URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

Abans del ple.

Alternativa | 26 Setembre, 2007 06:00 | facebook.com twitter.com

Demà  dijous  a les 20:00 ple ordinari.  Estam a vostra disposició per traslladar les preguntes i precs que considereu oportuns. Ja podeu llegir l'acta del ple del 24 de juliol.

Un punt molt important és que a la fi es podran acabar les obres de substitució del clavegueram antic del Port de Pollença ( punts 2 i 12)  i el tema dels abocaments d’aigües brutes es suposa que restarà solucionat, encara que sempre puguin aparèixer nous problemes o problemes puntuals.  Un tema en el que hem insistit molt, i que poc a poc va millorant.

Al punt 7 es departirà i votarà nostra proposta sobre la proposta de recuperació de l'ús públic del Camí del Coll d’en Patró que presentam en nom de la Plataforma pro camins públics i oberts.

També és interessant el punt 10 d’aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdits 2006. Com sabeu la situació econòmica de l’Ajuntament és realment complicada, una cosa difícil d’explicar si tenim en compte que l’anterior pacte en teoria era el de les inversions.

En aquest cas s’han d’aprovar despeses per un import de 142.674 € del conveni signat per l’exercici 2006 amb la Creu Roja Espanyola, quantitat que no es va poder imputar al pressupost de 2006 per manca de crèdit a la corresponent. Aquesta despesa unida a altres factures que encara estan arribant són una prova d’una gestió econòmica irresponsable a l’anterior legislatura. En aquest aspecte destaca l’anterior regidor de medi ambient que va sobrepassar el seu pressupost de manera significativa

Ja hem comentat que el que no trobam als punts del dia és un punt dedicat a la Patrona i això que el 16 d'agost varen demanar que es donés al ple una explicació de tot el que va passar a la patrona. Com pots observar a la convocatòria no n'hi ha un punt dedicat al tema, igual parla del mateix a la informació de batlia, però pens que haurien de ser els regidors de festes i policia els que donessin explicacions (per alguna cosa delega el batle).Si no surt el tema farem una bateria de preguntes).

Per acabar ens hem adherit i donant suport a una moció que presenta d'urgència el PP-UMP. Resulta extremadament curiós que un govern de centre esquerra sigui més opac i menys participatiu que un govern de centre-dreta, una demostració de que a vegades les etiquetes enganyen.

  A l'anterior legislatura algunes de les  atribucions que estaven delegades a la junta de govern no es feien mai efectives, i la seva potestat l´exercia el ple de la corporació, sobretot les que fan referència a les contractacions d´obres, aprovació de projectes, i a les de proveïment de places de personal tant fixes com interines d´aquest Ajuntament. Però ara la junta de govern ha aprovat una contractació d´obres (Aparcament Port de Pollença-Sanajament c/Pescadors) i proveïment de places (Bidell), en les quals els membres de l´oposició no hem pogut participar ni en la redacció de les bases ni en les taules de contractació, evitant per part de l´equip de govern una major participació, transparència i control d´aquestes accions.

El que demanam és que el batlle mitjançant resolució delegui al ple de la corporació les competències abans citades per una millor transparència, control i participació o, en el seu defecte inclogui un membre de cada grup polític de loposició en la junta de govern d´aquest Ajuntament.

 

A continuació podeu llegir la moció del PP-UMP a la que ens adherim.

 

Exposició de motius:

En el ple extraordinari del 17 de juliol de 2007 entre altres punts es donava conte de la resolució de batlia nº 478 que fa referència a la delegació a la junta de govern d´atribucions, entre d´altres feim referència a les següents:

1) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel plenari, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball

2) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seva durada no superi els quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada

3) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva aprovació o concessió i estiguin previst en el pressupost     

4) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, així com l’alineació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

a) la de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost

b) la de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic, i que dita alineació  no es trobi prevista en el pressupost.

 

5) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització

Tot i que en anteriors legislatures part d´aquestes atribucions estaves delegades a la junta de govern no es feien mai efectives, i la seva potestat l´exercia el ple de la corporació, sobretot les que fan referència a les contractacions d´obres, aprovació de projectes, i a les de proveïment de places de personal tant fixes com interines d´aquest Ajuntament. Hem pogut comprovar tant per les actes de les juntes de govern de 14 i 28 d´Agost de 2007 que s´ha realitzat aprovacions de contractacions d´obres (Aparcament Port de Pollença-Sanajament c/Pescadors) i proveïment de places (Bidell), en les quals els membres de l´oposició no hem pogut participar ni en la redacció de les bases ni en les taules de contractació, evitant per part de l´equip de govern una major participació, transparència i control d´aquestes accions.

 

Per tot el que s´esposa es presenta la següent MOCIÓ:

 

Que el batlle mitjançant resolució delegui al ple de la corporació les competències abans citades per una millor transparència, control i participació o, en el seu defecte inclogui un membre de cada grup polític de l´oposició en la junta de govern d´aquest Ajuntament.

Comentaris

Pepe

Desembullar

Pepe | 30/09/2007, 11:36

Gràcies JRV.
Quin gust veure un intercanvi d'arguments raonats, d'idees i dades amb noms i llinatges. Pens que aquesta és la manera de desembullar, al manco en part, els temes, i d'avançar. Com he dita altres vegades mai arribaren a la veritat però quan més punts de vista tinguem més ens acostarem i això és el que pretén aquest blog.

Joan Ramon veterà

Residencia St. Domingo

Joan Ramon veterà | 30/09/2007, 11:13

En primer lloc, gracies per identificar-te Aina Molinera, això em motiva a respondrer, ja que parlar amb gent que oculta la seva identitat no me motiva gens. També dir-te que com a persona instruïda i que participa en la vida politica, tal volta podries motivar-te també en la defensa de la gent que pateix injusticies REALS, i n'hi ha milions d'aquestes, i no solsament de suposats agravis de cosines i correligionaris, el que , a mi, i es tan sols la meva opinió, hem sembla un pel folkloric.
Si llegeixes bé el meu comentari, veuràs que no hi ha res ofensiu per la ex directora. Es mes, crec que com a treballadora (No t'ofengi aquest adjectiu, per molts titols que ella tingui, es dels mes dignes), es responsable, feinera i amb la millor intenció. Podriem discutir l'encert en l'aplicació practica d'aquestes qüalitats. Per a mi , i ja que també he viscut de basten aprop la vida qüotidiana de la residencia, l'humanització de la residencia ja hi era, ella tal volta la va continuar i augmentar. La part negativa en aquesta humanització fou el tracte a bona part del personal treballador,per despectiu i poc participatiu completament immerescut. La prova mestre de que era immerescut, a banda del respecte que es deu a qualsevol esser humá, es el que menciono al meu escrit: fa 4 mesos que no hi ha director i la Residencia funciona, gracies a la qüalitat humana i professional de les treballadores, demostrant-se que si be un cap es necessari, les treballadores son imprescindibles.
Tinc a demanar disculpes si "la teva cosina" esta en possessió de les titulacions que menciones, contrariament a la "vox populi", no ho dubto. Peró la culpa no tan sols es meva. Si la sel·lecció de la persona hagues sigut amb la transparencia i publicitat avinent, tal volta no parlariem d'aquest tema i estariem parlant de temes mes importants.Voler una feina es propi de qualsevol treballador/a. En quan a la gestió de la residencia per part del partit politic que la va a pòrtar a terme, i especialment i CONCRETAMENT de Tomeu Cifre, aquesta, en l'ambit que he participat o m'ha efectat, fou BONA. Avui es disposa d'un acord laboral, malgrat no esta acabat, i d'uns estatuts que abans pareixien inalcanzables. Respecte a la manipulació dels vots, la directora no hi te res a veura, pero si diferents concejals i concejales que han anat a fer pur, simple i repugnant electoralisme per alla. I no en son les treballadores que ho han de denunciar, que tenien el seu lloc de feina en joc, com tu el devies tenir també com a assessora de Matas, on degueres tenir infinitat d'ocassions de fer denuncies, pero amb el sou no si juga.
Respecte a les monges, no hem puc extendre avui, tan sols dir-te que has sigut injusta amb les teves expressions respecte a elles, tal volta perque no son cosines teves, sols dirte que hauries de mirar les despeses de la residencia ara , i quan hi eren elles.
Afectuossament, JRBS

Pepe

Properament

Pepe | 28/09/2007, 07:46

Ahir vaig demanar al ple i em varen contestar que a agost va haver una convocatòria per cobrir la plaça però només es varen presentar dues persones. Evidenment no era el millor mes per fer-ho i ara a principi d'octure es farà una nova convocatòria per veure si n'hi ha més candidats.

Xesca

M'havien dit que era una cosina meva

Xesca | 27/09/2007, 23:15

Això m'havien dit, Pepe.
Francament, no m'ho vaig poder creure.

Pepe

Sense directora

Pepe | 27/09/2007, 16:12

Noctiluca en aquest moment no hi ha directora a la residència.

Pepe

Fralokus

Pepe | 27/09/2007, 16:09

Jo fa un temps era contrari als plans de qualitat els"ISO's", però ara pens que són una bona eina per millorar la gestió pública.

Pepe

Estabilitat

Pepe | 27/09/2007, 16:06

Gràcies Tomeu per la teva aportació estic d'acord amb tu, a aquest temes sobra el partidisme i el millor és un tècnic independent, i ja sabem que la independència és més fàcil amb la estabilitat en la feina.

Pepe

Nórdic

Pepe | 27/09/2007, 16:02

Bones Xesca, tenir bo és inversament proporcional al grau de desenvolupament d'un poble.

noctiluca

´Qui és la directora de la residència?

noctiluca | 27/09/2007, 15:13

Qui és i qui l'ha nomenada?

fralokus

Re: Abans del ple.

fralokus | 27/09/2007, 10:01

Una de les coses que es deduïxen és que aquest tipus de servei públic ha de tenir un control basat en plans de qualitat i en els "ISO's", aquests plans es basen en els denominats "indicadors", aquests "indicadors" com el seu nom diu, informaria en tot moment a l'Ajuntament de l'estat, qualitat de funcionament de l'establiment. Si aquests indicatius són bons no hi ha el perquè canviar als seus "directors d'orquestra", per tant aquest tipus d'establiments no haurien d'estar supeditats a "decisions polítiques".

Tomeu C.Bennàsar

Més residència

Tomeu C.Bennàsar | 27/09/2007, 07:38

Com a familiar d'un resident a la Residència puc donar fè de la professionalitat del'ex-directora i de les treballadores de la mateixa. Totes elles suplien amb esforços i tasques que potser no estaven obligades a fer, les mancances materials i de personal. La millora des que se n'anaren les monges va esser evident.
Això no treu que des del començament la plaça de director (com la de la resta de personal de la Residència) s'hauria d'haver cobert d'una manera funcionarial per poder tenir estabilitat en el temps; l'assistència als majors no pot dependre dels canvis polítics. Ara veig que el PSOE cau en el mateix error en que va caure el PP i fan comptes cubrir la plaça com a "càrrec de confiança", amb l'agravant que no saben a qui han de posar...i d'aqui a quatre anys tornem-hi amb el ball.

Xesca

RESIDÈNCIES I COSINES

Xesca | 27/09/2007, 07:25

Fins fa ben poc, jo tenia l'esperança de ser admesa a la residèncià amb el portàtil i mitja dotzena de llibres per poder-me posar, d'una vegada, a escriure tranquil·la. Però reconec que ja l'he perduda. Aquestes històries de les cosines i les residències m'han deixat K.O.
A qui hauria de fer la bona per trobar una plaça en un hospici de Helsinki, Pepe?

Pepe

Inseguretat

Pepe | 26/09/2007, 20:56

Hola fralokus l'altre dia vaig veure les cintes i vaig veure el cartell, i la veritat més val que no passi res.

Pepe

Gràcies Aina

Pepe | 26/09/2007, 20:55

Hola Aina, només reiterar l'opinió de Garci, gràcies per participar, aportar opinions i informacions.
Per la meva part pens que el concurs-oposició és la millor manera d'ocupar càrrecs com aquest, no és una manera perfecta però és la més neta.
Tens molt de raó en que a aquest poble agrada massa el típic “m’han dit per cosa certa que havien vist que una dona va veure”...

Garci

Re: Abans del ple.

Garci | 26/09/2007, 20:25

O que pensaves, que a algú se li havia ocorregut alguna cosa???
Tal vegada si llegeixen el bloc d'aquí uns quants informes i estudis, algú responsable farà alguna cosa amb la idea que els has donat.
Esperem que aquests ulls regidorils que ens aguaiten vegin bona la teva proposta fralokus.

fralokus

Re: Abans del ple.

fralokus | 26/09/2007, 20:02

"Mi gozo en un pozo"

Ara resulta que no és per a regular el tràfic, resulta que un camió ha copejat un rètol i està l'assumpte perillós. Però la cinta va molt bé.

Aina Molinera

Per acabar amb el tema...

Aina Molinera | 26/09/2007, 18:45

Bones tardes. Moltes gràcies Garci pel teu comentari, i si tinc una mica més de temps, no dubtis que l’aprofitaré per participar i fomentar el debat, sempre des de el respecte que és una de les coses que més m’agraden.
En quant al comentari de na Joana, jo no veig que el càrrec de directora de residència fos precisament un càrrec de confiança, (ja que jo entenc un càrrec de confiança com a càrrec polític com el que tenia jo amb l’expresident Matas), sinó de gestió i de posada en funcionament des de 0 un projecte desprès de molts d’anys d’un sistema de treball i de gestionar que es va veure que no era el més adequat.
Molta gent ho veurà com tu i ho respecto, altre gent no ho veurà de la mateixa manera que tu, així que, com que estam parlant d’una tercera persona a la que estimo i no vull parlar en boca de terceres persones i no vull crear polèmiques, que cadascú pensi el que vulgui fins que la meva cosina, vulgui donar directament la seva opinió i arguments.
El que m’ha molestat ha estat lo de •espantada”, perquè no és cert i així us ho he explicat.
Mira, jo penso que les persones haurien d’estar per damunt de les idees. Quan a l’any 1999 arribà a la conselleria d’Educació en Martí Xavier March com a director general d’Universitat, va continuar amb en Jaume Juan, que havia estat candidat a batle de Pollença del PP a l’any 1996, i el feu membre del seu equip de feina, per damunt d’idees, només per professionalitat.
Estic molt contenta de que la residència funcioni, sobretot pel benestar de les persones majors que estan allà. La gent que hi fa feina té anys d’experiència i sap com ha de fer les coses.
En quant al que comentes d’acompanyar als vells per anar a votar, si tu ho vares veure o algú ho va veure, el que jo hagués fet sense pensar-ho dues vegades és posar una denúncia a la junta electoral central i denunciar els fets a la premsa. Ara, si és el típic “m’han dit per cosa certa que havien vist que una dona va veure”... ja no se que pensar... Jo vaig estar tot el dia al Club Pollença i desconeix quines incidències hi va haver als altres col•legis electorals.
Una abraçada a tots i aplaudeixo la vostra pluralitat per deixar que el vostre blog sigui una porta oberta a totes les idees polítiques de Pollença.

joana

residència

joana | 26/09/2007, 17:16

Bones tardes Aina;

no vull posar en dubte la capacitat professional ni la preparació acadèmica que pugui tenir la teva cosina, però no podeu negar que va ser un càrrec 100% de confiança. A mi algunes persones també m'han comentat que la residència pareix que de moment funciona bé, i em refereixo a gent que hi treballan i també a gent que hi té familiars. I em sembla molt bé que acompanyassin a les persones majors a Son Dureta, el que no em sembla tan bé és que les acompanyassin a votar dia 27 de maig amb les paperetes tancades dins el sobre que "algú" dins la residència els hi va donar.

fralokus

Re: Abans del ple.

fralokus | 26/09/2007, 17:10

Per cert, enhorabona a la Policia Local o a qui hagi cursat les instruccions corresponents.

Per fi la rotonda del fanal del Port de Pollença (junt parada "bus") ara és més segura, s'ha posat una cinta de plàstic que obliga als vianants a creuar pel pas de vianants del carrer Joan XXIII i no per on els donava la gana, ara creo que el de la cinta queda un poc "cutre" i potser unes tanques com a Alcúdia quedaria molt millor, suposo que la solució ha d'estar en camí.

(Sempre que aquesta cinta tingui aquest propòsit)

Garci

A n'Aina

Garci | 26/09/2007, 16:45

Hola Aina, gràcies per participar, tant de bo ho fessis més, fan falta comentaris des de tots els punts de vista per enriquir el debat, que és el que pretenem a aquest bloc, així que anima't i participa. Gràcies sobretot pel teu comentari, no se quina és la versió bona, però el to gens exaltat és d'agrair. I gràcies també per l'elogi al bloc.

Aina Molinera

Sobre el comentari de Joan Ramon

Aina Molinera | 26/09/2007, 16:31

Joan Ramon veterà desprès de llegir el teu comentari, i per la part que em toca ja que es tracta de la meva cosina, vull contestar al teu comentari sobre la antiga directora de la Residència, no perquè ella no es pugui o vulgui defensar, sinó perquè ho acabo de llegir ara mateix i he volgut contestar a certes coses que no son veritat. De totes maneres, i com que se que la coneixes, ella mateixa t’ho pot aclarir amb més detalls quan vulguis, i així podràs tenir més impressions a part de les persones que hi estan reballant.
Pel que fa a la contractació de na Catalina Cifre a la Residència de Pollença fou una contractació on si presentaren més persones, però crec que no n’hi havia cap aspirant al lloc de feina amb una Llicenciatura en Pedagogia i un Master en Geriatria i Gerontologia, a més d’experiència de formació en temes de serveis socials, malats d’Alzheimer, demència senil, a més d’experiència laboral a una residència de Mallorca. Finalment estava la cosa entre dues persones, i finalment es decidí contractar-la perquè era la que presentava unes pretensions econòmiques bastant més baixes que l’altre aspirant, que si no record malament demanà unes 400.000 de les antigues pessetes mensuals. Si la balança s’inclinà finalment cap a na Catalina Cifre es perquè l’Ajuntament de Pollença no podia pagar el sou de l’altre al•lota. Donà la casualitat que na Catalina Cifre és familiar meu, i jo som membre de la junta del Partit Popular de Pollença i a les hores assessora de l’expresident Jaume Matas, i això pera algunes persones del PSOE era inconcebible. Jo som afiliada al PP des de 1993, ella no és afiliada. Ella tindrà les seves simpaties cap a un partit o un altre però no pertany al Partit Popular.
Feta aquesta aclaració, i com ja sabeu molts, la situació que deixaren les monges deixava bastant que desitjar, i el que es va trobar la directora fou gent amb una alimentació poc adequada, abús dels medicaments, o per exemple que des de l’hora de prendre la llet els matins no els hi tornaven a donar res per menjar fins al migdia. Canviaren les costums, berenaven a mitjan dematí, ella acompanyava a Son Dureta als malalts que havia que ingressar, i fins i tot anaren a berenar tots un horabaixa a la roca de Llenaira. El que es va fer va ser “humanitzar” una mica més aquella residència, que pel que sembla no hi estava massa.
Quan es va produir el pacte UM-PSOE, crec que fou na Francesca Ramon (ara no estic molt segura) la que va anar a parlar amb la meva cosina i li digué que si volia quedar, podia quedar un mes i que desprès cercarien a una altre persona de confiança per ocupar el seu càrrec, així que de “espantada” res de res. Ella decidí anar-se’n ja que considerà que pel nou equip de govern municipal era més important la ideologia que la capacitat professional...
Deixà la residència i 4 dies desprès la cridaven d’una altre residència per anar-hi a treballar. Crec que si no fos una persona preparada no l’haguessin cridat, no?.
Sembla que per alguns és molt important tenir les persones majors de la Residència controlades per així tornar a tenir la llibertat suficient per repartir els sobres a l’hora d’anar a votar com passava fa uns anys...
No tinc res mes a afegir.
No comparteixo les vostres idees polítiques però us felicito per la feina que esteu fent.

Pepe

Gràcies

Pepe | 26/09/2007, 13:45

Gràcies per les aportacions fralokus i JRV.
Xesca pens que Flotats té raó, el s polítics s'han creat el seu propi món cada vegada més allunyat de la realitat i d'aquesta forma és molt complicat que puguin solucionar res.

Pepe

Propsota

Pepe | 26/09/2007, 13:36

Gràcies JR, com diu Garci tenim el compromís de canalitzar les propostes o preguntes de la gent.

Garci

Re: Abans del ple.

Garci | 26/09/2007, 12:05

Si realment funciona s'hauria de mirar de deixar-ho tal i com està. Si fa falta un/a director/a doncs sempre ha de ser per oposició, mai hauria de ser de confiança. Millor un preparat en temes del bé comú que un interessat en fer política del benestar de la 3a edat.

Joan Ramon veterà

Un altre

Joan Ramon veterà | 26/09/2007, 11:21

En relació al personal de la Residencia de 3a. edat, sabeu que a la passada legislatura hi havia una directora-càrrec de confianza, amb forts síntomes d'amiguisme mes que de coneixaments professionals. Doncs des de "l'espanta" de la mateixa no hi ha cap directora-director, i sembla que no s'ha notat en res respecte al funcionament de la residencia, hi ha opinions de que va millor. Es pensa cobrir aquest lloc de feina,existeix el lloc de feina, s'ha definit el perfil professional i la capacitat per desenvolupar el càrrec? O es l'adscripció politica decissiva a l'hora de contractar? Crec que esw una pregunta a plantejar.

Xesca

JOSEP MARIA FLOTATS

Xesca | 26/09/2007, 09:58

Un artista genial, un intel·lectual lúcid.
Fou director durant molts anys de la 'Comédie Française'. És commandant de la Légion d'Honneur.
Va tenir una fregada amb el conseller de cultura de la Generalitat pujoliana Pujals, i d'aquesta, va agafar els atapins cap a madriles i ara fa poc promocionava una cursa de braus a Barcelona.
Ni això, que no són més que exabruptes que van bé per espassar-se els nirvis, ni les vegades que va sucumbir a les poquedats que li feien els polítics, no ha minvat ni un pèl la seva vàlua de gran artista de tots els temps que els catalans hem menyspreat.
Fa una crítica a l'stalinisme, que era moda rabiosa quan ell vivia a França. No perdona a Louis Aragon ni a Sartre que vinguessin de Mocou i anessin amollant que eren els sistemes més lliures i més democràtics del món. Jo tampoc no perdon. I tanta xuleria de Sartre quan li varen donar el Nobel, refusant-lo, i encara ara no ha tornats els doblers. Si refuses el Nobel també has de refusar els doblers, o ens has de dir que no ho has fet, així com ho hem hagut de saber per la criada. O ens has de dir que ets molt pobre i necessitaves aquests doblers.
Tot això que dic tampoc no escapolla un gram de vàlua al gran escriptor Jean Paul Sartre, que aquest hivern vull tornar revisitar en fred: ni l'apassionament jovenil de quan el vaig descobrir ni la ràbia de quan el vaig calar com a persona. El vull rellegir amb serenitat, s'ho mereix. I tant.
Tot aquest escrit tan marejador és per dir-vos que amb un clic a VILAWEBTV podreu veure un vídeo-entrevista a Flotats de devers quatre minuts. Val la pena que cliqueu, us agradarà. Diu que els polítics estan fora de la realitat i que operen en la ficció igual que dels artistes, amb l'agreujant que els polítics posen les nostres vides en perill i els artistes, no.

fralokus

Re: Abans del ple.

fralokus | 26/09/2007, 07:52

Sobre el tema de la Patrona, m'agradaria saber el per quin els anteriors "Draguts" van tenir ajuda oficial com maquilladores, Policia Local, aigua, etc. i aquest any no van tenir res (si és per a estalviar despeses, val, però no m'ho crec).

Llàstima no haver pogut confirmar el presumpte sopar que es va celebrar el dia abans de les eleccions, que segons m'han dit la comissió de festes i la candidatura de "moros quehavia de guanyar i no guanyo" celebraven una victòria que després no va arribar, potser aquí tindríem la resposta a la primera pregunta. Llegenda urbana o veritat com un temple?

Garci

Re: Abans del ple.

Garci | 26/09/2007, 07:45

Joan Ramon, això no és ser pesat, i esperam que més gent s'animi a fer propostes per dur al plenari. Com que creiem que la gent d'una manera o altre ha de poder participar al ple, doncs si no és possible se poden canalitzar les propostes o preguntes a través del regidor, que tot i tenir unes sigles és el regidor de tots.

Joan Ramon

Carretera Vella de LLuc

Joan Ramon | 26/09/2007, 07:31

PEPE ja veus, aquesta ssetmana estic pessat, però et volia demanar a veure meam si al plenari podries demanar pel l'incumpliment del Decret de batlia referent a la carretera Vella de Lluc a la finca de l'Empeltada.
El Decret és el Num. 431 de 25 de Maig de 2006.
Em Sap greu però demà no podre venir al plenari.
Salut i Branca

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb