URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

BENESTAR SOCIAL (1a. part).... Pla de Futura Gestió (IX)

Alternativa | 30 Abril, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

Continuam amb la publicació del nostre PLA DE FUTURA GESTIÓ pel municipi perquè sigui enriquit amb les propostes de canvis, noves inclusions o aportacions de tothom que vulgui dir-hi la seva. Aquest apartat constarà de vàries entregues. 

. 

5. BENESTAR SOCIAL

5.1. POLÍTIQUES DE BENESTAR SOCIAL.  

A l’actual crisi l'atur afecta greument a una bona part dels ciutadans del municipi, calen unes polítiques de solidaritat i serveis socials dignes al municipi per lluitar contra qualsevol forma d’exclusió social. És imprescindible que les prestacions socials deixin de ser una "dàdiva" resultat de la "generositat" i la disponibilitat pressupostària de l’administració per adquirir la categoria de drets que poden ser reclamats i exigits per qualsevol ciutadà.

PROPOSTES

1. Reduirem les partides de festes, certàmens, dedicacions exclusives, viatges, representació, i altres partides no prioritàries per crear una partida pressupostària per contractar brigades  de treballadors comunitaris per fer feina a la reparació, neteja, embelliment  i millora de edificis i espais públics. Per a la contractació d'aquest personal, i respectant la igualtat i capacitat, és tindran en compte les carregues familiars, el temps d'atur, i altres aspectes prioritzant les persones amb situació de més risc socioeconòmic. Per a les obres públiques que s’hagin d'efectuar, els esmentats treballadors i treballadores tindran preferència per ser contractats per a les empreses que les hagin d'efectuar, sent una condició o incentiu per dites empreses.

2. Crearem d’un Consell Municipal de Benestar Social. Un òrgan consultiu, de participació,  coordinació  i cooperació  interdepartamental, obert a les associacions i la ciutadania.

3. Elaborarem un estudi de les necessitats socials, mapes de cobertura i guies de recursos que ens proporcioni eines rigoroses per poder dissenyar una planificació ajustada a la realitat de Pollença.

4. Facilitarem la tramitació de les demandes de subvencions davant diferents institucions públiques i privades.

5. Crearem un observatori permanent de situacions de risc (infància i joventut, dones, exclusió social, persones dependents) i necessitat, coordinant els serveis sanitaris i socials presents al municipi.

6. Instarem a les diverses institucions i entitats perquè comuniquin als Serveis Socials Municipals totes les Situacions de risc o necessitat, per analitzar a fons cada situació i preveure les ajudes que s’hi hauran d’aportar.

7. Difondrem i promourem tots els serveis socials; dels Centres de Dia, el (SAD) Servei d’Atenció Domiciliària, Escola Viva.

8. Col·laborarem en l’execució d’activitats i programes amb les Associacions del municipi.

9. Farem d’intermediaris entre les Associacions i els organismes públics supramunicipals.

10. Col·laborarem amb AFAMA per cercar un local més adient pels seus usuaris, més gran i amb un pati.

11. Afavorirem el dret a viure a ca seva de les persones dependents a través del recolzament del Servei d'Atenció a Domicili, prioritzant l’atenció integral domiciliària que incorpori tots els serveis.

12. Eliminarem les barreres arquitectòniques (veure urbanisme).

13. Farem una llar d’infants municipal a Pollença i un menjador social al Port.

 

5.2. PERSONAL - PERSONES.

Apropar-se als ciutadans és una fita irrenunciable per als serveis socials. Els professionals dels serveis socials han de flexibilitzar la seva disponibilitat horària i geogràfica. Han de ser capaços de desplaçar-se al lloc necessari en el moment adequat. Ara bé, aquest apropament no s’ha de fer a costa de sacrificar els drets que com a treballadors tenen.

PROPOSTES

1. Creació d’una Unitat de Treball Social amb un cap d’àrea.

2. Crearem una plaça nova de treballadora social al Port.

3. Potenciarem i ampliarem el suport als cuidadors, familiars o no familiars, que ajudin o assisteixin a persones majors dependents.  Mitjançant formació, suport psicològic, serveis de respir i suport econòmic.

4. Augmentarem la gestió pública més directa i reduirem el número de subcontractes existent actualment.

5. Regularem les contractacions i els concerts amb entitats sense afany de guany per  evitar que els sous baixos dels seus professionals sigui el principal argument per a la seva contractació. A les contractacions s’han de regular les remuneracions dels professionals de les entitats per tal de dotar la seva feina del reconeixement i la dignitat que els hi pertoca.

 

5.3 GENT GRAN.

La piràmide de població de Pollença mostra que el sector de la gent gran tindrà els anys successius un pes molt important, cal estar preparats per solucionar  les seves necessitats d’assistència i demandes, i promoure la seva  participació activa dins la vida social.

PROPOSTES

1. Promourem la redacció d’un Pla Municipal per a les Persones Majors, fruit de la participació dels interessats, que reculli i articuli totes les actuacions municipals dirigides a aquest sector de la població.

2. Dotarem a la Residència de Persones majors de Sant Domingo de la plantilla suficient de personal sanitari.

3. Impulsarem la participació dels Clubs de la Gent Gran en els Consell d'Àrea, sobretot en els de Salut, Cultura i Esports.

4.  Potenciarem la creació d’espais de relació social i cultural de les persones majors.

5. Facilitarem la relació i l’intercanvi de produccions culturals d’associacions de Gent Gran d’altres municipis.

6.  Establirem un programa específic d'activitats orientades cap a la Gent Gran.

a)Programes de preparació de la jubilació.

b)Coneixement i ús de les noves tecnologies de la informació.

c)Esport, especialment l’ús de les piscines municipals, tant de manera individual com amb programes de manteniment amb monitors.

d)Activitats culturals (xerrades, exposicions, concerts, etc.), tenint especial cura de realitzar aquests tallers en espais de  fàcil accés.

e) Programes d’encontre intergeneracional.

f) Programes d’envellir ensenyant. Potenciant i recuperant antics oficis, perquè les persones majors els puguin transmetre a les noves generacions.

g)Programes de formació (Universitat Oberta de Persones Majors, escola d’adults, etc.).


 
Demà, tots al carrer!


Punts anteriors del PLA DE FUTURA GESTIÓ:

1- Informació (part.1).

2- Informació (part.2).

3- Atenció als ciutadans (part.1).

4- Atenció als ciutadans (part.2).

5- Medi Ambient (1a part).

6- Medi Ambient (2a part).

7- Medi Ambient (3a part).

8- Participació Ciutadana


RECORDAU:

- El PLA DE FUTURA GESTIÓ és un programa de gestió del municipi a llarg plaç i no només pels propers 4 anys.

-Som conscients que amb la situació econòmica i amb el desgavell organitzatiu que pateix l'ajuntament en aquests moments, aquest PLA DE FUTURA GESTIÓ no és realitzable en un temps breu.

Els nostre propòsit en fer aquest pla no és altre que mostrar la nostra idea de poble per al futur i demanar-vos que ens faceu les aportacions que cregueu necessàries mitjançant aquesta eina democràtica que és el bloc. Totes les propostes, crítiques o idees seran ben rebudes, debatudes i, si escau, afegides al PLA DE FUTURA GESTIÓ definitiu.

A continuació: Persones amb discapacitats; Salut; Pla Municipal sobre Drogues.

.

5.4. PERSONES AMB DISCAPACITATS.

Les polítiques dirigides a l’atenció i a la millora de la qualitat de vida de les persones que conviuen amb algun tipus de discapacitat han de partir de la base de que aquestes persones son i volen ser tractades de la mateixa manera que qualsevol altre ciutadà. Això no obstant, no és menys cert que aquestes persones necessiten una sèrie de mesures específiques que els permetin o facilitin poder dur una vida autònoma. De manera molt especial s’ha de treballar encara molt més per aconseguir la plena accessibilitat integral.

PROPOSTES

1.  Fomentarem l’esport per a persones amb discapacitat, garantint, instal·lacions adaptades i professionals de suport.

2.  Modernitzarem les platges del municipi, amb serveis íntegrament accessibles a tothom, i facilitant el bany i l’accés a l’aigua a les persones amb mobilitat reduïda.

3.  Donarem suport al transport de les persones amb discapacitat als centres institucionals.

4.  Reservarem el 5% de les ofertes d'ocupació pública per a persones amb minusvalies físiques o psíquiques.

5. Exigirem en tots els plecs de condicions de serveis externs que les empreses que opten a contractes municipals compleixin amb la quota obligada d’ocupació de persones amb alguna discapacitat.

6. Potenciarem els serveis d’orientació, formació i inserció laboral públics i els d’entitats sense ànim de lucre destinats a persones amb discapacitats.

7. Concertarem de forma permanent convenis de serveis amb PRODIS, amb un sou digne.

8.  Col·laborarem amb PRODIS per la dotació d’una  residència i un centre especial de feina.

9.  Crearem un servei d’ajuda domiciliaria pels familiars de les persones amb discapacitat.

10.  Crearem llocs de venda pels productes de PRODIS a locals municipals

 

5.5. SALUT.

Cal desenvolupar un model integral de ciutat saludable amb un bon sistema sanitari públic, mesures de higiene i control del consum, salut mediambiental, clavegueram... 

PROPOSTES

1. Col·laborarem amb els organismes supramunicipals per aconseguir un  centre de salut nou a Pollença o ampliar l’existent. Cal estudiar la possibilitat de construir un segon pis a l’actual centre de salut o cedir un solar municipal a la Conselleria.

2. Crearem del Consell Municipal de Salut, amb representants de les diferents entitats interessades en la salut, i sobre tot dels responsables del Centre de Salut. El Consell Municipal de Salut funcionarà com a organisme assessor i mecanisme de control públic dels serveis de salut del municipi.

3. Realitzarem programes de prevenció d’embarassos adolescents, d’educació sexual i prevenció de Malalties de Transmissió Sexual dirigits tant a la població escolar dels centres d’ESO, com a les associacions juvenils i a la població en general.

4. Realitzarem un Pla d’Actuació Municipal dirigit a fomentar els hàbits saludables de la població i especialment dels col·lectius de població amb majors riscs sanitaris, i els referents a la salut laboral.

5. Realitzarem una planificació conjunta amb els responsables del Centre de Salut per tal d’optimitzar l’ús de les piscines municipals com a recurs terapèutic: en programes de rehabilitació i en programes de preparació del part.

6. Elaborarem programes de prevenció de la població contra els efectes de modes i campanyes de publicitat enganyoses que promouen models de consum irracionals, canons de bellesa malaltissa o el consum de medicaments.

7. Instal·larem màquines expenedores de preservatius als centres educatius de secundària.

8.  Realitzarem un control sanitari de la qualitat de les aigües de consum i de bany.

9. Negociarem amb el Govern la millora dels serveis sanitaris del municipi:
fan falta un infermera, un metge i un auxiliar informatiu. Cal evitar el projecte de tancar les urgències de Pollença i desviar-les a Alcúdia. Es molt necessari millorar les conexions a Internet ja que avui en dia esta tot informatitzat i es perillós, a més a més les receptes electròniques seran obligatòries prest

 

5.5.1. PLA MUNICIPAL SOBRE DROGUES.

Apostam clarament pels programes de Disminució de Danys i per la despenalització de les drogues, únic context en què es poden desenvolupar amb garanties els programes de prevenció sobre l’abús de drogues. Això en el pla municipal, es concreta en:

1. Recolzament als moviments per la despenalització: adhesió al moviment de ciutats per la despenalització.

2. Política de reducció de danys:

A) Creació d’un observatori municipal de drogues amb l’objectiu de conèixer les pautes de consum de les diferents drogues entre la població del municipi.

B) Creació d’un servei municipal d’anàlisi de substàncies. Dependent de l’àrea de sanitat, en estreta relació amb el Centre de Salut, que tindrà dues funcions:

a- D’una banda, la realització periòdica d’anàlisi de mostres de substàncies recollides en el mercat negre, amb la finalitat de tenir dades permanentment actualitzades de la qualitat de las substàncies il·lícites que circulen al municipi. Es tracta de donar a conèixer periòdicament, a professionals de la salut i consumidors, i a través dels mitjans adequats, la situació de puresa o adulteració de les substàncies més consumides, així com detectar ràpidament qualsevol partida adulterada amb productes perillosos per a la salut i advertir del perill als potencials usuaris.

b- Oferir un servei d’anàlisi, anònim, a totes aquelles persones que ho sol·licitin. Es tracta de promoure la participació activa de les persones implicades en la protecció de la seva pròpia salut y que tenen una actitud de consum responsable. S’oferirà aquest servei, en ocasions com festes o concerts multitudinaris, allà on es prevegi que pugui existir el consum de substàncies susceptibles d’estar adulterades. Lògicament, una actuació sanitària com aquesta és incompatible amb dispositius que reprimeixin i persegueixin el consum. Per això l’ajuntament s’ha de comprometre que la Policia Local no realitzi cap actuació d’aquest tipus i a realitzar les gestions perquè altres cossos policials tampoc no ho facin.

3.  Prevenció i informació.

A) Campanyes informatives dirigides sobretot als joves (a partir dels 12 anys) sobre els efectes de les diferents drogues i les conseqüències del seu consum. En aquest sentit, proposam establir un conveni amb Energy Control, entitat pionera i capdavantera en Reducció de Danys, per desenvolupar programes d’educació no formal sobre prevenció i reducció de danys entre els consumidors potencials.

b) Foment de les activitats de lleure com a alternativa al consum de drogues.

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb