URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Irresponsabilitat política al Festival.

Alternativa | 18 Agost, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Com ja vam explicar al darrer ple  no es van incloure a  l'extrajudicial 179.392,69 euros de factures corresponents al Festival (veure pdf)que  havien estat conformades pel tècnic però no  per cap regidor. En Tomeu Cifre del PSM   argumentar que el no havia firmat les factures que li corresponiem (un bon grapat del llistat) ja que abans cap regidor del Festival signava les factures.

Com diu l’informe de Secretaria n’hi ha factures que s’han saltat la llei de contractació pública i que no han estat fiscalitzades; 26.262,05 euros de Publicitat Matas S.L.  i pràcticament cent mil euros corresponen a l'empresa ROY IMATGE, S.L. En aquest darrer cas hem d'afegir que l'administrador de aquesta empresa va ser detingut en l'operació anticorrupció denominada voltor, i a la seva declaració a la policia  va admetre que havia manipulat processos de negociats. 

També destaca una factura d'Iberforo abogados del 2007  de 2.688 per l'assessorament per la realització d'un contracte al Director del Festival (contracte que no s'ha fet fins aquest Festival) i pels estatuts de la Fundació (que no s'ha fet)

Fa quatre anys ens van dir de tot quan van denúnciar l'opacitat i situació irregular del Festival (veure articles). El temps ens ha donat la raó i ha demostrat el desgavell de gestió econòmica del Festival, i la irresponsabilitat dels polítics que durant anys han deixat fer... 

Per la nostra part hem d'insistir en  que s’ha de fer una fiscalització completa i exhaustiva del festival i comprovar si les despeses presentades del Festival s'ajusten o no al preu de mercat o son més elevades.

A la Junta de govern del 5 de juliol es van regularitzar alguns temes del Festival. Per exemple ja no es va adjudicar a dit, com es va fer a anys anteriors, el contracte de serveis pel disseny i campanya publicitària i d’imatge,  i igualment la campanya publicitària pels mitjans de ràdio i premsa de la 50ª edició del Festival de Música de Pollença. I entre tres pressuposts es  va triar l’oferta més econòmica.

Igualment es va adjudicar el contracte privat de Direcció Artística del festival al Sr Joan Pons Alvarez, que ha fet de director artístic durant quatre anys sense cap contracte signat.

A la Junta de Govern de 19 de juliol (pdf) es va adjudicar el contracte de serveis per a la producció i realització dels medis per a la publicitat exterior del Festival.

La transparència és una bona eina contra la corrupció

 

Comentaris

Paco

Re: Irresponsabilitat política al Festival.

Paco | 24/08/2011, 22:39

gracias por la respuesta

jrv

Molt be.

jrv | 22/08/2011, 16:50

Molt be la solució donada a la questió de les entrades, ja que no essent el cas d'Alternativa, si ho era a altres partits la qüestió del gorroneo amb les entrades.
En quan a la publicació al BOIB de la mesura que pot esser una passa important per recuperar un camí públic ussurpat amb l'aquidiscència de Miquel Angel Borràs, de l'antigua UM, i les traves als que el voliem i volem recuperar per be de la comunitat i visitants de Antoni Alemany (PSOE), la complicitat de Joan Cerdà , UM, pot passar que sigui el PP que el recuperi...cosas veredes...

Miquel Sánchez

Re: Irresponsabilitat política al Festival.

Miquel Sánchez | 22/08/2011, 08:45

Hola Paco, este año se han reducido las entradas de protoolo y solo se han cedido estas para los patrocinadores, por otro lado los concejales hemos acordado que unicamente haremos uso de nuestro "pase a favor" en el caso que seamos nosotros mismos los que acudadmos al concierto o actuación, por lo que no tenemos derecho a entradas de protocolo sino a la entrada gratuita como concejales no puediendo ceder ese derecho a un tercero, espero haber respondido tu consulta

Garci

Re: Irresponsabilitat política al Festival.

Garci | 22/08/2011, 08:42

Perquè les invitacions, si no vaig malament, son nominals. És a dir, estan a nom dels regidors i així no poden ser regalades.

Paco

Re: Irresponsabilitat política al Festival.

Paco | 21/08/2011, 23:07

en años anteriores regalabais o sorteabais las invitaciones que daban a vuestro concejal para asisitir a los conciertos del festival
esta año veo que no lo haceis, puedo saber el motivo?
gracias

Miquel Sánchez

Re: Irresponsabilitat política al Festival.

Miquel Sánchez | 18/08/2011, 15:59

Num. 17295
Acord del Plenari del Consell de Mallorca de 7 d’abril de 2011 de
Rectificació del Bé Núm. 3 de l’Epígraf 1.4 de l’Inventari de
Béns i Drets del Consell de Mallorca, Inici de l’Expedient per a
la Recuperació d’Ofici de la Possessió de la Carretera Vella de
Lluc a Pollença i Inici de l’Expedient per a Promoure la
Delimitació i Fitació de la Carretera Vella de Lluc a Pollença
Havent-se intentat la notificació en temps i forma, per dues vegades, a
l’entitat MIDALDIA, SL, la notificació relacionada que s’acompanya, sense
que s’hagi pogut practicar per causes no imputables a aquesta administració,
d’acord amb el que assenyala l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, es comunica que el Plenari del Consell de Mallorca, en sessió
ordinària celebrada el dia 7 d’abril de 2011 va adoptar, entre d’altres, el següent
acord:
‘1.- Aprovar la rectificació del bé denominat Carretera Vella de Lluc a
Pollença, identificat amb el núm. 3 de l’epígraf 1.4 de l’Inventari de Béns i
Drets del Consell de Mallorca consistent en la inclusió del traçat alternatiu de la
carretera vella de Lluc a Pollença entre les finques de ‘Muntanya’ i ‘Ca
l’Herevet’ (i en alguns altres trams de menor llargària); traçat que difereix del
grafiat en el plànol anomenat ‘carretera de 3r Orden de Andraitx a Alcudia.
Sección de Lluch a Alcudia, Escala 1:1000’ corresponent a l’acta d’incautació
per l’estat del camí públic efectuada l’any 1916, i incorporat a l’Inventari
General de Béns i Drets del Consell de Mallorca mitjançant Acord del Plenari
del Consell de Mallorca de data 2 de desembre de 2010, d’acord amb els plànol
núm. 3 que s’adjunta a aquest acord. Les dades bàsiques d’aquest traçat del bé
són:
- Epígraf: 1.4: Vials Rústics
- Núm. d’element: 3
- Denominació: Carretera Vella de Lluc a Pollença.
- Entitat: Consell de Mallorca
- Mena Incorporació: Sense contraprestació monetària.
- Subgènere: Carreteres.
- Naturalesa del domini: Ús Públic
- Adscripció: Medi Ambient. Acord del Consell Executiu de 18 de juny de
2008
- Data d’alta: 28 de novembre de 2007
- Descripció: Ctra. vella de Lluc a Pollença. Llargària aproximada 17.797
m, superfície estimada 86.455,80 m2. Traçat original, carretera de 3r ordre
d’Andratx a Alcúdia. Secció Lluc a Alcudia. Escala 1:100 d’acord amb el plànol
de dita secció corresponent a l’acta d’incautació per l’Estat del Camí públic
i carretera de Lluc a Alcúdia en les parts relatives als municipis d’Escorca,
Pollença i Alcúdia. Any 1915.
- Descripció traçat alternatiu entre les finques de ‘Muntanya’ i ‘Ca
l’Herevet’ (i en alguns altres trams de menor llargària): Llargària total: 5.076
m2. Amplària mitjana: 4,72 m2. Superfície: 23.958,72 m2.
- Observacions: Obra en l’expedient facsímil del projecte original de 1915
de la Ctra. de Lluc a Alcúdia. Escanejat i elaborat pel Departament de Territori
del Consell de Mallorca. Obra en l’expedient plànols elaborats pel Departament de Medi Ambient identificant el traçat alternatiu entre les finques de ‘Muntanya’
i ‘Ca l’Herevet’ (i en alguns altres trams de menor llargària).
2.- Iniciar, d’acord amb l’establert en l’article 146 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local, l’expedient per a la recuperació d’ofici
de la possessió del camí, per tant, retirada de les barreres, reixes i altres obstacles
que impedeixen o limiten el lliure trànsit per la zona de domini públic en
els punts assenyalats amb els núm. 1, 3, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26 i
28 en el mapa núm. 1 i en el punt assenyalat amb el núm. 2 al mapa núm. 2 elaborats
pel Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, adjunts a
aquest acord.
Les usurpacions o pertorbacions del domini públic relacionades es concreten
en l’informe de data 24 de març de 2011 de Tècnic de Patrimoni
Etnològic del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca de la
següent forma:
Mapa núm. 1:
- Punt 1. Barrera tancada amb un pas lateral per a vianants. El camí apareix
identificat cadastralment com la parcel·la 9020 del polígon 2 del terme
d’Escorca. Les parcel·les que limiten amb el camí són: parcel·la 15 del polígon
2 i parcel·la 16 del polígon 2 del municipi d’Escorca. Fotografia 1 de l’annex
fotogràfic.
- Punt 3. Reixa amb una barrera de dimensions menors que l’amplària del
camí. El camí apareix identificat cadastralment com la parcel·la 9021 del polígon
2. Limita amb la parcel·la 19 del polígon 2 del municipi d’Escorca.
Fotografia 3 de l’annex fotogràfic.
- Punt 10. Reixa que impedeix el trànsit pel domini públic pel camí.
Fotografia 9 de l’annex fotogràfic. Parcel·la 33 del polígon 1 del terme
d’Escorca.
- Punt 12. Dues reixes impedeixen el lliure trànsit pel domini públic del
camí incautat a l’any 1916. Polígon 7 parcel·la 255 del municipi de Pollença.
Fotografies 11 i 12 de l’annex fotogràfic.
- Punt 14. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí.
Polígon 7 parcel·la 308 del municipi de Pollença. Fotografia 13 de l’annex fotogràfic.
- Punt 16. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí.
Polígon 7 parcel·la 308 del municipi de Pollença. Fotografia 15 de l’annex fotogràfic.
- Punt 20. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí.
Polígon 7 parcel·la 150 del municipi de Pollença. Fotografia 19 de l’annex fotogràfic.
- Punt 21. Reixa que impedeix el lliure trànsit pel domini públic del camí.
Polígon 7 parcel·la 150 del municipi de Pollença. Fotografia 20 de l’annex fotogràfic.
- Punt 22. Barrera tancada que impedeix el lliure trànsit pel domini públic
del camí. Polígon 4 parcel·la 622 del municipi de Pollença. Fotografia 21 de
l’annex fotogràfic.
- Punt 23. Barrera tancada que impedeix el lliure trànsit pel domini públic
del camí. Polígon 4 parcel·la 622 del municipi de Pollença. Fotografia 22 de
l’annex fotogràfic.
- Punt 25. Barrera tancada i una reixa que impedeix el lliure trànsit pel
domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 621 del municipi de Pollença.
Fotografia 23 de l’annex fotogràfic.
- Punt 26. Barrera tancada i una reixa que impedeix el lliure trànsit pel
domini públic del camí. Polígon 4 parcel·la 815 del municipi de Pollença.
Fotografia 24 de l’annex fotogràfic.
- Punt 28. Polígon 7 parcel·la 336. Paret que impedeix el lliure trànsit pel
domini públic del camí. Fotografia 28 de l’annex fotogràfic.
Mapa núm. 2:
- Punt 2. Barrera tancada que impedeix la lliure circulació pel domini
públic de la carretera construïda a partir de l’any 1920. El camí apareix identificat
cadastralment com la parcel·la 9159 del polígon 7 del terme municipal de
Pollença i a les dates de localització apareix el nom de ‘CR VIEJA
LLUCH,POLLENÇA (ILLES BALEARS) i com ‘uso local principal, Via de
comunicación de dominio público 00’. Les parcel·les limítrofs i que estan separades
pel camí són la 308 i 309 del polígon 7 de Pollença. Fotografia 30 de l’annex
fotogràfic.
3.- Notificar l’inici de l’expedient per a la recuperació d’ofici de la possessió
de la carretera vella de Lluc a Pollença, als titulars dels dret de propietat
i als titulars de qualsevol dret real sobre les finques on es produeixen les usurpacions
o pertorbacions del domini públic, requerint-los perquè en el termini de
quinze dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord, deixin lliure el trànsit per la zona de domini públic titularitat del
Consell de Mallorca o be que cessin en la pertorbació sobre el bé.
D’acord amb l’establert en els articles 78 i 79 de la Llei 30/1992, de 30 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, els interessats podran formular al·legacions, aportar documents
que les recolzin i proposar les proves que estimin convenients per la
defensa dels seus drets.
4.- Iniciar l’expedient per a promoure i executar la delimitació de la carretera
vella de Lluc a Pollença en el punts assenyalats 2, 3, 9, 13, 15, 17 i 27; en
el mapa núm. 1 elaborat pel departament de Medi Ambient, adjunt a aquest
acord.
Els punts relacionats en el paràgraf anterior, on hi ha divergència entre la
realitat física, constatada amb treball de camp amb l’ajut del GPS, i la georeferenciació
del traçat original del camí incautat per l’Estat l’any 1916 d’acord amb
el plànol anomenat ‘carretera de 3r Orden de Andraitx a Alcudia. Sección de
Lluch a Alcudia, Escala 1:1000’ i incorporat a l’Inventari General de Béns i
Drets del Consell de Mallorca mitjançant Acord del Plenari del Consell de
Mallorca de data 2 de desembre de 2010, es concreten en l’informe de data 24
de març de 2011 de Tècnic de Patrimoni Etnològic del Departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca de la següent forma:
Mapa núm. 1
- Punt 2. La construcció d’un camp de futbol sobre el traçat original del
camí determina que aquest no es pugui identificar sobre el terreny. L’existència
d’aquest tram és observable en la fotografia aèria de l’any 1956 (Document 16).
Parcel·la 19 del polígon 2 del municipi d’Escorca. Fotografia 2 de l’annex fotogràfic.
- Punt 3. Reixa amb una barrera de dimensions menors que l’amplària del
camí. El camí apareix identificat cadastralment com la parcel·la 9021 del polígon
2. Limita amb la parcel·la 19 del polígon 2 del municipi d’Escorca.
Fotografia 3 de l’annex fotogràfic.
- Punt 9. El es troba interromput per la construcció d’una canaleta i n’ha
desaparegut un petit tram. Fotografia 8 de l’annex fotogràfic. Parcel·la 33 del
polígon 1 del terme d’Escorca.
- Punt 13. No es distingeixen restes clars del traçat incautat. Polígon 7 parcel
·les 255 i 308 del municipi de Pollença. Fotografia 13 de l’annex fotogràfic.
- Punt 15. Restes de l’antic camí visibles encara que en mal estat. Polígon
7 parcel·les 308 i 309 del municipi de Pollença. Fotografia 14 de l’annex fotogràfic.
- Punt 17. No es distingeixen restes clars del camí incautat. Polígon 7 parcel
·la 308 del municipi de Pollença. Fotografia 16 de l’annex fotogràfic.
- Punt 27. Els moviments de terra, la construcció d’una paret i la sembra
d’arbres impedeixen tant el lliure trànsit com la identificació correcta del traçat.
L’existència d’aquest tram és observable, a més de en el plànol d’incautació del
1915, en el ‘Proyecto de replanteo de la carretera comarcal núm. 710 del puerto
de Pollensa a Andraitx sección Lluc a Pollensa’ signat per Màximo Julvi
Canals, 1943 (Document 18. Arxiu General del Consell de Mallorca. CTR 956)
i a les fotografies aèries dels anys 1956 i 1968 (Document 19 i Document 20).
Polígon 7 parcel·les 335 i 336 de Pollença. Fotografies 25, 26 i 27 de l’annex
fotogràfic.
5.- Sol·licitar al Govern de les Illes Balears l’obertura de les tanques
assenyalades en el plànol núm. 1 adjunt a aquest acord relacionades a continuació:
- Punt 29, el camí apareix identificat a la parcel·la 9021 del polígon 2 del
terme d’Escorca; limiten amb el camí les parcel·les 22 i 23 del polígon 2 del
terme d’Escorca. Finca pública de Menut.
- Punt 30, el camí apareix identificat a la parcel·la 9010 del polígon 1 del
terme d’Escorca; limiten amb el camí les parcel·les 7 i 8 del polígon 1 del terme
d’Escorca. Finca pública de Menut.
6.- Notificar l’inici de l’expedient per a promoure i executar la delimitació
de la carretera vella de Lluc a Pollença als titulars dels dret de propietat i als
titulars de qualsevol dret real sobre les finques confrontants.
7.- Publicar l’acord de l’inici de l’expedient per a promoure i executar la
delimitació de la carretera vella de Lluc a Pollença en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en els taulers d’anuncis dels Ajuntaments d’Escorca i Pollença
amb, com a mínim, seixanta dies d’antelació a la data que es fixi per a iniciar
les operacions de fitació.
8.- Habilitar, d’acord amb l’establert en el capítol II, articles 74 a 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú i en l’apartat 2 j) del decret de la
Presidència del Consell de Mallorca de 19 de febrer de 2010 (BOIB núm. 35 de
4 de març de 2010), a l’Hble. Sr. Conseller Executiu d’Hisenda, Obres
Públiques i Innovació del Consell de Mallorca per a realitzar les facultats que
dimanen de la llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú relatives a la ordenació del procediment.
9.- Notificar aquest acord als interessats.’
La qual cosa vos comunic pel vostre coneixement i als efectes oportuns.
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es poden interposar,
alternativament els següents recursos:
a.- Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que
resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent al de la notificació d’aquest acord.
b.- El recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha dictat aquesta
resolució, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent a la notificació
de la present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de
dos mesos, comptadors a partir del dia següent a la notificació de la desestimació
del recurs de reposició. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició,
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis
mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa y de la Llei 4/1999,
de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de Novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Palma, 11 de juliol de 2011.
El Secretari General,
Jeroni M. Mas i Rigo

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb