URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

Alternativa | 20 Abril, 2016 08:00 | facebook.com twitter.com

Després de la publicació del nostre article Què pensa fer l'Ajuntament amb el quiosc de Gelats Valls? , s'han succeït les publicacions i informacions i ens han sorgit tota una sèrie de dubtes sobre el tema. Insistim en què els ciutadans han de tenir la informació més completa possible i sembla que en aquest tema encara no s'ha donat tota la informació possible. Sorprèn també el silenci de la majoria de partits a un tema amb molt de ressò popular i mediàtic i quan la petició a change.org perquè el quiosc de Gelats Valls no sigui retirat del Passeig Anglada Camarassa té ja més de 4.500 firmes en el moment de fer aquest article. Al que hauríem d'afegir les firmes presencials. També voliem deixar clar que en aquest tema hi ha una responsabilitat per part de tots els equips de govern de l'Ajuntament al manco des de 1992 quan s'havia de licitar el quiosc i que van tenir molt més temps que l'actual equip de govern per solucionar aquest tema.

A la publicació de l'Ajuntament al seu perfil de facebook (que teniu completa a continuació d'aquest article) diu que és una obligació legal que els quioscs fixos en domini públic es licitin i s'adjudiquin amb un concurs públic i obert i que aquest quiosc fix va evertir a l'Ajuntament de Pollença a 1 de gener de 2016, tal com s'especificava a l'autorització extraordinària. El mateix argument que va reiterar el Batle a Ràdio Pollença (el podeu escoltar a l'enllaç). A la publicació de l'Ajuntament es justifica que "si el procés de licitació no s'ha enllestit abans ha estat perquè s'estava en un procés de mediació entre les parts afectades per tal de trobar una solució satisfactòria i amistosa per tots els implicats, procés que es va truncar amb l'obertura unilateral del quiosc." UMP a la seva publicació de facebook (que també teniu a continuació d'aquest article) també parla de què es van intentar a arribar a acords i diu: "A todo eso hay  que decir que nos consta que Helados Valls se les ofreció la posibilidad de otras ubicaciones en el Puerto que fueron rechazadas".

Demanam a l'equip de govern que expliqui de forma més detallada i clara quin ha estat aquest procés de mediació entre les parts afectades, i quins han estat aquests altres llocs que diu UMP als quals s'ha oferit a Gelats Valls la possibilitat de traslladar-hi el quiosc.

Gelats Valls també ha fet un comunicat al seu perfil de facebook (el teniu a continuació de l'article), al qual informen que van interposar un recurs de reposició en contra de l'Acta de la Junta de Govern de 5 de maig de 2015- que limitava la concessió, que no ha estat contestat per l'Ajuntament. Tècnicament parlant la no resposta en aquest cas suposa que el recurs ha estat desestimat, tot i que creiem convenient que l'equip de govern expliqui els motius d'aquests silenci administratiu, ja que sense un argument ferm que ho justifiqui, consideram que tots els recursos haurien d'obtenir una resposta.


Unió Mollera Pollencina també ha fet un comunicat al seu perfil de facebook (el teniu a continuació d'aquest article) que també ens ha fet sorgir una sèrie de dubtes que no ens han resolt al seu perfil. UMP comenta quevan sol•licitar informes jurídics per analitzar els arguments de les dues empreses enfrontades, i els hem demanat si l'Ajuntament no podia publicar aquests informes o al manco fer-les arribar als grups de l'oposició. De moment no tenim ni sabem res d'aquests informes.


Per concloure aquest article pensam que sil'única sortida possible és la licitació, l'Ajuntament té eines legals per decidir quin tipus de quiosc de gelats vol.

- Article del Punt Informatiu: Perilla el quiosc de Gelats Valls al Port

- Article al Última Hora; Masiva recogida de firmas a favor de Gelats Valls al Port de Pollença

- Article al Diario de Mallorca, "He crecido en el quiosco de helados".

 

 

 

 

 

 COMUNICAT AL PERFIL DE FACEBOOK DE L'AJUNTAMENT SOBRE EL QUIOSC DE GELATS

Per les xarxes socials s'ha iniciat una campanya de suport al manteniment del quiosc ocupat pels Gelats Valls al Passeig Anglada Camarassa del Port de Pollença.

Donat que aquesta campanya inclou una recollida de signatures adreçada a l'Ajuntament de Pollença consideram convenient donar a conèixer la següent informació.

En l'anterior legislatura l'Ajuntament de Pollença va aprovar en la Junta de Govern de 5 de maig de 2015 una autorització extraordinària i improrrogable que va finalitzar el 31 de desembre de 2015. En el mateix acord es preveia la licitació del punt de venda de gelats pel següent exercici -a partir de 2016-.

És una obligació legal que els quioscs fixos en domini públic es licitin i s'adjudiquin amb un concurs públic i obert. L'adjudicació sense concurs suposa una prevaricació administrativa.

Aquest quiosc fix va revertir a l'Ajuntament de Pollença a 1 de gener de 2016, tal i com s'especificava a l'autorització extraordinària.

La propietat de Gelats Valls eren coneixedors que el quiosc no es podia obrir sense la pertinent autorització i malgrat no disposar de concessió administrativa optaren per obrir.

Des de l'Ajuntament de Pollença se'ls va notificar que aquesta irregularitat vulnerava la legislació vigent i que l'explotació s'havia de tancar fins que no acabàs el procés de concurs públic.

Si aquest procés de licitació no s'ha enllestit abans ha estat perquè s'estava en un procés de mediació entre les parts afectades per tal de trobar una solució satisfactòria i amistosa per tots els implicats, procés que es va truncar amb l'obertura unilateral del quiosc.

Actualment des de l'Ajuntament de Pollença s'està enllestint una licitació per un quiosc de gelats respectant la legalitat a través d'un concurs públic i obert que permetrà seguir amb l'activitat de venda de gelats en aquest quiosc.

 

 COMUNICAT GELATS VALLS INFORMA:

Posem a la disposició de totes les persones que ens coneixen i recolzen, la situació actual en la qual ens trobem, pel que fa al Quiosc de gelats de Gelats Valls en el Port de Pollença.

L’ocupació del domini públic amb instal·lacions per a la venda de gelats per part de LORENZO VALLS i BARTOLOMÉ MARTORELL a la mateixa ubicació del Port de Pollença i a la Plaça de Pollença data de l’any 1955.

“…tots els visitants del Moll recorden perfectament
al Llorenç venen gelats al Moll.”

ANTECEDENTS

Per mandat municipal, l’any 1994, es va canviar el tradicional carretó per l’actual quiosc. Concretament l’any 1992 l’Ajuntament de Pollença inicià un procés de licitació per a ubicar un quiosc de venda de gelats al Moll, i arrel d’aquest l’any 1994 es va produir un canvi en el quiosc que es venia utilitzant. Amb iniciativa del propi ajuntament, es va passar del carretó de venda ambulant de Gelats Valls a quiosc permanent, assumint els costos Gelats Valls de la construcció del quiosc, mobiliari i instal·lacions necessàries, (electricitat, aigua, cablejats varis…)

SOL·LICITUDS REITERADES per part de Gelats Valls i manca d’informació de l’Ajuntament de Pollença

S’ha sol·licitat per part de Gelats Valls, en nombroses ocasions, còpia dels acords municipals d’aquelles dates (anys 50 i 90) en base als quals esdevingueren adjudicataris del dret a ocupar la via pública, si bé mai se’ls ha fet arribar aquesta documentació per part de l’Ajuntament. No obstant la manca d’aquesta documentació, els fundadors de l’empres recorden que existí un document pel qual se’ls atorgava la concessió fins tant les famílies VALLS-MARTORELL es dediquessin a la fabricació i venda de gelats.

En tot cas, el que queda clar de la documentació vista fins ara a l’expedient administratiu és que en aquelles dates únicament hi havia un interessat en ocupar el domini públic per portar a terme l’activitat de venda de gelats: LORENZO VALLS CRESPÍ i BARTOLOMÉ MARTORELL CASTAÑER, CB.

No existeix constància de que hi hagués cap altre interessat i, davant d’aquesta circumstància i atenent a la declaració de “interés turístico general” dels antecessors de GELATS VALLS SL, així com a la seva condició de peticionaris inicials de la concessió, l’Ajuntament de Pollença adjudicà directament a LORENZO VALLS CRESPÍ y BARTOLOMÉ MARTORELL CASTAÑER, CB, amb total i plena justificació i compliment de la legalitat, la venda de gelats al quiosc del Moll i a la plaça de Pollença.

Els actes duts a terme tan per l’Ajuntament com per GELATS VALLS SL deixen clara l’existència d’una concessió administrativa atorgada d’acord amb els articles 82 i següents del Reglament de Béns de les Entitats Públiques, que fou adjudicada a GELATS VALLS, SL com a peticionari inicial i atenent a la manca d’altres interessats, i en base a aquesta, GELATS VALLS ha vingut realitzant la seva activitat de venda de gelats, i va abonar la totalitat del cost de la construcció, instal·lació i connexions del quiosc, consolidant amb aquestes actuacions la seva qualitat de concessionari de l’esmentat punt de venda, ja sigui pel termini legalment assenyalat de 99 anys ja sigui fins tant les famílies VALLS-MARTORELL es dediquessin a la fabricació i venda de gelats.

ACTUALITAT

És per aquest motiu que Gelats Valls, S.L. es va mostrar totalment en contra de l’Acta de la Junta de Govern de 5 de maig de 2015- que limitava la concessió-, i va interposar el corresponent recurs de reposició en contra d’aquesta.

Es tracta doncs, d’un acte administratiu que no és ferm, ja que a dia d’avui no s’ha contestat per part de l’Ajuntament i en definitiva, a la vista de les actuacions posteriors del propi Ajuntament, no deixa altre camí a Gelats Valls que acudir a l’auxili judicial.

Precisament els Tribunals en altres casos similars al present s’han pronunciat sobre concessions, diguem-ne, de fet, donant plena validesa a les mateixes.

L’Ajuntament de Pollença, enlloc de contestar el recurs i pronunciar-se sobre les al·legacions de Gelats Valls, ha optat per adoptar un nou acord, que resol iniciar un expedient de caducitat de l’autorització concedida al seu dia i que implica directament quan es resolgui, el desallotjament de Gelats Valls del quiosc del Moll.

Un acte, al que Gelats Valls s’oposa rotundament i troba injust, perquè oblida que d’acord amb la llei, tan les concessions, com les autoritzacions administratives atorgades “a precari”, són susceptibles de ser resoltes únicament quan concorri un interès públic en la seva resolució, i prèvia indemnització.

Un interès general- el de declarar caducada la concessió- que en aquest expedient no ha estat acreditat, ans al contrari, doncs a la vista de les signatures recollides en només 24 hores, no tan sols de ciutadans del municipi, sinó de tot el món, demostra que l’interès general no és desallotjar GELATS VALLS del quiosc-del que n’és el legítim propietari- sinó que l’interès general és mantenir l’ocupació de la via pública amb el quiosc destinat a la venda de gelats fabricats al propi municipi per una empresa que du més de 60 anys fent-ho i que forma part de la tradició i de l’essència cultural, gastronòmica i social de Pollença.

Gelats Valls, sempre ha defensat i defensarà que ha vingut realitzant la seva activitat a l’empara d’una concessió administrativa, i l’ajuntament així ho hauria de reconèixer per no anar contra els seus actes propis.

En tot cas, i a tenor dels antecedents fàctics, existeixen raons excepcionals per a que GELATS VALLS, continuï com a ocupant de la via pública, amb el que és una tradició i un element que, com estan demostrant els propis ciutadans, és considerat patrimoni cultural de Pollença.

Gelats Valls no demana més Dret del que li assisteix, així que tenguem seny i protegim les nostres tradicions.

Tots els pollencins de naixement i de cor, i tots els visitants del Moll recorden perfectament al Llorenç, venen gelats al Moll, i que tots duim en el nostre record d’infantesa.

Per tot això, podem dir ben alt, i reclamar amb serenitat i orgull, que tenim tot el dret a quedar-nos al quiosc del Port de Pollença:
la legalitat, la trajectòria de Gelats Valls i la gent ens emparen.

---------------------------------------
Sigui el que sigui; moltes GRÀCIES A TOTS,
de part de tota la família Valls-Martorell,
i especialment de’n Llorens Valls i en Bartolomé Martorell

COMUNICAT GELATS VALLS : LOS SENTIMIENTOS CONTRA LA NORMATIVA.

Los recuerdos de los veranos de mi infancia, en los tiempos en que teníamos casi tres meses de vacaciones, me llevan a un Puerto de Pollença de playa, pesca con caña y amigos cruzando a nado de la punta de un muelle a la otra con el evidente enfado de los pescadores que temían por nuestra seguridad.

Entre los recuerdos playeros destaca un carrito conducido de punta a punta de la playa por un señor con un gorro blanco al que acudíamos como moscas a comprar un delicioso helado, mi sabor preferido era el de almendra, después de haber dado la tabarra a nuestros mayores para que aflojasen el bolsillo.

La memoria de los veranos del Puerto se asocia a toda una serie de lugares, acontecimientos y personas : las fiestas de Sant Pere y de La Patrona, las terrazas del Iru y el Cactus, el pequeño bar del Tío Juan en el muelle nuevo, la bolera, los helados de Valls, las noches a la fresca, el cine de verano… El tiempo ha pasado factura, la modernidad se ha llevado las noches a la fresca, las copas en el Cactus, el bar del Tío Juan, las tardes en la bolera y el cine de verano.

En estos últimos días las redes sociales se han hecho eco de la situación de Gelats Valls, uno de los últimos símbolos de nuestros veranos molleros, que solicita el apoyo de los vecinos para evitar que sea retirado su quiosco situado en el paseo Anglada Camarassa del Puerto. En este momento han conseguido ya más de 3.000 firmas de apoyo, un verdadero éxito.

Los comentarios en las redes, favorables a la permanencia del quiosco en su lugar habitual, tiran de la parte sentimental para apoyar a Valls, y eso no sólo es razonable sino lógico. ¿Quién no disfruta de un paseo frente al mar con un helado en la mano? ¿Quién no protestaría ante la desaparición de un emblema veraniego de nuestro Puerto?

La campaña de búsqueda de apoyo va acompañada por críticas a la inoperancia del Ayuntamiento que ha sido incapaz de resolver esta incómoda situación. Y tienen razón, mucha razón, el Ayuntamiento lleva 17 años de inoperancia, 17 años de permisividad y adjudicación a dedo de una concesión que, según la legislación vigente, debería licitarse públicamente.

Ya en 1992 el Ayuntamiento resolvió (Comissió de Govern, sessió ordinaria del 20 de febrer de 1992) que la ubicación del quiosco de Helados Valls suponía una ocupación privativa del dominio público local, y que se debía promover una licitación pública para la adjudicación de la concesión administrativa del quiosco.

Durante 16 años nadie protestó ni se interesó por el quiosco, y los sucesivos equipos de gobierno ignoraron su obligación de proceder a la licitación hasta que, en 2015, un empresario con varios negocios en el Puerto manifiesta su interés y su derecho a optar a conseguir la concesión administrativa del quiosco. Y aquí empieza el lio. El anterior equipo de gobierno, con mucha habilidad, consigue calmar las aguas otorgando una licencia improrrogable al quiosco de Valls hasta el 31 de Diciembre de 2015 para proceder posteriormente a la licitación que la ley impone.

La situación hoy es que el quiosco carece de la licencia que le permita abrir al público, que la ley obliga a que el quiosco debe ser licitado públicamente, que la gente está cabreada por lo que entiende es un atentado contra la tradición veraniega del Puerto y una afrenta a la fa

Comentaris

Jrv

A tenir en compte

Jrv | 28/04/2016, 00:48

No soc dels que pensa que la majoria te sempre la raò. Si fos aixì per exemple a Matas el va votar la majoria de votants,i a Gelats Valls el recolzen la majoria de pollencins i pollencines. Però legalment no assisteix la Llei a Gelats Valls...el que no vol dir,ni que la Llei sigui justa ni que s'apliqui correctament. Per això he signat en recolzament a que de forma legal la caseta de Gelats Valls quedi on está si ells volen i convè.
I dins la moguda he pogut notar que els signants,tan votan per simpatia amb G. Valls com.per animadversiò al propietaris de 1919...per qualque motiu sera..
I tambè hi ha la quèstiò de si se cobra poc a per la psrudoconcessiò a Gelats Valls. Això si que no ho trob gens objectiu,entenc que s'hauria de cobrar en relaciò als metres quadrats que ocupà,talment altres ocupacions de via pùblica,espais que igualment estan destinats,malgrat sigui provisionalment,al lucre de particulars i no al servei dels vianants. O hem d'averiguar que se guanya de cada cadira i cada taula que sovint pertorben molt mès?

Jordi

consultes

Jordi | 24/04/2016, 13:15

De fet a mi fer una consulta per partides pressupostaries no em semblaraia malamne,t vit com gestionen molts governs, segur que hi guanyariem

Jordi

Participació

Jordi | 24/04/2016, 13:10

També podem fer una consulta meam qui diu la collonada més gran, de moment l'anterior crec que té opcions...
A mi em sembla bé incentivar la participació ciutadana, entenc que això a determinats sectors no agradi, però això ho entenc jo com a participació real

consulta

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

consulta | 22/04/2016, 12:54

Si també podem plantejar una consulta per si volem pagar impostos o no, a meam que surt. És qëstió de llei i igualtat, no valen consultes ni signatures.

Bibi

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

Bibi | 22/04/2016, 10:28

L'ocupació privativa de la via pública està regulada per la constitució i lleis de caràcter estatal a més d'altres autonòmiques. Per tant no és qüestió de signatures.

Joan Bennassar

otra vuelta con el kiosko

Joan Bennassar | 22/04/2016, 10:15

Yo me pregunto, si entre redes sociales y presenciales cerca de 7000 pollensines, quieren que el kiosko de helados Valls continue como en las ultimas décadas y no puee continuar en las mismas circunstancias por una normativa municipal de ocupación publica , porque no se plantea el cambio de la normativa o un referéndum entre los residentes Pollensa, eso si sería un acto democrático, al fin y al cabo este el mandato que están dando los pollensines a sus representantes que se llenan la boca continuamente de principios democráticos pero luego una vez ocupada la silla se olvidan de quien se la ha prestado y he dicho bien prestado.

Elena Francis

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

Elena Francis | 21/04/2016, 19:51

Querida inocente, por eso aconsejo que ya no se licite, seria lo mejor para todos. Ademas si el Sr Alcade dijo el otro dia por la radio que el tambien firmaria para que Valls se quedara con el quiosco, ¿que podemos esperar si ya se parte con un concurso viciado?.

Elena, inocente

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

Elena, inocente | 21/04/2016, 19:07

Apreciada Elena,
tienes poca fé y experiencia en los chanchullos presentes en los concursos públicos, cosa de la que se ha nutrido la corrupción presente en España. Para empezar, no se atreverán a sacar una subhasta, sacarán un concurso por 4 duros. Y para "orientarlo" pondrán muchos pero muchos puntos a disponer de una fábrica cercana y experiencia de lustros en la fabricación de helados. Y pa la "butxaca" el concurso y el sobre.

Elena Francis

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

Elena Francis | 21/04/2016, 16:01

Queridos helederos Valls, si me permitiis os voy aconsejar para bien vuestro y de todos los bares del Puerto de Pollensa.
Primeramente os aconsejaria que propongarais al Sr. Alcalde la retirada definitiva del quiosco de helados para bien vuestro ya que es de preveer que se presenten docenas de licitadores siendo por tanto que tuvierais pocas probabilidades de sacar el quiosco i en caso que tuvieseis esta suerte os costaria 50 o 100.000 euros o incluso mas.
Como ya teneis otro local en el mismo paseo vuestra clientela acudiría allí o se repartiria por todos los locales del Puerto dando un beneficio para todos, mientras que si no se llevaria el gato al agua el que sacara la concesión que bien podria ser un extranjero.
En cuanto al quiosco en sí, quizas el Ayuntamiento de Pollensa podría destinarlo a oficina de turismo o aseos públicos o retirarlo para utilizarlo en otros lugares públicos.
Un cordial saludo de vuestra amiga

subhasta

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

subhasta | 21/04/2016, 14:38

Amb una subhasta l'ajuntament en podria treure cent mil euros i ara en treu 3 mil. Feis numeros de si convé o no treure subhasta

Margalida Amengual

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

Margalida Amengual | 21/04/2016, 10:00

Per descomptat que s'ha d'adjudicar a la millor proposta però si no se convoca la licitació l'unic que es consegueix es provocar tot aquest rebumbori que no du enlloc més que alimentar malentesos i crispacions.

Diuen

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

Diuen | 21/04/2016, 09:31

Diuen que fins i tot l'Ajuntament hi tenia pèrdues

prodis

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

prodis | 21/04/2016, 08:49

Sent de l'Ajuntament i pel preu irrisori que se paga, el podria dur una associació benèfica. Al manco els beneficis van per ells i no per la "butxaca", mai millor dit

Margalida Amengual

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

Margalida Amengual | 20/04/2016, 22:15

Que sigui legal no ho pos en dubte però que aquest nou consistori no hauria de caure en els errors del passat es una necessitat, si no estarem igual que sempre. Que el problema del kiosk no s'hagui solucionat en vint anys no disculpa la lentitut de l'actual ajuntament en posar en marxa la licitació, es la seva responsabilitat, ja hem aguantat abastament consistoris incompetents. Pensava que aquest seria diferent, de moment no ho han demostrat.

Fany

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

Fany | 20/04/2016, 17:14

Que lo regenten los de Prodis

Hans Monheim

Gelats Valls

Hans Monheim | 20/04/2016, 17:04

Cuando hay subastas se puede incorporar un pliego de condiciones... y esto cambia todo y el que me quiere comprender sabe que así se solucionan algunos problemas. El Ayuntamiento también tiene derecho de opinar lo que prefiere en este Chiringuito.

Otra pregunta: como se pueden cobrar mesas ilegales por parte de un Ayuntamiento haciendo recuento y sabiendo que estas mesas sobran? Un día se hablo del 70% de la capacidad interior - acabo de escuchar Miguel Angel en la Radio que habla de 1oo% más 50% ( no se lo que quiere decir - 150% ?) - donde estamos - 70 o 150%

Bou

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

Bou | 20/04/2016, 16:56

L'Ajuntament que digui el que vulga, però vosaltres que promoureu quiosc o quioscs si o no i a on, per quants anys, canon, etc

Alternativa

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

Alternativa | 20/04/2016, 16:48

"Bou" Alternativa està i ha estat en l'oposició perquè així l'han volgut els electors. I dins l'oposició hem fet, fem i fàrem tot el que es troba a les nostres mans. Hem estat els primers a donar informació administrativa als ciutadans sobre aquest tema, una cosa que evidentment hauria d'haver fet l'Ajuntament. Són el partit que més informació ha donat sobre el tema (alguns amb sis regidors encara no han dit res) i amb la informació que tenim en aquest moment ja hem dit que si l'única sortida possible és la licitació, l'Ajuntament té eines legals per decidir quin tipus de quiosc de gelats vol. I donam la cara cada dia sense amagar-nos contestant inclús a Bous.

Hans Monheim

Gelats Valls

Hans Monheim | 20/04/2016, 15:39

Me parece que Margalida Amengual ha tocado el punto. No se ha subastado aún - que se espera ? el final de temporada ? (misma cosa por las playas). Si se hubiera intervenido en la ocupación de mesas en la terraza del 1919 tal como lo dicta la ley (y esto no es de ahier)quizás el interés del 1919 por el chiringuito se hubiera moderado un poco. Lo que veo es más bien un asunto de intereses del mismo 1919 para ampliar su terraza y su negocio. El pueblo ha dado su dictamen, toda tendencia política confundida - Se puede salir de todo esto con voluntad política - pero las sillas y mesas rinden tanto ... Hasta ahora pensaba que la política es en favor de un pueblo.Y ya sabéis cuando conviene se cierra los ojos.
Antes que olvido... como se llego a la construcción de Cortina... Lo habéis denunciado desde años... 2 medidas para 2 causas - el pequeño siempre pagara.
Para volver a Valls - un asunto muy mal llevado por todas las partes !

Bou

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

Bou | 20/04/2016, 15:16

I Alternativa que ha fet sobre aquest tema en els ultims 8anys. També convé que us poseu les piles voltros i no estar sempre darrera la roca.

Alternativa

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

Alternativa | 20/04/2016, 14:23

Doncs sí Margalida és clar que aquest tema s'hauria d'haver resolt aquest hivern, encara que també cal dir que es podia haver resolt des de 1992 al manco. I un dels temes que encara no s'ha aclarit és en que van consistir exactament les negociacions entre l'Ajuntament i els negocis implicats

Alternativa

Dirigit

Alternativa | 20/04/2016, 14:21

Dins la legalitat l'administracio pública té uns marges per decidir quin tipus de gestió del quiosc vol i és totalment legal.

Margalida Amengual

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

Margalida Amengual | 20/04/2016, 12:56

Es un tema complicat aquest i no hi ha una información gens clara. Jo lo que crec es que l'Ajuntament s'hauria d'haver posat en aquest tema just acabada la temporada i no enredar perque tenen gent pendent de sabre si obrir o no, treballadors que no saben si tendrán feina, es a dir, estam xerrant de coses molt series; així idò no trob raro que gelats Valls hagi optat per obrir malgrat no sigui lo correcte. El café 1919 no te aquest problema perque te el negoci obert sense necessitat de cap kiosk.
L'ajuntament s'ha de posar les piles ja. He sentit també que a les platges hi ha el mateix problema de cada any que no se sap qui les explotarà; no se si es vera però, si ho es, ja li val a l'Ajuntament, tornam a cometre els mateixos errors de sempre.

dirigit

Re: Informació, preguntes i idees sobre el quiosc de Gelats Valls

dirigit | 20/04/2016, 09:54

Alternativa insinua que s'ha de treure un concurs "dirigit"?

Bibi

Gelats

Bibi | 20/04/2016, 09:32

Els de Valls diuen que tenen una concessió segons l'article 82 i següents del Reglament de béns, si fos així segons l'article 87.4 el projecte i les bases de licitació s'haurien d'haver posat a informació pública durant un mes i pareix que d'això no hi ha constància a l 'ajuntament.

Bibi

Gelats

Bibi | 20/04/2016, 09:23

Si estam en un estat de dret és la llei que ha de prevaldra i no els sentiments que en els afers públics solen abocar a la irracionalitat: guerres, exterminis, holocauts, inquisicions, sharies, etc
Tots els arguments de Valls son sentimentals no legals.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb