida boletaires
- Torn oberts.

Un curs normal?

Alternativa | 24 Setembre, 2016 15:01 | facebook.com twitter.com

Article del nostre company Pepe García al Diari Balears

La setmana passada es va iniciar un curs normal segon el govern, i així ha estat recollit per la premsa i acceptat per la major part de la ciutadania. La pregunta que em faig jo és fins a quin punt la nostra societat està narcotitzada per considerar normal començar un curs havent de realitzar unes revàlides al final de l'ESO i Batxiller, que ningú vol i que ningú sap com seran. És cert que en ESO la revalida només serà una prova sense valor acadèmic aquest curs però en Segon de Batxiller la revalida teòricament ha de substituir a la selectivitat, ens diuen que hem d'estar tranquils, clar el més important és que no es noti res i que les classes comencin amb una aparent normalitat inexistent.

També es considera que és normal començar les classes amb 107 aules prefabricades, 14 més que l'any passat. Cal fer classes a un barracó per saber el que suposa això. Tampoc passa res si a les Balears hi ha un 31% d'interins molt superior a la mitjana de 19% estatal. Però no passa res, el pressupost en Educació a les Balears només constitueix un 2'96% del seu PIB, quan la mitjana estatal és del 4'3% i aquesta és inferior a la mitjana dels països de l'OCDE. I això quan al mes de setembre s'ha hagut d'ubicar a 1.200 menors estrangers o d'altres comunitats que han arribat amb el període d'escolarització ja tancat. Cal recordar que abans de l'estiu l'Assemblea de Docents va comptabilitzar 54 centres amb ràtios fora de la llei a les Illes Balears
El professorat de suport i atenció a la diversitat és insuficient; Balears dobla la mitjana espanyola d'alumnat que necessita reforç.

Cap problema tot això no són més que xifres, números buits i freds, la majoria no heu notat res estrany en el començament de curs, tot és normal, tal vegada per saber que hi ha darrere dels números cal llegir articles com el d'en Joan Amorós, director del CEIP Can Misses (Eivissa), "Avui he plorat" que denuncia que tres alumnes s'han quedat sense auxiliar educativa per saber que hi ha darrere la falta de mitjans.

Per tenir un curs normal el que necessitam és que es consideri l'educació com una inversió de futur i que això es reflecteixi als propers pressupostos. En comptes de batre els rècords d'ocupació turística cal batre rècords dins el sistema educatiu i adoptar mesures urgents per començar realment un curs escolar normal. Però sobretot el que necessitam és que tots; govern, premsa, famílies i docents considerem que un curs com l'actual no és normal.

 

Sense limits no hi ha futur

Alternativa | 21 Setembre, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

 A Alternativa per Pollença ja ens hem adherit a #SenseLimitsNoHiHaFutur. Aquest és el manifest.

La massificació turística i l’excés de construcció devoren les illes Balears cada dia. El ritme de destrucció del territori, del paisatge, de la nostra pròpia casa, és extraordinari. Molts dels ecosistemes que han sostingut la vida al llarg dels segles s’estan transformant en taques urbanes. Aquesta expansió converteix paisatges bells i llocs amb una història rica i antiga en llocs sense ànima. Aquest procés urbanitzador es fa sense tenir presents els recursos naturals, l’orografia, l’escala local, els nuclis històrics o la cultura preexistent.

Es calcula que a les illes Balears s’ha urbanitzat més d’una hectàrea de terra al dia al llarg de les darreres 6 dècades. El procés continua implacable, empès per una economia de demanda infinita que no preveu límits. De fet, si les illes Balears fóssim el planeta, hauríem de menester 7 planetes més per sostenir el nivell de consum actual. És per això que es pot dir que batem tots els rècords negatius: de massificació, de consum d’aigua i energia, de producció de residus, de cotxes de lloguer, d’emissions contaminants, etc. El 2016 patim la pressió humana més elevada de la història i es preveu que segueixi creixent els anys vinents, emparada per una planificació urbanística que permet superar els 3’7 milions de places. Aquest horitzó és senzillament inassumible.

Els rècords turístics però, no reverteixen actualment en una millora de les condicions de vida de la majoria de la gent. El preu dels habitatges, dels lloguers i certs productes bàsics pugen i pugen, mentre els sous, la renda familiar i els drets laborals baixen. La joventut no té futur aquí si no és per fer feina a l’hotel o a l’obra. El negoci es fa aquí, sí, però ens arruïna ecològicament i ens empobreix. A més a més, cada dia som més estrangers a la nostra terra. Qui de nosaltres no ha evitat anar a un lloc de vorera de mar o del seu propi poble perquè està massificat i explotat fins a l’abús? Tot plegat està generant greus problemes de convivència entre residents i turistes, i tots hi sortim perdent.

Aquest model també afavoreix la corrupció, la dependència exterior i una escassetat d’aigua mai vista. L’agricultura illenca, productora d’aliments de qualitat i que manté paisatges singulars, retrocedeix cada dia. A fora vila les piscines substitueixen els arbres, mentre la mar i la vorera de la mar es privatitza i s’embruta. Per altra part, els espais naturals que hem salvat pateixen la massificació i no disposen de recursos suficients per mantenir-se en bon estat.

Milers d’illencs ens hem mobilitzat durant dècades per reivindicar una manera de viure digna que no impliqui espenyar el territori. S’han aconseguit grans victòries i s’han salvat desenes de llocs amenaçats. Ara, però, el que està en risc és tot i el temps juga contra nosaltres: cal una acció decidida en defensa de les illes, de tot el territori.

I és per això que feim aquesta crida. Reclamam una resposta a l’altura de la crisi social i ecològica que vivim. Exigim que es freni l’ocupació exagerada de territori que pretén únicament crear més i més places, i que es renunciï a construir infraestructures que alimenten el creixement basat en el petroli. Volem conservar el paisatge, per això cal protegir el litoral i el camp de manera definitiva. Demanam frenar nous ports i aeroports, camps de golf i polo, abandonar els projectes per fer autopistes i grans esteses elèctriques i optar per un model de mobilitat racional.

Volem democràcia i benestar social, posar les institucions al servei dels interessos del 99% de les persones, que s’impulsin programes d’habitatge digne a preu raonable i que es doni suport a les alternatives econòmiques al marge del turisme. Estam indignats de sentir paraules buides mentre anam cap al col·lapse ecològic i social. Demanam planificació, no volem haver de córrer sempre a atendre emergències ambientals i situacions de sobreexplotació.

Volem avançar cap a la sostenibilitat, conscients que sols s’aconseguirà reduint els futurs creixements residencials i turístics. Reclamam al Govern i als Consells mesures de veritat i un canvi de ritme en les polítiques que afecten el territori. Nosaltres, ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes, exigim coratge als nostres governants, mesures concretes i compromís amb els interessos generals. Volem tenir l’esperança d’un futur millor i això sols serà possible amb decisió. No volem esperar més, no podem esperar més. Sabem que és possible i que ara és l’hora, perquè si no hi ha límits, tampoc no hi ha futur.

Randa, 10 de setembre 2016

 

 

Ens preocupa la falta de respecte cap a les llibertats sindicals a la ResidŔncia.

Alternativa | 19 Setembre, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) ens preocupa la falta de respecte cap a les llibertats sindicals a la Residència.

____________________________________________________

El passat 1 de setembre, la delegada de les treballadores de la Residència (organisme autònom de l'Ajuntament) va denunciar una sèrie d'irregularitats en les proves per cobrir la borsa d'ajudants de cuina, entre altres no haver negociat les bases de la convocatòria amb la representant de les treballadores ni haver-li notificat la data de l'examen. A resultes de la demanda, es va suspendre la tramitació del procés i es va ajornar la prova pràctica (la darrera notícia que tenim és que es va ajornar al dijous 15 però no s'han celebrat per falta de tècnic).

L'endemà mateix, la delegada de personal va ser cridada per la Direcció en una reunió i va rebre dues amonestacions verbals (amb acta per escrit):

-una, per extralimitar-se en les seves funcions de representant sindical i tractar de manera indeguda una companya de feina, en uns fets ocorreguts tres dies abans.

-l'altra, per faltar al respecte a les seves companyes i superiors, en uns fets ocorreguts quinze dies abans.

No és necessari ser molt viu per veure que es tracta d'una represàlia en tota regla contra la delegada de personal per haver denunciat irregularitats en el procés selectiu, ja que apart de la coincidència de dates i de decidir amonestar uns fets ocorreguts molts dies abans, quan es llegeix l'explicació de l'amonestació es veu clarament. O això, o des de la Direcció de la Residència (amb la connivència de la regidora delegada Magdalena Seguí) no s'ha entès en què consisteixen les llibertats civils, polítiques i sindicals. És evident que, quan se li notifiquen dues amonestacions sense fonament en un mateix dia a una representant de les treballadores, a l'endemà d'haver denunciat irregularitats, se li està enviant un missatge clar: que calli, que estigui quieta i que deixi de fer la tasca per la que l'han escollida la resta de personal. Des d'Alternativa volem denunciar aquests fets, ens mantendrem vigilants perquè no tornin a succeir i la delegada de personal pugui continuar exercint les llibertats sindicals que són pròpies d'una democràcia i que l'Administració pública ha de vetllar per garantir. Esperam per part de la regidora de la residència Magdalena Seguí, una correcció cap a la actuacions caciquils de la Direcció del centre.

Els fets, segons les amonestacions:

La primera, que era per extralimitar-se en les seves funcions i amenaçar una companya, és per haver telefonat a l'infermera i haver-li dit que les cures les havia de fer ella, i no les auxiliars ja que no els hi correspon pel seu lloc, cosa que seria denunciat a través del sindicats si no es corregia. Evidentment que no li correspon a una delegada de personal organitzar el treball, però sí que li correspon vetllar perquè no se li facin complir funcions a treballadores que no els hi correspon pel seu càrrec i denunciar a qui sigui si no es respecta qualsevol dret laboral de qualsevol treballadora.

La segona, que era per faltar al respecte a les seves superiors, és per haver penjat al tauler d'anuncis del personal una nota dirigida a les auxiliars, que deia textualment (referint-se a una proposta sobre repartiment de dies festius que havia fet a Direcció): “Aquesta suggerència l'he feta perquè ara represent a totes les treballadores i abans no; per un repartiment equitatiu de 2 festes graciables anuals per a cada una, basat en un principi d'igualtat entre totes; perquè crec que és el més just i correcte després de que l'any passat s'incorporassin al nostre equip na C i na S, i ara més recentament na J. En cap moment la meva intenció era actuar en benefici propi ni alterar el clima laboral. Per això vos ho vaig mostrar (amb les que coincidírem als torns). Si aquesta proposta amb consens majoritari no es té en compte per part de coordinació/direcció, només té una paraula... És el que pens.” Si això és una ofensa i una falta de respecte que justifica una amonestació és ben clar que algú té la pell molt prima, però és que amonestar per aquest motiu sí que mostra un menyspreu i una falta absoluta de respecte cap a la llibertat d'expressió i les llibertats sindicals.

Que tot canvi´ perquŔ no canvi´ res (Urxella 36)

Alternativa | 17 Setembre, 2016 12:35 | facebook.com twitter.com

Aquest estiu vam repartir el número 36 de la nostra publicació Urxella, estam orgullosos de ser l'únic partit polític del municipi que des de fa més de 10 anys fem i repartim una publicació de paper. Us agraïm la seva lectura i difusió. Aquest és l'article de la portada, per desgràcia hem de dir que ha passat l'estiu i la situació no ha canviat.

El passat 13 de juny es va complir el primer any de  legislatura,  temps  suficient  per  fer-ne  una  primera  valoració.  I decepció és  la  paraula  amb  què  l’Assemblea  d’Alternativa  descriu aquest primer any de govern de Junts Avançam-UMP. Decepció  primer,  perquè  el  pacte  d’investidura  que  signàrem  amb  ells,  i  fruit  del  qual  Miquel  Àngel  March  és  batle  de  Pollença, no s’està complint:

Veiem com el Reglament de Participació que es va redactar a partir de la feina dels nostres regidors i la participació  d’entitats, partits i ciutadans, fa sis mesos que és dins un calaix.  No  s’ha  realitzat cap procés participatiu per  definir  els  usos  d’alguns  espais,  com  tampoc  no  s’ha  fet  cap  passa  per  a  la  realització  de pressupostos participatius de  cara  al  2017.  En  transparència la cosa no està molt millor. És cert que s’ha millorat respecte a l’anterior legislatura, però segueix incomplint-se  l’acord signatja que falten documentació i informació per publicar  i  el  nostre  bloc  d’Urxella  segueix  fent  bona  part  de  la  feina d’informació que hauria de fer l’Ajuntament.

Decepció per la sensació que tot segueix igual, i l’esperat  canvi  cap  a  l’esquerra  és  inexistent.  Així,  el  nou  equip de  govern  segueix  cometent  irregularitats  amb  l’ocupació  de  la via pública-concedint autoritzacions per sobre del permès-,  i prestant serveis i comptant amb tècnics en la mateixa situació  irregular que a l’altra legislatura. 

No s’ha fet cap passa per avançar cap a la remunicipalització  del servei de neteja,  tot  i  que  des  d’Alternativa  els  proporcionàrem  un  estudi  amb  la  informació  que  avalava  el  procés.  A  nivell  social  decidiren  rebutjar  la  nostra  proposta d’incloure clàusules socialsa la licitació del bar del poliesportiu del Moll, i quan ho feren, amb la licitació de les platges, la  precipitació els conduí a l’error, amb un informe en contra de  Secretaria.

No hi ha hagut cap mesura en un any per lluitar contra  la  precarietat  laboral,  l’atur  ni  els problemes  amb  l’habitatge.  Es  va  aprovar  una  rebaixa  de  l’IBI  precipitada,  tan  de  dretes, que el mateix PP n’havia presentat una d’igual.

En  un  sistema  de  depredació  turística  com  el  nostre,  tan sols hem trobat promoció i més promoció (no sabem si per  intentar  dissimular  errades  com  el  tema  de  la  licitació  de  les platges). Per nosaltres aquestes polítiques s’emmarquen dins la línia liberalde sempre, la mateixa del PP(TOTS), el PI o afins.

Decepció  perquè  davant  el laïcisme promès, alguns  regidors segueixen representant l’Ajuntament a actes religiosos  “y con mucho orgullo”. Seguim sense poder visitar la Fortalesa, i la fàbrica de  Ca’n  Morató  segueix  deteriorant-se  sense que  aquest  equip  de  govern  tampoc  no  hagi  previst  res  per  impedir-ho. En definitiva, seguim pràcticament igual.

A l'enllaç podeu veure i descarregar l'Urxella 36

 

 

 

 

Las tortugas tambiÚn vuelan. Cicle cinema Kurd

Alternativa | 14 Setembre, 2016 22:19 | facebook.com twitter.com

Aquest divendres a les 20.00  a l'Ateneu de Pollença podreu veure la pel·lícula "Las tortugas también vuelan" dins el Cicle de cinema kurd, organitzat per diferents partits i associacions. A la projecció teniem prevista  la presència de Juan Sorín de l'associació basco-kurda Newroz  per desgràcia per una malaltia ha hagut de tornar a Euskadi i no podrà venir a la projecció.

 "Las tortugas también vuelan" de Bahman Ghobadi

Els camps de refugiats on malviuen víctimes de les guerres que assolen el món són l'escenari on es desenvolupa aquesta cinta, la primera rodada en territori iraquià des de la caiguda de Saddam Hussein. En concret, “Las tortugas también vuelan” se centra en un camp de refugiats kurds iraquians situat a la frontera entre l'Iran i Turquia durant els mesos previs al conflicte entre l'Iraq i els Estats Units. Satèl·lit, un nen de 13 anys, es guanya la vida instal·lant antenes de televisió que permetran als seus compatriotes assabentar-se de què passa amb la imminent guerra. El noi té un grup d'amics amb el qual es dedica a buscar mines antipersona per revendre-les després. La vida del noi capgira quan irrompen en la seva vida un nen cec, un noi sense braços amb un missatge inquietant i una nena de mirada trista de la qual s'enamora a l'instant.

 

PREMIS

 Festival de Cinema de Berlin 2005 Menció Especial del Jurat Premi de la Pau

Festival de Cinema de Rotterdam 2005 Premi del’Audiència

Festival de Cinema de San Sebastian 2004 Concha de Oro Premi del Jurat al Millor Guió

Festival de Cinema de Chicago 2005 Premi Especial del Jurat 

 

 

 

Suport a les treballadores de l'Escoleta

Alternativa | 13 Setembre, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Des d'Alternativa per Pollença (A) donam tot el nostre suport a les reivindicacions de les treballadores de l'Escoleta

Aquests darrers dies, arran del concurs i la propera adjudicació de l'escoleta, des del col·lectiu de treballadores com de les famílies dels alumnes, ens ha arribat la seva preocupació davant la possibilitat que la nova adjudicatària de l’Escoleta de la Gola del Port de Pollença no subrogui el personal actual, i opti per contractar-ne de nou.

Tant l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, com l’article 26 del Conveni Col·lectiu de Centre d’Assistència i Educació Infantil, que regeix aquests casos, són molt clars en aquest tema, i estableixen la subrogació del personal en els casos en que es produeixi l’entrada d’una nova adjudicatària.

«Article 26. 2. Para las empresas privadas que gestionan centros de titularidad pública, en los supuestos en los que se produzca la adjudicación de la concesión a una nueva empresa, por finalización de la concesión y concurso posterior, rescate del servicio por la entidad titular o cualquier otra modificación en el sistema de gestión del servicio, se estará ante un supuesto de subrogación de todos los derechos y obligaciones de los trabajadores con contrato en vigor y antigüedad mínima de tres meses en la empresa saliente, que se regirá por el articulo 44 del texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores.»

Per tot això, des d’Alternativa volem mostrar el nostre suport i la nostra solidaritat amb les treballadores en les seves justes reclamacions, i esperam que pel bé de tots, tant docents com famílies, l’empresa assumeixi les seves obligacions i subrogui el personal.

 

 

 

 

Segueixen sense complir els seus compromisos. Junta de govern 6 de setembre.

Alternativa | 08 Setembre, 2016 10:51 | facebook.com twitter.com

 Tornam a fer el que Junts Avançam va signar a l'acord d'investidura que faria l'Ajuntament i que segueix sense fer. Un extracte amb el més destacat  de la junta de govern del 6 de setembre.

1. Aprovació de les actes de dia 4 i 16 d’agost

2. Urbanisme.

2.1 Llicències urbanístiques.

- Dació compte de 118 llicències urbanístiques. Entre elles la llicència de legalització i adequació de la coberta de Villa Cortina.

2.2 Disciplina Urbanística

- Retirat de l’ordre del dia

3 - Hisenda.

3.1 Relació de despeses.

Dins de les factures sense objecció les més elevades són les corresponents a les contractacions del Festival (uns 36.300 i 40.535), la corresponent a les estades de la primera quinzena d’agost (uns 33.573) i les subvencions dels cursos de català (uns 12.598).

Pel que fa a les factures amb objecció per part de intervenció ens trobam amb la majoria de sempre: subministrament elèctric, manteniments, combustibles, servei d’ajuda domiciliària, el servei de sanejament de clavegueram, publicitat i cartellera o alguns tècnics de la casa, amb un cas que segueix facturant un 2% per sobre del que ho venia fent fins ara.

Esperem que l’equip de govern espavili per anar complint els compromisos que va adquiriren una junta de portaveus, ja que aquestes situacions contractuals han d’anar regularitzant-se el més aviat possible, a mes tenint en compte que a finals d’aquests any ia principis de l’any següent caduquen altres contractes.

3.2 Recursos i reclamacions

- Acceptació d’un recurs reclamant que li bonifiquin l’IBI per família nombrosa,

- Acceptació només parcialment d’un recurs demanant una compensació per matrícula escolar i una bonificació per serveis educatius.

3.3 Varis.

- Denegació d’una petició de reducció de la part proporcional de la quota de l’IVTM.

- Aprovació d’una bonificació de diferents tributs per minusvalidesa (IBI, taxa del servei de clavegueram i taxa de fems)

- Resolució de 5 expedients sancionadors per Ocupació de la Via Pública. Hi ha 2 infraccions considerades greus (225 i 151 euros) i 3 molt greus (450 euros)

- Aprovació de la reclamació de l’import pendent d’abonar per part del Consorci Borsa Allotjaments Turístics a l’Ajuntament de Pollença en virtut del conveni formalitzat en data 24 de juliol de 2014, per la execució de les obres de "reforma i rehabilitació de semipeatonalització del tram de carretera M.A. 2220, entre la plaça impulsora de Llenaire i la Rotonda del final de la C/ Joan XXIII de Pollença. Es tracta de reclamar 40.793,28 euros.

- Aprovació de les subvencions a Cor de Pollença (3.000 euros), Aires de la Cala (1.000 euros), Racó de Tramuntana (1.000 euros), Fundació Rotger Villalonga (1.000 euros), Fundació Dionís Bennàssar (1.000 euros),  U camp de l'Oca (1.000 euros), Xeremiers Orats (1.000 euros), TeatrEROS (1.000 euros), Ballugall (1.000 euros), OCB Pollença (1.000 euros)i Club Pollença (2.000 euros).

- Dació compte de modificació crèdit per la contractació d’una psicòloga per un projecte de suport social amb una subvenció de l'IMAS. 11.900 euros.

- Aprovació de la bonificació de l’IBI per família nombrosa per a l’exercici 2016 i denegació per a l’exercici 2015.

- Aprovació de la bonificació i denegació la devolució de l’IVTM per un vehicle històric.

- Aprovació d’una ajuda per 1.331 euros dels serveis socials.

- Denegació de l’exempció IBI

- Dació de compte d’aprovació de la liquidació de tassons reutilitzables utilitzats per l’Ateneu Pollença.

- Dació de compte de modificació de crèdit per destinar 14.482 euros aportats per l’Hotel Formentor a les despeses del Festival

- Concessió de llicència per ocupació de la via pública amb expositors. expositors.

- Autorització d’una ampliació de la llicència per ocupació de la via pública amb taules i cadires.

- Autorització d’un canvi d’ubicació de la llicència per ocupació de la via pública amb taules i cadires.

- Retirat de l’ordre del dia un recurs d’un bar a la denegació de la llicència d’ocupació de la via pública. Volien sentir de primera ma abans les seves explicacions, i per qüestions personals no va poder acudir a la reunió concertada, i s’optà per retirar el punt de l’ordre del dia per a la propera junta.

- Retirat de l’ordre del dia la petició d’un bar que demana que li llevin la llicència d’ocupació.

4. Regim interior i personal.

4.1 Guals.

- Concessió de 4 guals.

- Retirada de l’ordre del dia la sol·licitud de canvi d’ubicació de dues places de reserva de via pública per a càrrega i descàrrega. Un grup de veïns demana que unes places que estan ubicades a la cantonada en que conflueixen els carrers Bartomeu Aloy amb carrer Campos de Pollença siguin reubicades al carrer Bartomeu Aloy, des de la cantonada amb carrer Jaume III al carrer Formentor de Pollença, dotant a les places amb més metres lineals, paral·leles a la vorera atès que  les places actuals són de dimensions massa petites per a l’estacionament dels vehicles de transports de mercaderies la qual cosa fa que obstaculitzin la circulació. El regidor de policia va dir que volia parlar amb els veïns abans de decidir.

4.2 Taxis.

- Retirat de l’ordre del dia

4.3 Varis.

- Concessió d’una reserva estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

- Resolució de 9 expedients sancionadors per animals domèstics. Tots per portar l’animal amollat. Sancions de 180 euros a cada un.

- Resolució de 2 expedients sancionadors per neteja vies públiques o recollida residus sòlids urbans. Dues sancions de 105 euros.

4.4 Personal.

- Estimació d’un recurs d'un treballador. Ell va demanar que li pagassin una gratificació per antiguitat. A l’anterior junta es rebutjà al considerar que tot i que si que havia fet feina 15 anys, ho havia fet en règims diferents. Però al seu recurs demostra que altres treballadors en igual situació que ell si que han rebut la gratificació, i per evitar aquest greuge comparatiu es considerà el seu recurs.

- Retirat de l’ordre del dia un recurs de diferents informadors turístics demanant que els paguin un plus per canvi de torns. Sembla ser que faltava un informe per part de Turisme per poder cobrar aquest plus. S’analitzarà aquest tema més profundament per veure que va passar.

4.5 Cementeri.

Retirat de l’ordre del dia.

5. Contractació

- Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 809 de data 29 d’agost de 2016, de correcció dels errors materials al plec de clàusules administratives particulars de l’expedient de contractació “Rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització de Gotmar del Port de Pollença- Fase III”(Expedient núm. 1/2016/Contractació).

6. Varis

- Retirats de l’ordre del dia varis expedients de responsabilitat patrimonial relacionats amb els foguerons de Sant Antoni.

Vos esperam a tots divendres 9  a les 20h a l’ateneu! Entrada gratuïta

 

 

"Kobane, volver a empezar"

Alternativa | 05 Setembre, 2016 20:15 | facebook.com twitter.com

Aquest divendres a les 20.00  a l'Ateneu de Pollença podreu veure el documental Kobane, volver a empezar dins el Cicle de cinema kurd, que va començar el divendres passat organitzat per diferents partits i associacions. En total seran seran 16 dies de projeccions. A la projecció comptarem amb la presència d'Arantxa Uzkiano de l'associació basco-kurda Newroz 

El Cicle de cinema kurd té un doble propòsit, d'una banda promoure la solidaritat i donar a conèixer la situació del poble kurd en els quatre estats (Turquia, Síria, Iraq e Iran), en què es troba dividit. A tres tres d'ells es troben en guerra oberta, i al quart, Iran, també sota una duríssima repressió (20 execucions en aquest mes d'agost d'enguany). D'altra banda, volfer accessible a Mallorca una oferta cinematogràfica de qualitat, en alguns casos molt difícil de trobar.La iniciativa, que fa mesos que ve preparant-se coincideix amb un agreujament de la violència, la guerra i la repressió a tota la regió.

Totes les pel·lícules i documentals es projectaran en VOS subtitulades en castellà, vist que no es disposa de versions subtitulades en català. 

Kobane, també anomenada Ain al-Arab en àrab, una ciutat de majoria kurda al nord de Síria, es va convertir en el primer mur de contenció mundial contra el grup terrorista EIIL (Daesh en àrab) que va llançar un brutal atac que va provocar la fugida immediata de més de 180.000 persones. La resistència armada de les forces kurdes va aconseguir vèncer els terroristes. Després del seu alliberament i amb el 80% de la localitat destruïda, l'equip de del documental s'introdueix en Kobane per conèixer de primera mà les conseqüències del setge, els seus efectes sobre la població civil i els esforços per tornar de nou a la normalitat. 

Vos esperam a tots divendres 9  a les 20h a l’ateneu! Entrada gratuïta

 

 

 

1 2 3 ... 197 198 199  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb