URXELLA

http://alternativaperpollenca.com

BENESTAR SOCIAL (2a. part).... Pla de Futura Gestió (X)

Alternativa | 04 Maig, 2011 06:00 | facebook.com twitter.com

 Demà dijous 5

   A les 20:00h debat al Club de Pollença, el podreu sentir en directe per la ràdio municipal.

 

5.6 INFÀNCIA I JOVENTUT

Hem d’actuar d’una manera decidida per evitar les situacions de desemparament amb les que creixen alguns   nins i joves al municipi.

PROPOSTES

Elaborarem d’un Pla Municipal de Infància i Família en risc que contempli els diferents programes a desenvolupar tant a l’àmbit comunitari com al familiar.

1. Projectes de caràcter preventiu de les situacions de risc en nins i joves

2. Grups d’habilitats de criança pares/mares (0-3 anys).

3. Grups d’habilitats de criança i prevenció de conductes de risc social pares/mares d’al·lots de 7 a 12 anys.

4. Grups de prevenció de conductes de risc social: asocials, desafiant, predelictives. Per a adolescents de 13-16 anys.

5. Posar en funcionament Projectes d’acompanyament sostinguts i de llarga durada per a famílies molt desestructurades, amb la creació d’equips especialitzats formats per terapeutes i educadors familiars, els quals estaran territorialitzats i amb estreta connexió amb els equips dels serveis socials d’atenció primària.

6. Realitzar programes de prevenció, detecció i intervenció contra l’absentisme escolar.

 

5.7. IMMIGRACIÓ.

Els serveis municipals han de funcionar igual de bé per a tots. Una bona convivència amb la població immigrant implica un tracte d’igual a igual. És necessari promoure un esperit d’acolliment i d’integració positiva, que entengui la multiculturalitat de Pollença del segle XXI com a una realitat interessant, positiva i enriquidora.

PROPOSTES

1. Crearem un servei d'acollida i informació als immigrants.

2. Crearem una plaça més de mediador/a intercultural per realitzar funcions d’informació i mediació entre immigrants i els serveis educatius, sanitaris,  socials, de participació ciutadana...

3. Actuacions per promoure l’aprenentatge i l’ús del català entre la població immigrant. 

4. Elaboració d’una carta, que se donaria a tots els nous empadronats/des, on s’expliqués la realitat lingüística i cultural del nostre municipi.

5. Realitzarem cursos de català i castellà enfocats exclusivament a les dones musulmanes.

6. Organitzarem jornades d’informació sobre les característiques socioculturals de la població immigrant adreçades a professionals dels diferents àmbits de l’administració del municipi: policia local, metges, funcionaris de l’ajuntament. Per aconseguir que els professionals de l’administració municipal tenguin una formació adequada per atendre la diversitat social i cultural dels immigrants i facilitar així la seva integració social.

7. Promocionarem  campanyes adreçades a la població en general per tal d’afavorir actituds de trobada i respecte mutu. Exemples d’això, entre molts d´altres, podrien ésser: “L’immigrant s’explica” on un/a immigrant contés la seva experiència a les escoles, a la biblioteca, al club de la Tercera Edat, etc.

8. Establirem lligams culturals i institucionals amb les comunitats i països d’origen de la població immigrant del municipi.

9. Elaborarem de forma conjunta amb les escoles del municipi un programa específic –dins l’àmbit dels temes transversals- sobre interculturalitat (dins l’àmbit, també del Projecte de Poble Educatiu).

10. Promourem l’assistència dels immigrants a totes les activitats de participació ciutadana.

11. Crearem d’un programa de beques o ajudes als nins/es immigrants i/o amb escassos recursos econòmics, per tal de poder accedir a campaments, l’escola de música, futbol i altres. D’aquesta manera es facilitaria l’accés i la integració dels nins/es immigrants i/o amb escassos recursos, a uns àmbits en els quals normalment no poden participar.

12. Crearem el fòrum municipal d’immigració, atenent sobretot a l’objectiu de coordinar accions entre les diverses àrees municipals, de manera transversal, i amb la participació d’aquelles associacions que així ho desitgin.

13.  Firmarem un conveni amb la Conselleria de Treball a través del qual es concretin accions formatives per a la població immigrant i/o especialment desafavorida socialment.

14. Facilitarem l’accés a cursos de formació i capacitació professional als immigrants i/o persones socialment desafavorides.


 

Punts anteriors del PLA DE FUTURA GESTIÓ:

1- Informació (part.1).

2- Informació (part.2).

3- Atenció als ciutadans (part.1).

4- Atenció als ciutadans (part.2).

5- Medi Ambient (1a part).

6- Medi Ambient (2a part).

7- Medi Ambient (3a part).

8- Participació Ciutadana.

9-Benestar Social (1a part).


RECORDAU:

- El PLA DE FUTURA GESTIÓ és un programa de gestió del municipi a llarg plaç i no només pels propers 4 anys.

-Som conscients que amb la situació econòmica i amb el desgavell organitzatiu que pateix l'ajuntament en aquests moments, aquest PLA DE FUTURA GESTIÓ no és realitzable en un temps breu.

Els nostre propòsit en fer aquest pla no és altre que mostrar la nostra idea de poble per al futur i demanar-vos que ens faceu les aportacions que cregueu necessàries mitjançant aquesta eina democràtica que és el bloc. Totes les propostes, crítiques o idees seran ben rebudes, debatudes i, si escau, afegides al PLA DE FUTURA GESTIÓ definitiu.

A continuació: Polítiques d'igualtat. Dona: per la igualtat real, compartir.

 

 

5.8. POLÍTIQUES D’IGUALTAT: DONA. PER LA IGUALTAT REAL, COMPARTIR.

Per gaudir d’una societat justa, igualitària i solidària, un projecte progressista de transformació s’ha de plantejar una política global, dirigida a aconseguir una nova societat amb la necessària corresponsabilitat de dones i homes.

A Pollença igual que arreu d' Espanya, les dones no tenen les mateixes oportunitats que els homes perquè, entre altres coses

a) Totes les dones han de compaginar la seva feina amb la responsabilitat de la llar i l’atenció als fills. Per molt que es digui, i per molt que els homes "col·laborin", la responsabilitat de que la llar funcioni la segueix assumint majoritàriament la dona. No es tracta d’ajudar sinó de compartir.

b) Les dones ho tenen molt més difícil per accedir a un lloc de feina d’alta qualificació. Igualment, troben més entrebancs per dedicar-se a la política activa, la qual cosa es tradueix en manca de polítiques dirigides a les dones.

c) Com que els sous de les dones a la empresa privada segueixen sent més baixos que els dels homes amb la mateixa qualificació professional, és la dona qui majoritàriament deixa la feina quan es tenen fills. La manca d’escoles d’educació infantil per a nines i nins de 0-3 anys provoca que la dona renunciï a la seva activitat professional fins que els infants poden accedir a l’escola als tres anys.

d) En el seu cas les "pradines" s’han d’ocupar dels nets i de tota una sèrie de tasques que queden sota la seva responsabilitat, cosa que els impedeix desenvolupar la seva pròpia vida.

e) Aquests problemes són més greus encara per a les dones immigrants. Per això cal impulsar polítiques actives per a la seva integració.

Totes les consideracions abans esmentades fan que la dona pateixi un estrès important que, en molts de casos, fa que renunciï a la seva feina remunerada i provoca una frustració personal.

PROPOSTES

1. Crearem una regidoria de la dona per impulsar la igualtat d’oportunitats, amb caràcter de treball transversal a totes les àrees de gestió municipal, permetrà la elaboració i el seguiment posterior- del Pla Municipal d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

2. Crearem un Consell d’àrea de Dones: organisme plural de participació per impulsar la igualtat d’oportunitats de dones i homes en els diferents àmbits de la vida política, cultural, econòmica i social.

3. Obrirem  un punt d’atenció a la dona per atendre i donar resposta a les seves demandes. Donarem a conèixer els serveis d’assessorament jurídic i d’altres serveis d’atenció a la dona que hi ha a la comarca.

4. Elaborarem un Pla contra la violència de gènere Aquest pla ha de contemplar Formació als funcionaris i treballadors públics i una ampliació dels serveis d’acollida de les víctimes.

5. Afavorirem la coeducació i col·laborarem amb els projectes d’educació no sexista que es desenvolupen als centres educatius del municipi.

6. Farem un estudi de les necessitats de la dona a conseqüència de l’estacionalitat del treball, impulsant una política activa d’ocupació.

7. Millorarem la xarxa de serveis públics d’atenció a persones dependents (nins, majors, malalts...); i promoure programes de conciliació  que ajudin a compatibilitzar la vida laboral, familiar, educativa i social.

8. Impulsarem una política integral per a la dona que inclogui defensa de la seva imatge, llenguatge no sexista, educació per a la igualtat, acollida i defensa a les víctimes de les agressions, etc.

9. Difondrem polítiques de planificació familiar: mesures de prevenció d’embarassos, anticonceptius, promoció de la lactància materna, etc.

10. Donarem suport a l’associacionisme de dones i fomentarem la cooperació i coordinació entre les diferents associacions de dones.

11. Crearem escoles d’estiu, per a infants i joves, en els mesos de vacances, coogestionades entre l’administració, les Associacions de Pares i Mares i altres moviments associatius.

Comentaris

jrv

Debat

jrv | 05/05/2011, 10:51

Pepe: siau qui sou. Aquesta ha sigut la formula, a mes de molta feina, per servir al poble de Pollença. Avui al debat, tan sols mes del mateix.

jrv

PINDARO

jrv | 05/05/2011, 10:49

NO, Pindaro, no. No és cierto de que lo que huele a España no nos guste. No me gusta lo que està mal y huele a antidemocràtico, España no és un país de tradición democràtica, però ha habido y hay muchas personas sensatas, minoria, però aqui estan y el ejercicio de la sensatez es mas difícil aqui que en ningun sitio.
Cuando España acepte con normalidad la diversidad de culturas y lenguas, y la distribucion equitativa de los recursos públicos, yo serè el mas español de todos.
Tampoco puedo olvidar la epopeya de la República , la segunda, una republica muy española y al mismo tiempo democràtica, que no se vendio a nadie, ni a Alemania, ni a Italia, ni despues a EE.UU., ni tampoco a Rusia, por mucha leyenda en contra.
Una lectura que ayudaria a romper muchos malentendidos seria la lectura de la Constitución de la Republica, veriais un modelo de proyecto para la concordia y la justicia en España, mejor que la actual.

Miquel Sánchez

Re: BENESTAR SOCIAL (2a. part).... Pla de Futura Gestió (X)

Miquel Sánchez | 05/05/2011, 06:03

Hola playero, lo estoy estudiando y solo sé lo que ha salido en la prensa, nuestra postura es la explotación directa por el Ayuntamiento, pero lo más preocupante es la deuda de la Asociación de Vecinos con el Ayuntamiento, teóricamente quedan 18 pagos por hacer (siempre que se esté al día) 137.215,02 euros más sus correspondientes intereses, si no tiene la concesión los próximos dos ejercicios muy posiblemente tenga que declarar quiebra o algo similar recordemos que es una asociación sin ánimo de lucro, ya que no podrá hacer frente a sus obligaciones.

Hay que recordar que la licitación es a "concurso" y no a "subasta", por lo que el aspecto de la deuda debería tenerse en cuenta antes de cambiar de concesionario.

playero

playas

playero | 04/05/2011, 22:07

veo que el tema de la explotación de las playas del moll no merece casi interes para los comentaristas y es un tema que vaticino traerá mucha cola. ¿sabeis algo sobre ello?

Ichigo

Notícia de vinculació bancs - fabricació d'armes

Ichigo | 04/05/2011, 20:41

Un estudio vincula a 14 bancos españoles con fabricantes de armas prohibidas
periodismohumano.com/economia/un-estudio-vincula-a-14-bancos-espanoles-con-fabricantes-de-armas-prohibidas.html
Es veu que BBVA és el major dels bancs que financien armes il·legals, així com 8 entitats financeres financiaven bombes de raïm del nostre país usades pel govern de Gaddafi.
Quina sort que Caixa Colonya no surti a la llista de bancs relacionats, que si no...

Pindaro

El debate sera un exito de publica

Pindaro | 04/05/2011, 20:11

Pues menos mal que se podrá oir en la radio el debate ( interesante por cierto) porque a razon de 20 candidatos + familiares por 9 partidos , los de a pie no entramos ni de coña.
Bueno , Pepe, aunque se que lo que huele a España no os gusta : Suerte y al toro!!!! (8 en este caso)

Pepe

Re: BENESTAR SOCIAL (2a. part).... Pla de Futura Gestió (X)

Pepe | 04/05/2011, 16:54

Totalment d'acord JRV sempre dic el mateix quan les coses es fan honestament no s'ha de tenir por de res i menys de reunir-se amb ciutadans. Per això ens podem permetre tenir aquest blog obert, farem les coses millor o pitjor per darrera no n'hi ha res que amagar.

Respecte al tema de la propaganda a la premsa és clar que Unió Mollera ja s'ha saltat els límits de despesa, m'imagin que per desconeixement.

Alternativa per Pollença

Re: BENESTAR SOCIAL (2a. part).... Pla de Futura Gestió (X)

Alternativa per Pollença | 04/05/2011, 15:19

A veure, un aclariment:

Simptitzants d'Alternativa ens han demanat perquè no hem posat una plana sencera al PiP com han fet altres formacions polítiques, la resposta és fàcil, no podem per llei:

Article 193.2 de la LOREG.

Para las elecciones municipales el límite de los gastos electorales será el que resulte de multiplicar por 0,11 euros el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación. Por cada provincia, aquellos que concurran a las elecciones en, al menos, el 50 % de sus municipios, podrán gastar, además, otros 150.301,11 euros por cada una de las provincias en las que cumplan la referida condición.

Segons el INE Pollença a 1 de gener de 2010 que és la data de referència tenia 16.981 habitants, què multiplicat per 0.11 euros fa un total de despesa electoral de 1867.91 euros.

Però l'article 55.2 de la LOREG diu:

2. Aparte de los lugares especiales gratuitos indicados en el apartado anterior, los partidos, coaliciones, federaciones y las candidaturas sólo pueden colocar carteles y otras formas de propaganda electoral en los espacios comerciales autorizados.

i ara l'article 55.3 diu:

El gasto de las candidaturas en este tipo de publicidad no podrá exceder del 20 % del limite de gastos previsto en los artículos 175.2, 193.2 y 227.2, según el proceso electoral de que se trate.

Si fem el compte 20% de 1867,91 dona 373.58 euros

Amb respecte a premsa la LOREG diu el següent:

Article 58.1 1. Las candidaturas tendrán derecho a realizar publicidad en la prensa periódica y en las emisoras de radio de titularidad privada sin que los gastos realizados en esta publicidad puedan superar el 20% del límite de gasto previsto para los partidos, agrupaciones, coaliciones o federaciones y las candidaturas en los artículos 175.2, 193.2 y 227.2, según el proceso electoral de que se trate.

Article 58.2 Las tarifas para esta publicidad electoral no serán superiores a las vigentes para la publicidad comercial y no podrá producirse discriminación alguna entre las candidaturas en cuanto a la inclusión, tarifas y ubicación de esos espacios de publicidad, en los que deberá constar expresamente su condición.

Si tornem a aplicar la formula tornem tenir que el 20% de 1867,91 dona 373.58 euros, quantitat inferior al cost d'una plana al PiP i per tant hem arribat fins on hem pogut, aquest és el problema dels que just ens presentem a un municipi, l'imcumpliment d'aquests límits de despeses en cas de denúncia o si entra d'ofici el "TRIBUNAL DE CUENTAS" pot ser la perdua de les subvencions electorals per regidors electes, etc.

jrv

Tots

jrv | 04/05/2011, 14:19

Tots i totes els ciutadans i ciutadanes han de tenir dret a adreçar-se als seus representants públics, o als que volen ser-ho, i es presenten a les eleccions per aixó, per representar l'interés públic.
Estic BEN SEGUR que si Rafel Morro, o els caçadors, o el que sigui volgués parlar amb Pepe, o els de la llista de Alternativa, aquests hi accedirien gustossament, com mes opinions i mes informació obtinguin de la comunicació amb els ciutadans, mes coneixament podran aplicar a les solucions.
I no us preiocupeu que Alternativa sap destriar la palla del blat, i coneix els coixos d'asseguts, i no es deixarà enganyar.

Joan C

Reunions

Joan C | 04/05/2011, 14:11

Jo crec que Malena, Pepe o qualsevol pot tenir pot tenir reticències a reunir-se amb segons qui per el motiu que sigui. Ara bé quan es representa a un partit polític s'ha de reunir amb tothom, una altra cosa es que com diu en Garci després perjudiqui l'interés general en benefici d'uns interessos personals. Reunir-se sols amb qui es políticament correcte no es democracia és un paripé.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb